SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Merkez Teşkilatı birimleri ile temsilciliklerin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik hükümleri Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Merkez Teşkilatı birimleri ile temsilciliklerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Yönt. (RG: 13.07.2019)(Değişik:RG-13/7/2019-30830)
(1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 468 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında,

a) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

c) (Mülga:RG-13/7/2019-30830) 

ç) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Merkez Teşkilatı: Teşkilat Başkanı, Başkan yardımcısı, Teşkilat müdürü, Yönetim Kurulu ile hizmet birimlerini,

d) Personel: Kadrolarının adet ve nitelikleri ile unvanları Yönetim Kurulunca belirlenen, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında işçi statüsünde istihdam edilen personel ile ücreti ve diğer mali ve sosyal hakları yıllık bütçe ile belirlenen, toplu iş sözleşmesi hükümleri kapsamı dışında kalan ve belirli ya da belirsiz süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personeli,

e) Temsilcilik: Uygun görülen illerde Yönetim Kurulu kararı ile kurulan taşra birimlerini,

f) Teşkilat Başkanlığı: Spor Toto Teşkilat Başkanlığını,

g) Teşkilat Başkanı: Spor Toto Teşkilat Başkanını,

ğ) Yönetim Kurulu: Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat, Görev ve Yetkiler
Merkez Teşkilatı
Madde 5 - Yönt. (RG: 13.07.2019) (Değişik:RG-13/7/2019-30830)
(1) Teşkilat Başkanlığının merkez teşkilatı; Teşkilat Başkanı, iki Başkan Yardımcısı, Teşkilat Müdürü, Yönetim Kurulu ile hizmet birimlerinden oluşur.

(2) Teşkilat Başkanlığının hizmet birimleri şunlardır:

a) Teşkilat Müdürlüğü.

b) Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğü.

c) Bayilik Şube Müdürlüğü.

ç) Muhasebe Şube Müdürlüğü.

d) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü.

e) Personel Şube Müdürlüğü.

f) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü.

g) Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü.

ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü.

h) Matbaa Şube Müdürlüğü.

ı) Hukuk Müşavirliği.

i) Teşkilat Başkanlığı Başmüşavirleri ile Müşavirler.
Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri
Madde 6 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında yapılan her türlü spor müsabakası üzerine yurt içinde ve yurt dışında spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlemek, denetim ve gözetimi altında düzenletmek, bunlara ilişkin her türlü izni vermek ve sözleşmeyi yapmak.

b) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarına yönelik mevzuata aykırı iş ve eylemlerin önlenmesi için gerekli denetimleri yapmak, faaliyetlerde bulunmak ve tedbirleri almak.

c) Fikri ve sınai mülkiyet konusu her türlü eser ve hakkı edinmek, satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, kullanmak, paylaşmak ve bunlara ilişkin her türlü sözleşmeyi yapmak.

ç) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının kamu yararına ve sosyal amaçlara uygun olarak düzenlenmesi ve gelişmesini sağlayacak politikalar belirlemek ve uygulamak.

d) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenlenmesine ilişkin uluslararası gelişmeleri takip etmek, ilgili kuruluşlara üye olmak, katkı ve katılım payları ödemek ve bu kuruluşlarla işbirliği yapmak.

e) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) İzinsiz olarak spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleyen, başbayilik veya bayilik faaliyetinde bulunan veya kurallara aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları belirlemek ve bunlar hakkında ilgili mevzuatı uyarınca gerekli yasal işlemleri yapmak.

f) Spor kulübü kurmak ve mevcut spor kulüplerini satın veya devralmak.

g) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve bu konuda yapılması gerekli düzenlemeleri Bakanlığa önermek.
Teşkilat Başkanı
Madde 7 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Bakanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

c) Teşkilat Başkanlığının tüm iş ve işlemlerini mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek ve denetlemek, gerekli kontrolleri yapmak, kurumun yapısını ve yönetim süreçlerinin etkinliğini gözetmek, yönetimin geliştirilmesini sağlamak,

ç) Faaliyet alanına giren konularda diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,

d) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Bakan tarafından verilecek görevleri yapmak.

(2) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanı, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden doğrudan Bakana karşı sorumludur.
Teşkilat başkan yardımcıları
Madde 8 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Teşkilat Başkanlığı hizmetlerinin yürütülmesinden Teşkilat Başkanına yardımcı olmak üzere iki Teşkilat başkan yardımcısı görevlendirilir.

(2) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkan yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığı hizmetlerini, Teşkilat Başkanı adına ve onun yapacağı iş bölümü ve yetki devri ile direktif ve talimatları doğrultusunda mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlemek ve yürütmek,

b) Teşkilatın Başkanlığının merkez teşkilatı birimleri ile temsilciliklerini gözetmek.

(3) Teşkilat başkan yardımcıları Teşkilat Başkanına karşı sorumludur.
Yönetim Kurulu
Madde 9 - Yönt. (RG: 13.07.2019)(Değişik:RG-13/7/2019-30830)
(1) Yönetim Kurulu beş üyeden oluşur. Bakan, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Bakan ve Teşkilat Başkanı, Yönetim Kurulunun tabii üyeleridir. Diğer üç üye Bakan tarafından iki yıl için atanır. Süresi bitenler tekrar atanabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyesi olarak atanacak kişilerin en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olması şarttır.

(3) Yönetim Kurulu, haftada en az bir defa ve Bakanın uygun göreceği zamanlarda toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür. Özürsüz veya izinsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayanların üyelikleri kendiliğinden sona erer. Özrün kabul edilip edilmemesine Yönetim Kurulu karar verir.

(4) Bakanın bulunmadığı toplantılarda Yönetim Kuruluna Teşkilat Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu kararları, Bakanın onayı ile yürürlüğe girer.

(5) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Spora dayalı bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kararları almak,

b) Spora dayalı bahis ve şans oyunları düzenleme faaliyetinin gelişmesini sağlayacak kararlar almak, bu konuda çalışma programları hazırlamak,

c) Bayiliklerin nerede kurulacağını ve sayısını tespit etmek,

ç) Bayilerle yapılacak sözleşmelerin esasları ile bayilere verilecek komisyon ve teşvik primi oranlarını tespit etmek,

d) Bu maddede belirtilen görevlerin yaptırılmasına ilişkin ilkeleri tespit etmek,

e) Başbayi ile yapılacak sözleşmelerin esasları ile komisyon ve teşvik primi dahil olmak üzere ihale kıstaslarını tespit etmek,

f) Kulüplere verilecek isim hakkı oranını belirlemek,

g) Personel kadrolarının adet ve nitelikleri ile bunlardan Yönetim Kurulu kararı ile atanacakları tespit etmek,

ğ) Açıktan atama, fesih ve görevden alma kararlarını almak,

h) Uygun görülecek yerlerde temsilcilik kurulmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar vermek,

ı) Yıllık bütçeyi ve kesin hesapları incelemek ve onaylamak, gerektiği hallerde bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmak veya ödenek eklemek,

i) Aylık hesapları incelemek ve onaylamak,

j) Teşkilat Başkanlığınca hazırlanmış yönetmelik tasarılarını inceleyerek görüş bildirmek,

k) Bakanlıkça veya Teşkilat Başkanlığınca gerek görülecek diğer hususlar hakkında karar vermek veya görüş bildirmek,

l) Teşkilat Başkanlığınca yapılacak her türlü duyuru ile reklamların konusunu ve bedelini belirlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Teşkilat Başkanlığı Hizmet Birimlerinin Görevleri
Teşkilat Müdürlüğü
Madde 10 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Teşkilat Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda strateji teklifleri geliştirmek, bunlara uygun amaç ve hedefler belirlemek, belirlenen stratejiler doğrultusunda uygulamayı izlemek ve değerlendirmek, sonuçlar hakkında Teşkilat Başkanına bilgi vermek.

b) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) Teşkilat Başkanlığının yönetim, hizmet ve faaliyetleriyle ve performansla ilgili bilgi ve verileri istatistik teknik yöntemlerini de kullanarak toplamak, geliştirmek, tasnif etmek, analiz ve değerlendirmelerini yapmak, yorumlamak, ileriye dönük tahminlerde bulunmak, elde edilen sonuçları Teşkilat Başkanına sunmak.

ç) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

d) Teşkilat Başkanlığının görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

e) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) (Mülga:RG-13/7/2019-30830) 
Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğü
Madde 11 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Organizasyon ve Reklam Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığının görevleri ile ilgili konularda Yönetim Kuruluna girecek teklifleri hazırlamak,

b) Yönetim Kurulunun raportörlüğünü yapmak,

c) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının organizasyon ve reklam işlerini yürütmek,

ç) Müşterek ve sabit ihtimalli bahis listelerinde yer alacak spor müsabakalarına ilişkin programları hazırlamak, sonuçları almak, ilgili yerlere bildirmek, kupon baskı adedinin belirlenmesini sağlayarak dağıtımını yapmak,

d) Müşterek ve sabit ihtimalli bahis listelerinde yer alan müsabakalardaki değişiklikleri duyurmak,

e) Ek ikramiye, ek çekiliş ve benzeri organizasyonlar düzenlemek,

f) Promosyon, haftalık bülten, broşür ve benzerlerini yaptırmak, bunları bayi ve iştirakçilere ulaştırmak,

g) Şubesi ile ilgili konularda iştirakçilerin yazılı taleplerini cevaplandırmak,

ğ) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığı tarafından oynatılan oyunların sonuçlarını ve ikramiye miktarlarını yazılı ve görsel basın aracılığı ile kamuoyuna duyurmak,

h) Müsabaka sıra numaralarına göre müsabaka isimlerini, müsabaka sonuçlarını, ilk müsabakanın başlama saatine göre sistemin kupon kabulüne kapanışını zamanında ilgili birimlere bildirmek,

ı) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

i) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Bayilik Şube Müdürlüğü
Madde 12 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Bayilik Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bayi müracaatlarını değerlendirerek, uygun görülen kişilerle sözleşme işlemlerini yapmak ve ruhsatlarını düzenlemek,

b) Bayi listelerini sürekli izleyerek bayi sayısındaki değişiklikleri takip ve tespit etmek,

c) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığınca yapılan yenilik ve değişiklikler doğrultusunda veya ihtiyaç duyulduğunda, bayilere gerekli bilgi ve eğitimi vermek,

ç) Hafta boyunca hasılatı izlemek, bunları istatistiksel raporlar ile değerlendirerek Teşkilat Başkanlığına sunmak,

d) Bayilerin kupon kabulüne ilişkin açılış ve kapanış işlemlerini yapmak, bayi adedini sürekli olarak takip etmek, yeni açılan ya da kapanan bayilerle ilgili bilgileri gerekli birimlere bildirmek,

e) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

f) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Muhasebe Şube Müdürlüğü
Madde 13 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Muhasebe Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının tahsilat, tahakkuk, harcama ve ödeme ile ilgili işlerini yapmak ve muhasebesini yürütmek,

b) Borçlarını süresinde yatırmayan bayiler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak üzere Teşkilat Başkanından onay alarak Hukuk Müşavirliğine bildirmek,

c) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu görevini yapmak,

ç) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Madde 14 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Bilgi İşlem Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığının ve bayilik teşkilatının bilgi işlem altyapısını tasarlamak, kurmak ve işler halde tutmak,

b) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

c) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Hukuk Müşavirliği
Madde 15 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının taraf olduğu davaları ve icra takiplerini yürütmek,

b) Teşkilat Başkanlığınca hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilen dava ve icra işlemlerini takip ve koordine etmek,

c) Müşavirliği ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

ç) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Hukuk Müşavirliğince takip edilerek sonuçlandırılan dava ve icra işleri sonucunda mahkemeler ve icra müdürlüklerince Teşkilat Başkanlığı lehine hükmolunup tahsil edilen vekâlet ücreti, Hukuk Müşavirliğinde görev yapan avukatlar, hukuk müşavirleri ve Hukuk Birimi Amiri arasında eşit olarak dağıtılır. Ödenecek vekâlet ücretinin tutarı, Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev yapan avukatlar için öngörülen üst sınırı aşamaz.
Başmüşavirlik ve Müşavirlik (Değişik başlık:RG-13/7/2019-30830)
Madde 16 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Teşkilat Başkanlığı Baş Müşavirliği ve Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanı tarafından istenen konuları inceleyerek rapor ve görüş hazırlamak, Teşkilat Başkanına danışmanlık yapmak,

b) Teşkilat Başkanlığınca oynatılması düşünülen yeni oyun tasarımları yapmak ve konu ile ilgili raporları Teşkilat Başkanına sunmak,

c) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığı birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlamak ve birimlere danışmanlık hizmeti vermek,

ç) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığı faaliyetlerine ilişkin yurt içi ve yurt dışındaki gelişmeleri izleyerek analiz ve istatistik çalışmaları yapmak,

d) Şube ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

e) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Personel Şube Müdürlüğü (Değişik başlık:RG-13/7/2019-30830)
Madde 17 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) (Değişik ibare:RG-13/7/2019-30830) Personel Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığının personeli ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

b) Teşkilat Başkanlığının insan gücü politikası ve planlaması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak,

c) Teşkilat Başkanlığı personelinin atama, nakil, (Değişik ibare:RG-13/7/2019-30830) özlük, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,

ç) Disiplin kurullarının raportörlüğünü yapmak,

d) Teşkilat Başkanlığının eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,

e) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

f) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının görev ve yetkileri ile ilgili konularda Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Madde 18 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığının ve diğer birimlerin gereksinim duyduğu veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek destek hizmetlerini sağlamak,

b) Teşkilat Başkanlığının ihtiyacı olan her türlü yapım, satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, sağlık ve benzeri her türlü idari ve mali hizmetleri yürütmek,

c) Taşınır ve taşınmaz malların kayıtlarını tutmak,

ç) Teşkilat Başkanlığının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek,

d) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

e) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğü
Madde 19 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Bayi Kontrolörlüğü Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Bayilik Teşkilatının mevzuata uygun ve düzenli şekilde işlemesi için gerekli olan veya Teşkilat Başkanı tarafından istenecek denetim ve kontrolleri yapmak,

b) Bayileri kontrol ederek mevzuata aykırı faaliyette bulunanlar hakkında gerekli raporları tutmak ve Teşkilat Başkanına sunmak,

c) Mevzuata aykırı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oynatan kişileri tespit ederek Teşkilat Başkanına bildirmek,

ç) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığı ve faaliyetlerine ilişkin olarak bayilere gerekli eğitimi vermek ve Teşkilat Başkanlığı ile bayiler arasında iletişimi sağlamak,

d) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu yapmak,

e) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Bayilerin denetiminde;

a) Doğrudan veya dolaylı olarak bayiliğin devredilip edilmediği, 

b) İzinsiz adres değişikliği yapılıp yapılmadığı,

c) Yasadışı bahis oynatıp oynatmadığı, 

ç) 18 yaşından küçük çocuklara oyun oynatıp oynatmadığı,

d) İptal ettiği kuponları saklayıp saklamadığı ve talep halinde ibraz edip etmediği,

e) Sigaramatik, atari vb. bulundurulması yasak olan makinaların bulundurulup bulundurulmadığı,

f) Mevzuat ve sözleşmede öngörülen diğer hususlara,

dikkat edilir.

(3) Bayi kontrolörleri, Şube Müdürlüğünün teklifi ve Teşkilat Başkanlığının onayı ile görevlendirilir.

(4) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Yapılan denetim ve kontroller sonucunda ilgili mevzuat ve bayilik sözleşmesine aykırı olarak tespit edilen hususlar ve öneriler bir rapor haline getirilerek gereği yapılmak üzere ilgili şube müdürlüğüne gönderilir.

(5) Bayi denetim ve kontrolleri rotasyon usulüne göre yapılır. 

(6) Bayiler, denetim kapsamına giren konulara ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi kontrolöre vermek zorundadır. Gerekli bilgiyi vermeyen veya yanlış bilgi verenlerin bayilikleri iptal edilir.
Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü
Madde 20 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Teşkilat Başkanlığının basın ve halkla ilişkiler konularındaki hizmetleri yürütmek,

b) Basınla ilişkiler açısından gerekli faaliyetlerde bulunmak,

c) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Günlük basını takip ederek Teşkilat Başkanına bilgi sunmak ve Teşkilat Başkanlığı ile ilgili haber, yazı ve makaleleri arşivlemek,

ç) Teşkilat Başkanlığınca çıkarılacak basın bültenlerini hazırlamak, dağıtmak ve düzenlenecek basın toplantılarını organize etmek,

d) Yabancı ülkelerle ilgili ilişkileri yürütmek, yazışma ve tercümeleri yapmak, yaptırmak,

e) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu görevini yapmak,

f) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Matbaa şube müdürlüğü
Madde 21 -
(1) Matbaa Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunları kuponlarının baskı işlerini yürütmek, 

b) Teşkilat Başkanlığının diğer her türlü baskı işleri ile matbaa hizmetlerini yürütmek

c) Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel kuruluşların baskı ve basım işlerini yazılı talep halinde ve ücret karşılığında yapmak,

ç) Şube Müdürlüğü ile ilgili tahakkuk memurluğu görevini yapmak,

d) Teşkilat Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Temsilcilik
Madde 22 - Yönt. (RG: 13.07.2019)
(1) Temsilciliklerin görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Temsilciliklerin çalışma çevresi olarak tespit edilmiş bölge içinde spor müsabakalarına dayalı müşterek ve sabit ihtimalli bahis oyunlarına ilişkin işlemlerin kanun, yönetmelik, Yönetim Kurulu kararları, genelgeler ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesini izlemek, tespit edilen aksaklıkları Başkanlığa bildirmek,

b) Bayilerin işlerinin ve çalışmalarının iştirakini artırmak ve hizmeti kolaylaştıracak nitelikte olup olmadığını kontrol etmek, gerekli önerilerde bulunmak ve durumu Teşkilat Başkanlığına bildirmek,

c) İştirakçilerin ve bayilerin dilek ve şikayetlerini kendi görüşleri ile birlikte Teşkilat Başkanlığına bildirmek,

ç) Kuponların ve promosyon malzemelerinin bayilerin eline zamanında geçmesini izlemek ve hizmetin aksamaması için gerekli önlemleri almak, Teşkilat Başkanlığına önerilerde bulunmak,

d) Çalışma bölgesi olarak saptanmış bölge içinde oynanan müşterek ve sabit ihtimalli bahse dahil müsabakaların sonuçlarını Teşkilat Başkanlığına zamanı içinde bildirmek,

e) Her ay sonunda hazırlayacakları aylık çalışma raporlarını Teşkilat Başkanlığına bildirmek,

f) (Değişik:RG-13/7/2019-30830) Teşkilat Başkanlığı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek ve sonucundan Teşkilat Başkanlığına bilgi vermek,

g) Temsilciliği ile ilgili tahakkuk memurluğu görevini ifa etmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte yer almayan hususlar
Madde 23 - Yönt. (RG: 13.07.2019) (Değişik:RG-13/7/2019-30830)
(1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 26/1/1994 tarihli ve 21830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Personel Yönetmeliği ve Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanır. Bunlarda da hüküm bulunmaması halinde 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 24 -
(1) 7/1/1994 tarihli ve 21811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 25 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26 - Yönt. (RG: 13.07.2019)(Değişik:RG-13/7/2019-30830)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Toto Teşkilat Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler
   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

            21/12/2008

             27087

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  13/7/2019

  30830

  2.       

   

   

     
     
     
   
     
       
       
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul