En son güncellemeler 22 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
PARA PİYASASI NAKİT İŞLEMLERİ ARACILIĞI İLE SAĞLANACAK FİNANSMAN HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Müsteşarlıkça makro ekonomik dengeler gözetilerek maliye, para ve borçlanma politikaları ile uyumlu bir şekilde yürütülen nakit akışlarının yönetimi kapsamında para piyasası nakit işlemleri kullanılarak sağlanacak finansmana ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Müsteşarlığın nakit ve borç yönetimi ile ilgili birimleri ile para piyasasında işlem yapan mali kurum ve kuruluşları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS): Müsteşarlık tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma senetlerini,

b) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını, 

c) Para piyasası nakit işlemleri: Müsteşarlığın kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak üzere fiziken basılı olmayan Devlet İç Borçlanma Senedi çıkarmak veya para piyasası araçlarını kullanmak suretiyle yapılan azami otuz gün vadeli borçlanmaları

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Para Piyasası Nakit İşlemleri Araçları
Para piyasası nakit işlemleri araçları
Madde 5 -
(1) Müsteşarlık para piyasası nakit işlemleri kapsamındaki finansman faaliyetlerinde aşağıdaki araçları kullanabilir:

a) Nakit İşlemleri Senedi (NİS): Müsteşarlık ihale ile en fazla otuz gün vadeli olmak üzere iskontolu DİBS ihraç edebilir. NİS ikincil piyasada alınıp satılabilir, erken itfa edilebilir ve fiziki olarak basılmaz. Tarafların hesapları arasında aktarım ve mutabakat kaydi olarak gerçekleştirilir.

b) Geri Alım Vaadiyle Yeniden İhraç (GAVİ): Müsteşarlık azami otuz gün içinde geri almak taahhüdü ile daha önce ihraç ettiği DİBS’i fiziki olarak basılmaksızın yeniden ihraç edebilir.

c) Depo Alım İhalesi: Müsteşarlıkça DİBS ihraç edilmeksizin ve teminat verilmeksizin en fazla otuz gün vadeli olmak üzere yapılacak kısa vadeli borç alma işlemidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Nakit işlemleri senedinin borsada işlem görmesi
Madde 6 -
(1) NİS’in borsada işlem görmesi durumunda, sermaye piyasası mevzuatının borsada işlem görme, takas ve saklama hükümleri uygulanır.
Vergi, resim, harç ve fon istisnası
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmelikte yer alan işlemler ve kağıtlar 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak koşulu ile her türlü vergi, resim, harç ve fondan istisnadır.
Yürürlük
Madde 8 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  12585 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul