(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
EMEKLİLİĞE YÖNELİK TAAHHÜTTE BULUNAN KURULUŞLARIN AKTÜERYAL DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketlerinin emekliliğe yönelik faaliyetlerinin aktüeryal denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik 28/3/2001 tarihli ve4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif üye: Emeklilik taahhüt planına göre henüz emekli olmamış veya emekliliğe yönelik herhangi bir ödeme yapılmamış üyeleri veya çalışanları ile bunların hak sahiplerini,

b) Aktüer: Müsteşarlık nezdinde tutulan aktüerler siciline kayıtlı gerçek kişileri,

c) Aktüerya raporu: Üyelere veya çalışanlara sunulan faydalara, varlık ve yükümlülüklere, hesapların ayrıştırılmasına, aktüeryal hesaplamalarda kullanılan yöntem ve varsayımlara ilişkin bilgileri içeren ve aktüer tarafından hazırlanıp imzalanan raporu,

ç) Emeklilik taahhüt planı: Hizmet sunucusunun üyeleri veya çalışanları ile vefatları halinde bunların hak sahiplerine, emeklilik, erken ayrılma, vefat veya maluliyet hallerinde yapmayı taahhüt ettiği ödemelere ilişkin esas ve usuller ile teamüllerin bütününü,

d) Hizmet sunucusu: Üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketini,

e) Katkı: Emeklilik taahhüt planı kapsamında prim, aidat ve benzeri adlar altında alınan emekliliğe yönelik ödemeleri,

f) Liste: Müsteşarlıkça tutulan ve Türkiye’de faaliyet gösteren hizmet sunucularını içeren listeyi,

g) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

ğ) Pasif üye: Emeklilik taahhüt planına göre kendilerine maaş ve/veya gelir bağlanmış olan üyeler veya çalışanlar ile bunların hak sahiplerini,

h) Tanımlanmış fayda esası: Emeklilik birikimi olarak ödenecek tutarların, alınan  katkılarla ilişkili olmaksızın üyelerin veya çalışanların maaşları ya da hizmet sürelerine bağlı olarak belirlenmesine yönelik esası,

ı) Tanımlanmış katkı esası: Emeklilik birikimi olarak ödenecek tutarların, emeklilik taahhüt planı kapsamında alınan katkılar ile bunların getirilerine bağlı olarak belirlenmesine yönelik esası

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Aktüeryal Denetime İlişkin Esaslar
Denetim konusu faaliyetler
Madde 4 -
(1) Hizmet sunucusu tarafından üyelerine veya çalışanlarına sunulan emekliliğe yönelik hizmet, fayda ve diğer taahhütler ile tanımlanmış katkı veya tanımlanmış fayda esasının yahut bunların her ikisinin özelliklerini taşıyan emeklilik taahhüt planları Müsteşarlığın aktüeryal denetimine tabidir.

(2) Hizmet sunucusu tarafından veya dışarıdan hizmet alınarak gerçekleştirilen genel yönetim, fon veya varlık yönetimi ile alınan katkılar ve yapılan ödemeler dahil emeklilik taahhüt planı kapsamındaki taahhütlere ilişkin tüm faaliyetler aktüeryal denetime tabidir.
Denetimin şekli
Madde 5 -
(1) Aktüeryal denetim, 7 nci madde kapsamında hizmet sunucusundan alınan bilgi ve belgeler üzerinden yapılır. Müsteşarlıkça gerekli görülmesi halinde yerinde denetim de yapılır.
Hizmet sunucusunun temel yükümlülükleri
Madde 6 - Yönt. (RG: 02.04.2011)
(1) Hizmet sunucusunun, emeklilik taahhüt planı kapsamında üyelerine veya çalışanlarına sunduğu emekliliğe yönelik taahhütler nedeniyle oluşan yükümlülüklerine karşılık yeterli tutarda varlık bulundurması gerekir. 

(2) Hizmet sunucusu, aktif ve pasif üyelerin durumunu da göz önünde bulundurarak emeklilik taahhüt planında sunulan taahhütlerin sürdürülebilirliğini teminen düzenli olarak varlık-yükümlülük dengesini (aktüeryal dengeyi) takip eder.

(3) Hizmet sunucusunun, her bir taahhüde ilişkin katkılar ile yükümlülüklerin bugünkü değerinin ayrı ayrı takip edilmesini sağlayan güvenilir aktüeryal veri altyapısına ve kişi bazlı kayıt sistemine sahip olması gerekir.

(4) (Ek:RG-2/4/2011-27893) Hizmet sunucusu, katkılar ile üye veya çalışanlara yönelik emeklilik taahhütlerine ilişkin birikimlerin, yatırım riskleri gözetilerek uygun yatırım araçlarına yönlendirilmesini sağlar.

(5)(1)Hizmet sunucusu, üyelerin veya çalışanların haklarını tehlikeye sokabilecek uygulamalardan kaçınır.
Müsteşarlığa gönderilecek bilgi ve belgeler
Madde 7 - Yönt. (RG: 25.08.2016), Yönt. (RG: 02.04.2011)(Değişik:RG-2/4/2011-27893)
(1) (Değişik:RG-25/8/2016-29812) Hizmet sunucusu, elektronik veri seti ve mali tablolarını elektronik ortam üzerinden Müsteşarlığa gönderir. Aktüerya raporları ise, hizmet sunucusu tarafından yetki verilmiş aktüer tarafından elektronik veya mobil imza ile imzalanmak suretiyle Müsteşarlığa iletilir. Müsteşarlık, emeklilik taahhüt tipi, üye sayısı, taahhüt büyüklüğü vb. hususları dikkate alarak, söz konusu bilgi ve belgelerin içeriği ile gönderim süre ve tarihlerini, hizmet sunucusunun aktüeryal denetim açısından önemine göre belirler; gerekli görülmesi halinde söz konusu bilgi ve belgelerin gönderim sıklığını farklılaştırabilir.

(2) (Mülga:RG-25/8/2016-29812)

(3) (Mülga:RG-25/8/2016-29812)

(4) Hizmet sunucusu, iletişim bilgileri ve yönetici bilgileri ile emeklilik taahhütlerinde meydana gelen değişiklikleri, değişikliğin yapıldığı tarihi müteakip bir ay içinde Müsteşarlığa bildirir.

(5) Müsteşarlık, gerek görmesi halinde aktüeryal denetime ilişkin olarak ek bilgi ve belge isteyebilir.
Denetimin sonuçları
Madde 8 -
(1) Müsteşarlıkça yapılan değerlendirme sonucunda aktüeryal dengenin bozulduğunun yahut üyelerin veya çalışanların haklarının tehlikeye düştüğünün tespit edilmesi durumunda Müsteşarlık, hizmet sunucusunu ve hizmet sunucusunun tabi olduğu mevzuat gereğince varsa ilgili bulunduğu kurumu konu hakkında bilgilendirerek üyelerin veya çalışanların haklarının korunması ve sürdürülebilir aktüeryal yapının temini için gerekli görülen önlemlerin alınmasını isteyebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Aktüerya raporu
Madde 9 - Yönt. (RG: 25.08.2016), Yönt. (RG: 02.04.2011)
(1) (Değişik:RG-2/4/2011-27893) Aktüerya raporu, hizmet sunucusunun emekliliğe yönelik taahhütlerine ilişkin faaliyetlerinin bütününü kapsayacak ve taahhüt tipine göre Ek-1’de belirtilen asgari unsurları içerecek şekilde düzenlenir.

(2) Gerek görmesi halinde Müsteşarlık, aktüerya raporunun aynı veya farklı bir aktüer tarafından, kısmen veya tamamen yeniden hazırlanmasını talep edebilir.

(3) (Değişik:RG-25/8/2016-29812) Aktüer, aktüerya raporunda kullanacağı varsayımları, Müsteşarlıkça belirlenen aktüeryal prensipleri ve Ek-2’de belirtilen hususları gözönünde bulundurarak seçer.

(4) Aktüer, hesaplamalarda kullandığı bilgileri yeterli ve güvenilir kaynaklardan sağlar. Hizmet sunucusu tarafından sağlanan verilerin denetimi ve güvenilirliğinden aktüer sorumlu değildir. Aktüer, hizmet sunucusu tarafından sağlanan verilerin ve bilgilerin aktüeryal hesaplamalarda kullanılan varsayımlarla ve önceki dönemlere ait bilgi ve hesaplamalarla tutarlı ve güvenilir olmasına yönelik değerlendirmelerde bulunur.

(5) Aktüer, aktüeryal hesaplamaların amacına ulaşmasını sağlayacak yeterli ve uygun verilerin bulunmadığına kanaat getirdiği takdirde hesaplama yapmayabilir. Aktüer, bu durumu gerekçeleri ile birlikte Müsteşarlığa bildirir.

(6) Hizmet sunucusu aktüerya raporunun özetini, varsa kendisine ait resmi Internet veya Intranet sitesinde yayınlamak suretiyle yahut posta, faks veya elektronik posta yoluyla üyelerine ve çalışanlarına duyurur.
Listeye kayıt
Madde 10 - Yönt. (RG: 25.08.2016)
(1) (Değişik:RG-25/8/2016-29812) Emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucuları listeye kayıtlarının yapılması için Ek-3’te yer alan bilgi ve belgelerle birlikte Müsteşarlığa yazılı bildirimde bulunur.

(2) Müsteşarlık, yapılan bildirimi değerlendirir ve bildirimin uygun bulunması durumunda hizmet sunucusunu listeye kaydeder. Bu Yönetmelik kapsamına girmeyen kuruluşlar listeye kaydedilmez. Yapılan işlem başvuruyu yapana yazılı olarak bildirilir. 

(3) (Mülga:RG-25/8/2016-29812)
Emeklilik planının sonlanması
Madde 10/A - (Ek:RG-25/8/2016-29812)
(1) Hizmet sunucusunun sunduğu emekliliğe yönelik taahhüdünün sonlanması durumunda, taahhüt için tutulan varlıkların, plana ilişkin iç düzenlemeler de göz önünde bulundurularak, üyelerin kazanılmış ve kazanılacak hakları oranında adil bir şekilde dağıtılıp sonlanması esastır.

(2) Tasfiye veya emeklilik planının sonlanmasının kararlaştırıldığı durumlarda, yetkili organlarınca konuyla ilgili kararın alınmasını müteakip üç ay içinde aşağıda yer alan belgeler Müsteşarlığa gönderilerek, uygun görüşüne sunulur:

a) Sadece tanımlanmış fayda esaslı taahhüt planları için asgari içeriği Müsteşarlıkça belirlenen aktüerya raporu, (Aktüerya raporu, hizmet sunucusu ile menfaat ilişkisi bulunan bir aktüer tarafından düzenlenemez.)

b) Yetkili organca alınmış tasfiye veya emeklilik planının sonlanma kararının bir örneği,

c) Asgari içeriği Ek-4’te belirtilen iş planı,

ç) Son yıla ait mali tablolar.

(3) İkinci fıkrada belirtilen belgelerin gönderimini müteakip 1 ay içinde Müsteşarlıkça herhangi bir olumsuz geri bildirim almayan hizmet sunucusu, iş planı kapsamında sonlanma/tasfiye işlemlerine başlar ve işlemlerin tamamlanmasını müteakip, sonucundan Müsteşarlığa bilgi vermesinin ardından listeden kaydı silinir.

(4) Müsteşarlığa bu madde kapsamında başvuruda bulunan ve üçüncü fıkra kapsamında herhangi bir olumsuz geri dönüş almayan hizmet sunucularından 7 nci madde kapsamında bilgi ve belge talep edilmez.
Yürürlük
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
(1) 2/4/2011 tarihli ve 27893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile bu maddeye dördüncü fıkra eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkra beşinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  1/3/2009

  27156

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  2/4/2011

  27893

  2.       

  25/8/2016

  29812

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1 AKTÜERYA RAPORU ASGARİ İÇERİĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 25/08/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 AKTÜERYAL VARSAYIMLARIN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/03/2009 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 LİSTEYE KAYIT BİLDİRİMİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 25/08/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-4 İŞ PLANI ASGARİ İÇERİĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 25/08/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz konusu mevzuatı değiştiren mevzuatın resmi gazete metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte - 02/04/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul