(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ÜLKEMİZDE YAPILACAK ULUSLARARASI GENÇLİK VE SPOR ORGANİZASYONLARININ GİDERLERİNDE KULLANMAK ÜZERE OLUŞTURULAN ÖZEL HESAP YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının giderlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlük nezdinde oluşturulacak özel hesabın, yönetimi, işleyişi, harcanması, nemalandırılması ve özel hesaba ilişkin diğer usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü nezdinde oluşturulacak özel hesabın yönetimi, ilişkisi, kullanılması, harcanması ve nemalandırılması ile ilgili hususları kapsar.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Banka: Özel hesabın takip edildiği devlet bankasını,

b) Genel Koordinatör: Ülkemizde yapılacak olan gençlik ve spor organizasyonlarının yürütülmesinde ve bu organizasyonlara dahil alt organizasyonların genel koordinasyonundan sorumlu kişiyi,

c) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

d) Organizasyon: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce planlanması gereken uluslararası anlaşmalardan doğan ve birden fazla spor branşını kapsayan sportif faaliyet ve gençlik festivallerini,

e) Özel Hesap: Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının giderlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlük nezdinde oluşturulacak hesabı

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Hesabın Yönetimi ve Özel Hesap Biriminin Oluşturulması
Özel hesabın yönetimi
Madde 4 -
(1) Özel hesabın yönetim yetkisi Genel Müdüre aittir. Genel Müdür bu yetkisini, Genel Koordinatör aracılığıyla kullanır. Organizasyonun bitiminde Genel Koordinatörün görevinin sona ermesi durumunda özel hesap yönetim yetkisi Genel Müdür tarafından belirlenecek Genel Müdürlüğün bütçe sınıflandırılmasına göre harcama birimi veya harcama yetkilisine denk birim veya kişi tarafından geçici olarak yürütülür.
Harcama yetkisi
Madde 5 -
(1) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda harcama yetkisi Genel koordinatöründür.
Harcamaların yapılması
Madde 6 -
(1) Özel hesaptan yapılacak harcamalar için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütmek üzere Genel Koordinatörce sorumlulukları belirlenmek kaydıyla bir veya daha fazla personel görevlendirilir.
Özel hesap biriminin oluşturulması
Madde 7 -
(1) Özel hesabın işlemleri Genel Koordinatörün sorumluluğu altında oluşturulacak özel hesap birimi tarafından yürütülür. İş hacmine göre özel hesap birimine gerekli ve yeterli personel Genel Müdür tarafından görevlendirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Hesabın Gelirleri, Nemalandırılması ve Harcanması
Özel hesabın gelirleri
Madde 8 -
(1) Özel hesabın gelirleri şunlardır;

a) Bütçeden ayrılacak ödenek,

b) Ülkemizde yapılacak uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının düzenlenmesi ile ilgili naklen yayın, reklam ve sponsorluk gelirleri,

c) Bağış ve yardımlar,

ç) Faiz, fon ve diğer gelirler.

(2) Özel hesabın gelirleri devlet bankalarının birinde açılacak bir hesapta toplanır. Ancak, banka veya katılım bankalarının özel hesaba yapacakları bağışları, istekleri halinde bağışı yapan banka veya katılım bankasında açılan hesapta tutulabilir.
Özel hesap gelirlerinin nemalandırılması
Madde 9 -
(1) Özel hesap gelirleri, Devlet bankaları vasıtasıyla mali piyasaların ekonomik şartlarına uygun olarak faiz, fon ve benzeri yatırım araçları ile nemalandırılabilir.
Özel hesaptan yapılacak harcamalar
Madde 10 -
(1) Uluslararası gençlik ve spor organizasyonları için özel hesaptan yapılacak harcamalar şunlardır;

a) Her türlü mal ve hizmet alımları,

b) Uluslararası gençlik ve spor organizasyonlarının öncesi ve organizasyon süresince ihtiyaç halinde özel hukuk hükümlerine göre geçici olarak çalıştırılacak eleman giderleri,

c) Özel hesabın idaresi ile ilgili sigorta, vergi, resim, harç, faiz gibi her türlü giderler,

ç) Ulaştırma ve haberleşme ücretleri,

d) Sporcu sağlığı ve doping kontrolü ile ilgili her türlü giderler,

e) Yukarıda sayılanların dışında ihtiyaç duyulması halinde yapılacak diğer cari harcamalar.
Harcamalarda aranacak belgeler
Madde 11 -
(1) Özel hesaptan yapılacak harcamalarda 31/12/2005 tarihli ve 26040 üçüncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır ve eki belgeler aranır.
Muhasebe Hizmetleri
Madde 12 -
(1) Özel hesap biriminin muhasebe hizmetleri, genel koordinatörün teklifi üzerine Genel Müdür tarafından görevlendirilecek personel tarafından genel hükümlere göre gerçekleştirilir.
Denetim
Madde 13 -
(1) Özel Hesap 10/12/2003 tarihli ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine göre denetlenir.
Alım İşlemleri
Madde 14 -
(1) Özel hesaptan yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları 25/4/2007 tarihli ve 26503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ulusal ve Uluslararası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğine göre yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Özel hesap gelirlerinin kullanımı
Madde 15 -
(1) Özel hesap gelirleri bu Yönetmeliğin birinci bölümünde belirtilen organizasyonlar dışında Genel Müdürlükçe yürütülmekte olan diğer hizmet ve faaliyetlerde kullanılamaz.
Yürürlük
Madde 16 -
(1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  12765 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul