En son güncellemeler 22 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
DIŞ PROJE KREDİLERİNİN DIŞ BORÇ KAYDINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanarak ikraz veya tahsis yoluyla, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlara, dış proje kredisi olarak kullandırılacak kredilerin dış borç kaydına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerini, özel bütçeli idareleri, düzenleyici ve denetleyici kurumları ve sosyal güvenlik kurumları ile kamu iktisadi teşebbüslerini, özel hukuk hükümlerine tabi olmakla beraber sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan kuruluşları, fonlar, kamu bankaları, yatırım ve kalkınma bankalarını, büyükşehir belediyelerini, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile diğer yerel yönetim kuruluşlarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktarım: Herhangi bir dış finansman kaynağından, anlaşma hükümlerine göre doğrudan veya Müsteşarlık veya kullanıcı ve/veya uygulayıcı kuruluşların talebi üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki proje özel hesaplarına ve Hazine hesaplarına aktarılan tutarları,

b) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,

c) Bütçeleştirme: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için yılı içinde kullanılacak dış proje kredisi kullanımlarının ilgili bütçe tertiplerinde yer alan ödenekler ile ilişkilendirilmesini; genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar için dış proje kredisi kullanımları karşılığında bütçe ve muhasebe sistemleri içerisinde ödenek ayrılmasını ve ilgili hesaplarla ilişkilendirilerek gerekli kayıtların yapılmasını,

ç) Dış borcun ikrazı: Müsteşarlık tarafından herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan dış finansman imkanlarının ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak ve/veya finansman ihtiyacını karşılamak üzere genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar ile yatırım ve kalkınma bankalarına gerektiğinde anlaşmanın mali şartlarına bağlı kalmaksızın aktarılmasını,

d) Dış borcun tahsisi: Müsteşarlık tarafından herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan dış finansman imkanlarının ekonominin çeşitli sektörlerinde gelişmeyi sağlamak ve/veya finansman ihtiyacını karşılamak üzere, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine anlaşmadaki amaca sadık kalınarak kullandırılmasını,

e) Dış finansman kaynağı: Dış finansman sağlayan yabancı ülkeler, ülkelerce oluşturulan birlikler, resmi finansman fonları, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile uluslararası sermaye ve finans piyasalarında faaliyet gösteren yatırım bankaları da dahil olmak üzere bankalar, satıcı veya alıcı kredisi sağlayan kuruluşlar ile firmalar veya münferiden bunların herbirini,

f) Dış finansman kod numarası: Kullanıcı ve/veya uygulayıcı kuruluşların, dış proje kredisi ile ilgili işlemlerde ve bildirimlerde, Müsteşarlıktan temin etmek ve kullanmak zorunda oldukları; kullanıcı kuruluşun kodu, proje kodu ve dış finansman numarasının belirtildiği numaralar dizinini,

g) Dış proje kredisi: Projelerin gerçekleşmesi için herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan finansman imkanını,

ğ) Hazine hesabı: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara Şubesi nezdinde yer alan 85 76..000 nolu döviz hesabını ve 33 01 08 001 nolu Türk Lirası hesabı ile açılacak yeni hesapları,

h) Muhasebe Birimi: Kullanıcı kuruluş merkez muhasebe birimi veya Genel Bütçe Kapsamı dışında kalan kurum ve kuruluşlarda mali hizmetler birimini,

ı) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

i) Kullanıcı kuruluş: Herhangi bir dış finansman kaynağından sağlanan imkanların tahsis veya ikraz yoluyla kullandırıldığı kuruluşu,

j) Kullanım: Kullanıcı ve/veya uygulayıcı kuruluşlarca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki proje özel hesaplarından ve Hazine hesaplarından yapılan kredi çekişlerini veya kullanıcı ve/veya uygulayıcı kuruluşlarca Hazine hesapları ile ilişkilendirilen kredi çekişlerini veya bunların dışında, doğrudan dış finansman kaynağına başvurmak suretiyle gerçekleştirilen (kullanım tutarı üzerinden hesap edilerek dış finansman kaynağı tarafından kullanıma ilave edilen her türlü komisyon, prim ve ücretler bu tutara dahildir) kredi çekişlerini,

k) Proje özel hesabı: İlgili anlaşmalara göre, Hazine Müsteşarlığı tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında veya uygun görülen diğer bankalarda açtırılan, dış proje kredilerine ilişkin her türlü harcamaların karşılanabildiği her bir proje hesabını,

l) Uygulayıcı kuruluş: Projenin yürütülmesinden ve uygulanmasından sorumlu kuruluşu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Dış Borç Kaydı Yapılması Usul ve Esasları
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar dış finansman bildirim formu
Madde 5 - Yönt. (RG: 06.10.2012)
(1) Dış finansman kaynağı ile anlaşma yapılmasını takiben Müsteşarlık Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından iki nüsha olarak düzenlenen ekte yer alan Ek:1 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Dış Finansman Bildirim Formu 5 iş günü içerisinde Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne ve kullanıcı kuruluşlara gönderilir. 

(2) Kredilere yapılan ek taahhütler, kredilerden yapılan kısmi iptaller ile anlaşma veya kredi iptalleri; ek ya da iptal tarihi itibariyle Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün ilgili birimi tarafından düzenlenen ekte yer alan Ek:1 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Dış Finansman Bildirim Formu esas alınarak Devlet Borçları Muhasebe Birimince ilgili hesaplara kaydedilir.

(3) (Ek:RG-6/10/2012-28433) Sağlanan dış finansman tutarı üzerinden veya kullanıma bağlı şekilde hesap edilen ve sağlanan dış finansman tutarına veya ilgili kullanıma ilave edilerek ödenen her türlü komisyon, sigorta primi, ücret ve benzeri giderler Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün ilgili birimi tarafından bütçeleştirilerek Devlet hesaplarına yansıtılmasını teminen Devlet Borçları Muhasebe Birimine bilgi verilir.
Dış borç kaydı
Madde 6 -
(1) Dış borç kaydı, Devlet Borçları Muhasebe Birimince proje kredisinin sağlanmış olduğu dış finansman kaynağından gelen bildirimler esas alınarak yapılır.

(2) Doğrudan dış proje kredisi kullanımlarında; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki proje özel hesaplarına ve hazine hesabına yapılan aktarımlarda dış finansman kaynağından bildirimin gelmesini takiben ekte yer alan Ek:7 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler ve Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Kullanım Belgesi Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün ilgili birimince hazırlanarak dış borç kaydı yapılmasını teminen Devlet Borçları Muhasebe Birimine gönderilir.
Yapılan iadeler
Madde 7 -
(1) Kullanımlardan ve aktarımlardan dış finansman kaynağına iade edilen tutarlar, dış finansman kaynağının bildirdiği iade tarihi itibariyle Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünün ilgili birimi tarafından ekte yer alan Ek:7 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler ve Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Kullanım Belgesi hazırlanarak Devlet Borçları Muhasebe Birimine gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kullanıcı Kuruluşlarca Yapılacak İşlemler
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri doğrudan dış proje kredisi kullanım izin/bildirim formu
Madde 8 - Yönt. (RG: 06.10.2012)
(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ekte yer alan Ek:2 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanım İzin/Bildirim Formunun kendilerine ilişkin bölümünü Ek:1 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Dış Finansman Bildirim Formunda yer alan bilgileri esas alarak düzenler. Kullanıcı kuruluşlar muhasebe birimlerine ödeme emrine bağlanmış kanıtlayıcı belgeler ile ekte yer alan Ek:2 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanım İzin/Bildirim Formunu vermek, muhasebe birimleri kayıt işlemlerini tamamlamak ve bu formun ilgili bölümlerini doldurarak ilgili birimlere ve Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne 10 iş günü içinde (Ek ibare:RG-6/10/2012-28433) ıslak imzalı olarak veya Müsteşarlık internet sitesinde yer alan Dış Proje Kredileri Bilgi Sistemi vasıtasıyla Müsteşarlıkça belirlenen biçimde 5070 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde elektronik imzalı olarak göndermekle yükümlüdürler. 
 
(2) Kullanım talebinin Müsteşarlık aracılığı ile yapıldığı durumlarda, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri kullanım talepleri ile birlikte ekte yer alan Ek:2 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanım İzin/Bildirim Formlarını da Müsteşarlığa göndermekle yükümlüdürler.
Savunma amaçlı dış proje kredisi kullanım izleme formu
Madde 9 - Yönt. (RG: 06.10.2012) (Değişik:RG-6/10/2012-28433)
(1) Kullanıcı kuruluşlar dış proje kredileri ile finansmanı sağlanan savunma harcamaları kapsamında yaptıkları kullanımları ekte yer alan Ek:5 sayılı Savunma Amaçlı Dış Proje Kredisi Kullanım İzleme Formunu kullanım tarihinden itibaren Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne 10 iş günü içinde teyit amacıyla ıslak imzalı olarak veya Müsteşarlık internet sitesinde yer alan Dış Proje Kredileri Bilgi Sistemi vasıtasıyla Müsteşarlıkça belirlenen biçimde 5070 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde elektronik imzalı olarak iletmekle yükümlüdürler.
Genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar dış proje kredisi kullanım izleme formu
Madde 10 - Yönt. (RG: 06.10.2012) (Değişik:RG-6/10/2012-28433)
(1) Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar yaptıkları kullanımlara ilişkin ekte yer alan Ek:4 sayılı Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Doğrudan Dış Proje Kredisi İzleme Formunu kullanım tarihinden itibaren Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne 10 iş günü içinde kullanımın teyidi amacıyla ıslak imzalı olarak veya Müsteşarlık internet sitesinde yer alan Dış Proje Kredileri Bilgi Sistemi vasıtasıyla Müsteşarlıkça belirlenen biçimde 5070 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde elektronik imzalı olarak iletmekle yükümlüdürler.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar için proje özel hesabı kullanım emri formu
Madde 11 -
(1) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar Proje Özel Hesabı kullanımlarını, ekte yer alan Ek:3 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar İçin Proje Özel Hesabı Kullanım Emri formu ile yaparlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Teyit edilmeyen kullanımlar
Madde 12 -
(1) Kullanımlara ilişkin olarak kullanıcı kuruluşlarca gönderilmesi gereken ekte yer alan Ek:2 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanım İzin/Bildirim Formunun veya Ek:4 sayılı Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Doğrudan Dış Proje Kredisi İzleme Formunun veya Ek:5 sayılı Savunma Amaçlı Dış Proje Kredisi Kullanım İzleme Formunun gönderilmediğinin tespit edilmesi durumunda, ilgili kuruluşlara ve bu kuruluşların muhasebe birimlerine üçer aylık dönemler itibariyle ekte yer alan Ek:7 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki İdareler ve Genel Bütçe Kapsamı Dışındaki Kurum ve Kuruluşlar Kullanım Belgesinde yer alan dış finansman kaynağı esas alınarak hazırlanan ekte yer alan Ek:6 sayılı Teyitsiz Doğrudan Dış Proje Kredisi Kullanımları Cetveli gönderilir. 

(2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve genel bütçe kapsamı dışındaki kurum ve kuruluşlar 10 iş günü içinde kullanımları teyit etmek veya kullanımların teyit edilememe gerekçelerini Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. Her yıl haziran ve aralık ayları sonu itibariyle, Devlet Borçları Muhasebe Birimince teyidi yapılmayan kullanımlar için düzenlenecek cetveller, tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili olarak Sayıştay Başkanlığına, merkezi yönetim kapsamındaki kuruluşlarla ilgili olarak da Maliye Bakanlığına gönderilir.
Sorumluluk ve denetim
Madde 13 -
(1) Dış Proje Kredi kullanımlarına yükümlülüklerin takibi ve kullanımların usulüne uygun olarak gerçekleştirilmesine yönelik gerekli iç kontrol mekanizmalarının kurulmasından ve dış borç kaydına ve muhasebeleştirilmesine ilişkin belge ve formların doğru, düzenli ve yönetmelikte belirtilen sürede gönderilmesinden dış proje kredisi kullanan kuruluşların ilgili birimleri, harcama yetkilileri; gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilileri sorumludur.

(2) Kuruluşlar kullandıkları dış kredilere ait bütün belgeleri, ilgili kredinin son anapara ödeme tarihinden itibaren 10 yıl muhafaza etmekle yükümlüdürler. Kredi ile ilgili bir hukuksal uyuşmazlık bulunması durumunda ise uyuşmazlığın sonuçlanmasını takiben 10 yıl süre ile ilgili belgeler muhafaza edilir.

(3) Dış proje kredisi kullanımlarına ilişkin olarak Müsteşarlığın sorumluluğu sadece dış borç kaydı ile sınırlıdır. Kullanımların usulüne uygunluğu da dahil olmak üzere kullanımlara ilişkin her türlü sorumluluk kullanıcı kuruluşlara aittir.

(4) Müsteşarlık, kullanıcı kuruluşca kurulan iç kontrol mekanizmalarının yeterliliği ve dış proje kredisi kullanımlarının etkinliğine yönelik gerekli inceleme yapılmasını ve bu yönetmelikte yer alan yükümlülüklerin takibine yönelik gerekli denetim yapılmasını kullanıcı kuruluşlardan talep etmeye yetkilidir.
Yürürlük
Madde 14 -
(1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLMNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

                       

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  5/7/2008

  26927

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  6/10/2012

  28433

  2.       

   

   

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE GENEL BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ KURUM VE KURULUŞLAR DIŞ FİNANSMAN BİLDİRİM FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/07/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİSİ KULLANIM İZİN/BİLDİRİM FORMU*
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/07/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE GENEL BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN PROJE ÖZEL HESABI KULLANIM EMRİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/07/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-4 GENEL BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ KURUM VE KURULUŞLAR DOĞRUDAN DIŞ PROJE KREDİSİ KULLANIM İZLEME FORMU (*)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/07/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-5 SAVUNMA AMAÇLI DIŞ PROJE KREDİSİ KULLANIM İZLEME FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/07/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-6 TEYİTSİZ DOGRUDAN DIŞ PROJE KREDİSİ KULLANIMLARI CETVELİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/07/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-7 GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ İDARELER VE GENEL BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ KURUM VE KURULUŞLAR KULLANIM BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 05/07/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul