(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SONRADAN KONTROL VE RİSKLİ İŞLEMLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, riskli işlemlerin, gümrüğe yapılan beyanların ve gümrük işlemlerinin doğruluğu ile işlemlerin usulüne uygun yapılıp yapılmadığının ilgili kişilere ait yerlerde sonradan kontrolüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 1 inci maddede belirtilen amaç doğrultusunda, beyan sahibine veya ilgili diğer kişilere ait yerlerde yapılacak sonradan kontrole ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 07.12.2018), Yönt. (RG: 28.03.2016)(Değişik:RG-7/12/2018-30618)
(1) Bu Yönetmelik, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 73 üncü maddeleri ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 447 ve 458 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 07.12.2018), Yönt. (RG: 28.03.2016)(Değişik:RG-28/3/2016-29667)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Beyan sahibi: Kendi adına beyanda bulunan kişiyi veya adına beyanda bulunulan kişiyi,

b) Genel Müdürlük: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünü,

c) Kişi: Gerçek veya tüzel kişiler ile hukuken tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat uyarınca hukukî tasarruflar yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklığını,

ç) Müfettiş: Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi, Müfettişi ve Müfettiş Yardımcısını,

d) Plan dışı sonradan kontrol: Riskli kişi veya işlemlerin sonradan kontrol planı dışında yapılan kontrolünü,

e) (Değişik:RG-7/12/2018-30618) Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonu: Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakan Yardımcısının başkanlığında, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdüründen oluşan komisyonu,

f) Riskli kişi veya işlem: Risk kriterlerine göre gümrük işlemleri açısından yüksek risk ifade eden kişi veya işlemleri,

g) Sonradan kontrol: Beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı da dâhil eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolünü,

ğ) Sonradan kontrol planı: Sonradan kontrol programının belirlenmesinde kullanılan verilere ilişkin planı,

h) Sonradan kontrol programı: Yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırlanan yıllık veya sınırlı sonradan kontrol programını,

ı) Sonradan Kontrol Raporu: 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenen ve işlem gören raporu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sonradan Kontrole İlişkin Genel Usul ve Esaslar
Yetki
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 07.12.2018), Yönt. (RG: 28.03.2016)
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki sonradan kontrol (Değişik ibare:RG-7/12/2018-30618) Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılır.

(2) Gümrük idarelerinde belge kontrolü veya ertelenmiş kontrol kapsamında işlem gören gümrük beyannamelerinin kontrol işlemleri gümrük muayene memurları tarafından Gümrük Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılır.

(3) (Ek:RG-28/3/2016-29667) Bu Yönetmelik kapsamı sekretarya görevi, Genel Müdürlük tarafından yerine getirilir.
Sonradan kontrole tabi kişiler ve işlemler
Madde 6 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak sonradan kontrol, eşyanın gümrük işlemlerine veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin kontrolünün yapılmasını teminen gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler ile söz konusu işlemlere ilişkin bilgi, belge ve verileri ticari amaçla elinde bulunduran diğer kişileri kapsar.

(2) Sonradan kontrolün birinci fıkrada belirtilen kişilere ait yerlerde yapılması esastır. Ancak, bunun mümkün olmaması hâlinde sonradan kontrole tabi kişinin yerleşik olduğu yerde varsa gümrük idaresi yoksa başka bir resmî dairede yapılabilir. Birden çok yerde şubesi olan şirketlere ilişkin sonradan kontrol şirket merkezinde yapılabilir.
Sonradan kontrolün amaç ve kapsamı
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2016)
(1) Sonradan kontrol, kişilerin gümrük vergileri karşısındaki durumu ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini belirlemek için yapılır.

(2) (Değişik fıkra:RG-28/3/2016-29667) Sonradan kontrol, belirli bir konu (sektör, rejim, tarife, vergi türü vb.) veya dönem ile sınırlı olabilir.
Sonradan kontrole tabi kişilerin belirlenmesi ve kontrol şekli
Madde 8 -
(1) (Değişik ibare:RG-28/3/2016-29667) Genel Müdürlük
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sonradan Kontrol İşlemleri
Sonradan kontrol programı
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2016)
(1) (Değişik ibare:RG-28/3/2016-29667) Genel Müdürlük, yıllık kontrol planı çerçevesinde hazırladığı sonradan kontrol programını Risk Değerlendirme ve Koordinasyon Komisyonunun görüşüne sunar. Program, Komisyonun olumlu görüşü ve (Değişik ibare:RG-28/3/2016-29667) Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Yıllık kontrol planı dışında gerek duyulması hâlinde hazırlanan sonradan kontrol programlarında da aynı usul izlenir. Bu programlarda; sonradan kontrolün hukukî dayanağı, kontrole tabi tutulacak kişi ve kişiler ya da işlemler ile sonradan kontrolün dönemi, kapsamı ve başlama tarihi belirtilir.
Sonradan kontrole ilişkin tebligat
Madde 10 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2016)
(1) Sonradan kontrolü yapacak (Değişik ibare:RG-28/3/2016-29667) müfettiş, sonradan kontrole başlama tarihinden en az (Değişik ibare:RG-28/3/2016-29667) on gün önce, sonradan kontrole başlanacağını ilgilisine bildirir.

(2) Sonradan kontrole tabi kişilerce, tebligat tarihinden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak geçerli ve kabul edilebilir bir neden ileri sürülmesi hâlinde, sonradan kontrolün başlama tarihi istisnai olarak ertelenebilir.

(3) Sonradan kontrolün amacını tehlikeye düşürecek olması durumunda önceden tebligatta bulunulmaz. Bu durumda, sonradan kontrol mahalline gidildiğinde, sonradan kontrolü yapacak (Değişik ibare:RG-28/3/2016-29667) müfettişler tarafından sonradan kontrole tabi tutulacak kişilere bilgi verilir.

(4) (Değişik fıkra:RG-28/3/2016-29667) Sonradan kontrolü yapan müfettişin önerisi, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Genel Müdürlüğün uygun görüşü ve Bakan Onayı ile sonradan kontrole ilişkin programda ekleme yapılabilir veya kapsamı genişletilebilir.
Sonradan kontrole başlama
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2016) (Değişik:RG-28/3/2016-29667)
(1) Sonradan kontrolü yapacak müfettiş, kontrol mahalline gittiğinde kimliğini gösterir ve kendisini tanıtır.

(2) Sonradan kontrolün başlangıç tarihi ve saati tutanakla tespit edilir.
Sonradan kontrolün esasları
Madde 12 -
(1) Sonradan kontrol yapan (Değişik ibare:RG-28/3/2016-29667) müfettişler gümrük vergileri ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülüklere ilişkin kişinin lehine ve aleyhine olan tüm hususları inceler.

(2) Sonradan kontrolün amacı ve süreci olumsuz yönde etkilenmemek şartıyla, sonradan kontrole tabi kişiye sonradan kontrol sırasında tespit edilen konular ve hukukî sonuçları hakkında bilgi verilir.
Soruşturma önlemleri
Madde 13 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2016)
(1) Yapılan kontrol sırasında soruşturmayı gerektirir bir fiilin tespit edilmesi hâlinde, (Değişik ibare:RG-28/3/2016-29667) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen durumlarda, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca eşya, bilgi, belge ve veriler için el koyma dâhil gerekli tedbirler alınır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yükümlülükler, Nihai Değerlendirme ve Raporlama
Sonradan kontrole tabi kişilerin yükümlülükleri
Madde 14 -
(1) Kişiler, sonradan kontrol için esas oluşturacak gerekli her türlü bilgi, veri, kayıt, defter, belge ve diğer evrakı vermek ve her türlü yardımı sağlamakla yükümlüdür. Kişiler, sonradan kontrolü yapan (Değişik ibare:RG-28/3/2016-29667) müfettişe gerekli belgeler ile bilgi işlem sistemi vasıtasıyla tanzim edilmiş bilgi, belge ve verilere doğrudan veya dolaylı erişimde yardımcı olmak zorundadır.

(2) Kişilerin veya belirlediği kişilerin bilgi veremeyecek durumda olmaları veya verilen bilgilerin açıklayıcı veya yeterli olmaması hâlinde sonradan kontrolü yapan (Değişik ibare:RG-28/3/2016-29667) müfettişler gümrük işlemleriyle doğrudan ya da dolaylı olarak ilgili bütün kişilerden de bilgi talep edebilir. İlgili kişiler işlemlerle ilgili bütün bilgi ve belgeleri sunmakla yükümlüdür.

(3) Kişiler, sonradan kontrolün yapılabilmesi için uygun bir çalışma ortamı ve gerekli yardımcı maddeleri bedelsiz olarak sağlamakla yükümlüdür.

(4) Sonradan kontrol, kontrole tabi kişilerin mesai saatleri içinde gerçekleştirilir. Kontrole tabi kişiler tarafından kabul edilmesi hâlinde mesai saatleri dışında da sonradan kontrol yapılabilir.

(5) Sonradan kontrolü yapan (Değişik ibare:RG-28/3/2016-29667) müfettişler kontrole tabi kişilere ait işyerlerinin her yerine girme ve inceleme yapma yetkisine sahiptir. Kişilere ait yerlerde yapılacak bu tür kontrol sırasında kontrole tabi kişi veya kişiler veya vekilleri bulunur.
Sonradan kontrolün tamamlanması ve değerlendirilmesi
Madde 15 -
(1) (Değişik ibare:RG-28/3/2016-29667) Müfettiş sonradan kontrol sonucuyla ilgili olarak sonradan kontrole tabi kişilerle nihai bir görüşme yapar. Kontrol sonucunda gümrük vergileri tutarı ile gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen yükümlülükler açısından bir değişikliğin olmaması veya kontrole tabi kişinin talepte bulunmaması durumunda bu görüşme yapılmayabilir. Bu görüşmede, özellikle ihtilaf konusu hususlar, hukukî değerlendirme ve tespit edilen hususların gümrük vergileri ve sonuçları açısından etkileri ifade edilir.

(2) Nihai görüşmenin sonucu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta düzenlenme yeri, tarihi, görüşme konusu, görüşmede bulunanların isim, unvan ve imzaları yer alır. Bu tutanağın bir sureti ilgiliye verilir.
Sonradan kontrole ilişkin raporlar
Madde 16 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2016) (Değişik:RG-28/3/2016-29667)
(1) Sonradan kontrol sonucunda varsa, vergilendirme için önemli olan tespitler, muhtemel vergi tutarı değişiklikleri ve yol gösterici nitelikteki tespitler yazılı olarak sonradan kontrole tabi tutulan kişiye bildirilir. Ancak, bu konularda önemli bir tespit söz konusu olmazsa bu yazılı bildirim yapılmayabilir. Kişiler, on gün içerisinde görüşlerini müfettişe bildirirler. Yazılı olarak talep edilmesi halinde on güne kadar ek süre verilebilir.

(2) Sonradan kontrol sırasında, zamanaşımı yönünden Hazine menfaatini koruyucu acele bir tedbir alınmasının gerekmesi halinde, birinci fıkrada belirtilen süre hükümlerine tabi olmaksızın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümlerine istinaden cevaplı rapor düzenlenir.

(3) Sonradan kontrol sonucunda müfettiş tarafından, sonradan kontrolde yapılan genel tespitleri, ilave değerlendirmeleri ve vergi tahakkukları dâhil idarece yapılması gereken tüm iş ve işlemleri içeren sonradan kontrol raporu tanzim edilir. Rapora, yükümlüye bildirim yazısı, başlangıç tutanağı, sonradan kontrol kapsamında incelenen işlemler, varsa ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan yazışmalar, nihai görüşme tutanağı ile görüş isteme yazısı ve cevabi yazı eklenir. İkinci fıkra kapsamında yapılan bir işlem bulunması halinde, sonradan kontrol raporunda buna da yer verilir.
Sınırlı sonradan kontrol
Madde 17 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2016) (Mülga:RG-28/3/2016-29667)
 
Risk puanı
Madde 18 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2016) (Değişik:RG-28/3/2016-29667)
(1) Sonradan kontrol raporları ile ilgili olarak, Genel Müdürlük tarafından risk değerlendirmesi yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan hususlar
Madde 19 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.03.2016) (Değişik:RG-28/3/2016-29667)
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 20 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 07.12.2018), Yönt. (RG: 28.03.2016)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-7/12/2018-30618) Ticaret Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  27/10/2008

  27037

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1

  28/3/2016

  29667

  2

  7/12/2018

  30618

  3

     

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  12555 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul