PETROL TANKERLERİNİN ÇİFT CİDAR VEYA EŞDEĞER TASARIM ŞARTLARININ UYGULAMA ESASLARI VE KABOTAJDA ÇALIŞAN PETROL TANKERİ OPERASYONLARININ EMNİYETLİ YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; petrol tankerleri için çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının uygulama esaslarının belirlenmesi, ağır petrolün tek cidarlı petrol tankerleri ile taşınmasının düzenlenmesi, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin İdareye tanıdığı istisnai yetkiler ile kabotaj hattında çalışan petrol tankerleri için emniyetli operasyon kuralları ve işletme gereklerinin belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Türk Bayraklı petrol tankerleri ile bayrağı ne olursa olsun Türk limanlarına gelen veya Türk karasularından veya iç sularından geçiş yapan veya bu deniz alanlarında demirleyen petrol tankerleri ve kabotajda çalışan petrol tankerleri için çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının uygulama esaslarının belirlenmesini, ağır petrolün tek cidarlı petrol tankerleri ile taşınmasının düzenlenmesini, MARPOL 73/78 Sözleşmesinin İdareye tanıdığı istisnai yetkiler ile kabotaj hattında çalışan petrol tankerleri için emniyetli operasyon kuralları ve işletme gereklerini kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, ticari olmayan hizmetlerde kullanılan devlete ait ve devlet tarafından işletilen petrol tankerleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ve yabancı silahlı kuvvetlere bağlı petrol tankerlerini kapsamaz.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 10/8/1998 tarihli ve491sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine dayanılarak,

(2) 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan MARPOL 73/78 Sözleşmesi ile Revize edilmiş ve 2978/94/AT sayılı Konsey Tüzüğünü ilga eden Tek Cidarlı Petrol Tankerleri İçin Çift Cidar veya Eşdeğer Tasarım Şartlarının Aşamalı Uygulanışının Hızlandırılması Hakkında 18 Şubat 2002 tarihli ve 417/2002 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne paralel olarak

hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağır petrol;

1) 15°C’de 900 kg/m3’ün üzerinde yoğunluğa sahip ve 25,7’lik API derecesine denk ham petrolleri,

2) 15°C’de 900 kg/m3’ün üzerinde yoğunluğa veya 50°C’de 180 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip akaryakıtları,

3) Bitüm, katran ve bunların emülsiyonlarını.

b) Aleç: Kapalı bir tankta bulunan sıvı seviyesi ile tankın üst seviyesi arasında kalan mesafeyi, 

c) Balast tankı: Gemi dengesinin sağlanması amacıyla, gemi bünyesinde bulunan ve deniz suyu depolanan tankı,

ç) Çift cidarlı petrol tankeri: MARPOL 73/78 Sözleşmesinin değiştirilmiş olan Ek-1, 13/F Kuralında tanımlandığı şekliyle, çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarını yerine getiren petrol tankerini,

d) Dedveyt ton (DWT): Yoğunluğu 1.025 olan suda bir tankerin yaz yükleme hattına karşılık gelen deplasmanı ile boş ağırlığı arasındaki farkın metrik ton olarak ifadesini,

e) Deplasman: Bir geminin belirli bir durumda yüzerken taşırdığı su hacminin ton olarak ağırlığını,

f) Durum Değerlendirme Denetimi (DDD): Esasları Ek-4 de tanımlanmış olan, kondisyona yönelik dizayn değerlendirmesi ve denetimini,

g) Flenç: Boru ve hortum devrelerinin uç uca eklenebilmesi için boru ve hortum devrelerinin uçlarında bulunan bağlantı parçasını,

ğ) Frengi: Petrol tankerinin güvertesinde biriken suların denize boşaltılması için kullanılan giderleri,

h) Gemi: Cinsi, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun, yüzme kabiliyetini haiz, denizde kürekten başka alet kullanmak kaydıyla kendi imkanlarıyla yola çıkabilen her aracı,

ı) Gemi işleticisi veya işletici: Geminin maliki olsun veya olmasın, geminin zilyetliğine sahip olan, teknik ve ticari bakımdan gemiyi kendi hesabına işleten, deniz emniyeti ve deniz kirlenmesinin önlenmesi konularında sorumluluk ve görevler taşıyan gerçek veya tüzel kişiyi,

i) GM: Gemilerin ağırlık merkezleri ile metasantır noktaları arasındaki düşey mesafeyi,

j) Gros ton: Bir tankerin tüm kapalı bölümlerinin hacimlerinin toplanarak 100 feet küp’e bölünmesi ile elde edilen hacmi,

k) Ham petrol ile yıkama sistemi: Ham petrol taşıyan petrol tankerlerinde taşınan yük kalıntılarının tank cidarlarında ve tank tabanında oluşturduğu kalıntıların tanker üzerinde bulunan sabit bir sistemle ham petrol kullanılarak yıkanmasını,

l) Hidrokarbon: Petrol ve petrol türevlerinin kimyasal yapısında bulunan ana maddeyi,

m) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

n) İnert gaz: Hidrokarbonların patlamasını engellemek amacıyla kullanılan, oksijen miktarı fakir olan baca gazı gibi bir gaz veya gaz karışımını,

o) Kabotaj: Bir devletin deniz yoluyla kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkını,

ö) Kabotaj seferi: Bir Türk limanından diğer bir veya birkaç Türk limanına veya bir Türk limanından çıkarak liman sınırlarını geçmek suretiyle yeniden aynı limana yapılan; seyredilen deniz alanlarında takip edilmesi gereken rotanın istikametine göre karasuları dışına çıkılmak suretiyle seyri de kapsayan her türlü deniz yolu seferini,

p) Kapalı mahal: Aşağıdaki karakteristiklerden en az birini sağlayan; yük mahalleri, çift dipler, yakıt tankları, balast tankları, pompa daireleri, kompresör odaları, boş mahaller, pis su tankları gibi mahallerdir:

1) Giriş ve çıkış açıklıkları sınırlı olan,

2) Doğal havalandırması yetersiz olan,

3) Sürekli adam çalışmasına uygun inşa edilmemiş olan.

r) Liman tesisi: Münhasıran limancılık hizmetlerini gerçekleştirmek üzere kurulmuş, yolcu ve yük hareketinin gerçekleştirildiği rıhtım, iskele, mendirek, şamandıra, platform, yat limanı ve balıkçı barınağı gibi tesisler ile bunlara bitişik ve bütünleşik diğer daimi tesisleri,

s) Madde Emniyet Dokümanı (MSDS): Gemide bulunan yükün tüm fiziksel, kimyasal özelliklerini, sağlık açısından risklerini, yanıcılık ve patlayıcılık özelliklerini, dökülmesinde ve acil durumlarda alınacak önlemler ile benzeri bilgileri kapsayan dokümanı,  

ş) Manifold: Yük operasyonlarının yapılabilmesi için liman tesisi ile petrol tankeri arasında yük geçişini sağlayan boru veya hortum devrelerinin tanker üzerinde bağlandığı yeri,

t) MARPOL 73/78 Sözleşmesi: 1978 tarihli Protokol ile değişik 1973 tarihli, Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmeyi,

u) MARPOL 13 F Kuralı: Petrol tankerlerinin, çift cidar veya eşdeğer tasarım gereklerini yerine getirmelerini zorunlu kılan MARPOL 73/78 Sözleşmesinin değiştirilmiş ilgili kuralını,

ü) MARPOL 13 G Kuralı: Petrol yüklerinin, çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarını yerine getiren petrol tankerleri ile taşınmasını zorunlu kılan MARPOL 73/78 Sözleşmesinin değiştirilmiş ilgili kuralını,

v) MARPOL 13 H Kuralı: Ağır petrollerin tek cidarlı petrol tankerleri ile taşınmasını yasaklayan MARPOL 73/78 Sözleşmesinin değiştirilmiş ilgili kuralını,

y) Milli Gemi Sicili: 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda düzenlenen Milli Gemi Sicilini,

z) Milimetre su yüksekliği: Bir santimetrekare alandaki su sütunu yüksekliğinin oluşturduğu basınç birimini,

aa) Olay: Bir geminin emniyetini olumsuz yönde etkileyen hata, arıza veya hasar olarak tanımlanabilen herhangi bir durumu,

bb) Petrol tankeri: Yük yerlerinde, dökme halde petrol taşımak amacıyla inşa edilen veya bu hale dönüştürülen gemiler ile birleşik taşıyıcıları ve tam veya kısmen dökme olarak petrol taşıyan gemileri,

cc) Pompa dairesi: Petrol tankerlerinde yük operasyonlarının yapılabilmesi için gerekli olan pompa, boru devreleri ve valflerin bulunduğu kapalı alanı,

çç) Taşıntı tavaları: Bir sızıntı veya taşıntının toplanması amacıyla manifold veya boru devreleri altında bulunan havuz şeklindeki sabit yapıyı,

dd) Tek cidarlı petrol tankeri: MARPOL 73/78 Sözleşmesinin değiştirilmiş olan Ek-1, 13/F Kuralında tanımlandığı şekliyle, çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarını yerine getirmeyen petrol tankerini,

ee) Toksik gaz: Canlı yaşamını olumsuz yönde etkileyen zehirli gazı,

ff) Türk Uluslararası Gemi Sicili: 16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile491sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Sicilini,

gg) Yaş: Herhangi bir petrol tankerinin, teslim tarihinden itibaren başlayan ve geçen yılların sayısı itibariyle esas alınan yaşı

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tek Cidarlı Petrol Tankerlerinin Çift Cidar veya Eşdeğer Tasarım Şartlarına Uyması
Genel hükümler
Madde 5 -
(1) Petrol tankerleri için, çift cidar veya eşdeğer tasarım şartları ile ilgili olarak, bu Yönetmelikte düzenlenmeyen hususlarda MARPOL 73/78 Sözleşmesi hükümleri geçerlidir.

(2) 5000 dedveyt ton ve daha büyük petrol tankerleri ile ağır petrol yükü taşıyacak 600 dedveyt ton ve daha büyük petrol tankerleri, MARPOL 73/78 Sözleşmesinde belirtilen çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının gereklerini ve bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirir. Tüm bu gereklere uymayan herhangi bir petrol tankeri Türk deniz yetki alanlarında kullanılmak üzere yeni yapım amacıyla kızağa konulamaz.

(3) MARPOL 73/78 Sözleşmesinde ve bu Yönetmelikte belirtilen çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının gerekliliklerine uymayan Türk bayraklı petrol tankerlerinin çalışmasına İdare tarafından izin verilmez ve bu petrol tankerleri belgelendirilmez.

(4) MARPOL 73/78 Sözleşmesinde belirtilen çift cidar veya eşdeğer tasarım gereklerine uyumlu olmadıkça ve bu Yönetmelik hükümlerinde belirtildiği şekliyle, çift cidar veya eşdeğer tasarım gereklerini yerine getirmedikçe, hiçbir petrol tankeri bayrağı ne olursa olsun Türk limanlarına gelemez veya Türk karasularından veya iç sularından geçiş yapamaz veya bu deniz alanlarında demirleyemez.

(5) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra omurgası kızağa konulan veya inşa sözleşmesi yapılan Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı tüm petrol tankerleri yetkilendirilmiş kuruluşların denetimleri altında inşa edilir ve çalışma süreleri boyunca yetkilendirilmiş kuruluşların denetimleri altında bulundurulur.

(6) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline yeni kayıt olacak tüm petrol tankerleri yetkilendirilmiş kuruluşların denetimi altında bulundurulur ve çalışma süreleri boyunca bu durumları devam eder.

(7) Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı kabotaj hattında çalışan tüm petrol tankerlerinin bu Yönetmelikte ve MARPOL 73/78 Sözleşmesinde belirtilen çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının gereklerine uygunluklarının denetlenmesi ve ayrıca 7 ve 8 inci maddelerde tanımlandığı şekilde Durum Değerlendirme Denetimi uygulaması, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılır. Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4 Durum Değerlendirme Denetimi Esasları çerçevesinde yapılan denetimlerde olumlu sonuçlar alınan petrol tankerleri için denetimin geçerlik süresi iki yıldır.
5000 dedveyt ton ve daha büyük petrol tankerleri
Madde 6 -
(1) MARPOL 73/78 Sözleşmesinde belirtilen çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının gereklerine uyumlu olmadıkça, 5000 dedveyt ton ve daha büyük hiçbir petrol tankeri, teslim tarihine karşılık gelen yıldönümü tarihinden sonra Türk Bayrağı altında faaliyet gösteremez ve bayrağı ne olursa olsun Türk limanlarına gelemez veya Türk karasularından veya iç sularından geçiş yapamaz veya bu deniz alanlarında demirleyemez. Bu teslim tarihleri aşağıda gösterilmiştir;    

a) 1982 yılında teslim edilen petrol tankerleri için 2008,

b) 1983 yılında teslim edilen petrol tankerleri için 2009,

c) 1984 yılında veya daha sonra teslim edilen petrol tankerleri için 2010.

(2) Birinci fıkra hükümlerine rağmen, petrol taşımak amacıyla kullanılmayan ve yük tankının tamamı boyunca uzanan çift tabanlara veya çift yanlara sahip veya petrol taşımak amacıyla kullanılmayan ve yük tankının tamamı boyunca uzanan çift-gövdeli boşluklara sahip olmakla beraber MARPOL Sözleşmesinin I. Ekinin MEPC.111(50) sayılı Karar ile değiştirilen MEPC.94(46) sayılı kararı ile revize edilmiş 13G sayılı kuralının 1(c) fıkrasının hükümlerinden muaf tutulmak için zorunlu olan koşulları yerine getirmeyen, 5000 dedveyt ton ve daha büyük petrol tankerlerinin işletilmesine, birinci fıkrada sözü edilen tarihten sonra da devam edilebilir; ancak bu devam süresi, tankerin teslim tarihinin 2015 yılındaki yıldönümünün veya tankerin teslim tarihini müteakip yirmi beş yaşına ulaştığı tarihten hangisi daha önce gelirse ötesine geçemez.
600 dedveyt ton ile 5 000 dedveyt tondan küçük petrol tankerleri
Madde 7 -
(1) MARPOL Sözleşmesinde belirtilen çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarının gereklerine uyumlu olmadıkça, 600 dedveyt ton ve daha büyük ve 5000 dedveyt tondan küçük hiçbir petrol tankeri, Türk Bayrağı altında ağır petrol yükü taşıyamaz ve bayrağı ne olursa olsun ağır petrol yükü ile Türk limanlarına gelemez veya Türk karasularından veya iç sularından geçiş yapamaz veya bu deniz alanlarında demirleyemez.

(2) İdare, MARPOL 73/78 Sözleşmesinde tanımlanan istisnalar kapsamında 600 dedveyt ton ve daha büyük ve 5000 dedveyt tondan küçük petrol tankerlerine Durum Değerlendirme Denetimlerini esas alarak tek cidarlı petrol tankerinin teslim tarihine karşılık gelen yirmi beşinci yıldönümüne kadar ağır petrol yükü taşıma izni verebilir. Durum Değerlendirme Denetimleri 1/1/2010 tarihinden sonra yapılmaya başlanır. 

(3) Birinci fıkra hükümlerine rağmen münhasıran kabotaj hattında çalışan 600 dedveyt ton ve daha büyük ve 5000 dedveyt tondan küçük tüm petrol tankerlerinin petrol tankeri olarak çalışmalarına Durum Değerlendirme Denetimi kapsamındaki değerlendirmeler esas alınarak diğer mevzuat hükümlerine de uygun olması halinde izin verilir. Yaşa bağlı olarak belirlenen tarihler için tankerlerin teslim tarihi esas alınır.

(4) 1/1/2010 tarihinde durum değerlendirme denetimleri petrol tankerleri için yaşına bakılmaksızın başlar. 1/1/2010 tarihi ve daha sonrasında yirmi beş yaşını dolduran tek cidarlı petrol tankerlerinin planlanmış üç havuz dönemince çalışmasına izin verilebilir. Bu havuz dönemlerinden birincisi Ek-4 Durum Değerlendirme Denetimi Esasları kapsamındaki ön hazırlıktır. Takip eden ikinci havuzda, birinci Durum Değerlendirme Denetimi yapılır uygun bulunanların denetim raporları iki yıl geçerlidir. Müteakip üçüncü havuzda ikinci ve son Durum Değerlendirme Denetimi yapılır ve bu denetim raporu iki yıl geçerlidir.

(5) Durum Değerlendirme Denetimi sonuçları ilgili bölge müdürlüğüne Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge ve Denize Elverişlilik Belgelerine eklenmek üzere gönderilir.

(6) Durum Değerlendirme Denetimlerinden olumlu sonuç alınamayan petrol tankerleri için Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge ve Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmez.
600 dedveyt tondan küçük petrol tankerleri
Madde 8 -
(1) 600 dedveyt tondan küçük petrol tankerleri bu Yönetmeliğin 10, 11 ve 12 nci maddelerinde belirtilen emniyetli yönetim gereklerine uymak şartıyla, tek cidarlı olarak inşa edilebilir ve işletilebilir. Bu tankerlerin Durum Değerlendirme Denetimi kapsamındaki değerlendirmeleri yirmi yaşından sonra başlar. Yaşa bağlı olarak belirlenen tarihler için tankerlerin teslim tarihi esas alınır.

(2) 1/1/2010 tarihi ve daha sonrasında otuz yaş ve üzerinde olan petrol tankerlerinin bu tarihten sonraki ilk havuzu Ek-4 Durum Değerlendirme Denetimi Esasları kapsamındaki ön hazırlık olup, takip eden ikinci havuzdan itibaren tüm havuzlarda Durum Değerlendirme Denetimleri yapılır. Durum Değerlendirme Denetimi sonuçları ilgili bölge müdürlüğüne Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge ve Denize Elverişlilik Belgelerine eklenmek üzere gönderilir.

(3) Durum Değerlendirme Denetimlerinden olumlu sonuç alınamayan petrol tankerleri için Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge ve Denize Elverişlilik Belgesi düzenlenmez.
Zor durumda kalan veya onarılacak petrol tankerlerine yönelik istisnalar
Madde 9 -
(1) Bu Yönetmelikte belirtilen çift cidar ve eşdeğer tasarım şartları konusundaki sınırlama ve yasaklamalardan istisnai olarak bir petrol tankerinin Türk limanlarına veya tersanelerine gelmesine, Türk karasularından ve iç sularından geçiş yapmasına veya bu deniz alanlarında demirlemesine aşağıdaki durumlarda, İdare tarafından izin verilebilir.

a) Petrol tankerinin tehlike altında olması ve sığınma alanı araması veya talep etmesi,

b) Yüksüz petrol tankerinin bir onarım tesisine gitmek istemesi.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Emniyetli Operasyon Gerekleri
Teknik donanımlar
Madde 10 - Yönt. (RG: 15.01.2019)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi petrol tankerleri, (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) 17/11/2009 tarihli ve 27409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Teknik Yönetmeliği ve ilgili diğer ulusal mevzuata göre sahip olmaları gereken tüm standartlara uygun olarak donatılırlar. Kabotajda çalışan petrol tankerleri, yerine getirecekleri hizmetin gereği olarak bu Yönetmelikte belirtilen emniyetli operasyon gereklerine uyarlar.
Kabotaj hattında çalışan tüm petrol tankerleri için emniyetli operasyon gerekleri
Madde 11 -
(1) Kabotaj hattında çalışan petrol tankerleri için uyulması zorunlu emniyetli operasyon gerekleri Ek-2 Kabotaj Hattında Çalışan Tüm Petrol Tankerleri İçin Emniyetli Operasyon Gerekleri Kontrol Listesinde belirtilmiş olup, bunun kontrolü İdare tarafından yapılır.
Kabotaj hattında çalışan 500 GT ve üzerindeki petrol tankerleri için ilave emniyetli operasyon gerekleri
Madde 12 -
(1) Kabotaj hattında çalışan 500 GT ve üzerindeki petrol tankerleri için uyulması zorunlu ilave emniyetli operasyon şartları Ek-3 Kabotaj Hattında Çalışan 500 GT ve Üzerindeki Petrol Tankerleri İçin İlave Emniyetli Operasyon Gerekleri Kontrol Listesinde belirtilmiş olup, bunun kontrolü İdare tarafından yapılır.
Acil durumlarda haberleşme
Madde 13 -
(1) Petrol tankerlerinden petrol sızıntısı veya döküntüsü olması durumunda tankerin liman tesisinde bulunduğu durumlarda ilgili liman başkanlığına ve Denizcilik Müsteşarlığı Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine, liman tesisi dışında ise öncelikle Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine haber verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kabotajda Çalışan Petrol Tankerlerinin Denetimi ve Belgelendirilmesi
Denetimin süresi ve şekli
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan petrol tankerlerine uygulanacak denetimler aşağıda belirtilmiştir.

a) Petrol tankerlerinin hizmete girmesinden önce veya bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki altı ay içinde yapılacak ilk denetimler,

b) İdare tarafından tespit edilen, ancak bir yılı aşmayacak periyotlarda yapılacak yenileme denetimleri,

c) İdare tarafından haber verilmeksizin yapılacak denetimler.

(2) Denetimler, bu Yönetmeliğin 5, 6, 7, 8, 11 ve 12 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yapılır.

(3) Bu Yönetmeliğin 5, 6, 7 ve 8 inci maddesi kapsamında, kabotaj hattında çalışan petrol tankerlerinin çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarına uygunluklarının denetlenmesi ve ayrıca durum değerlendirme denetiminin uygulanması, yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılır. İdare tarafından söz konusu maddeler kapsamında yapılacak denetimlerde yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilen uygunluk belgelerinin bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
Belgelendirme ve onay
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan petrol tankerlerinde yapılacak denetimler neticesinde, Ek-1 Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge düzenlenir. Söz konusu belge, bölge müdürlüğü tarafından onaylanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan petrol tankerlerinin yenileme denetimleri 16 ncı maddede belirtilen süre içinde yapılır.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılan denetimler sonucunda hazırlanan çift cidar veya eşdeğer tasarım şartlarına uygunluk ve durum değerlendirme denetiminin olumlu sonuçlandığına ait belgenin bulunup bulunmadığı İdare tarafından kontrol edilir ve Ek-1 Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belgede bu husus belirtilir.

(4) İdare tarafından bu Yönetmeliğin 11 ve 12 nci maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde kuralların eksiksiz uygulandığının tespiti için yapılan denetimlerde herhangi bir eksiği olmayan petrol tankerleri için Ek-1 Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge düzenlenir.
Belgenin süresi ve geçerliliği
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan kabotaj hattında çalışan petrol tankerlerinin İdarece düzenlenen Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belgenin süresi bir yıldan uzun olamaz.

(2) Yapılan denetimler sonucu, şartları bu Yönetmeliğe uymayan petrol tankerlerinin belgelendirilme şartlarını sağlayıncaya kadar limandan ayrılmasına izin verilmez.
Belgenin geçerliğini kaybetmesi
Madde 17 -
(1) İdarece yapılan denetimlerde petrol tankerinin mevcut durumunun belgesindeki durumu ile uygunsuzluk gösterdiğinin tespit edilmesi halinde Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge geçerliliğini kaybeder. Söz konusu belgenin üzerine, İdare tarafından belgenin geçerliliğini kaybettiğine dair kayıt düşülür.
Belge süresinin uzatılması
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine tabi olan petrol tankerlerinin Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belgenin geçerlik süresinin, petrol tankerinin seferde olduğu ya da denetimin yapılacağı limanda olmadığı bir zamanda sona ermesi halinde, petrol tankerinin işleteni tarafından uğrayacağı ilk liman başkanlığına yapılacak başvuruya binaen en çok bir aya kadar süre verilebilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Mali Sorumluluk Belgeleri
Mali sorumluk belgelerinin çeşidi ve alınacağı yerler
Madde 19 -
(1) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme hükümleri ya da ulusal mevzuat emri gereği kabotaj hattında çalışan petrol tankerleri muhtemel deniz kirliliği risklerine karşı mali sorumluluk belgelerine sahip olmak zorundadır ve bunun bir örneği denetimlerde ibraz edilmek üzere gemide bulundurulur. 

(2) Mali sorumluluk belgesi olarak kulüp sigortacılarından alınan belgeler kabul edilir.

(3) Yönetmelikte istenen mali sorumluluk belgesine sahip olmayan petrol tankerlerine Petrol Tankeri Operasyonlarının Emniyetli Yürütüldüğüne Dair Belge düzenlenmez ve mali sorumluluk belgesine sahip olana kadar petrol tankeri seferden men edilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 20 -
(1) 14/4/2007 tarihli ve 26493 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kabotajda Çalışan 400 Gros Tondan Küçük Petrol Tankerlerine Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Yönetmelikte belirtilen sınırlamalar ve yasaklamalar çerçevesinde beş yıl ve daha az bir süre için işletilebilecek durumda olan, Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olmayan hiçbir petrol tankeri Milli Gemi Siciline veya Türk Uluslararası Gemi Siciline tescil edilmez.
Yürürlük
Madde 21 -
(1) Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 - Yönt. (RG: 15.01.2019)(Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer)
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür. 

Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ PETROL TANKERİ OPERASYONLARININ EMNİYETLİ YÜRÜTÜLDÜĞÜNE DAİR BELGE
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/11/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 KABOTAJ HATTINDA ÇALIŞAN TÜM PETROL TANKERLERİ İÇİN EMNİYETLİ OPERASYON GEREKLERİ KONTROL LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/11/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 KABOTAJ HATTINDA ÇALIŞAN 500 GT VE ÜZERİNDEKİ PETROL TANKERLERİ İÇİN İLAVE EMNİYETLİ OPERASYON GEREKLERİ KONTROL LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/11/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-4 DURUM DEĞERLENDİRME DENETİMİ ESASLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/11/2008 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  12564 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul