En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK JEOTERMAL KAYNAK ALANLARININ KULLANIMINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik enerjisi üretimine uygun jeotermal kaynak alanlarının kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 10/5/2005 tarihli ve
   5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretimi Amaçlı Kullanılmasına İlişkin Kanunun 4
   üncü maddesi ile 3/6/2007 tarihli ve
   5686
   sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

c) İdare: İl özel idarelerini,

ç) Kaynak alanı: Bilimsel ve teknik yöntemlerle elektrik enerjisi üretimine uygunluğu belirlenen jeotermal akışkanın üretildiği sahayı,

d) Lisans: Tüzel kişilere elektrik üretim faaliyeti gösterebilmeleri için EPDK tarafından verilen izni

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kamulaştırma, Başvuru ve Bildirimler
Kamulaştırma
Madde 4 -
(1) İşletme ruhsatı sahibi, ruhsat süresince işletme faaliyetlerini varsa özel mülkiyete konu taşınmaz sahibinden izin alarak yürütür. İşletme ruhsatı sahibi, elektrik enerjisi üretimine yönelik işletme faaliyetleri ile ilgili sondaj yerleri, isale hatları, kaptaj ve akışkanın kullanımına ilişkin tesisler gibi gereksinimler için yer ve güzergaha yönelik taşınmaza olan ihtiyacını taşınmazın sahibi ile anlaşma yoluyla sağlayamaması halinde İdareye başvurarak kamulaştırma talebinde bulunabilir. Talep İdare tarafından incelenir ve en geç bir ay içinde karara bağlanır. İdarece talebin uygun bulunması halinde kamu yararı kararı alınır. Elektrik enerjisi üretimine yönelik işletme faaliyetleri için kamulaştırma işlemleri
   5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 12
   nci maddesi çerçevesinde yürütülür.
  
Başvuru ve bildirimler
Madde 5 -
(1) Elektrik enerjisi üretimi amaçlı işletme ruhsatı alan tüzel kişiler İdare tarafından en geç 15 gün içerisinde EPDK’ya bildirilir. Elektrik enerjisi üretimi amaçlı işletme ruhsatı alan tüzel kişi, ruhsat alındıktan sonra üç ay içerisinde EPDK’ya lisans almak üzere başvurur. Bu süre içinde EPDK’ya başvurmayan tüzel kişiler 15 gün içerisinde ilgili İdareye bildirilir.

(2) EPDK tarafından yürütülen lisanslama süreci kapsamında;

a) Lisans başvurusunda sunulması gereken evrakların süresi içerisinde tamamlanamaması veya başvurudan vazgeçildiğinin EPDK’ya yazılı olarak bildirilmesi,

b) Lisans başvurusunun reddedilmesi,

c) Lisansın sona erdirilmesi,

ç) Lisansın iptal edilmesi

hallerinde durum EPDK tarafından yazılı olarak en geç 15 gün içerisinde ilgili İdareye bildirilir. Lisansın iptal edilmesi durumunda İdare tarafından lisansa konu kaynak alanı için verilmiş olan işletme ruhsatı 15 gün içerisinde iptal edilir. İşletme ruhsatı iptal edilmiş olan kaynak alanı 11/12/2007 tarihli ve 26727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal ve Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yeni başvurulara açık hale gelir.

(3) Faaliyetlere yönelik denetimler ve bu denetimlerin sonucunda faaliyetlerin uygun yürütülmediğinin tespiti halinde tesis edilecek işlemler Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak İdare tarafından yapılır. İlgili tüzel kişinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ruhsatı iptal edilerek, en geç 15 gün içinde EPDK’ya bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
Madde 6 -
(1) Elektrik enerjisi üretimi amaçlı kaynak alanlarının belirlenmesi, müracaat esasları, işletme ruhsatı verilmesi, irtifak hakkı, kaynak rezervuarının korunması, deşarj ve reenjeksiyon işlemleri Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılır.
Yürürlük
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul