(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan kişilerde aranacak niteliklere, bu kişilerin faaliyetlerine, çalışma esaslarına, girecekleri sınavlara, eğitim programlarına, tutulacak sicile, lisansa ve tanıtım kartına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 20/A maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bireysel emeklilik aracısı: Emeklilik şirketinin emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan gerçek kişiyi,

b) Emeklilik Gözetim Merkezi: Müsteşarlıkça emeklilik gözetim merkezi olarak görevlendirilen tüzel kişiyi,

c) Emeklilik şirketi:4632 sayılı Kanuna göre kurulmuş emeklilik şirketini,

ç) Lisans: Sınavlarda başarılı olunması hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından verilen ve meslekî yeterliliği gösteren belgeyi,

d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

e) Sınav: Meslekî yeterlilik ile bilgi ve becerilerin ölçülmesi amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen bireysel emeklilik aracıları sınavını,

f) Sicil: Bireysel Emeklilik Aracıları Sicilini

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Bireysel Emeklilik Aracılarında Aranan Nitelikler ve Sınava İlişkin Esaslar
Bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikler
Madde 4 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 29.12.2012)
(1) Bireysel emeklilik aracısı olacaklarda aşağıdaki nitelik ve şartlar aranır.

a) Aşağıda belirtilen şartlardan en az birine sahip olmak. 

1) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından birinden mezun olmak,

2) (Değişik:RG-29/12/2012-28512)(1) İki yıllık bankacılık, sigortacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi ön lisans programlarından veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzer eğitim içeriğine sahip programlardan mezun olmak,”

3) (Değişik:RG-29/12/2012-28512)(1) Lise veya dengi okul mezunu olmak ve emeklilik şirketlerinde, sigorta şirketlerinde, sigorta acentelerinde, sigorta brokerlerinde, bankalarda, sermaye piyasası aracı kurumlarında veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlarda şirket personeli olarak sınav başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde toplam en az bir yıl süreyle çalışmış olmak ya da Müsteşarlıkça uygun görülen kamu istihdam programları kapsamında bireysel emeklilik aracılığına ilişkin kurs ve stajı başarıyla tamamlamış olmak.

b) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak.

c) Meslek şeref ve haysiyetine aykırı davranışlarda bulunmamış olmak.

ç) Sınavda başarı göstermiş olmak.

d) (Mülga:RG-29/12/2012-28512)(1)

(2) Emeklilik şirketi bünyesinde veya dışında emeklilik şirketi adına katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine ilişkin olarak pazarlama ve satış faaliyetlerini çağrı merkezi, müşteri ilişkileri ve benzer isimler altında yapanların da bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelik ve şartları haiz olması gerekir.
Sınav şekli ve konuları
Madde 5 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 29.12.2012) (Değişik:RG-29/12/2012-28512)(1)
(1) Bireysel emeklilik aracısı olmak isteyenler, meslekî yeterlilik ile bilgi ve becerilerinin ölçülmesi amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen sınava girer.

(2) Sınav çoktan seçmeli olarak yapılır ve elektronik ortamda gerçekleştirilir.

(3) Sınav soruları; temel işletme, temel iktisat, finans, yatırım araçları, satış yönetimi, pazarlama, sigortacılık, özel emeklilik sistemleri, bireysel emeklilik mevzuatı ve Müsteşarlıkça belirlenen ilgili diğer mevzuata ilişkin konuları içerir.

(4) Sınav notu 100 üzerinden en az 65 olan adaylar sınavda başarılı sayılır. Sınavda başarısız olanlar yeniden sınava girebilir.

(5) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen programlarda öğrenimine devam edenler sınava girebilir. Bu kişiler için sınavın geçerlilik süresi bir yıldır.

(6) Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yılda en az iki kez sınav düzenlenir.

(7) Sınava ilişkin uygulama esasları Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak belirlenir.
Sınav ücreti
Madde 6 - Bilgi Butonu
(1) Sınav ücreti, sınav giderlerini karşılamak amacıyla sınav başvurusuna ait duyurunun yapıldığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmemek kaydıyla, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak belirlenir.

(2) Sınav ücreti, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenen hesaba yatırılır.
Sınav başvuruları
Madde 7 - Bilgi Butonu
(1) Sınavın şekli, sınav konu başlıkları, sınav ücreti, soru sayısı, soruların puan ve ağırlıkları ile sınava ilişkin diğer hususlar Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından internet sitesinde duyurulur.

(2) Sınava ilişkin başvurular Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenen süreler içinde, internet üzerinden yapılan başvuru kaydını takiben, emeklilik şirketleri aracılığıyla veya herhangi bir emeklilik şirketi adına çalışmayanlar tarafından bireysel olarak aşağıdaki belgelerle birlikte Emeklilik Gözetim Merkezine yapılır.

a) Eksiksiz olarak doldurulmuş başvuru formu,

b) Eğitim durumunu gösteren belgenin onaylı bir örneği veya aslını ibraz etmek kaydıyla fotokopisi,

c) Bir adet fotoğraf,

ç) Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin, adayın T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadının belirtildiği banka dekontu,

d) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin 3 numaralı alt bendine göre başvuranlar için çalıştıkları şirketten alınan ve sosyal güvenlik kaydını içeren yazı.

(3) Sınava tekrar girmek üzere başvuran adaylar için ikinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen belgeler ile eğitim durumunda değişiklik olması hâlinde bu değişikliği içeren belge yeniden gönderilir.

(4) Sınava başvuru yapan yabancı uyruklu adaylar, ikinci fıkrada istenen T.C. kimlik numarası yerine pasaportlarının noter onaylı bir örneğini; diplomasını Türkiye dışında bir öğrenim kurumundan almış olanlar, ikinci fıkranın (b) bendinde istenen belgeye ilişkin yükseköğretim kurumu tarafından verilen denklik belgesinin onaylı bir örneğini verir.

(5) Başvuru formu ve diğer belgeler Emeklilik Gözetim Merkezine elden veya posta ile ulaştırılır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Başvuruların incelenmesi
Madde 8 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 29.12.2012)
(1)(Değişik:RG-29/12/2012-28512)(1) Başvurular, aşağıdaki hususlardan herhangi birinin varlığı hâlinde reddedilir.

a) Adayın, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen programlardan mezun veya bu programlarda öğrenci statüsünde bulunmaması,

b) Lise veya dengi okul mezunu adayın, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen şartları taşımaması,

c) Adayın, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen nitelik ve şartları taşımaması,

ç) Başvuru belgelerinin eksik veya yanıltıcı olması yahut gerçeği yansıtmaması.

(2) Sınava ilişkin başvuru belgelerinin değerlendirilmesi sonucunda başvurunun reddedilmesi hâlinde, bu durum gerekçesiyle birlikte ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Sınav ücreti, talep tarihinden itibaren on iş günü içinde başvuran adaya iade edilir veya belgeler tamamlanıp başvuru işleme alınana kadar bekletilir.

(3) Sınava girmesi uygun bulunanlar için sınav yeri ve tarihi sınavın yapılacağı tarihten en az yedi gün önce Emeklilik Gözetim Merkezinin internet sitesinde duyurulur. Bu tarihten itibaren adaylar Emeklilik Gözetim Merkezinin internet sitesinden sınav giriş belgelerini temin eder.
Sınav sonuçlarının duyurulması
Madde 9 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 29.12.2012)
(1) (Değişik:RG-29/12/2012-28512)(1) Sınav sonuçları, Emeklilik Gözetim Merkezinin internet sitesinde duyurulur. Sınav sonuç belgesi, bireysel başvuran adayların adreslerine iadeli taahhütlü postayla gönderilir veya Emeklilik Gözetim Merkezinin resmi internet sitesinde aday adına oluşturulan güvenli sayfadan iletilir. Emeklilik şirketi aracılığıyla başvuran adayların sınav sonuç belgeleri ise kendilerine iletilmek üzere ilgili şirketlere gönderilir. Sınav sonuçları, Emeklilik Gözetim Merkezinde beş yıl süreyle elektronik ortamda saklanır.

(2) Adına bireysel emeklilik aracılığı yapacakları emeklilik şirketi aracılığıyla başvuranların sonuç belgelerinin emeklilik şirketine teslim edildiği tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir.
Sınavın geçersiz sayılması ve iptali
Madde 10 - Bilgi Butonu
(1) Sınava katılanlardan gerçek dışı beyanda bulunduğu veya sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile sınavda kopya çektiği veya verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu kişiler, üç yıl süreyle açılacak sınavlara giremez.

(2) Emeklilik Gözetim Merkezi, sınav sorularının önceden bilindiğinin veya toplu kopya girişiminde bulunulduğunun tespiti hâlinde, katılanların tümünün veya bir kısmının sınavını geçersiz sayar.

(3) Sınavın gerçekleştirilmesine engel teşkil eden olay veya koşulların ortaya çıkması hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi sınavı iptal edebilir. Sınavın iptal edilmesi hâlinde sınav ücreti, adayın daha sonra gireceği sınavın ücretine mahsup edilir. Adayın iptal edilen sınavdan sonra katılacağı sınavdan en geç yedi gün önce Emeklilik Gözetim Merkezine talebini iletmesi hâlinde, iptal edilen sınavın ücreti talep tarihinden itibaren on iş günü içinde adaya iade edilir.

(4) Emeklilik Gözetim Merkezi sınavın geçersiz sayılması veya iptali hâlinde, bu durumu gerekçeleriyle birlikte Müsteşarlığa bildirir.
Sınav sonucuna itiraz ve itiraz komisyonu
Madde 11 - Bilgi Butonu
(1) Sınav sonucuna itiraz, sonucun ilgiliye bildirildiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde Emeklilik Gözetim Merkezine yazılı olarak yapılır.

(2) İtiraz dilekçesinde itiraza neden olan husus açıkça yazılır.

(3) İtiraz komisyonu; Müsteşarlığı, Emeklilik Gözetim Merkezini ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenecek üniversiteyi temsilen üç kişiden oluşur.

(4) İtirazlar, itiraz dilekçesi ve ilgili sınav ücretinin azami yüzde onu tutarındaki itiraz ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun Emeklilik Gözetim Merkezine ulaşmasını takip eden otuz gün içerisinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene gerekçeli ve yazılı olarak bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans, Tanıtım Kartı ve Sicile İlişkin Esaslar
Lisans
Madde 12 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 29.12.2012)
(1) (Değişik:RG-29/12/2012-28512)(1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında aranan şartları taşıyanlara Emeklilik Gözetim Merkezince Lisans belgesi verilir. Lisans belgesinin içeriği Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenir.

(2) Lisans belgesinin kaybedilmesi hâlinde bu durum derhâl Emeklilik Gözetim Merkezine bildirilir. Talep edilmesi hâlinde yeni lisans belgesi düzenlenir.
Tanıtım kartı
Madde 13 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 29.12.2012)
(1) Sınavda başarılı olarak Lisans alan kişiler, bireysel emeklilik faaliyetine başlamak için adına bireysel emeklilik aracılığı yapacağı emeklilik şirketinin emeklilik ürünlerine ilişkin gerekli eğitimleri başarıyla tamamlamak zorundadır. Bu eğitimleri tamamlayanlara, Emeklilik Gözetim Merkezince emeklilik şirketi adına bireysel emeklilik aracılığını yapmaya yetkili olduğunu gösteren tanıtım kartı verilir. Tanıtım kartının içeriği Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenir.

(2) Tanıtım kartı almak için emeklilik şirketi tarafından aşağıdaki belgeler ile birlikte Emeklilik Gözetim Merkezine başvurulur.

a) (Değişik:RG-29/12/2012-28512)(1) Başvuruda bulunulan tarihten en fazla altı ay önce alınmış adlî sicil belgesi,

b) Adına bireysel emeklilik aracılığı yapacağı emeklilik şirketinin emeklilik ürünlerine ilişkin eğitimlerini tamamladığına dair belge.

(3) Sınavda başarılı bulunan yabancı uyruklu adaylardan birinci fıkrada istenen belgelerin yanı sıra çalışma izin belgesi istenir.

(4) Emeklilik Gözetim Merkezi, tanıtım kartının basım ve dağıtımını yapar, gerekli görülmesi hâlinde yeniler, iptal eder veya geçici süreyle muhafaza eder.

(5) Tanıtım kartının kaybedilmesi hâlinde bu durum derhâl Emeklilik Gözetim Merkezine bildirilir. Talep edilmesi hâlinde başvuru evrakının gönderilmesi üzerine yeni tanıtım kartı düzenlenir.
Sicile kayıt ve izleme
Madde 14 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 29.12.2012)
(1) Lisans almaya hak kazanan kişiler, sicil numarası verilmek suretiyle Emeklilik Gözetim Merkezi nezdinde tutulan Sicile kaydedilir.

(2) Emeklilik Gözetim Merkezi, Sicil kaydını elektronik ortamda tutar, günceller ve bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin elektronik ortamda izlenmesine ilişkin altyapıyı oluşturur ve işletir.

(3) (Ek:RG-29/12/2012-28512)(1) Lisans ve tanıtım kartı olmadan emeklilik sözleşmesi satışı yapılamaz. Şirketler bu konuda gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.
Tanıtım kartı ve sicil numarasının kullanımı
Madde 15 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 29.12.2012) (Değişik:RG-29/12/2012-28512)(1)
(1) Bireysel emeklilik aracısı katılımcılarla emeklilik şirketi adına yaptığı her türlü işlemde ve Müsteşarlık tarafından gerekli görülen her türlü bilgi ve belgede tanıtım kartını ve sicil numarasını kullanır. Tanıtım kartı olmaksızın bireysel emeklilik aracısı olarak hiçbir işlem yapılamaz.

(2) Sicile kayıtlı bireysel emeklilik aracısının emeklilik şirketiyle yaptığı hizmet veya acentelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu durum emeklilik şirketi tarafından beş iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iletilir. Tanıtım kartı, aracının ayrıldığı emeklilik şirketi tarafından ilgili hizmet veya acentelik sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde veya varsa çalışmaya başladığı emeklilik şirketi tarafından derhâl iade edilir.
Sicile ilişkin açıklama
Madde 16 - Bilgi Butonu
(1) Emeklilik Gözetim Merkezi nezdinde tutulan Sicil kaydına ilişkin veri tabanında yer alan bilgilerden bireysel emeklilik aracısı hakkında Lisans iptali ve diğer yaptırımlara ilişkin bilgiler Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak emeklilik şirketleri ile paylaşılabilir.

(2) Tanıtım kartı ve Lisansa ilişkin bilgiler Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yayımlanabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Esasları ve Yaptırımlar
Bireysel emeklilik aracılığı faaliyetine ilişkin çalışma esasları
Madde 17 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 29.12.2012) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-29/12/2012-28512)(1)
(1) Bireysel emeklilik aracısı, yapacağı her türlü tanıtım, pazarlama, satış ve benzeri faaliyetinde ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uyar, mesleğin icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun faaliyette bulunur, katılımcıların hak ve menfaatleri ile bireysel emeklilik sisteminin işleyişini tehlikeye sokabilecek hareketlerden kaçınır.

(2) Bireysel emeklilik aracısı, katılımcının yaşı ve beklentilerine göre, sistemin uzun vadeli yapısını da göz önünde bulundurarak katılımcıya uygun tavsiyede bulunur ve katılımcının taleplerini dikkate alarak gerekli bilgi ve belgeleri düzenler.

(3) Bireysel emeklilik aracısı ancak bir emeklilik şirketi adına bireysel emeklilik aracılığı yapabilir.

(4) Bireysel emeklilik aracısı,4632 sayılı Kanuna göre denetleme yapmaya yetkili olan merci ve kişilere, görevleriyle ilgili istenecek her türlü bilgiyi vermek ve bütün hesap, kayıt, defter ve belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.

(5) Bireysel emeklilik aracısı, aracılık faaliyetini doğrudan emeklilik şirketiyle veya çalıştığı banka, sermaye piyasası aracı kurumu, sigorta aracılığı veya bireysel emeklilik aracılığı kuruluşunun emeklilik şirketiyle tesis edeceği ilişki çerçevesinde yürütebilir. Bu kurum ve kuruluşlar, bünyelerinde çalışan bireysel emeklilik aracılarının bu esaslara uygun hareket etmesini sağlayacak tedbirleri almak zorundadır.

(6) Müsteşarlıktan faaliyet ruhsatı almış sigorta brokerleri nezdinde çalışan bireysel emeklilik aracıları temsil ettikleri katılımcılar için emeklilik şirketlerinden teklif alabilir.
Tamamlayıcı eğitim programı
Madde 18 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 29.12.2012)
(1) Bireysel emeklilik aracılarının, meslekî yeterlilik ile bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen ve katılımın aracı bazında takip edildiği tamamlayıcı eğitim programına ilk olarak Lisans alma tarihinden itibaren iki yıl içinde, takip eden dönemlerde ise yılda bir kez katılmaları gerekir.

(2) Tamamlayıcı eğitim programına katılım, bireysel emeklilik aracısının sorumluluğundadır. Bununla birlikte, emeklilik şirketleri emeklilik sözleşmelerine aracılık eden bireysel emeklilik aracılarının tamamlayıcı eğitim programına katılımının sağlanması konusunda gerekli tedbirleri alır. Emeklilik Gözetim Merkezi, her ayın ilk onbeş günü içinde tamamlayıcı eğitim programının ilgili dönemine katılım için son tarihi bir sonraki ay içinde olanları, internet sitesinde yayımlar.

(3) (Değişik:RG-29/12/2012-28512)(1) Tamamlayıcı eğitim programına katılmayan aracıların satış yetkileri iptal edilir. Satış yetkisi bu şekilde iptal edilen aracıların listesi Emeklilik Gözetim Merkezince internet sitesinde duyurulur. Bu kişilere ait tanıtım kartları, emeklilik şirketleri tarafından otuz gün içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iade edilir. 

(4) İlgili aracıların tanıtım kartını tekrar alabilmesi için tamamlayıcı eğitim programına katılması ve tanıtım kartı başvurusu için gerekli diğer belgelerin Emeklilik Gözetim Merkezine gönderilmesi gerekir.

(5) Emeklilik Gözetim Merkezi, Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak tamamlayıcı eğitim programının kapsamını, süresini, düzenlenme şeklini ve benzeri hususlara ilişkin usul ve esasları belirler.
Bireysel emeklilik aracısının yapamayacağı işler
Madde 19 - Bilgi Butonu
(1) Bireysel emeklilik aracısı, hiçbir surette giriş aidatı, katkı payı veya benzeri adlar altında tahsilat yapamaz, emeklilik sözleşmesi çerçevesinde katılımcı ile hiçbir para alışverişinde bulunamaz; katılımcı adına aktarım işlemi yapamaz ve katılımcı adına fon dağılımı oranlarını belirleyemez.
Lisans iptali ve diğer yaptırımlar
Madde 20 - Bilgi ButonuBilgi ButonuYönt. (RG: 29.12.2012)
(1)(Değişik:RG-29/12/2012-28512)(1) Aşağıda yer alan hususların tespiti hâlinde bireysel emeklilik aracıları hakkında Müsteşarlık tarafından aşağıdaki işlemler uygulanır.

a) Tamamlayıcı eğitim programına aralıksız üç dönem katılmadığı tespit edilenlerin Lisansı başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilir.

b) Tanıtım kartı kullanmadan işlem yaptığı tespit edilenler uyarılır. Aynı fiilin tekrarı halinde bu kişilerin Lisansı iptal edilir.

c) Tanıtım kartının başkası tarafından kullanılmasına izin verdiği tespit edilenler ile yetkisiz kişilerce yapılmış satışları kendi yapmış gibi gösterdiği tespit edilenlerin Lisansı iptal edilir.

ç) 17 nci maddenin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı işlem yaptığı tespit edilenlere, işlemin önemine ve sürekliliğine göre;4632 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde belirtilen idari yaptırımlar uygulanır veya Lisansı üç aydan on iki aya kadar askıya alınır ve satış yetkisi durdurulur. Lisansın askıya alınmasını gerektiren fiilin üç yıl içinde tekrarı halinde Lisans iptal edilir.

d) 19 uncu maddeye aykırı işlem yaptığı tespit edilenlerin Lisansı iptal edilir.

e) Sicile kayıt için bu Yönetmelikte aranan şartları haiz olmadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılanların Lisansı iptal edilir.

f) Bireysel emeklilik aracısı olarak çalışırken yapmış olduğu işlemlerden dolayı ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilen bir ihbar veya şikâyet sonucunda, mahkûmiyetine karar verilen ve bu kararı kesinleşen kişinin Lisansı iptal edilir.

(2)(Değişik:RG-29/12/2012-28512)(1) Birinci fıkranın (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen işlemler uygulanmadan önce ilgili kişilerin savunması alınır. Savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde savunma gönderilmemesi hâlinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir. Müsteşarlığa savunmanın ulaşmasını müteakiben veya savunma hakkından feragat edildiği hâllerde bir ay içinde yapılan değerlendirme sonucunda alınan karar, bireysel emeklilik aracısına ve varsa emeklilik şirketine yazılı olarak bildirilir. Lisansı iptal edilen kişilerin varsa tanıtım kartı ve Lisans belgesi emeklilik şirketi tarafından derhâl alınır ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iade edilir.

(3) Tamamlayıcı eğitim durumu hariç Lisansı iptal edilen bireysel emeklilik aracıları, Lisans iptal tarihinden itibaren üç yıl içinde açılacak sınava giremez.

(4) (Değişik:RG-29/12/2012-28512)(1) Kendi isteği ile meslekten ayrılan bireysel emeklilik aracılarının tanıtım kartını emeklilik şirketi aracılığıyla otuz gün içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iade etmeleri zorunludur. Bu kişilerin tanıtım kartı iptal edilir.

(5) Bu maddeye göre yapılacak tebligatlar bireysel emeklilik aracısı tarafından Emeklilik Gözetim Merkezine bildirilmiş en son posta adresine yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 21 - Bilgi Butonu
(1) 17/8/2007 tarihli ve 26616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Lisansı iptal edilenlerin müteakip sınava girişi
Geçici Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce tamamlayıcı eğitim programına katılmadıkları için Lisansları iptal edilenler, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden sonra açılacak sınavlara tekrar girebilir.
Sınav muafiyeti olanların sicile kaydı
Geçici Madde 2 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde sınav muafiyetinden yararlanarak Sicile kayıtları yapılan yöneticilerin bu muafiyetle ilgili hakları saklıdır. Sınav muafiyetinden yararlananlar 18 inci madde hükümleri uyarınca tamamlayıcı eğitim programına katılmak zorundadır. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce sınavdan muafiyet hakkına sahip olmakla birlikte Sicile kayıtları yapılmamış olan kişiler, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde Emeklilik Gözetim Merkezine başvurdukları takdirde Sicile kayıtları yapılır.
Yürürlük
Madde 22 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik yayımından 10 gün sonra yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 23 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul