(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ANKARA ELEKTRİK HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ (EGO) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı ve teftiş faaliyeti ile ilgili esasları kapsar.
Dayanak
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.02.2012) (Değişik:RG-22/2/2012-28212)
(1) Bu Yönetmelik 16/12/1942 tarihli ve 4325 sayılı Ankara Elektrik ve Havagazı ve Adana Elektrik Müesseselerinin İdare ve İşletmeleri Hakkında Kanunun 1 ve 3 üncü maddeleri ile 28/3/1973 tarihli ve 7/6163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 7/8/1978 tarihli ve 7/16255 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.02.2012)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Teftiş Kurulu Başkanlığını,

b) (Değişik:RG-22/2/2012-28212) Büro personeli: Büro Şefliğinde görevli şef, memur ve sekreterini,

c) Büro Şefliği: Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliğini,

ç) EGO: Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesini,

d) Genel Müdür: EGO Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: EGO Genel Müdürlüğünü,

f) Kurul Başkanı: Teftiş Kurulu Başkanını,

g) Müfettiş: Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişleri,

ğ) Müfettiş yardımcısı: Bağımsız olarak denetim, inceleme ve soruşturma yapmaya yetkili veya yetkisiz müfettiş yardımcılarını,

h) Teftiş Kurulu: EGO Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunu, ifade eder.
Kuruluş ve bağlılık
Madde 4 -
(1) Teftiş Kurulu, müfettiş nitelik ve yetkisine sahip bir Başkan ile müfettiş ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

(2) Teftiş Kurulu, doğrudan Genel Müdüre bağlı olup Genel Müdür adına görev yapar.

(3) Teftiş Kurulunun yazı, hesap, arşiv, kütüphane ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Büro Şefliğince yürütülür.
Kurulun merkezi
Madde 5 -
(1) Genel Müdürlük Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Kurulun görev ve yetkileri
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.02.2012)
(1) Teftiş Kurulu, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine aşağıdaki görevleri yapar:

a) Genel Müdürlük teşkilatı ile Genel Müdürlüğe bağlı kuruluş ve ortaklıkların her türlü faaliyetleri ile ilgili teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacı ile gerekli önerileri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

c) (Değişik:RG-22/2/2012-28212) Genel Müdür tarafından verilen teftiş hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapmak.
Başkanlığa atanma
Madde 7 -
(1) Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci derece kadroda görev yapan Müfettişler arasından atanır.

(2) Herhangi bir sebeple Teftiş Kurulu Başkanlığının boşalması halinde Başkanlığa atanma şartlarını taşıyan Müfettişlerden biri Genel Müdür tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilir.
Kurul Başkanının görev ve yetkileri
Madde 8 -
(1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Teftiş Kurulunun, 6 ncı maddede belirtilen görevlerinin yürütülmesini sağlamak,

b) Teftiş Kurulunu yönetmek, çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek,

c) Genel Müdürden alınan teftiş, inceleme, soruşturma emirleri üzerine Müfettişleri görevlendirmek ve bu emirlerin uygulanmasını izlemek,

ç) Gerektiğinde bizzat denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak,

d) Teftiş programlarını hazırlayarak Genel Müdürün onayına sunmak, onaylanan programların uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde program değişikliği teklifinde bulunmak,

e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, Genel Müdüre sunmak, ilgililerce alınacak önlemleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve alınması gereken önlemlere ilişkin tekliflerde bulunmak,

f) Müfettiş yardımcılarının işe alınmalarına ilişkin giriş ve yeterlik sınavlarının yapılmasını sağlamak, yetişmelerini sağlayıcı tedbirler almak,

g) Kurulun çalışmalarına ait yıllık çalışma raporları düzenlemek ve Genel Müdüre sunmak,

ğ) Kurul hizmetlerinin verimli ve düzenli yürütülmesini sağlamak,

h) Müfettiş, müfettiş yardımcıları ile Büro Servisi personelinin atama ve yükselmeleri için önerilerde bulunmak,

ı) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Başkana yardım
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.02.2012)
(1) Teftiş Kurulu Başkanı, kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıda müfettişi Genel Müdürün onayı ile "Refakat Müfettişi" olarak görevlendirebilir.

(2) (Ek:RG-22/2/2012-28212) Refakat Müfettişinin görevleri bir yazı ile Teftiş Kuruluna duyurulur.
Müfettişlerin görev ve yetkileri
Madde 10 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.02.2012)
(1) Müfettişler, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine Kurul Başkanından aldıkları emir ve talimatla Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Genel Müdürlük teşkilatı ile Genel Müdürlüğe bağlı kuruluş ve ortaklıkların her türlü faaliyet ve işlemlerinin teftiş, inceleme ve gerektiğinde soruşturmasını yapmak, soruşturma sırasında EGO personeli ve ilgili görülen diğer şahıslar ile muhbir ve müştekilerin ifadesine başvurmak, gerekli hususlarda bilirkişi incelemesi yaptırmak, teftiş ettikleri elemanların sorumlulukları altında bulunan depo, para, para hükmündeki kıymetli evrak ve pullarla, her türlü mal ve eşyayı gerekli gördüklerinde tesis yerlerinde bedeli kısmen veya tamamen ödenmiş malzemeleri tartmak, saymak ve mühür altına almak, bunlara ait gizli ve açık her türlü belgeleri incelemek, teftiş, inceleme ve soruşturma dolayısıyla bir suçun tespitine yarayacak nitelikte görülen her türlü evrakın Müfettişlikçe onaylı suretini bırakarak asıllarını almak,

b) Teftiş, inceleme, soruşturma ve diğer görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgi, belge, evrak, kayıt, dosya ve verileri tüm birimlerden istemek,

c) Teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için sorumlular hakkında tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak gecikmeden olaya el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinden zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak,

ç) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken önlemleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek,

d) İnceleme, soruşturma ve teftişlerde mutlak gizliliği sağlamak ve bu görevlerin intizam ve emniyetle mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapılmasını temin etmek,

e) Görevleriyle ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ve Genel Müdürlük Daire Başkanlıkları ile doğrudan, Başbakanlık ve Bakanlıkların merkez ve yurt dışı kuruluşlarıyla yazışmalarını Başkanlık aracılığıyla yazışma yapmak,

f) Görevin ifası sırasında Müfettişin gerekli görmesi ve istemesi halinde kolluk kuvvetlerinden yardım istemek,

g) Refakatlerine verilecek müfettiş yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamak, staj dönemi sonunda yeterlikleri hakkında yazılı kanaat bildirmek,

ğ) Çeşitli konularda yurtiçinde ve yurtdışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantılara katılmak,

h) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümleri çerçevesinde görevden uzaklaştırma isteminde bulunmak,

ı) (Değişik:RG-22/2/2012-28212) Genel Müdür veya Başkanlık tarafından verilecek teftiş hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapmak.
Görevden uzaklaştırma
Madde 11 -
(1) Müfettişler;

a) Teftiş, inceleme ve soruşturmanın her aşamasında; rüşvet, irtikap, zimmet eylemleri ya da işlemlerinde önemli yolsuzluğu görülen veya para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü demirbaş eşya ve ayniyatı, bunların hesaplarını belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan, teftiş inceleme ve soruşturmayı zorlaştıracak, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunan,

b) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapan,

c) Kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülen

memurları usulüne göre görevden uzaklaştırmaya doğrudan yetkilidirler.

(2) İşçilerin görevden uzaklaştırılması, yukarıda belirtilen hallerde ilgili Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yapılır.

(3) Görevden uzaklaştırma işlemi, Müfettiş tarafından gerekçesi ile birlikte görevden uzaklaştırılan kişiye, birinci derecedeki amiri ile atamaya yetkili amirine, Teftiş Kurulu Başkanlığına ve diğer ilgililere bir yazı ile derhal bildirilir.

(4) Teftiş ve soruşturma sonucunda, suçun işlendiğinin kanıtlanamadığı, yeterli kanıt bulunamadığı, disiplin nedeniyle memurluktan ya da meslekten çıkarılmasına veya cezai işlem uygulanmasına gerek kalmadığı anlaşılanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, atamaya yetkili amirler tarafından kaldırılarak görevine başlatılır.

(5) Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile bu soruşturma sonucu düzenlenecek rapor üzerine yapılacak işlemin öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.
Müfettişlerin sorumlulukları
Madde 12 -
(1) Müfettişler;
   4325
   sayılı Kuruluş Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer mevzuatta ve bu Yönetmelikte öngörülen yetkilerini kullanmaktan ve görevlerini eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.
  
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin İşlemler, Atanma, Yetiştirilme, Yükselme ve Yeterlik Sınavı
Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı ve atanma
Madde 13 -
(1) Kurula müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak yapılır.
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılma şartları
Madde 14 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.02.2012)
(1) Genel Müdürlük müfettiş yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

c) Askerlik durumu itibariyle;

1) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

2) Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) Ortaklık dışında herhangi bir hizmet yükümlülüğü üstlenmemiş olmak veya mecburî hizmet borcu bulunmamak,

d) Türkiye'nin her yerinde görevini yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye engel bir durumu bulunmamak,

e) Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak,

f) (Değişik:RG-22/2/2012-28212) Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,

g) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

ğ) Bakanlar Kurulu Kararıyla 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayı ile kabul edilen ve 3/5/2002 tarihli ve 24744 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) başarılı olup KPSS (A) Kılavuzunda ve/veya Genel Müdürlüğün tespit ettiği puan türlerine göre yine kurumca tespit edilecek yeterli puanı almış olmak ve kazanma belgesinin süresi geçmemiş olmak,

h) Genel Müdürlük müfettiş yardımcılığı giriş sınavına ikiden fazla girmemiş olmak, gereklidir.
Giriş ve yeterlik sınav kurulları
Madde 15 -
(1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yeterlik sınavı; Kurul Başkanının başkanlığında, Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenecek dört müfettişten oluşan bir kurul tarafından yapılır. Ayrıca, müfettişler arasından aynı usulle iki yedek üye belirlenir.
Müfettiş yardımcılığı sınavının ilanı
Madde 16 -
(1) Giriş sınavlarının yapılış tarihleri, yapılacağı yerler ve giriş şartları, kadro ve pozisyonların sayı, sınıf, unvan ve dereceleri ile genel ve kendi mevzuatındaki koşulları ve belirlenen KPSS taban puanını, Resmî Gazete’de ve Türkiye genelinde yayınlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle adaylara duyurur.

(2) Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre 15 günden az olamaz.
Müfettiş yardımcılığı sınavı için istenilecek belgeler
Madde 17 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.02.2012)
(1) (Değişik cümle:RG-22/2/2012-28212) Müfettiş yardımcılığı sınavına girmek isteyenler sınav ilanında belirtilen tarihe kadar Genel Müdürlüğe başvururlar. Başvuruda aşağıdaki belgeler istenir:

a) (Değişik:RG-22/2/2012-28212) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) KPSS Sonuç Belgesinin fotokopisi,

c) Geçici mezuniyet belgesi veya diploma fotokopisi,

ç) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya engel bir hali olmadığına dair yazılı beyan,

d) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

e) Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığına, görevin tecil edildiğine veya yedek sınıfa geçirilmiş olduğuna dair yazılı beyan,

f) (Değişik:RG-22/2/2012-28212) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,

g) Kendi el yazısı ile öz geçmişi (Öz geçmişte ana, baba adları ile meslek veya işleri, ilk orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar ve yerleri, kendi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları ve adresleri, yüksek tahsilden sonra varsa yaptığı işler belirtilir.).
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yeri
Madde 18 -
(1) Yazılı ve sözlü sınav Ankara’da yapılır.
Adaylık belgesi
Madde 19 -
(1) Sınava girebileceklere Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı ve onaylı Adaylık Belgesi verilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir.
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı konuları
Madde 20 -
(1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır.

a) HUKUK

1 - Anayasa Hukuku (Genel Esasları)

2 - İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat)

3 - Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar) ve Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku

4 - Medeni Hukuk (Genel Esaslar)

5 - Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

6 - Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak)

7 - İş Hukuku

b) İKTİSAT

1 - İktisat Teorisi (Mikro - makro ekonomi)

2 - Uluslararası İktisat

3 - Para-Banka, Kredi ve Konjonktür

4 - Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar

c) MALİYE

1 - Kamu Maliyesi (Maliye Teorisi, Kamu Harcamaları, Kamu Gelirleri, Bütçe ve Kamu Borçlanması)

2 - Maliye Politikası

3 - Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi

ç) MUHASEBE

1 - Genel Muhasebe

2 - Bilanço Analizi ve Teknikleri

3 - Ticari Hesap

d) YABANCI DİL

1 - İngilizce

2 - Fransızca

3 - Almanca

(2) Sınavların sevk ve idare sorumluluğu Sınav Kuruluna aittir. Ancak gerekli görülürse yukarıda yer alan konulara ait yazılı sınav sorularının hazırlanması ve yazılı sınavın uygulanması ÖSYM’den talep edilebilir. Yazılı sınavın ÖSYM’ye yaptırılması durumunda yazılı sınav sorularının hazırlanması, sınavın yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde ÖSYM’nin kendi usul ve esasları uygulanır.
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı notlarının değerlendirilmesi ve sınav sonrası işlemler
Madde 21 -
(1) Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 65 puan almak gerekir.

(2) Yazılı sınavı kazananların listesi, ilgilinin ad-soyadı, aday numarası ve aldığı puan belirtilmek suretiyle sınav kurulunca Genel Müdürlükte ilan edilir ve bu kişiler Başkanlıkça sözlü sınava çağırılır. İlan ve çağrıda sözlü sınavın yeri ve zamanı belirtilir.

(3) Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin değerlendirilmesi yanında; davranış, kabiliyet, zeka, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır.

(4) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav kurulu üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 65’ten aşağı olmaması şarttır.

(5) Giriş sınav notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa giriş sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde, hukuk notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

(6) Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı kazanan adaylara yazılı tebligat yapılır.

(7) Giriş sınavında başarı gösterenlerin müfettiş yardımcılığına tayinleri sınavdaki derece sırasına göre yapılır.
Sınav sonuçlarına itiraz
Madde 22 -
(1) Sınav sonuçlarına ilişkin olarak sınav sonuçlarının ilanı gününden başlamak üzere 5 iş günü içinde Başkanlığa yazılı olarak itiraz edilebilir.

(2) İtirazlar Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Kurulu tarafından en geç 5 iş günü içerisinde incelenir ve sonuç Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi ve yeterlik sınavı
Madde 23 -
(1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:

a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

b) Yetki alanına giren yürürlükleri mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığı kazandırmak,

ç) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkân sağlamak.
Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı
Madde 24 -
(1) Müfettiş yardımcıları üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.

a) Birinci Dönem Çalışmaları:

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi için Kurul Başkanlığınca bir çalışma programı düzenlenir.

Teftiş Kurulu Başkanlığınca kurul yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuat müfettiş yardımcılarına öğretilir. Eğer imkân varsa lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenir.

b) İkinci Dönem Çalışmaları:

İki ayrı Müfettiş refakatinde altışar aylık süreler halinde teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirerek müstakil olarak görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere çalıştırılırlar.

Müfettiş yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadır. Kendilerine verilen görevleri Müfettişin talimatına göre yerine getirirler, tek başlarına inceleme teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

Refakatlerine müfettiş yardımcısı verilen Müfettişler programlarını, mevzuat ve tatbikatı ile teftiş ve soruşturma usullerinin yeteri derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenler ve uygularlar.

c) Üçüncü Dönem Çalışmaları:

Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin görüşleri de alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir. Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları, 10 uncu maddede sayılan müfettiş görev ve yetkilerini kullanırlar.
Yetişme notu
Madde 25 -
(1) Yetişme notu, müfettiş yardımcılarının nitelikleri, tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatleri hakkında yanında çalıştıkları Müfettişler ile Kurul Başkanı tarafından verilen nottur.

(2) Müfettiş yardımcısının yeterlik yetişme not ortalamasının, 100 üzerinden 65’ten aşağı olmaması gerekir.
Yeterlilik sınavından önce Kuruldan çıkarılma
Madde 26 -
(1) Müfettiş yardımcılığı döneminde, Genel Müdürlük Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar ile 25 inci maddede belirtilen yetişme notu ortalamasını tutturamayanlar yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar.
Yeterlik sınavı
Madde 27 -
(1) Yeterlik sınavı, müfettiş yardımcılarının yürürlükteki mevzuat ile teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yöntemlerini öğrenip öğrenmediklerini, Müfettişliğin gerektirdiği diğer bilgi ve nitelikleri kazanma derecelerini belirlemek amacıyla yapılan sınavdır.

(2) Yazılı olarak yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri, sınav tarihinden en az 1 ay önce ilgililere duyurulur.
Yeterlik sınavına girme şartları
Madde 28 -
(1) Teftiş Kurulu Başkanlığında üç yıl müfettiş yardımcısı olarak çalışmış ve yeterli yetişme notu almış olanlar yeterlik sınavına katılmaya hak kazanırlar.
Yeterlik sınavı konuları
Madde 29 -
(1) Yeterlik sınavı aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle yapılır.

a) Mevzuat ve tatbikatı

1 - Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2 -
   4325
   sayılı Kanun,

3 - Devlet Memurları Kanunu ve ilgili hükümler,

4 - Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

5 - Türk Ceza Kanunu,

6 - Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu,

7 - Vergi, resim ve harçlar ile diğer devlet gelirlerine ait hükümler,

8 - Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

9 - Türk Ticaret Kanunu,

10 - Borçlar Kanunu,

11 - İş hukuku (İş Kanunu, Toplu Sözleşme Mevzuatı),

b) Muhasebe

1 - Genel muhasebe,

2 - Bilanço analizi ve teknikleri,

c) Teftiş inceleme ve soruşturma yöntemleri,

1 - Özel soruşturma usulü gerektiren kanunlar,

2 - Ceza Muhakemeleri Kanunu,

3 - Rapor teknikleri ve teftiş yöntemleri,

4 - Teftiş Kurulu Yönetmeliği.
  
Yeterlik sınav kağıtlarının değerlendirilmesi
Madde 30 -
(1) Sınav sorularına verilecek notlar ile sınavın süresi soru kâğıdında belirtilir. Yeterlik sınavında tam not 100 dür. Yazılı sınavda başarılı olmak için alınacak notun en az 70 olması gerekir.

(2) Sınav kâğıtlarındaki cevaplarla, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen notlar sınav kâğıdının üst kısmına yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, sınav kurulu üyeleri tarafından en yüksek nottan başlamak üzere başarı sırasını gösteren bir tutanak düzenlenir.
Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması
Madde 31 -
(1) Yazılı sınav sonuçları liste halinde duyurulur ve sınava katılan adaylara yazılı olarak bildirilir.
Sözlü sınav
Madde 32 -
(1) Yazılı sınavı kazanan adaylar, sözlü sınava tabi tutulurlar. Sözlü sınavda adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yoklanması yanında, zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri değerlendirilir.

(2) Sözlü sınavda adaylara Sınav Kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam not üzerinden not verilir. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu oluşturur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu sınavdan alınacak notun en az 70 olması zorunludur.
Yeterlik sınav notlarının değerlendirilmesi
Madde 33 -
(1) Yazılı ve sözlü sınavda alınan toplam notların ortalaması, adayın Yeterlik Sınavı Notu olarak tespit edilir.

(2) Yeterlik notu ortalaması en az 70 olan adayların listesi, sınav kurulunca duyurularak, atamalarının yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Onayına sunulur ve sınavı kazananlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır.
Yazılı sınav kâğıtları ile sınav not listelerinin saklanması
Madde 34 -
(1) Yazılı sınav kâğıtları ve sınav not listeleri ilgili dosyalarda muhafaza edilir.
Müfettişliğe atanma
Madde 35 -
(1) Müfettiş yardımcılığında en az üç yıl çalışıp yeterlik sınavını başarmış olanlar, bu sınavdaki başarı sırasına göre Müfettişlik kadrolarına atanırlar.

(2) Yeterlik sınavına girip başarılı olamayanlar ile haklı ya da zorlayıcı bir neden olmaksızın bu sınava girmeyenlerin Kurulla ilişikleri kesilir. Bunlar, Genel Müdürlükte durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
Müfettişliğe yeniden atanma
Madde 36 -
(1) Kuruldan istifa ederek ya da naklen ayrılanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarına müfettiş yardımcısı olarak girmiş ve yeterlik sınavını kazanmış Müfettişlerin, talepte bulunmaları ve idarenin uygun bulması halinde yeniden veya naklen Müfettişliğe atanabilirler.
Kıdem
Madde 37 -
(1) Kıdem; dönemi aynı olan müfettiş yardımcıları arasında giriş sınavındaki, Müfettişler arasında, yeterlik sınavındaki başarı sırasına göre; dönemleri farklı Müfettişler ve müfettiş yardımcılarında ise, dönemleri arasındaki sıraya göre belirlenir.

(2) Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra görevinden ayrılanlardan tekrar Müfettişliğe dönenlerin kıdemi, kendi dönemlerinin sonunda; bu dönemden kimse kalmamış ise bir önceki dönemin sonunda olacak şekilde belirlenir.

(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Teftiş Kurulunun Çalışma Esasları
Görevlendirme
Madde 38 -
(1) Müfettişler Genel Müdürün emir ve onayı üzerine, Kurul Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar.
Müfettişlerin idari kademelerde görevlendirilmeleri
Madde 39 -
(1) Genel Müdürlük Müfettişleri, Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Genel Müdürün Oluru ve Müfettişin rızası ile idarî kademelerde görevlendirilebilir.
Müfettişlerin çalışmaları
Madde 40 -
(1) Teftişte esas amaç, denetlenen birimin gelecekte daha iyi sonuçlar elde etmesine yönelik çözüm önerileri getirmektir.

(2) Genel Müdürlük Müfettişleri bu esastan hareketle;

a) Teftişin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit ederler.

b) Yapılan işlem ve çalışmalar ile amaca yönelmede kullanılan yöntemlerin uygunluğunu, harcamaların yerinde olup olmadığını denetlerler.

c) Mevzuattan ve standartlardan sapmalar varsa bunları belirtmek ve ekonomik, sosyal, idari, hukuki nedenleri tahlil ederek sapmaların düzeltilmesi, iş ve hizmet veriminin en üst düzeye çıkarılması için öneriler geliştirirler.
Çalışma biçimi
Madde 41 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.02.2012) (Değişik:RG-22/2/2012-28212)
(1) Müfettişler görevlendirildikleri konularda müstakilen çalışırlar. Ancak, gerekli görülen durumlarda teftiş, inceleme ve soruşturma işlemlerinin birden fazla Müfettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu tür çalışmalarda Refakat Müfettişi görevlendirilmişse Refakat Müfettişi, görevlendirilmemiş ise en kıdemli Müfettiş iş bölümü yapmak, işlerin sağlıklı ve süratle sonuçlandırılmasını sağlamak ve Başkanlıkla haberleşmeyi yürütmekle görevli ve yetkilidir.
İşin devamlılığı ve devri
Madde 42 -
(1) Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için;

a) Müfettişler, meslek ilke ve esaslarına uygun olarak kendilerine tevdi edilen görevlere zamanında başlayarak, bu görevleri süresi içerisinde tamamlamak zorundadırlar.

b) Müfettişler, yapılan yazışmalar ile biten ve devam eden işleri gösteren aylık Yazışma ve İş Devir Cetvellerini her ayın beşinde, bu tarihin tatil gününe rastlaması halinde takip eden ilk iş gününde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek zorundadır.

c) Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa Müfettişler ellerindeki işleri Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya izni ile başka bir Müfettişe devredebilirler.

ç) Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna devredilen işin ne olduğu, devir gününe kadar, işin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, iş hakkında ne gibi görüş ve kanaate varıldığı hususlarındaki düşüncelerini yazar.        

(2) Müfettiş, devredilen işe ait bütün belgeleri dizi pusulası ekinde işi devir alan Müfettişe verir. Devir notu ve devir tutanağının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına verilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır.
Müfettişlerin uyacakları hususlar
Madde 43 -
(1) Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

(2) Müfettişler;

a) İcraya müdahale edemezler.

b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar.

c) Teftiş, inceleme ve soruşturmalarda; görevliler, iş sahipleri, şüpheli ve tanıklarla tarafsızlıklarından kuşku uyandıracak biçimde ilişki kuramazlar.

ç) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

d) Devlete ait araç ve gereçleri hizmet ifası dışında kullanamazlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetlenenlerin Yükümlülük ve Sorumlulukları
Denetime tabi olanların görev ve sorumlulukları
Madde 44 -
(1) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi yerlerdeki personelin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Personel, saklamaya ve gözetmeye zorunlu oldukları para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili defterleri, gizli de olsa bütün belgeleri Müfettişe göstermek, saymasına ve incelemesine yardım etmek zorundadır.

b) Teftiş, inceleme ve soruşturmaya tabi yerlerde görevli personel, Müfettişin gerekli gördüğü belgelerin örneklerini ya da asıllarını vermek zorundadır.

c) Teftiş, inceleme ya da soruşturmaya tabi yerlerin amirleri teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere üstlendikleri görev ve konumlarına uygun yer sağlamak ve her türlü önlemi almak zorundadır.

ç) Teftiş inceleme ya da soruşturmaya tabi personele verilmiş izinlerin kullanılması hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında Müfettişlerin isteği üzerine teftiş ve soruşturma sonuna kadar durdurulur. İzin kullanmaya başlamış olan görevli, Müfettişin isteği üzerine geri çağrılabilir.

d) Denetlenenler, Müfettişçe sorulan sözlü ve yazılı soruları geciktirmeden yanıtlamak zorundadırlar.

e) Görevliler, teftiş raporlarındaki açıklama isteklerine Müfettiş tarafından belirtilecek süre içinde cevap vermek zorundadırlar.
Rapor dosyası
Madde 45 -
(1) Teftişe tabi Genel Müdürlük birimleri ile bağlı ortaklıklarda birer teftiş dosyası bulunur. Her Müfettişe ait rapor ve yazılar ayrı bir dosya gömleğine tarih sırasına göre konularak saklanır.

(2) Teftiş dosyalarının düzenli tutulmasından ve korunmasından birimlerin Daire Başkanı, Amir, Müdür ve yetkilileri sorumludur. Teftiş dosyalarında, en az 5 yıllık teftiş raporları, lâyihaları ile bunlara ilişkin verilen emir ve talimatlar saklanır. Teftiş dosyalarını sorumluları yerine atanana devretmekle yükümlüdür. Yerine atanan veya vekilleri de görevlerini her devir alışta bu dosyaları önceki görevliden isteyip teslim almak ve alamadıkları takdirde durumu amirlerine bildirmekle yükümlüdür.
ALTINCI BÖLÜM
Teftiş, İnceleme ve Soruşturma İşlemleri
Rapor çeşitleri
Madde 46 -
(1) Genel Müdürlük Müfettişleri çalışmalarının neticelerini işin özelliğine göre;

a) Cevaplı Rapor,

b) İnceleme Raporu,

c) Soruşturma Raporu,

ç) Genel Durum Raporu,

ile tespit ederler.
Cevaplı rapor
Madde 47 -
(1) Cevaplı rapor; yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle üç nüsha olarak her servis için ayrı ayrı düzenlenir. Raporun aslı ile bir nüshası, usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, bir nüshası da teftiş dosyasında saklanmak üzere rapor numarasını taşıyan birer yazıya ekli olarak ilgili yerlere tutulması gereken Cevaplı Rapor Kayıt Defterine kaydedilmek üzere tebliğ olunur.

(2) Cevaplı raporda;

a) Teftiş edilen servislerin işlemlerine hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı,

b) Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleri ile ilgili olduğu,

c) Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri,

ç) Mevzuata göre yapılması gereken işlemler, belirtilir.

(3) Rapor, müfettiş tarafından belirtilen süreler içinde, teftiş edilen birim amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra Müfettişe iade olunur. Gelen raporlar en geç otuz gün içinde Müfettiş tarafından son mütalaası da eklenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Raporlara ilgililerce verilen cevapların Müfettişçe uygun görülmemesi halinde, son mütalaanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir.

(4) Hastalık, askerlik, yurtdışı stajı gibi zarurî sebeplerle Müfettişçe hazırlanamayan raporların son mütalaaları, Başkanın görevlendireceği bir müfettiş tarafından yazılabilir.

(5) Raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir.

(6) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalaaları yazılmış olarak gelen raporları en kısa zamanda ilgili birimlere gönderir ve sonuçlarını yakından izler.

(7) Raporun tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen birime bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir.

(8) Cevaplı rapor, müfettiş tarafından teftiş edilen birim ile ilgili teftiş tenkitleri, yapılması gereken işlemler, eğer varsa Genel Müdürlüğe sunulması gereken teklifler, uygulanan mevzuatta bir eksiklik veya uygulama zorluğu varsa gerekçeli olarak nedenleri belirtilerek tanzim olunur.
İnceleme raporları
Madde 48 -
(1) İnceleme raporları:

a) Mevzuat uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken usul ve hükümler hakkında görüş ve tekliflerin,

b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların,

c) Genel Müdürlükçe tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

ç) Şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezaî takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin

bildirilmesi maksadıyla düzenlenir.

(2) İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği birimler göz önünde tutularak yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Başkanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili birimlere gönderilir.
Soruşturma raporu
Madde 49 -
(1) Soruşturma raporları teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan soruşturmalar sonucu düzenlenen raporlardır.
Genel durum raporu
Madde 50 -
(1) Genel durum raporu, yıllık teftiş programlarının sonunda, program sırasında ifa edilen teftiş, inceleme ve soruşturma görevleriyle ilgili olarak Genel Müdürlüğe özet bilgi vermek amacıyla Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir. Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır:

a) Teftiş yerleri, teftişi yapılan servisler ve yazılan raporlar,

b) İhbar ve şikâyet konuları, bunlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmanın neticeleri,

c) Başkanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen inceleme konuları, yapılan incelemelerin neticeleri,

ç) Görevden uzaklaştırılan memur varsa sayıları ve sebepleri,

d) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar,

e) İş yerleri ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçlar,

f) Teftiş olunan yerin verimlilik ve kârlılık vaziyeti,

g) Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımların gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlerle uygun ve zorunlu görülen diğer hususlar.

(2) Birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı inceleme, soruşturma ve denetimler nedeniyle, müfettiş tarafından ihtiyaç duyulması veya Başkanlığın talebi halinde, alınması istenen önlemlerin, Müfettişlik önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da genel durum raporu düzenlenebilir.
Raporlar üzerinde yapılacak işlemler
Madde 51 -
(1) Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir Refakat Müfettişi tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlanması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi raporu düzenleyen Müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde, Başkanlık görüşü de belirtilerek durum Genel Müdürün Onayına sunulur.

(2) Raporlar üzerinde Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki yöntem uygulanır:

a) Birim Teftiş Raporları ile inceleme raporlarına ilişkin yapılması gereken işlemlerin ilgili birimlerde izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

b) Raporlar üzerine ilgili üst Makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bilgiler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca; raporu yazan Müfettişe, rapor birden fazla Müfettişe ait ise en kıdemlisine gönderilir.

c) Soruşturma ve inceleme raporlarının sonuç bölümlerindeki müfettiş önerileri üzerine ilgili birimlerce yapılan işlemler, işlem tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile Müfettişe bildirilir. Herhangi bir işlem yapılmaması halinde bunun da gerekçeli olarak bildirilmesi gerekir.

ç) Müfettişler yapılan tebligatı uygun ve yeterli buldukları takdirde "görülmüştür" notu ile Teftiş Kurulu Başkanlığına geri gönderirler. Aksi halde konu ile ilgili görüşlerini gerekçeleri ile birlikte en geç 30 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.

d) Müfettişlerin bu yeni görüşleri karşısında birimler kendi tutum ve işlemlerini değiştirmemeleri halinde Teftiş Kurulu Başkanı konuyu gerekirse yeniden inceletir veya gereğini bizzat yapar.

e) Müfettişlerin inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve kurumun daha iyi sonuç almasını temine yönelik tavsiyeleri, onay makamınca uygun görülmek şartıyla, "tavsiyeler" başlığı adı altında ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili makama gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir raporla belirtilir. Aksi halde sorumlular hakkında soruşturma açılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Müfettişlik güvencesi
Madde 52 -
(1) Teftiş Hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhî, ahlakî ve meslekî yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idarî görevlere atanamazlar.

(2) Sıhhî, ahlakî veya meslekî yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.
Kimlik belgesi ve mühür
Madde 53 -
(1) Müfettişlere Genel Müdür tarafından imzalanmış fotoğraflı kimlik belgesi ile birer resmî mühür verilir.

(2) Müfettiş yardımcılarına mühür ve kimlikleri, re’sen teftiş ve soruşturmaya yetkili kılındıklarında verilir.
Kurul büro şefliği
Madde 54 -
(1) Teftiş Kurulu Büro Şefliği bir Büro Şefi ile yeterli sayıda personelden oluşur.

(2) Büro Şefinin ve kendisine bağlı personelin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

b) Müfettişlerden gelen rapor ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve ilgili yerlere göndererek takip etmek, işleri biten rapor ve soruşturma evraklarını düzenli bir şekilde saklamak,

c) Kırtasiye ve basılı evrakı ihtiyaca göre temin, muhafaza ve tevzî etmek,

ç) Yönetmelik, Genelge ve Talimatları Müfettişlere süratle ulaştırmak,

d) Teftiş Kuruluna ait evrak, dosya ve demirbaşların muhafazasını sağlamak,

e) Teftiş Kuruluna gelen gizli işaretli yazıları Teftiş Kurulu Başkanına, yokluğunda yerine bakan Müfettişe kapalı olarak vermek,

f) Beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek, tekit yazılarını hazırlamak,

g) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanılmaya hazır halde bulundurmak,

ğ) Kurulda ve büroda bulunanların malî ve özlük işlerini zamanında ve düzenli yürütmek,

h) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(3) Büronun idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı birinci derecede Büro Şefi sorumludur. Büro Şefi ve büro personeli rapor, yazışma ve dosyaları Başkanın izni olmadan kimseye gösteremez, veremez ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar.
Demirbaşlar
Madde 55 -
(1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları için gerekli bilgisayar ve çanta gibi meslekî araç ve demirbaşlar Genel Müdürlükçe sağlanır.
Adres bildirme zorunluluğu
Madde 56 -
(1) Müfettiş ve müfettiş yardımcıları yıllık izin, hastalık izni ya da fiilî askerlik görevleri esnasında bulundukları yerlerin açık adreslerini, varsa telefon numaralarını ve bunlardaki değişiklikleri Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler.
Kayıt ve dosya İşleri
Madde 57 -
(1) Müfettişler;

a) Yazdıkları rapor ve diğer yazıların birer suretini ve kendilerine gelen yazılarla resmî genelgeleri özel dosyalarında saklarlar.

b) Raporlar ilgili makamlara birer yazıya eklenerek gönderilir.

c) İlgili yerlere ve kişilere gönderdikleri rapor ve yazılar ile kendilerine gelen yazıları bir kayıt defterine işlerler ve gönderdikleri yazılara özel sayılarını verirler.
Yurtdışında staj
Madde 58 -
(1) Bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak için Müfettişler, Kurul Başkanının önerisi ve Genel Müdür onayı ile yurtdışına gönderilebilirler. Yurtdışına gönderilmede, Müfettişlik kıdemi ile meslekî yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır.
Kazanılmış hakların saklı tutulması
Madde 59 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Genel Müdürlük Teftiş Kurulunda görev yapan Başkan ve Müfettişlerin kazanılmış hakları saklıdır.
Yürürlük
Madde 60 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 61 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  19/8/2008

  26972

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.  

  22/2/2012

  28212

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  12366 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte - 19/08/2008 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul