En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1  15/3/2002 tarihli ve 24696 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları BirliğMakina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 Yurt içindeki üniversitelerin, Makina, Endüstri, Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay mühendislikleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odasına girmeleri kabul edilen diğer mühendislik disiplinlerinde öğretim yapan üniversitelerce verilen lisans diplomasına ya da fakülte yönetim kurulu kararına istinaden verilen mezuniyet belgesine, yurtdışındaki üniversitelerin yukarıda tanımlanan mühendislik disiplinlerinden mezun olanlar için ise Türkiyedeki yetkili mercilerce onaylanmışdenklik belgesine sahip ve Türkiye sınırları içinde mesleklerini uygulamaya yasal yetkili olan yukarıda belirtilen tüm yüksek mühendis ve mühendisleri içinde toplayan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip TMMOB Makina Mühendisleri Odası bu Ana Yönetmelik hükümlerine bağlıdır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE  Odaya asıüye olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmak ve Türkiye sınırlarıiçinde Makina, Endüstri, Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay mühendislikleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odasına girmeleri kabul edilen diğer mühendislik disiplinlerinde öğretim yapan üniversitelerce verilen lisans diplomasına ya da fakülte yönetim kurulu kararına istinaden verilen mezuniyet belgesine, yurt dışındaki üniversitelerin yukarıda tanımlanan mühendislik disiplinlerinden mezun olanlar için ise Türkiyedeki yetkili mercilerce onaylanmış denklik belgesine sahip olup, mühendislik hizmetlerini yüksek mühendis veya mühendis unvanı ile yapmaya yasal olarak yetkili bulunmak gereklidir. Ayrıca Türkiyede çalışmasına yasalar gereğince izin verilmiş yabancı uyruklu yüksek mühendis ve mühendisler ile Türkiyede oturan yabancı uyruklu Türk soylu yüksek mühendis ve mühendisler Odaya geçici üye olabilirler.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Makina, Endüstri, Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay mühendislikleri ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarıyla TMMOB Makina Mühendisleri Odasına girmeleri kabul edilen diğer mühendislik disiplinlerinde öğrenim gören öğrencilerden Odaya başvuranlarıöğrenci üye olarak Odaya kaydı yapılır.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinden sonra gelen cümleler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Hakkında karar verilecek üyenin yazılı savunması alınır, gerekli görüldüğü takdirde sözlü ifadesine başvurmak üzere Kurul toplantısına da davet edilir. Üyenin yazılı savunma verme süresi onbeş gündür. Sözlü ifadesine başvurmak üzere Kurul toplantısına davet edilen üyeye toplantı tarihinin en az onbeş güöncesinden Odada kayıtlıtebligat adresine yazılı çağrı gönderilir. Üye, savunma süresi içerisinde savunma göndermez ve/veya toplantıya katılmazsa, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden inceleme yapılarak karar verilir.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan onüçibareleri onbeş olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 57  Oda üyelerinin Odaya bildirmiş oldukları ve Oda üyelik kayıtlarında mevcut adresleri kanuni  tebligat adresleri  olarak kabul edilir. Üyeler, kayıta esas adreslerinde herhangi bir değişiklik olması halinde değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde bağlı bulundukları Şubeye yeni adreslerini bildirmekle yükümlüdür. Bağlı olduklarıŞubenin etkinlik alanındaki adresten ayrılan üyelerin, yeni adreslerinin bulunduğu etkinlik alanındaki Şubeye kayıtlarının aktarılması için ayrılış tarihinden başlayarak üç ay içinde başvuruda bulunmaları zorunludur.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)  ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Türkiyede mühendislik mesleğinde çalışabilmek ve mesleki öğretim yapabilmek için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde tanımlanan tüm mühendisler Odaya üye olmak ve üyelik koşullarını korumak zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında, asli ve sürekli görevlerde çalışan veya Silahlı Kuvvetler mensubu mühendisler ve yüksek mühendislerin Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının hak ve yetkilerine sahip ve onlarıödevleriyle yükümlüdürler. Bunlarıüye olmamaları yasalarda belirtilen diğer koşullara uymak kaydıyla, meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle kuruluşun bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında Onur kurullarınca disiplin cezası uygulanmasına,özel yasalarıöngördüğü koşullarda mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi ya da özel bir görev almalarına engel oluşturmaz. Silahlı Kuvvetler mensubu mühendisler ve yüksek mühendisler Oda organlarında görev alamaz. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmekte olan yedek subay adayları ile er ve erbaşlarıüyelikleri, askerlik hizmetleri süresince askıda kalır. Bu durum, ilgililerin yasalardan doğan diğer mesleki yükümlülüklerini ve haklarınıortadan kaldırmaz.

b) Diploma veya mezuniyet belgesi veya denklik belgesi almak suretiyle Türkiyede mühendis olarak çalışabilecek duruma gelmiş ve bu maddenin (a) bendi gereğince Odaya kayıtları yapılmış Mühendis ve Yüksek mühendisler, Oda üye kimlik kartı almak zorundadırlar. Oda üye kimlik kartı almayanlar veya disiplin nedeniyle kartıyenilenmemiş olanlar, mühendislik hizmetlerinde çalışamazlar. Ancak bu maddenin (a) bendindeki istisna hükümleri saklıdır.

MADDE 8  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9  Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları BirliğMakina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul