(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GELİŞMEKTE OLAN SPOR BRANŞLARI FEDERASYONU RAFTİNG HAKEM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; rafting müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, merkez hakem kurulu ve il hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve sorumlulukları ile hakemler, gözlemci ve temsilcileri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 2/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan : Merkez hakem kurulu başkanını,

b) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

ç) Federasyon : Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonunu,

d) Federasyon Başkanı : Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Başkanını,

e) İl Başkanlığı : Gençlik ve spor il başkanlığını,

f) İl Başkanı : Gençlik ve spor il başkanını,

g) İl Müdürlüğü : Gençlik ve spor il müdürlüğünü,

ğ) İl Müdürü : Gençlik ve spor il müdürünü,

h) İl Temsilcisi : Federasyon il spor dalı temsilcisini,

ı) IRF : Uluslararası Rafting Federasyonunu,

i) Kurul : Merkez hakem kurulunu

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Hakem Kurulları
Hakem kurulları
Madde 5 -
(1) Hakem kurulları; merkez hakem kurulu ve il hakem kurulundan oluşur.
Merkez hakem kurulunun kuruluşu
Madde 6 -
(1) Merkez hakem kurulu; Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kurulur.  Federasyon Başkanı aynı zamanda merkez hakem kurulunun başkanıdır. Kurul; Federasyon Başkanı ve beş üyeden oluşur. Kurul üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak, kurul işlerini yürütmek üzere, merkez hakem kurulu başkanı ve bir sekreter seçer. Kurul toplantılarına, Federasyon Başkanının bulunmadığı durumlarda başkan başkanlık eder.

(2) Merkez hakem kurulunun görev süresi; Federasyon Başkanının görev süresi kadardır. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile Kurulun görev süresi sona erer. Yeni Kurul seçilinceye kadar eski Kurul göreve devam eder.

(3) Merkez hakem kurulu üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer;

a) Üyenin istifa etmesi,

b) Üyenin mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması,

c) Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdür onayı ile üyeliğin düşürülmesi.
Merkez hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar
Madde 7 -
(1) Merkez hakem kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Ulusal veya uluslararası rafting hakemi olmak,

b) Rafting branşında faaliyet gösteren spor kulüplerinin yönetim kurullarında üye, idareci, antrenör veya faal sporcu olarak görevli bulunmamak,

c) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.
Merkez hakem kurulu toplantıları ve kararların alınışı
Madde 8 -
(1) Federasyon Başkanı veya Kurul başkanı merkez hakem kurulunu her zaman toplantıya çağırabilir. Kurul, Federasyon Başkanın daveti üzerine çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyelerce imzalanır. Federasyon Başkanı gerekli göreceği toplantılara Federasyon genel sekreterinin de katılmasını sağlar. Ancak; Federasyon genel sekreteri oy kullanamaz.
Merkez hakem kurulunun görev ve yetkileri
Madde 9 -
(1) Merkez hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Uluslararası yarışma kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumları, konu ile ilgili yayınları en kısa zamanda hakemlere duyurmak,

b) Yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda görev yapacak hakemleri tespit etmek,

c) Hakemlere yönettiği müsabakalarda görülen noksanlıklarla ilgili olarak telkin ve tavsiyelerde bulunmak,

ç) Hakemleri denetlemek ve gözlemci raporlarına göre değerlendirmek,

d) Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre suç sayılan davranışlarda bulunan hakemler hakkında, gerekli soruşturmayı yapmak ve gerektiğinde ceza kuruluna sevk edilmek üzere Federasyona bildirmek,

e) Hakemlerin dilek ve şikayetlerini inceleyerek cevaplandırmak,

f) İllerden gelecek her kategorideki hakem terfi tekliflerini inceleyerek terfi işlemleri için gerekli işlemleri yapmak,

g) Kurs verebilecek hakemleri belirlemek ve yetişmelerini sağlamak,

ğ) İllerden gelecek hakem kurs tekliflerini incelemek, uygun görülecek yerlerde kurslar açmak üzere kurs tarihlerini belirleyerek kurs verecek hakemleri tayin etmek,

h) Ulusal ve uluslararası seminerlere katılacak eğitmen hakem ve hakemleri tespit ve teklif etmek,

ı) Açılacak olan aday hakem kursları ile terfi sınavlarının yazılı, sözlü sorularını hazırlamak ve uygulamalı sınav şeklini belirlemek,

i) Hakemlerin dosyalarının tutulması, hakem bilgileri ve terfi işlemlerinin düzenli bir biçimde kütüklere işlenmesini sağlamak,

j) Hakemlerin kıyafetlerini belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

k) Gözlemci raporları ile ilgili esasları belirlemek.

(2) Merkez hakem kurulu üyeleri illerde yapılacak resmi ve özel müsabakalarda gerektiğinde jüri üyesi, gözlemci, müsabaka direktörü veya başhakem olarak görevlendirilebilir.
Merkez hakem kurulunun il hakem kurulları ile ilgili yetkisi
Madde 10 -
(1) Merkez hakem kurulunun il hakem kurulları ile ilgili yetkileri şunlardır;

a) İl hakem kurullarının çalışmalarını denetlemek,

b) İl hakem kurullarınca gönderilen teknik anlaşmazlıkları incelemek ve karara bağlamak,

c) İl hakem kurulunca gönderilen il, ulusal ve uluslararası hakemlik terfi tekliflerini incelemek ve sonuçlandırmak.
İl hakem kurulunun kuruluşu
Madde 11 -
(1) İl hakem kurulunun başkanı il temsilcisidir. İl hakem kurulu, başkan ve beş üyeden oluşur. İl hakem kurulunun üç üyesi 13 üncü maddedeki şartları taşıyan ve bir sezon önceki müsabakalarda görev almış aday hakemler hariç faal hakemler arasından o ilde görev yapan hakemler tarafından seçilir, diğer iki üyesi ise il müdürlüğünün teklif edeceği dört aday arasından merkez hakem kurulunca seçilir. Kurulun görev süresi iki yıldır.
İl hakem kurulunun çalışma usulleri
Madde 12 -
(1) İl hakem kurulu, il temsilcisi veya il hakem kurulu başkanının çağrısı üzerine toplanır. İl hakem kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan ve sekreter seçer. İl temsilcisi veya başkan, kurulu her zaman toplantıya çağırabilir.

(2) Kurul çoğunlukla toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Alınan kararlar, karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
İl hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar
Madde 13 -
(1) İl hakem kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır;

a) Ulusal veya uluslararası hakem olmak,

b) Faal rafting sporcusu olmamak,

c) Rafting branşında faaliyet gösteren spor kulüplerinin yönetim kurullarında üye, idareci, antrenör olarak görevli bulunmamak.

(2) Yeterli sayıda ulusal veya uluslararası hakem bulunmaması halinde, il hakemleri de kurulda görev alabilir.
İl hakem kurulunun görev ve yetkileri
Madde 14 -
(1) İl hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) İllerde düzenlenecek yarışmalarda görev alacak hakemleri belirlemek,

b) İllerde kayıtlı hakemleri, görevlendireceği gözlemcilerle denetletmek,

c) Merkez hakem kurulunun izni ile hakemlik konusunda konferanslar düzenlemek ve geliştirme kursları açarak hakemleri yarışmalara hazırlamak,

ç) Hakem kursu açılması için Federasyona talepte bulunmak,

d) İllerde kayıtlı hakemlerin sicillerini tutmak, aday hakemlerden il hakemliğine, il hakemliğinden ulusal hakemliğe ve ulusal hakemlikten uluslararası hakemliğe terfi edecekleri merkez hakem kuruluna teklif etmek,

e) İhtilaflı müsabakaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek, bu karara itiraz halinde kesin sonuca bağlanmak üzere merkez hakem kuruluna göndermek,

f) İhtilafa düşmesi halinde merkez hakem kurulundan toplantıya bir gözlemci göndermesini talep etmek.

g) Hakemlerin, müsabaka yönetiminden geçici veya sürekli kısıtlanmasını gerektiren hallerinde, sebebini ilgili hakeme duyurmak ve hakemin il hakem kuruluna bir hafta içinde itiraz etmesi halinde bu itirazı il hakem kurulunun düşünceleri ile birlikte kesin karar verilmek üzere merkez hakem kuruluna göndermek,

ğ) Yazlık ve kışlık hakem kıyafetlerinin mevsiminde kullanılmasını sağlamak,

h) Faal hakem lisanslarını her yıl en geç 31 Aralık tarihine kadar merkez hakem kuruluna göndermek,

ı) Federasyon tarafından verilen görevleri yapmak.

(2) İl hakem kurulu olmayan illerde düzenlenecek yarışmalarda görev alacak hakemlerin görevlendirilmesi il temsilcisi tarafından yapılır.
İl hakem kurulu üyeliğinin sona ermesi
Madde 15 -
(1) İl hakem kurulu üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer;

a) Kurulun görev süresinin bitmesi,

b) Üyenin yazılı olarak istifa etmesi,

c) Üyenin mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması,

ç) Üye olma şartlarından birinin kaybedilmesi,

d) İl temsilcisinin gerekçeli teklifi ve il başkanının onayı,

e) Bu Yönetmeliğe veya merkez hakem kurulunca verilen direktiflere aykırı hareket ettiğinin tespit edilmesi ve bu aykırılığın Federasyonca onaylanması.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hakemlerle İlgili Hususlar
Hakem olabilme şartları
Madde 16 -
(1) Hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak,

ç) Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olması,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

e) Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre haklarında altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

f) Açılacak aday hakem kursu sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olmak.
Hakemlik kategorileri
Madde 17 -
(1) Hakem kategorileri şunlardır;

a) Aday Hakem: Merkez hakem kurulunca açılacak kursların sonunda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların her birinden yüz üzerinden yetmiş puan alarak başarılı olanlar aday hakem olurlar. Aday hakemler illerinde yapılacak resmi ve özel müsabakalarda başhakemlik ve parkur hazırlama hakemliği dışında diğer hakemlik görevlerini yapabilirler. Aday hakemlik süresi en az bir yıl, en çok iki yıldır. Sürenin başlama tarihi aday hakemliğin il müdürlüğüne tebliğ tarihidir. Aday hakemlik süresini tamamlayanlar, il hakem kurulu tarafından, kurul olmayan illerde ise il temsilcisi tarafından il hakemliğine terfileri için aşağıdaki belgelere merkez hakem kuruluna teklif edilirler. İki yıl içerisinde terfi etme yeterliliğini elde edemeyen aday hakemler hakkında il hakem kurulunca karar defterine terfi edememe nedenleri ile ilgili alınan karar örneği bir yazı ile merkez hakem kuruluna gönderilir.

1) İl hakem kurulu terfi teklifi karar örneği,

2) İki adet fotoğraf,

3) T.C. kimlik numarası,

4) En az iki gözlemci raporu,

5) Görev aldığı en az iki müsabakanın başhakemi tarafından onaylı hakem isim listesi.

b) İl Hakemi: Teklif edilen aday hakemler, merkez hakem kurulu kararı ile il hakemliğine terfi ettirirler. İl hakemleri, illerindeki müsabakalarda veya merkez hakem kurulunca görevlendirildikleri takdirde her türlü müsabakalarda başhakemlik ve parkur hazırlama hakemliği dışındaki hakemlik görevlerini yapabilirler.

c) Ulusal Hakem: İl hakemliğinden ulusal hakemliğe terfide; il hakem kurulunca, her yıl Mayıs ayı sonuna kadar il hakemliğinde aralıksız üç sezon faal hakemlik yapmış ve kırkbeş yaşından gün almamış il hakemleri için aşağıda yazılı belgelerle birlikte merkez hakem kuruluna teklifte bulunulur. Merkez hakem kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda yapılacak yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarda yüz üzerinden en az yetmiş puan alarak başarılı olanlar ulusal hakem adayı olurlar. Merkez hakem kurulunca, verilecek iki müsabakada olumlu gözlemci raporu alan ulusal hakem adayları, merkez hakem kurulu kararı ile ulusal hakemliğe terfi ettirilir. İki defa sınava tabi tutularak başarı gösteremeyen il hakemleri il hakem kurulunca üçüncü defa terfi sınavı için teklif edilemez ve ulusal hakem olamazlar. Ulusal hakemler illerindeki müsabakalarda veya merkez hakem kurulunca verilecek tüm resmi ve özel müsabakalarda her türlü hakemlik görevlerini yapabilirler.

Ulusal hakemliğe terfi sınavına katılabilmek için gerekli belgeler:

1) İl hakem kurulu terfi teklif kararı,

2) Görev aldığı iki müsabakanın başhakemi tarafından onaylı görevli isim listesi,

3) İki adet fotoğraf,

4) T.C. kimlik numarası,

5) İl hakemliği lisansı fotokopisi.

ç) Uluslararası Hakem: En az üç faaliyet sezonu aralıksız ulusal hakemlik yapanlardan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden en az birini bildiğini belgeleyen ve IRF'nin belirlediği şartları taşıyan ulusal hakemler merkez hakem kurulu kararı, Federasyonun teklifi ile IRF'ye teklif edilirler. Federasyonca IRF’ye teklif edilen, ulusal hakemlerden uluslararası kursta başarı gösteren adaylar, uluslararası hakem adayı olurlar. Adaylık süresince uluslararası müsabakalarda başarı gösterenler, IRF tarafından uluslararası hakemliğe terfi ettirilirler. Uluslararası hakemler illerinde, merkez hakem kurulunca veya IRF tarafından verilecek tüm müsabakalarda başhakemlik, jüri üyeliği ve parkur hazırlama hakemliği görevlerini yapabilirler.
Hakemlerin yarışma öncesi ve sonrası görevleri
Madde 18 -
(1) Hakemlerin yarışma öncesi ve sonrası görevleri şunlardır;

a) Yarışmanın yapılacağı parkurun fiziki şartlarını, yerleşim düzenini ve ölçülerin uygun olup olmadığını kontrol etmek,

b) Görevli oldukları yarışmalarda vizeli hakem lisanslarını yarışma kurulu başkanına göstermek,

c) Uluslararası rafting kurallarını tarafsız olarak uygulamak,

ç) Başhakem tarafından verilen görev dağılımına uymak ve bu görevi en iyi şekilde yapmak,

d) Görev süresince hakemlik sıfatına uygun davranış içinde bulunmak,

e) Can ve mal güvenliği için yetkililerce gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

f) Hakemlik görevini yaparken merkez hakem kurulunca belirlenen kıyafetleri giymek,

g) Yarışmanın başlamasından iki saat öncesinden, yarışma ile ilgili sonuçların açıklandığı ana kadar geçen süre içinde o yarışma veya yarışma serilerine katılan tüm yarışma ve yarışmada kullanılan botları koordine etmek,

ğ) Günün ilk yarışmasının başlama zamanından en az bir saat önce yarışma ilanında belirtilen yarışma yerinde bulunmak,

h) Yarışmanın yönetimi için görevlendirilen başhakem tarafından verilen görev ve talimatlara uymak,

i) Yarışma sonucu açıklansa dahi, müsabaka başhakemi izin vermeden yarışma yerinden ayrılmamak,

ı) Yarışma sonuçlarını Federasyon yetkilisine vermek.

(2) Görevlendirildiği halde yarışma başlama zamanından bir saat öncesine kadar yarışma mahallinde bulunmayan hakemlerin yerine başhakem yarışma mahallinde bulunan hakemlere görev verebilir. Böyle bir görevlendirme yapıldığında, başhakem yarışma sonunda yazacağı rapora bu konuyu belirtir.

(3) Başhakem, yarışmaya başlamadan evvel yarışmada kullanılacak olan ekipmanları kontrol eder ve yarışmanın organizasyonundan sorumlu bulunan kurumdan eksiklerin giderilmesini ister ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak çalışmaları denetler. Bu eksiklikler giderilmez, can ve mal güvenliği bakımından zorunlu olan ekipman temin edilmez ise, yarışma kurulu başkanı, yarışma kurulunda görevli hakemlerin fikrini alarak yarışmayı başka bir güne erteleyebilir. Bu konuyu bir rapor ile il hakem veya merkez hakem kuruluna bildirir.
Müsabaka yöntemi ile ilgili esaslar
Madde 19 -
(1) Federasyon tarafından düzenlenen müsabakaların hakemleri merkez hakem kurulu tarafından tayin edilir.

(2) Müsabakalarda bir müsabaka direktörü, iki müsabaka jürisi, bir başhakem, bir çıkış hakemi, bir bitiş hakemi, iki zaman hakemi, 12 kapı hakemi ve parkur hakemi, beş güvenlik/ arama kurtarma hakemi olmak üzere her yarış için toplam yirmi beş hakeme görev verilir.

(3) Yeterli sayıda hakem bulunmaması durumunda milli sporculara hakemlik görevi verilebilir.
Hakem lisanslarının verilmesi ve vizesi
Madde 20 -
(1) Aday hakemler ile terfi eden il ve ulusal hakemlerin lisansları bir ay içerisinde merkez hakem kurulu tarafından hazırlanarak hakemlerin illerine yazı ile gönderilir.

(2) İl hakemlerinin lisansları merkez hakem kurulu veya yetki verildiğinde il hakem kurulları tarafından, ulusal hakemlerin lisansları ise merkez hakem kurulu tarafından iki yılda bir vize edilir.

(3) Açılan kurs ve seminerlere mazeretsiz olarak katılmayan hakemlerin lisansları vize edilmez ve o sezon hakemlik görevi verilmez.

(4) Yabancı ülkelerde kaldıkları süre içerisinde, o ülke federasyonlarından rafting hakem lisansı alan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye döndüklerinde hakemlik yapmak istemeleri halinde lisanslarının hangi hakemlik kategorisine girdiğine veya geçerli olup olmadığına merkez hakem kurulunca karar verilir ve lisans tanzim edilir.

(5) Yurt dışındaki Türk vatandaşı rafting hakemleri, Federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede hakemlik yapabilirler.
Hakem lisanslarının iptali
Madde 21 -
(1) Hakem lisansları aşağıda belirtilen hallerde iptal edilir;

a) Hakemlikten istifa etmek,

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek,

c) Müsabakalarda kasıtlı olarak müsabaka kurallarını ihlal etmek,

ç) Mazeretsiz olarak üst üste üç defa hakemlik görevine gelmemek,

d) Gerçeğe uymayan rapor tanzim etmek veya gerçeği gizlemek ya da sporculardan maddi veya manevi bir çıkar temin etmek,

e) Mazeretsiz olarak iki yıl hakemlik yapmamak,

f) Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre Genel Müdürlük Ceza Kurullarınca haklarında altı ay veya daha fazla yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almak.

(2) Merkez hakem kurulu tarafından ceza kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı hakemler yarışma yönetemez ve görev yapamaz.
Vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi
Madde 22 -
(1) Lisansları vize edilmeyen veya iptal edilen hakemlere durumları Federasyonca tebliğ edilir. Bu durumda olan hakemler; tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Federasyona yazılı itirazda bulunabilirler. İtiraz, merkez hakem kurulunca bir ay içerisinde incelenerek kesin karara bağlanır ve ilgililere bilgi verilir.
Hakemlik görevine ara verilmesi
Madde 23 -
(1) Hakemlik görevine ara vermek isteyen hakemler, mazeretlerini beyan eden dilekçelerini il hakem kurulu aracılığıyla merkez hakem kuruluna gönderirler. Bunlar hakkında merkez hakem kurulunca verilen karar, hakemin dosyasına işlenir. Bu durumdaki hakemlere, o sezon için hakemlik görevi verilmez. Tekrar hakemlik yapmak isterlerse, yeniden sınava tabi tutulurlar. Başarılı olanlar hakemliğe ara verdikleri kategoriden hakemliğe devam ederler. Aralıksız iki yıldan fazla hakemliğe ara verenlerin lisansları vize edilmez.

(2) Bulundukları yerlerde yarışma olmaması nedeniyle hakemlik yapmayanların mazeretleri üç yıl için geçerlidir. Hakemler faal oldukları sürece verilen görevleri yapmaya mecburdur. Yıl boyunca verilen görevler için en çok iki defa geçerli mazeret beyan edilebilir. Sürekli mazeret beyan edenler, o sezon faal hakem listesinden çıkartılır ve sicillerine işlenmek üzere Federasyona bildirilir.
Hakemlikten istifa
Madde 24 -
(1) Hakemlikten istifa edenler, bu isteklerini bir dilekçe ile il hakem kuruluna bildirirler. İl hakem kurulu, bu dilekçeyi hakemin özlük dosyasına işlemek üzere merkez hakem kuruluna gönderir.

(2) Hakemlikten istifa edip, bir ay içerisinde istifasını geri alan hakemlere, o sezon müsabakalarda görev verilmez. İstifanın tekrarı halinde ise, lisansları vize edilmez.
Hakem kıyafetleri
Madde 25 -
(1) Hakem kıyafetleri, merkez hakem kurulunca belirlenir. Bütün hakemler, müsabakalar için belirlenen kıyafetleri giymek ve hakem kategorilerine göre belirlenen amblemleri takmak zorundadırlar.
Ceza kuruluna sevkinde uygulanacak usuller
Madde 26 -
(1) Hakemlere verilecek cezalar; Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre ceza kurulunca belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son hükümler
Hakemlerin görevleri ile rapor verme zorunlulukları ve süresi
Madde 27 -
(1) Başhakem yönettiği müsabakaların sonuç raporlarını iki gün içerisinde merkez hakem kuruluna gönderir.

(2) Yurtdışında müsabaka yöneten veya kursa katılan hakemler; görüşlerini bildiren bir raporu yurda dönüş tarihinden itibaren on beş gün içerisinde yazılı olarak Federasyona bildirir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralardaki hükümlere uymayan hakemlere Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Yurtiçinde açılan hakem kurs ve seminerlerde eğitmenlik görevi verilmesi halinde bu görevleri yaparlar.
Gözlemci ve temsilci
Madde 28 -
(1) Federasyon veya il müdürlüklerince düzenlenen müsabakalarda; gözlemci ve temsilci görevlendirilir.

(2) Düzenlenen müsabakaların gözlemcileri merkez hakem kurulunca görevlendirilir. Merkez hakem kurulu her faaliyet sezonu başında gözlemci listelerini tespit eder. Zorunlu durumlar olmazsa sezon içersinde bu listede değişiklik yapılmaz. Listede isimleri bulunmayan kişilere gözlemcilik görevi verilmez.

(3) Müsabakalarda görev alacak temsilciler, Federasyon Başkanı veya Federasyon yönetim kurulunca belirlenir.

(4) Gözlemci ve temsilciler, açılacak kurs ve seminerlere katılmak zorundadırlar.

(5) Gözlemci ve temsilcilere ait bilgileri içeren özlük dosyası Federasyon tarafından tutulur.

(6) Aşağıdaki kurallara uymayan gözlemci ve temsilciler, Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği hükümlerine göre ceza kurullarına sevk edilir.

a) Raporlarını kasıtlı ve süresinde vermeyen.

b) Müsabakaya ait bilgileri eksik ve gerçeğe aykırı veren.

c) Müsabaka mahalline mazereti olmaksızın gitmeyen, geç giden veya gitmeden rapor düzenleyen.

ç) Müsabaka ile ilgili beyanda bulunan veya raporlarını açıklayan.
Gözlemci ve temsilci olacaklarda aranılacak şartlar
Madde 29 -
(1) Gözlemci ve temsilcilerde, merkez hakem kurulu üyelerinden aranacak şartların yanında aşağıdaki şartlar da aranır;

a) Türk spor mevzuatını bilmek ve açılacak seminerlere katılmış olmak,

b) 30 yaşından küçük, 65 yaşından gün almamış olmak.

(2) Federasyon Başkanı, Federasyon kurulları üyesi veya merkez hakem kurulu üyesi olanlar da gözlemci veya temsilci olarak görevlendirilebilir.
Gözlemcinin görev ve yetkileri
Madde 30 -
 (1) Gözlemcinin görev süresi; teknik toplantının başlangıcından yarım saat önce başlar ve müsabakayı yöneten hakemlerin müsabaka alanını terk etmelerine kadar devam eder.

(2) Gözlemcinin görev ve yetkileri şunlardır;

a) Federasyonca tespit edilen usullere göre teknik ve idari yönden müsabakaların yönetimini izlemek,

b) Müsabakaya katılan idareci ve sporcuların hareketlerini izlemek,

c) Hakemlerin uluslararası müsabaka kurallarına uyup uymadıklarını takip etmek,

ç) Müsabaka alanının iç ve dış olaylarını tespit ve takip etmek,

d) Müsabakayla ilgili düzenleyeceği raporu müsabakanın bitiminden itibaren kırk sekiz saat içinde Federasyona göndermek.

(3) Hakemlerin sezon sonuna kadar yönettikleri müsabakalarda gözlemci tarafından verilmiş raporlar incelenir. Bu raporlara göre, hakemlerin başarı durumları belirlenir. Gözlemci; müsabaka süresince hakemlere ve müsabaka tertip kuruluna herhangi bir şekilde müdahale etmez ve tartışmaya girmez.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 31 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, IRF'nin kuralları uygulanır.
Kazanılmış haklar
Geçici Madde 1 -
(1) Federasyonca açılan kurslarda başarılı olan hakemlerin kazanılmış hakları saklıdır. Aday hakemler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle merkez hakem kurulunda görev alabilirler.
Yürürlük
Madde 32 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 33 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul