En son güncellemeler 22 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili yapılacak cari giderlere dair Türkiye Barolar Birliğine aktarılacak paraların, barolar arasında dağıtımı ve harcanması ile bu hizmet için çalıştırılacak personele ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili olarak yapılacak cari giderleri ve bu hizmette çalıştırılacak personele ilişkin hususları kapsar.
  
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 180 inci maddesine, 28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesiyle eklenen son fıkra uyarınca hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Baro: Ödenek aktarılan baroyu,

b) Büro: Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili olarak aktarılan ödenek işlemlerini yürütmek üzere Türkiye Barolar Birliğinde ve barolarda kurulacak büroyu,

c) Ödenek: Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca Türkiye Barolar Birliğine aktarılan veya Birlik tarafından barolara gönderilen parayı, 

ç) Personel: Büroda çalışmak üzere görevlendirilen baro çalışanlarını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ödeneğin Kaynağı, Aktarılması, Dağıtımı ve Kullanılması
Ödeneğin kaynağı
Madde 5 -
(1) Ödenek; Maliye Bakanlığının iki yıl öncesine ait kesin hesap sonuçlarına göre tespit ettiği toplam tutarlar esas alınarak, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (1), (2) ve (3) sayılı tarifelere göre alınan harçların yüzde biri ile idarî nitelikteki para cezaları hariç olmak üzere para cezalarının yüzde birinden oluşur.
Ödeneğin aktarılması
Madde 6 -
(1) Ödenek, Maliye Bakanlığınca, her yıl mart ayının sonuna kadar, Türkiye Barolar Birliği adına bu amaçla açılan hesaba aktarılır.
Ödeneğin gönderilmesi
Madde 7 -
(1) Ödenek, yılı içerisinde baroların üçer aylık dönemlerde hazırlayacakları ödenek taleplerine göre, Türkiye Barolar Birliği tarafından bu Yönetmelik uyarınca değerlendirme yapılarak ilgili baro hesabına gönderilir.
Ödeneğin kullanılması
Madde 8 -
(1) Türkiye Barolar Birliğinin bu Yönetmelikten kaynaklanan görevleri yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu cari giderler, söz konusu ödenekten karşılanır.

(2) Barolara gönderilen ödenek, münhasıran zorunlu müdafi ve vekil görevlendirme ile ilgili cari giderler için kullanılır.

(3) Ödenekten taşıt ve gayrimenkul alımı yapılamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gider Çeşitleri, Hesap ve Personel
Gider çeşitleri
Madde 9 -
(1) Ödenekten karşılanabilecek gider çeşitleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Büroda çalıştırılacak personelin maaş, ikramiye, tazminat ve sosyal güvenlik giderleri,

b) Büroda kullanılan telefon, faks gideri,

c) Elektrik ve su giderleri,

ç) Isınma gideri,

d) Bilgisayar ve sarf malzemeleri,

e) Kırtasiye giderleri,

f) Kira gideri,

g) Büro malzemesi,

h) Büronun diğer cari giderleri.
Ödeneklerin ayrı hesapta tutulması ve faiz gelirleri
Madde 10 -
(1) Türkiye Barolar Birliğine aktarılan ve Türkiye Barolar Birliğince barolara gönderilen ödenekler, ayrı bir hesapta tutulur. Bu hesaptan Birliğin ve baroların diğer hesaplarına aktarma yapılamaz.

(2) Bu hesapta biriken paralar, hizmetin yerine getirilmesi için gerekli asgari miktar ayrıldıktan sonra vadeli mevduat veya repo hesabında değerlendirilir ve elde edilen gelirler aynı amaçla kullanılır.
Personel sayısı
Madde 11 -
(1) Büroda çalıştırılacak personel, işin özelliğine uygun nitelikte ve yeter sayıda olmalıdır. Bu sayının belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukat sayısı ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilme sayısı esas alınır.

(2) Büroda görevlendirilecek personel sayısı, Türkiye Barolar Birliğinde on; İstanbul için yirmi, Ankara ve İzmir için on, büyükşehir belediyesi olan illerde beş, diğer il barolarında ise üç kişiyi geçemez.

(3) Türkiye Barolar Birliği, ihtiyaç hâlinde personel alımı için barolara izin verebilir, ancak bu sayı Türkiye genelinde toplam on kişiyi geçemez.
Personelin niteliği
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra büroda görevlendirilecek personelin en az lise ve dengi okul mezunu olması ve Avukatlık Kanununun 45 inci maddesindeki nitelikleri taşıması gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Denetim ve Rapor
Denetim
Madde 13 -
(1) Türkiye Barolar Birliğinin ve baroların bu Yönetmelik hükümlerine göre idarî ve malî denetimi, Avukatlık Kanununun Ek 4 üncü maddesi uyarınca adalet müfettişlerince yapılır.
Rapor
Madde 14 -
(1) Barolara tahsis edilen ödeneğin kullanımına ilişkin olarak EK-1 örneğe göre, üçer aylık dönemler hâlinde düzenlenecek raporlar, bir sonraki ayın sonuna kadar Türkiye Barolar Birliğine gönderilir.

(2) Türkiye Barolar Birliği gelen raporları inceler ve denetler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Muhasebe kayıtları
Madde 15 -
(1) Muhasebe kayıtları bürolarca yazılı veya elektronik ortamda tutulur.
Demirbaş eşya
Madde 16 -
(1) Bürolarda ödenekten alınan eşyaların kaydedildiği demirbaş eşya defteri tutulur.
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlük tarihinden öncesine ilişkin uygulama
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin dayanağı olan Avukatlık Kanununun 180 inci maddesinin son fıkrasının yürürlüğe girdiği 1/1/2007 tarihi ile bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih arasında Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince müdafi ve vekil görevlendirmesi yapmış olan baroların bu konudaki cari giderleri bu Yönetmelik hükümlerine göre ödenir.
Yürürlük
Madde 17 -
(1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak Türkiye Barolar Birliği ile müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı ve Türkiye Barolar Birliği birlikte yürütür.
EK-1
…...…………BAROSU BÜRO CARİ HARCAMALAR RAPORU

Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 BÜRO CARİ HARCAMALAR RAPORU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 23/08/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul