(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARININ STANDARTLAŞTIRILMASI VE NUMARALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç
Madde 1 -
Bu yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının düzenli olarak izlenebilmesi, belirli bir sistemle arşivlenebilmesi için numaralandırılması ve standartlaştırılmasına ilişkin esasları belirler.
Kapsam
Madde 2 -
Bu yönetmelik Bakanlıkça yayımlanacak ders kitabı, yardımcı ve kaynak kitap, bilim ve kültür eserleri, periyodik eserler, tanıtıcı yayınlar ile mevzuata ilişkin yayınları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu yönetmelik 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” ile 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”na dayalı olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen “Bakanlık” sözünden, Milli Eğitim Bakanlığı anlaşılır.
Başlıklar
Madde 5 -
Bölüm ve madde başlıkları incelemeyi kolaylaştırmak için konulmuş olup, yönetmelik metninin dışındadır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yayın dizileri
Madde 6 -
Bakanlık yayınları aşağıda belirtilen dizilere göre sınıflandırılır,

a. Ders kitapları dizisi,

b.Yardımcı ve kaynak kitaplar dizisi,

c. Bilim ve kültür eserleri dizisi,

d. Mevzuat dizisi,

e. Periyodik eserler dizisi,

f. Tanıtıcı yayınlar dizisi.
Dizilerin kapsamı
Madde 7 -
Diziler, aşağıda konuları belirtilen eserleri kapsar :

a. Ders kitapları dizisi : Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş Bakanlıkça yayımlanacak, öğretimde okutulma zorunluluğu olan kitapları kapsar,

b. Yardımcı ve kaynak kitaplar dizisi : Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş, Bakanlıkça yayımlanacak, öğretimde yararlanılabilecek öğretmen kılavuz kitapları, testler vb. kitapları kapsar,

c. Bilim ve kültür eserleri dizisi : Talim ve Terbiye  Kurulu ile ihtisas kurul ve komisyonlarının kararlarına dayalı olarak Bakanlıkça yayımlanacak telif ve tercüme eserleri kapsar.

d. Mevzuat Dizisi: Bakanlıkça yayımlanacak yasa, tüzük, yönetmelik ve okulların öğretim programlarını kapsar.       

e. Periyodik eserler dizisi : Bakanlıkça yayımlanacak dergi ve ansiklopedileri kapsar.

f. Tanıtıcı Yayınlar dizisi: Bakanlıkça yayımlanacak araştırma, inceleme, yıllık, istatistiki bilgiler vb. yayınları kapsar. Daire içi hizmet amacına yönelik broşür, afiş, levha vb. yayınlara numara verilmez.
Yayınların numaralandırılması
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 29.01.2009)
Bu Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen dizilerde Bakanlıkça yayımlanacak tüm eserlere (Değişik ibare:R.G.-29/1/2009-27125) Yayımlar Dairesi Başkanlığınca genel yayın numarası, dizi nu­marası ve seri numarası olmak üzere üç numara verilir.

Genel yayın numarası: Dizilerin tümünde yayımlanacak eserlerin yayımla­madaki sıra numarasıdır.

Dizi numarası: Dizilerin her birinde yayımlanacak eserlerin yayımlamadaki sıra numarasıdır.

Seri numarası: Bir dizinin kapsamına giren serilerin her birinde yayımlana­cak eserlerin, yayımlamadaki sıra numarasıdır.
Madde 9 -
Bakanlıkça yayımlanacak eserlerin hangi dizi ve bu dizi içinde hangi seride yayımlanacağı, o eserin bastırılmasına karar veren ilgili kurul veya kurumlarca belirlenir.
Yayın boyutları
Madde 10 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 29.01.2009) (Değişik:R.G.-29/1/2009-27125)
Ders kitapları programda belirtilen ebatlarda, kültür eserleri ise Yayın Kurullarının veya Yayımlar Dairesi Başkanlığının uygun gördüğü ebatlarda basılır.
Kapaklar
Madde 11 - (Değişik:R.G.-29/1/2009-27125)
Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen dizilerin her biri için ayrı, standart veya farklı bir iç ve dış kapak şekilleri kullanılabilir.
Madde 12 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 29.01.2009) (Değişik:R.G.-29/1/2009-27125)
Kitap kapakları, Yayımlar Dairesi Başkanlığınca hazırlattırılabileceği gibi yazar veya yazarları tarafından da hazırlanabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tebliğler dergisi
Madde 13 -
Bu yönetmelik Tebliğler Dergisi'ni kapsamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük
Madde 14 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
Bu Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul