(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZLARIN İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya üzerindeki yapı ve tesislerin tahsisi, kiralanması, irtifak hakkı tesisi ile satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya üzerindeki yapı ve tesisleri kapsar.

(2) Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya üzerindeki yapı ve tesislerin bir yıldan daha az süreli tahsisi, kiralanması ve irtifak hakkı tesisi işlemleri bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile 8/9/1983 tarihli ve
   2886
   sayılı Devlet İhale Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.07.2010)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-14/7/2010-27641) Arsa karşılığı inşaat: Genel Müdürlüğün mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmazın üzerinde yapılacak yapı ve tesis bedeline karşılık Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan başka bir taşınmazın verilmesini,

b) Bakan: Gençlik ve Spordan sorumlu Devlet Bakanını,

c) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

ç) Ecrimisil: Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve/veya üzerindeki tesislerin Genel Müdürlüğün izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, Genel Müdürlüğün bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın Genel Müdürlükçe talep edilen tazminatı,

d) Federasyon: Özerk veya özerk olmayan spor federasyonları ile Türkiye Futbol Federasyonunu,

e) Gayrimenkul değerleme şirketi: Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca listeye alınmış, en az üç yıl gayrimenkul değerleme hizmeti veren ve bunu belgeleyen şirketi,

f) İdare: Merkezde Genel Müdürlük, illerde il müdürlüğünü, ilçelerde gençlik ve spor ilçe müdürlüğünü,

g) İhale:
   2886
   sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla, işin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve yetkili mercilerin onayı ile tamamlanan sözleşmeden önceki işlemleri,

ğ) İl/İlçe Başkanlığı: Gençlik ve Spor İl Başkanlığını, Gençlik ve Spor İlçe Başkanlığını,

h) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

ı) İlçe Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

i) İrtifak hakkı: Bir taşınmazın üzerinde yararlanmaya ve kullanıma rıza göstermeyi veya mülkiyete ilişkin bazı hakların kullanılmasından vazgeçmeyi kapsayan ve diğer bir taşınmaz veya kişi lehine ayni hak olarak kurulan yükümlülüğü,

j) İstekli: İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişileri,

k) İşgalci (fuzuli şagil): Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve/veya üzerindeki tesislerin zilyetliğini, yetkili kılınmış birimlerin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu taşınmazı ve/veya üzerindeki tesisleri kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişileri,

l) Kanun: 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

m) Kat karşılığı inşaat: Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınmazın üzerinde yapılacak yapı ve tesislerin Genel Müdürlüğe bırakılacak kısmının ya da bağımsız bölümlerinin bedeline karşılık, Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınmazdan belirli bir arsa payının verilmesini,

n) Kiraya verme: Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve/veya üzerindeki tesislerin ve bunlarla ilgili hakların üçüncü kişilere kiraya verilmesini,

o) Müşteri: Kendisine ihale yapılan istekli veya isteklileri,

ö) Ön izin: Uzun süreli kiralama yapılmadan ve irtifak hakkı tesis edilmeden önce; tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için İdarece verilen izni,

p) Satış: Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınmazın satışını,

r) Sözleşme: İdare ile müşteri arasında yapılan ve merkezde Genel Müdür, illerde il başkanı ve ilçelerde ise ilçe başkanınca imzalanan yazılı anlaşmayı,

s) Şartname: Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari usul ve esaslarını gösteren belge veya belgeleri,

ş) Tahmini bedel: İhale konusu olan işlerin tahmin edilen bedelini,

t) Tahsis: Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve/veya üzerindeki tesislerin kullanım hakkının özerk spor federasyonlarına, Türkiye Futbol Federasyonuna, spor kulüplerine, yerel yönetimler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına protokol ile bedelsiz olarak verilmesini,

u) Taşınmaz: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya üzerindeki yapı ve tesisleri,

ü) Toplam yatırım maliyeti: Taşınmazın üzerinde gerçekleştirilecek yatırımın ilgili kamu idarelerince belirlenecek birim maliyetlere göre hesaplanacak toplam tutarını,

v) Trampa: Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınmaz açısından Borçlar Kanununun trampa ile ilgili maddelerinde gösterilen işlemleri,

ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Diğer Genel Esaslar
Tapu işlemlerinde yetki
Madde 5 -
(1) Taşınmazlarla ilgili olarak tapu sicilinde işlem yapmaya, Genel Müdür yetkilidir. Genel Müdür bu yetkisini merkezde ilgili daire başkanına, illerde il müdürü, ilçelerde ise ilçe müdürlerine devredebilir.
İhale yetkilisi
Madde 6 -
(1) Yönetmelikte yazılı işleri yaptırmaya ve ihaleye merkezde Genel Müdür, illerde il başkanı ve ilçelerde ise ilçe başkanı yetkilidir.
İhaleye katılabilme şartları
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelere katılacakların;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Bu Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

d) İdarece işin gereğine göre tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, bu fıkranın (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,

şarttır.
İhalelere katılamayacak olanlar
Madde 8 -
(1) Aşağıdaki kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

a) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli personel,

b) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve kayın hısımları,

c) (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen kişilerin ortakları (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç),

ç)
   2886
   sayılı Kanunun 83, 84 ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
  
Şartnameler
Madde 9 -
(1) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa ekleri İdarece hazırlanır.

(2) Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan başka genel olarak aşağıdaki hususların da gösterilmesi zorunludur.

a) İşin niteliği, nevi ve miktarı,

b) Taşınmaz tapuda kayıtlı ise, bu kayda göre mahalle veya köyü, mevkii, sokağı, cinsi, yüzölçümü, hisse ve imar durumu, varsa tapu tarihi, pafta, ada, parsel veya cilt, sahife ve sıra numaraları ve fiili durumu; taşınmaz tapuda kayıtlı değil ise, ölçekli krokisi, yüzölçümü ve fiili durumu,

c) Tahmini bedel,

ç) Geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar,

d) Taşınmazın teslim şekli ve şartları,

e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi,

f) Gecikme halinde alınacak cezalar,

g) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,

ğ) İhaleyi yapıp yapmamakta İdarenin serbest olduğu,

h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde, merkezde Genel Müdür, illerde il başkanı ve ilçelerde ise ilçe başkanınca onaylanacağı veya feshedilebileceği,

ı) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği,

i) Ödeme yeri ve şartları,

j) İhtilafların çözüm şekli ve yeri.

(3) Şartnamelerde tekniğe uygun olmayan veya gerçekleşmesi mümkün bulunmayan kayıt ve şartların bulunduğu anlaşıldığı takdirde ihale komisyonu, İdareye şartnameyi düzelttirmek üzere ihaleyi erteler. Bu durumda ihale, yeniden düzenlenecek şartnameye ve bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca yapılacak ilana göre yürütülür.

(4) Şartname ve varsa eklerinin tasdikli örnekleri İdarede bedelsiz görülebilir. Ayrıca bunlar, bedelsiz veya özelliklerine göre İdarece takdir edilecek bir bedel karşılığında isteyenlere verilebilir.
İKİNCİ KISIM
Ortak Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
İhaleye Hazırlık
İhale işlem dosyasının düzenlenmesi
Madde 10 -
(1) İhaleye konu olan taşınmazın işlem gördüğü dosyaya; onay belgesi, tahmini bedele ilişkin hesap tutanağı, şartname ve ekleri, ilana ilişkin belge ve gazete nüshaları, sözleşme tasarısı ile saklanmasında yarar görülen diğer belgeler konulur.
Tahmini bedel tespiti
Madde 11 -
(1) Tahmini bedel, İdarece tespit edilir veya ettirilir ve ihale komisyonunca karara bağlanır. Bedel tespit ve takdirinde, taşınmazın konumu ve özellikleri göz önünde bulundurulmak suretiyle rayiç bedel esas alınır.

(2) Ancak bu bedel;

a) Satış veya trampada; taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinden,

b) Kirada ilk yıl için, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde beşinden,

c) Üzerinde yapı ve tesisler bulunan taşınmazlar hakkında tesis edilecek irtifak haklarında ilk yıl için taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde beşinden,

ç) Boş olan ve üzerinde yapı ve tesis yapılması öngörülen taşınmazlar hakkında tesis edilecek irtifak haklarında ilk yıl için taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde ikisinden,

az olmamak üzere tespit ve takdir edilir.

(3) Ön izin bedeli, irtifak hakkı ihale bedelinin yüzde yirmisidir. Fiili kullanım olması halinde ön izin bedeli, irtifak hakkı ihale bedelidir.

(4) Ön izin verilen hâllerde ilk yıl irtifak hakkı bedeli; ihale ile belirlenen bedelin ön izinde geçen süre dikkate alınarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilecek bedeldir.

(5) İdarece bedel tespit ve takdir edilirken gerektiğinde bedel veya bedelin hesabında kullanılacak fiyatlar, ilgili kuruluş veya bilirkişilerden de araştırılabilir.

(6) Tahmini bedel; 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi gayrimenkul değerleme şirketlerine tespit ettirilebilir. Bu şekilde tespit ettirilen bedel, tahmini bedel olarak dikkate alınır.

(7) Tespit ve hesaplamalar ile bunların dayanakları asıl evrak arasında saklanır.
Bedellerin ödenme şekli
Madde 12 -
(1) Satış bedeli, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak ödenir.

(2) Taksitli satışlarda satış bedelinin yüzde yirmi beşinin peşin ödenmesi esastır.

(3) İhalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde kira veya irtifak hakkı bedelinin peşin olarak ödenmesi esastır. Ancak şartname ve sözleşmede belirtilmek kaydıyla, ilk yıl için kira veya irtifak hakkı bedelinin dörtte biri, ihalenin onaylanmasına ilişkin kararın müşteriye tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin olarak, kalanı üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitle, müteakip yıllar kira veya irtifak hakkı bedeli ise, üçer aylık dönemler halinde dört eşit taksitle ödenebilir.

(4) Satış, kira ve irtifak hakkı bedelleri il müdürlüğünce takip ve tahsil edilerek İdareye gelir kaydedilir.
Yıllık bedel artışları
Madde 13 -
(1) Kira ve irtifak hakkı sözleşmelerinde ikinci ve izleyen yıllar bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında arttırılır.
Vadesinde ödenmeyen bedeller ve hâsılat payları
Madde 14 -
(1) Vadesinde ödenmeyen bedeller ile hâsılat payları ve diğer alacaklara kanunî faiz uygulanır.
Onay belgesi
Madde 15 -
(1) İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nevi, niteliği, miktarı ve tahmini bedeli ile ihalede kullanılacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, şartname ve sözleşme gerekip gerekmeyeceği belirtilir.

(2) Onay belgesi İdarece hazırlanır ve merkezde Genel Müdür, illerde il başkanı ve ilçelerde ise ilçe başkanınca onaylanır.
İhale komisyonları
Madde 16 -
(1) İhale komisyonlarına, merkezde Genel Müdür, illerde il başkanı ve ilçelerde ise ilçe başkanı tarafından;

a) Başkan olarak, merkezde Tesisler Daire Başkanı; illerde il müdürü,

b) Üye olarak; merkezde harita mühendisi, mimar, inşaat mühendisi ve mali hizmetler uzmanı; illerde tesislerden sorumlu şube müdürü ve şefi, muhasebeci ve uzman,

görevlendirilir.

(2) Gerekli görüldüğü takdirde komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartıyla yeteri kadar memur ve uzman görevlendirilir. Bu takdirde İdarece, ihale gün ve saatinde hazır bulunacak şekilde görevlendirilecek memur veya uzmana tebligat yapılır. Onay belgesinde ihaleye katılacak olan memur veya uzmanın adı, soyadı ve memuriyet unvanı belirtilir. Komisyonda görev yaptıklarını tespit bakımından ihale kararını, ihaleye katılan memur veya uzman da imzalar.

(3) İdare tarafından gerekli görülmesi halinde komisyona katılmak üzere başka kamu kurum ve kuruluşlarından personel de görevlendirilebilir.
Tespit komisyonu
Madde 17 -
(1) Taşınmazın kiralanması, irtifak hakkı tesisi, satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ve ecrimisil takdir edilmesinde tespit işlemlerini yerine getirmek üzere İdarece tespit komisyonu kurulur. Bu Komisyonda; merkezde Genel Müdür, illerde il başkanı ve ilçelerde ise ilçe başkanı tarafından işin niteliğine göre;

a) Başkan olarak; merkezde Tesisler Dairesi Başkanı, illerde il müdürü,

b) Üye olarak; konunun uzmanı harita ve kadastro mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, makine mühendisi, elektrik ve/veya elektronik mühendisi, ziraat mühendisi veya peyzaj mimarı, şehir plancısı, jeoloji veya jeofizik mühendisi ile illerde ise tesisler şube müdürü, spor şube müdürü ve mali konularda uzman kişiler arasından seçilecek en az yedi kişi,

görevlendirilir.
Komisyonların çalışması
Madde 18 -
(1) Tespit ve ihale komisyonları eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

(2) Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar.
İhalenin ilanı
Madde 19 -
(1) İhale konusu olan işler, aşağıdaki usul ve esaslara göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur.

a) İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar;

1) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayımlanmak suretiyle iki defa duyurulur.

2) Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası on günden, son ilan ile ihale günü arası beş günden az olamaz.

3) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ise ilan, bu fıkranın bir numaralı alt bendindeki süreler içinde il müdürlükleri ile Hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla tespit edilir. Bu yerlerde en çok yedi gün aralıkla çıkan gazete varsa, ayrıca gazete ile de bir defa ilan yapılır.

b) Tahmini bedeli her yıl
   2886 sayılı Kanunun 17
   nci maddesinin ikinci fıkrasına göre merkezi yönetim bütçe kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler, (a) bendine göre yapılacak ilanlara ilaveten, tirajı göz önüne alınarak, ili Basın-İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa daha ilan edilir.

c) Tahmini bedeli bu fıkranın (b) bendi uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az on gün önce bir defa da Resmî Gazete’de ilan edilir.

ç) Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için İdare işin önem ve özelliğine göre ilan yapıp yapmamakta serbesttir.

(2) Sürelerin hesabında, ilanın yapıldığı gün ile ihale günü sayılmaz.

(3) İhale komisyonları, gerektiğinde basın ve yayın organlarının ihale işlemlerini izlemesi de dâhil olmak üzere, ihalenin rekabet ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yapılmasını sağlayan her türlü tedbiri alır. Onaylanan ihale kararları, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla internet aracılığı ile ayrıca yayınlanır.
  
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar
Madde 20 -
(1) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İhale konusu taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya görülebileceği,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

ç) Tahmini bedel ve alınacaksa geçici teminat miktarı,

d) İsteklilerden talep edilen belgelerin neler olduğu,

e) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan
Madde 21 -
(1) İlan yapıldıktan sonra, şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Ancak, değişiklik yapılması zorunlu hallerde, bunu gerektiren sebepler ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve yeniden aynı şekilde ilan olunur.
İlanın uygun olmaması
Madde 22 -
(1) Bu Yönetmeliğin 19 ve 20 nci maddelerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işte ivedilik ve ihalede İdarenin yararı varsa, ihale ve sözleşme Bakanın onayıyla geçerli sayılabilir.

(3) İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu masrafları idarece ödenir.
İhalenin tatil gününe rastlaması
Madde 23 -
(1) İhale için tespit olunan tarih, tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.
Tekliflerin açılma zamanı
Madde 24 -
(1) Tekliflerin açılma zamanı, idarelerin çalışma saati içinde olmak üzere tespit edilir. Açılma zamanı için, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi veya Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başladıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.
Geçici teminat
Madde 25 -
(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, tahmini bedelin yüzde onundan az olmamak üzere yüzde otuzuna kadar, işin niteliğine göre belirlenecek miktarda geçici teminat alınır.
Teminat olarak kabul edilecek değerler
Madde 26 -
(1) Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

ç) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz.

(2) Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.

(3) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, bunlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Üzerlerine ihale yapılanların teminat mektupları, ihaleden sonra ilgili muhasebe birimine teslim edilir ve üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları hemen geri verilir.

(4) Her ne suretle olursa olsun İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
İKİNCİ BÖLÜM
İhale Usulleri
İhale usulleri
Madde 27 -
(1) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde;

a) Kapalı teklif usulü,

b) Açık teklif usulü,

c) Pazarlık usulü,

uygulanır.
Kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması
Madde 28 -
(1) Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas açık adresi yazılır.

(2) Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı, açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

(3) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması, bu mektuplarda şartname ve eklerin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi ve teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur.

(4) Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
Kapalı teklif usulünde tekliflerin verilmesi
Madde 29 -
(1) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, dış zarfın üzerine ihale komisyonu başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(2) Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Kapalı teklif usulünde dış zarfların açılması
Madde 30 -
(1) Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın eksiksiz olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

(2) Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bu konuda, iade gerekçelerini de içeren bir tutanak düzenlenir. Teklif mektubu kendilerine iade edilenler ihaleye katılamazlar.
Kapalı teklif usulünde iç zarfların açılması
Madde 31 -
(1) Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra, postayla gelen teklifler de dâhil olmak üzere zarflar numara sırasıyla açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

(2) Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan ya da bu Yönetmeliğin 28 inci maddesi hükümlerine uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

(3) Geçerli teklifler bu suretle tespit edildikten sonra en yüksek teklifin altında olmamak kaydıyla, ihalede hazır bulunan isteklilerden sıra ile yeniden sözlü veya yazılı teklifte bulunulması istenir. Bu şekilde teklif alınmasına tek istekli kalıncaya kadar devam edilir. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir. İhaleden çekilmiş olanlar yeniden teklif veremezler.

(4) Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklifle aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise, bu istekliler dâhil edilmek suretiyle yapılır.

(5) Komisyon, uygun gördüğü her aşamada daha önce ihaleden çekilenler hariç olmak üzere oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
Kapalı teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması
Madde 32 -
(1) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi gereğince kabul edilen teklifler incelenerek;

a) İhalenin yapıldığı,

b) İhalenin yapılmadığı,

hususlarından birine karar verilir ve bu husus gerekçeli bir karar özeti halinde yazılarak, komisyon başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve durum hazır bulunanlara bildirilir.
Kapalı teklif usulünde ihalenin yapılamaması
Madde 33 -
(1) Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalelerde, istekli çıkmadığı veya teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda aynı usulle ihale açılır.
Açık teklif usulünün uygulanması
Madde 34 -
(1) Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

(2) Ancak, istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.

(3) Teklif sahibi ihale sırasında hazır bulunmadığı takdirde postayla gönderilen teklif, son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
Açık teklif usulünde ihale
Madde 35 -
(1) İlanda belirtilen ihale saati gelince, komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılamayacakların belge ve teminatlarının geri verilmesini kararlaştırır. Bu işlemler, istekliler önünde, bir tutanakla tespit edilir.

(2) Tutanaktan sonra, ihaleye giremeyecekler ihale yerinden çıkarılır. Diğer istekliler, önce şartnameyi imzaya ve daha sonra, sıra ile tekliflerini belirtmeye çağrılır. Yapılacak teklifler ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve teklif sahipleri tarafından imzalanır.

(3) İlk teklifler bu suretle tespit edildikten sonra, komisyon başkanı, postayla yapılmış teklifler varsa okutarak bu tekliflerin de ihaleye ait artırma kâğıdına yazılmasını sağlar. Bundan sonra istekliler, sırayla tekliflerde bulunmaya devam ederler. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır ve imzaları alınır. İlgilinin imzadan çekinmesi halinde durum ayrıca belirtilir.

(4) İhaleden çekilenler, yeniden teklifte bulunamazlar.

(5) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşılırsa, isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.
Açık teklif usulünde ihale sonucunun karara bağlanması
Madde 36 -
(1) Sözlü veya yazılı son teklifler alındıktan sonra ihale, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre karara bağlanır.
Açık teklif usulünde ihalenin yapılamaması
Madde 37 -
(1) Açık teklif usulüyle yapılan ihalelerde istekli çıkmadığı, isteklilerin belgeleri veya teklifleri uygun görülmediği takdirde, uygun bir zamanda yeniden aynı usulle ihale açılır.
Pazarlık usulünde ihale
Madde 38 -
(1) Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde teklif alınması belli bir şekle bağlı değildir. İhaleler, komisyon tarafından işin nitelik ve gereğine göre, bir veya daha fazla istekliden yazılı veya sözlü teklifler almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle yapılır.

(2) Pazarlığın ne suretle yapıldığı, ne tekliflerde bulunulduğu ve üzerine ihale yapılanların neden dolayı tercih edildiği pazarlık kararında gösterilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhale Kararları
İdarenin ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olması
Madde 39 -
(1) İdare, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ihaleyi yapmama kararı kesindir.
Kararda belirtilmesi gereken hususlar
Madde 40 -
(1) İhale komisyonunca alınan karar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

(2) Kararda; isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
İhale kararının kesinleşmesi
Madde 41 -
1) Komisyonca karara bağlanan ihalelerden;
   2886 sayılı Kanunun 76
   ncı maddesi gereğince her yıl merkezi yönetim bütçe kanunu ile tespit edilen parasal sınıra kadar olan ihale kararları, karar tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içinde merkezde Genel Müdür, illerde il başkanı ve ilçelerde ise ilçe başkanının, bu miktarı aşanlar ise aynı süre içinde Bakanın onay veya ret kararı ile kesinleşir.
  
Onay talep yazısında yer alacak hususlar
Madde 42 -
(1) Onay talep yazısında, aşağıda belirtilen hususlara yer verilir.

a) Taşınmazın mahalle veya köyü, mevkii, ada - pafta - parsel veya tapu tarihi, cilt - sahife - sıra numaraları, cinsi, varsa cadde veya sokak adı ve kapı numarası, yüzölçümü, hisse durumu, hisseli ise Genel Müdürlük payının oranı,

b) Taşınmaz bina ise ayrıca binanın inşaatının brüt alanı, inşaatın sınıfı, ahşap - kargir veya betonarme olup olmadığı, yıpranma oranı, müştemilatı,

c) Taşınmazın imar durumu,

ç) İhale konusu işlem ve süresi,

d) Tahminî ve teklif edilen bedelin ne olduğu,

e) İhaleye katılan isteklilerin adı, soyadı veya unvanları,

f) Müşterinin adı, soyadı veya unvanı,

g) İhale tarihi,

ğ) Trampa ihalelerinde ayrıca, taşınmaza karşılık alınacak yerin (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler ile fiilî durumuna ait bilgiler,

h) İhale tutanağının bir örneği.
Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi
Madde 43 -
(1) Kesinleşen ihale kararları, kesinleştiği günden itibaren en geç beş iş günü içinde, üzerine ihale yapılana veya vekiline imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine gönderilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün, kararın istekliye tebliğ tarihi sayılır.
İhalede hazır bulunmayan istekliler
Madde 44 -
(1) İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sözleşme
İhalenin sözleşmeye bağlanması
Madde 45 -
(1) Bu Yönetmelik uyarınca yapılan ve onaylanan ihaleler sözleşmeye bağlanır. Sözleşme, İdare adına merkezde Genel Müdür, illerde il başkanı ve ilçelerde ise ilçe başkanı tarafından imzalanır. İrtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin işlemlerde tapuda resmî senet düzenlenir.

(2) Peşin satışlarda ve trampa işlemlerinde sözleşme yapılması zorunlu değildir.
Notere tasdik ve tescili zorunlu olmayan sözleşmeler
Madde 46 -
(1) İlk yıl kira bedeli,
   2886 sayılı Kanunun 76
   ncı maddesi gereğince her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınırın yüzde onunu aşmayan sözleşmeler, kamu idareleriyle yapılacak sözleşmeler ve ilk yıl kira bedeli ne olursa olsun büfe, kantin, çay ocağı gibi yerlerin, geçici iş ve hizmetler için kullanılacak taşınmazların kiraya verilmesinde düzenlenecek sözleşmelerin notere tasdik ve tescili zorunlu değildir.
  
Kesin teminat
Madde 47 -
(1) Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müşteriden ihale bedeli üzerinden yüzde altı oranında kesin teminat alınır. Ancak, satış ve trampa ihalelerinde kesin teminat alınmaz.

(2) Müşterinin kesin teminat vermesi gerektiği hâlde bu zorunluluğa uymaması durumunda, protesto çekmeğe ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat İdareye gelir kaydedilir.

(3) Verilen kesin teminat, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

(4) Sözleşmenin yapılmasından sonra varsa geçici teminat iade edilir.
Kesin teminatın geri verilmesi
Madde 48 -
(1) Kesin teminat, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirildiği anlaşıldıktan ve müşterinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra müşteriye geri verilir.
Sözleşme yapılmasında müşterinin görev ve sorumluluğu
Madde 49 -
(1) Sözleşme yapılması gerekli olan hâllerde müşteri, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesine göre onaylanan ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren on beş gün içinde geçici teminatı kesin teminata çevirerek İdarece düzenlenecek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Müşteri, zorunlu ise aynı süre içinde sözleşmeyi notere tasdik ve tescil ettirerek İdareye vermekle yükümlüdür.

(2) Müşterinin, aynı süre içinde ihale bedeli ile müşteriye ait bulunan vergi, resim ve harçları ve diğer giderleri ödemesi, varsa diğer yükümlülükleri yerine getirmesi gerekir.

(3) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve varsa geçici teminat İdareye gelir kaydedilir.
İdarenin görev ve sorumluluğu
Madde 50 -
(1) İdare, bu Yönetmeliğin 49 uncu maddesinde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmak ve taşınmazların satışında ve trampasında, ferağa ait işlemleri tamamlamak, şartnamede belirtilen sınır ve evsafa göre; satılan, trampa edilen, kiraya verilen ve irtifak hakkı tesis edilen taşınmazları teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde müşteri, sürenin bitiminden itibaren on beş gün içinde, on gün müddetli bir noter ihtarnamesiyle bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde teminat geri verilir. Müşteri, ihaleye girmek ve teminat vermek için yaptığı masrafları istemeye hak kazanır.

(2) Tebligatın, bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesindeki sürede yapılmamasından dolayı İdarenin zararına sebep olanlar hakkında kanunî işlem yapılır.
Müşterinin sözleşmenin bozulmasına neden olması
Madde 51 -
(1) Sözleşme yapıldıktan sonra müşterinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya kiraya verilen ya da irtifak hakkı tesis edilen taşınmazı sözleşmesinde öngörülen amaç dışında kullanması ve İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumu devam ettirmesi hâlinde, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı İdareye gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(2) Gelir kaydedilen kesin teminat, müşterinin borcuna mahsup edilemez.
Sözleşmenin devri
Madde 52 -
(1) İhale süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sözleşme, Genel Müdürlüğün izniyle başkasına devredilebilir veya sözleşmeye ortak alınabilir. Ancak, devir alacaklarda ve ortak olacaklarda ilk ihaledeki şartlar aranır. İzinsiz devir yapılması hâlinde, sözleşme feshedilir ve müşteri hakkında bu Yönetmeliğin 51 inci maddesi hükümleri uygulanır.
Müşterinin ölümü
Madde 53 -
(1) Müşterinin ölümü hâlinde, İdareye borcu varsa mahsup edildikten sonra teminatı kanunî mirasçılarına verilir.

(2) Ancak İdare, ölüm tarihinden itibaren otuz gün içinde kesin teminatın verilmesi şartıyla kanunî mirasçılardan istekli olanlara sözleşmeyi devredebilir.
Müşterinin iflası hâli
Madde 54 -
(1) Müşterinin iflas etmesi hâlinde sözleşme feshedilir. Bundan bir zarar doğarsa bu Yönetmeliğin 51 inci maddesine göre işlem yapılır.
Müşterinin ağır hastalığı, tutukluluk veya mahkûmiyeti hâli
Madde 55 -
(1) Müşteri, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede sağlık kurulu raporu ile belirlenecek ağır hastalık, tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyecek duruma düşerse, bu hâllerin oluşundan itibaren otuz gün içinde İdarenin kabul edeceği birini vekil tayin etmek şartıyla taahhüdüne devam edebilir.

(2) Eğer müşteri, kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir kayyım tayin edilmesi istenebilir.

(3) Yukarıdaki hükümlerin uygulanamaması hâlinde sözleşme feshedilir. Bundan bir zarar doğarsa bu Yönetmeliğin 51 inci maddesine göre işlem yapılır.
Müşterinin birden fazla olması hâli
Madde 56 -
(1) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından müşterek ve müteselsil sorumluluk esasına göre yapılan taahhütlerde, müşterilerden birinin ölümü, iflâsı, tutuklu veya mahkûm olması gibi hâller sözleşmenin devamına engel olmaz.
ÜÇÜNCÜ KISIM
İhalelerle İlgili Özel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Taşınmaz Satışı, Trampası, Arsa ve Kat Karşılığı İnşaat Yaptırılması
Taşınmazın satışı, trampası ve üzerinde arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması
Madde 57 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.07.2010)
(1) Taşınmazın satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasında tespit komisyonunun uygun görüşü, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanın onayı aranır.

(2) Taşınmaz; kamu kurum ve kuruluşlarına 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükümlerince devredilebilir, bu Yönetmelik hükümlerine göre trampa edilebilir ve bunlar üzerinde arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılabilir. Gerçek ve diğer tüzel kişilere ise, bu Yönetmelik hükümlerine göre ihale yapılmak suretiyle satılabilir, trampa edilebilir ve bunlar üzerinde arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılabilir.

(3) Satış, trampa ve arsa veya kat karşılığı inşaat işlemlerinde bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirlenen şartlar aranır ve aşağıdaki şekilde işlem tesis edilir:

a) Devre konu taşınmaz ve/veya üzerindeki tesislerin tahmini bedelleri, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca belirlenir.

b) Arsa ve kat karşılığı inşaat yaptırılması halinde, yeni yapılacak tesisin elektrik, su, doğalgaz vb. her türlü abonelik işlemleri bedelleri, talep sahibi tarafından karşılanmak suretiyle geçici kabulden önce Genel Müdürlük adına alınır.

c) (Değişik:RG-14/7/2010-27641) Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile yerel yönetimler hariç olmak üzere tesisler eksiksiz olarak tamamlanıp, geçici kabulleri yapılmadan ve yapı kullanma izin belgeleri alınmadan Genel Müdürlükçe mülkiyet devri yapılmaz.

ç) Taşınmazların kamu kurum ve kuruluşlarına satışı, trampası veya arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması işlemlerinde tespit ve takdir edilen bedel, ilgili idarece nakden ödenebileceği gibi taşınmazın karşılığında tesis de yaptırılabilir. Trampa ile arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması işlemlerine konu taşınmazların değerleri arasında bir farkın oluşması halinde; aradaki fark nakden veya ayni olarak ödenir.

d) Genel Müdürlükçe, arsa veya kat karşılığı inşaat işlerinin kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılması halinde, taraflar arasında konuya ilişkin protokol tanzim edilir. Bu işlerin karşılığı olarak, yaptırılacak tesislerin tahmini bedeli üzerinden ihale ve diğer işlemleri yürüten ilgili kamu kurum veya kuruluşuna yüzde onu geçmeyecek şekilde ayni veya nakdi olarak organizasyon bedeli verilebilir.

e) İlgili kamu kurum veya kuruluşları tarafından hazırlanan ve Genel Müdürlükçe uygun görülerek onaylanan uygulama projeleri esas alınmak suretiyle yeni yapılacak tesislerin yaklaşık maliyetleri ile bu projelerin üzerinde yapılacağı taşınmazların değer tespitleri bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca İdarece tespit edilir veya ettirilir.

f) Taşınmazın satışı, trampası ve üzerinde arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması işlemlerinden doğacak her türlü vergi ve harçlar ilgilisince karşılanır.

g) Genel Müdürlüğün paylı veya elbirliği mülkiyetinde olan taşınmazlardaki paylarının satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması işlemleri diğer paydaşların muvafakati ile yapılır.
Taşınmaz satışında ihale usulleri
Madde 58 -
(1) Taşınmaz satışlarında tahmini bedelin tespitinde,
   2886 sayılı Kanunun 45
   inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olanlarda açık teklif usulü, bu sınırı geçenlerde ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle satılamayan taşınmazlar, uygun zamanda tekrar aynı usulle satış ihalesine çıkarılır ve bunlar
   2886
   sayılı Kanunun 43 üncü ve 49 uncu maddeleri uyarınca pazarlık ihalesine bırakılmaz.

(2)
   2886 sayılı Kanunun 51
   inci maddesinin (a) bendine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen parasal sınır içinde kalsa da satış ihalesi pazarlıkla yapılamaz.
  
Taşınmazların müşteri tarafından adına tescil ettirilmesi
Madde 59 -
(1) Müşteri; satış bedelini, vergi, resim, harç ve diğer masrafları ödemesi şartıyla, şartnamede yazılı süre içinde taşınmazları namına tescil ettirmeye mecburdur. Aksi takdirde müşteri, meydana gelecek hasar, zarar, fuzuli işgal ve diğer sebeplerle İdareden bir talepte bulunamaz.
Taksitli satışlar
Madde 60 -
(1) Taşınmazın satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda üçer aylık dönemler halinde ve sekiz eşit taksitle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Taksitlendirme dışında bırakılacak bedeli belirlemeye İdare yetkilidir.

(2) Taksitli satışlarda, taksit tutarını ve kanunî faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz teminat mektubu verilmesi veya kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan satışlar için taşınmazın üzerinde 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümleri uyarınca Genel Müdürlük lehine kanunî ipotek tesis edilmesi hâlinde, taşınmaz alıcısı adına devredilir. Alıcısı adına mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale sırasında alınan geçici teminata isabet eden tutar İdareye gelir kaydedilerek kalanı alıcıya iade edilir.
Özel ödeme araçları
Madde 61 -
(1) Satış bedellerinin tedavüldeki Türk Parası ile ödenmesi esastır. Ancak; Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler nominal değeri üzerinden (bu senet ve belgelerin nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş olması hâlinde, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır) ödeme aracı olarak kabul edilir.
Taşınmaz trampası ile arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılmasında ihale usulü
Madde 62 -
(1) Taşınmaz trampası ile arsa veya kat karşılığı inşaat ihalesi, bedel ve miktarı ne olursa olsun
   2886 sayılı Kanunun 51
   inci maddesinin (g) bendine istinaden pazarlık usulüyle yapılır.
  
Satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yapılamayacak taşınmazlar
Madde 63 -
(1) Amatör spor kulüplerinin ortak kullandığı spor tesislerinin bulunduğu taşınmazlar, alternatif spor tesisleri yapılmadıkça satılamaz, trampa edilemez, arsa veya kat karşılığı inşaata konu edilemez.
Satış, trampa, arsa veya kat karşılığı inşaat ihalelerinde yetki
Madde 64 -
(1) Satış, trampa, arsa veya kat karşılığı inşaat ihalesi yapılmadan önce Bakandan izin alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Ön İzin Verilmesi ve İrtifak Hakkı Tesisi İşlemleri
Ön izin verilmesi ve süre
Madde 65 -
(1) İrtifak hakkı veya uzun süreli kiralamalarda yapılacak yatırım için ön izne ihtiyaç duyulması halinde, lehine irtifak hakkı tesis edilecek veya adına uzun süreli kiralama yapılacak yatırımcıya; fiili kullanım olmaksızın tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması veya imar planının yaptırılması, değiştirilmesi ya da uygulama projelerinin hazırlanması ve onaylatılması gibi işlemlerin yerine getirilebilmesi için, bedeli karşılığında bir yıla kadar ön izin verilebilir. Gerekli hâllerde bu süre toplamı dört yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Uzatılan süreye ilişkin ön izin bedeli, bir önceki yıl ön izin bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE – bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle tespit edilen bedeldir.

(2) Ön izin süresi içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi hâlinde, Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca tespit edilecek bedel üzerinden İdarece kira sözleşmesi düzenlenmek suretiyle uzun süreli kiralama yapılır veya irtifak hakkı sözleşmesi düzenlenmesi suretiyle irtifak hakkı tesis edilir. Ancak, ön izin süresi bitmeden önce uzun süreli kiralama yapılması veya irtifak hakkı tesisinin talep edilmesi hâlinde, ön izin sözleşmesinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması kaydıyla, ön izin süresinin kalan kısmına ilişkin bedel, kira veya irtifak hakkı bedelinden mahsup edilir.

(3) Ön izin süresi içinde yükümlülüklerin ilgilinin kusuru dışında yerine getirilmesinin mümkün olamayacağının anlaşılması hâlinde, İdareye yapılacak başvuru üzerine sözleşme feshedilir ve teminat ile kalan süreye ilişkin ön izin bedeli iade edilir.

(4) Ön izin sahibinin sözleşme süresi sona ermeden taahhüdünden vazgeçmesi hâlinde, İdarece sözleşme feshedilir. Bu durumda teminatı gelir kaydedilir ve kalan süreye ilişkin ön izin bedeli iade edilmez.
İrtifak hakkı tesis edilmesi
Madde 66 -
(1) Taşınmazın üzerinde 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre en fazla kırk dokuz yıla kadar oturma hakkı hariç olmak üzere irtifak hakkı tesis edilebilir. Bu taşınmazlar üzerinde taşınmaz yükü ve taşınmaz rehni tesis edilemez.

(2) İrtifak hakkı lehtarının kusuru dışında, hakkın tamamen kullanılmasını ve işin yürütülmesini en az otuz gün süreyle engelleyen hukukî veya fiilî bir imkânsızlık durumunun ortaya çıkması ya da mücbir sebeplerin varlığı halinde, irtifak hakkı lehtarının talebi üzerine irtifak hakkı süresi, fiili veya hukuki imkânsızlık durumunun veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasına kadar geçecek süre kadar dondurulur. Dondurulan süre için bedel alınmaz. Sürenin yeniden işlemeye başladığı tarihte alınacak bedel, dondurulan yıl bedelinin geçen süre kadar sözleşmesinde belirtilen oranda artırılması suretiyle tespit edilir. Ancak, dondurulan yıl için ödenmiş olan bedelin dondurulan süreye isabet eden kısmı sözleşmesinde belirtilen oranda artırılmak suretiyle yeni tespit edilen bedelden mahsup edilir. Dondurulan süre sözleşme süresine eklenir.

(3) İrtifak hakkı tesisinde kanunlardaki ve diğer ilgili mevzuattaki özel hükümler saklıdır.
İrtifak hakkı tesisinde ihale usulü
Madde 67 -
(1) İrtifak hakkı ihalesi,
   2886 sayılı Kanunun 51
   inci maddesinin (g) bendi uyarınca pazarlık usulü ile yapılır.
  
Hâsılattan pay alınması
Madde 68 -
(1) İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazın üzerinde yapılacak tesisin bizzat hak lehtarınca işletilmesi hâlinde, bu tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hâsılatın yüzde biri oranında pay alınır.

(2) Kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflarca sağlık, eğitim ve spor tesisleri yapılması amacıyla tesis edilen irtifak hakları ile vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumları lehine tesis edilen irtifak haklarında hâsılat payı alınmaz.

(3) Taşınmazın üzerinde spor hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla spor kulüpleri, amatör spor kulüpleri federasyonları ile konfederasyonları lehine tesis edilen irtifak haklarında hâsılat payı alınmaz.

(4) İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazın üzerinde bulunan tesisin tamamının veya bir kısmının hak lehtarınca üçüncü kişilere kiraya verilmesi hâlinde; hak lehtarından brüt kiranın yüzde biri oranında, kiracıdan/kiracılardan ise, tesisin işletilmesinden elde edilecek toplam yıllık hâsılattan hak lehtarına ödenen kira bedeli düşüldükten sonra, kalan tutar üzerinden yüzde bir oranında ayrıca pay alınır. Ancak, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen muafiyetler ayrıca dikkate alınır.

(5) Hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin bir örneği İdareye verilir. Kira payları, hak lehtarı ile kiracı arasında yapılan sözleşmeye göre kira bedellerinin hak lehtarına ödenmesi gereken ayı takip eden ayın yirminci günü mesai saati bitimine kadar ilgili muhasebe birimine yatırılır. Kiracılardan alınamayan hâsılat payları hak lehtarından alınır.

(6) Yıllık hasılatı gösteren ve ilgili vergi dairesine yıllık beyanname ekinde verilen gelir tablosu, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetkili kılınanlara tasdik ettirilerek, hasılat payları her yılın yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamesi verme dönemini takip eden ay içinde ilgili muhasebe birimine yatırılır.

(7) İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazın üzerinde yürütülen faaliyetle ilgili olarak toplam yıllık hasılatın tespitinde; 26/12/1992 tarihli ve 21447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde yer alan “60. Brüt Satışlar” tanımı esas alınır.
İrtifak hakkı sözleşmesinin sona ermesi ve feshi
Madde 69 -
(1) İrtifak hakkı sözleşmesi, sözleşme süresinin bitiminde sona erer.

(2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya lehine irtifak hakkı tesis edilen tarafından talep edilmesi hâlinde, sözleşme İdarece feshedilir. Bu durumda, alınan teminatlar İdareye gelir kaydedilir. Ayrıca, taşınmaz üzerinde yapılması öngörülen yatırımın gerçekleştirilmeyen kısmının cari yıl maliyet bedelinin yüzde üçü oranında tazminat alınır.

(3) İrtifak hakkı sözleşmesinin sona ermesi veya feshedilmesi hâlinde, özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesisler, sağlam ve işler durumda tazminat veya bedel ödenmeksizin Genel Müdürlüğe intikal eder. Bundan dolayı lehine irtifak hakkı tesis edilen tarafından veya üçüncü kişilerce her hangi bir hak ve talepte bulunulamaz.
Ön izin verilmesinde ve irtifak hakkı tesisinde yetki
Madde 70 -
(1) Ön izin verilmeden ve irtifak hakkı tesis edilmeden önce Bakandan izin alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bedelsiz Taşınmaz Tahsisi ve Kullanma Hakkı Devri İşlemleri
Bedelsiz tahsis ve kullanma hakkı devri
Madde 71 -
(1) Genel Müdürlük, mülkiyetinde bulunan taşınmazları ve/veya üzerinde bulunan spor tesislerinin işletilmesini, Kanunun ek 9 uncu maddesi uyarınca talepte bulunan federasyonlara protokol yapılmak suretiyle bedelsiz olarak kırk dokuz yıla kadar tahsis edebilir.

(2) Genel Müdürlük, kullanımında bulunan taşınmazlardan maliki idarece muvafakat verilenlerin kullanım hakları ile mülkiyetinde bulunan taşınmazları, talepleri halinde;

a) Federasyonlara,

b) En az üçü olimpik olmak üzere toplam altı spor dalında faaliyet gösteren ve liglere katılan spor kulüplerine,

c) Yerel yönetimlere,

ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,

Kanunun ek 11 inci maddesi uyarınca protokol yapılmak suretiyle bedelsiz olarak kırk dokuz yıla kadar devredebilir.

(3) Tahsise veya devre ilişkin protokolde; taşınmazın tahsis veya devir süresi, amacı, başka federasyon veya Genel Müdürlük tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, ortak kullanımı halinde, bakım, onarım ve işletme giderleri ile istihdam edilecek personelin niteliği, özlük hakları ile Genel Müdürlük personelinden faydalanmaya ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin hususlara yer verilir.

(4) Genel Müdürlüğün kullanımında bulunan taşınmazın kullanım hakkının bu madde kapsamında spor federasyonlarına, spor kulüpleri ile yerel yönetimlere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devri yapılmadan önce hazırlanan protokol taslağı gönderilmek suretiyle taşınmazın maliki kamu kurum ve kuruluşunun muvafakati alınır. Aksi halde kullanım hakkı devri yapılamaz. Muvafakat alınmak suretiyle imzalanan protokolün bir sureti taşınmazın maliki kamu kurum veya kuruluşuna gönderilir. Genel Müdürlük, bu taşınmazların kullanım haklarının kendisine verildiği süreden daha uzun süreli olarak bu taşınmazların kullanım hakkını devredemez.

(5) Yukarıdaki fıkralar kapsamındaki tahsis ve kullanım hakkı devirlerinde, taşınmazın gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde kullanılması şartı aranır.

(6) Taşınmaza ait her türlü bakım, onarım ve işletme gideri (elektrik, su, doğalgaz, abonelik ve kullanım bedelleri vb.) ile personel giderleri, adına tahsis yapılan veya kullanım hakkı devredilen tarafından karşılanır.

(7) Tahsis edilen veya kullanım hakkı devredilen taşınmazın üzerinde yeni veya mevcut spor tesislerine ilave yapılacak tesisler ile tesislerdeki değişikliklere ilişkin tüm projeler ilgilisince hazırlattırılıp imzalattırılarak Genel Müdürlüğün onayına sunulur. Genel Müdürlükçe onaylanmayan projeler uygulamaya konulamaz. Bu işlemler için tahakkuk edecek harç ve benzeri giderler ilgilisince karşılanır. Bu projeler gereğince yapılması gereken işlerin gerçekleştirilebilmesi için ilgilileri üçüncü kişilerle her türlü sözleşme yapabilirler. Ancak, bedelsiz tahsis edilen veya kullanım hakkı devredilen taşınmazlar, üçüncü şahıslara hiçbir surette devredilemez.

(8) Tahsis veya kullanım hakkı devrine ilişkin yapılan protokol ve sözleşmede yer alan hükümlerin takip ve denetimi il müdürlüğünce yapılır. Görülen eksiklik ve aksaklıklar zamanında Genel Müdürlüğe bildirilir.

(9) Bu madde uyarınca bedelsiz olarak yapılan tahsis veya kullanım hakkının devrinde, Genel Müdürlük aleyhine doğabilecek tazminat ve sair taleplerden adına tahsis yapılan veya kullanma hakkı devredilen sorumludur.

(10) En az üçü olimpik olmak üzere toplam altı spor dalında faaliyet gösteren ve liglere katılan spor kulüplerine yapılan bedelsiz tahsis veya kullanım hakkı devrinde, kulüplerin bu şartları sonradan kaybetmesi halinde tahsis veya kullanım hakkı iptal edilir.

(11) Tahsis veya kullanma hakkı süresi sona eren veya iptal edilen taşınmazların tahliyesi, il müdürlüğünün talebi üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre sağlanır ve taşınmaz, il müdürlüğünce görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir.
Başvuru
Madde 72 -
(1) Tahsis veya kullanım hakkını devralmak isteyen spor federasyonları ile kamu kurum ve kuruluşları Genel Müdürlüğe, spor kulüpleri ile yerel yönetimler ise il başkanlığına başvurur.

(2) Aynı taşınmaz hakkında birden fazla talep olması halinde öncelik, sırasıyla spor federasyonlarına, spor kulüplerine, yerel yönetimlere ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarına aittir.
Taleplerin değerlendirmesi
Madde 73 -
(1) Bu Yönetmeliğin 71 inci maddesi kapsamında bedelsiz tahsis veya kullanma hakkı devri talepleri üzerine aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Taşınmazın bulunduğu yerdeki il başkanlığının talebe ilişkin uygun görüşü aranır.

b) İl müdürlüğünce; talebe konu taşınmaza ait her biri güncel ve yetkili makamlarca onaylı takyidatlı tapu kayıt örneği, aplikasyon krokisi, imar durumu ve hâlihazır haritası hazırlanarak Genel Müdürlüğe gönderilir. Talep sahibinin yetkili organlarının, talebe ilişkin kararı da ayrıca gönderilir.

c) Spor kulüpleri için; ilgili spor kulübünün en az üçü olimpik olmak üzere toplam altı spor dalında faaliyet gösterdiği ve liglere katıldığı ilgili il müdürlüğünce tespit edilerek yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilir.

ç) Genel Müdürlüğün kullanımında olan taşınmazın kullanım hakkı devirlerinde, Hazineye ait olanlar için Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olanlar için ise maliki idareden muvafakat alınır. Aksi halde kullanım hakkı devri yapılamaz.

d) Yukarıdaki hükümlerin gerçekleşmesini müteakip merkez teşkilatı dışında imzalanacak protokoller için Genel Müdürden alınacak olur ile il başkanlığına veya il müdürlüğüne protokol yapma yetkisi verilebilir. Yetki onayında protokolün azami süresi belirtilir. Yetkinin kullanılma süresi altı ayı geçemez.
Bedelsiz tahsis veya kullanma hakkının sona ermesi veya iptali
Madde 74 -
(1) Genel Müdürlüğün merkez ve taşra teşkilatı birimlerince yapılan denetimlerde taşınmazın amacı dışında kullanımının tespiti halinde, tahsis veya kullanım hakkı devri işlemi Genel Müdürlükçe iptal edilir.

(2) Tahsis veya kullanım hakkının iptali durumunda veya süresinin bitiminde taşınmaz üzerindeki tüm yapı ve tesislerle birlikte sağlam ve işler durumda, eksiksiz, bakım, onarımı yapılmış şekilde ve borçsuz olarak Genel Müdürlük adına il müdürlüğüne teslim edilir. Teslim edilen yapı ve tesislerin bakım ve onarımlarıyla ilgili yapılan giderler için Genel Müdürlükten herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kira İşlemleri
Kiraya verme işlemleri
Madde 75 -
(1) Genel Müdürlük, mülkiyetinde bulunan taşınmazları ve/veya üzerinde bulunan spor tesislerini, Kanunun ek 11 inci maddesi kapsamı dışında kalan spor kulüpleri ile spor hizmet ve faaliyetleri dışında bir amaçla yerel yönetimlere ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bir yıldan fazla süreli bedeli karşılığında kiralayabilir.

(2) Birinci fıkra kapsamında kiralanan taşınmaz ve/veya üzerindeki tesisler kiracı tarafından üçüncü kişilere kiralanamaz veya devredilemez. Sözleşmede belirtilen işlerin yapılması dışında üçüncü kişilerle herhangi bir sözleşme yapılamaz.

(3) Genel Müdürlüğün mülkiyetinde bulunan taşınmaz ve/veya üzerinde bulunan tesisler, ihale yapılmak suretiyle, gerçek kişiler ile bu maddenin birinci fıkrası ve bu Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamı dışında kalan tüzel kişilere bedeli karşılığında kiralanabilir. Bu fıkra uyarınca kiraya verilen taşınmaz, kiracı tarafından, ihale şartnamelerinde belirlenen şartları taşıması kaydıyla ve Genel Müdürlüğün muvafakatiyle üçüncü şahıslara devredilebilir. Ancak, taşınmaz devrinde ihale şartnamelerinde yer alan süreler dikkate alınır ve süre uzatımına gidilemez.

(4) Bu madde uyarınca yapılacak kiralama işlemlerinde bu Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uygulanır.
Genel Müdürlüğün paylı veya elbirliği mülkiyetinde olan taşınmazlardaki paylarının kiraya verilmesi
Madde 76 -
(1) Taşınmaz, biri Genel Müdürlük olmak üzere iki kişiye ait ise İdarenin kiralama önerisini kabul etmesi hâlinde paydaşına pazarlıkla kiraya verilebilir.

(2) İkiden fazla paydaşı olan taşınmazdaki Genel Müdürlük payı, kabul etmeleri hâlinde payları oranında diğer paydaşlara veya pay ve paydaş çoğunluğunun vereceği karara göre diğer paydaşa pazarlıkla kiraya verilebilir.

(3) Genel Müdürlüğün paydaşı olduğu taşınmazlardaki payının paydaşlar dışında üçüncü kişilerce kiralanmasının talep edilmesi hâlinde, pay ve paydaş çoğunluğunun vereceği olumlu karara göre pazarlıkla kiraya verilebilir.
Kiralamada ihale usulleri
Madde 77 -
(1) Taşınmazın kiraya verilmesinde tahmini yıllık kira bedeli,
   2886 sayılı Kanunun 45
   inci maddesine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanunuyla belirlenen parasal sınıra kadar olan ihalelerde açık teklif usulü, bu sınırı aşanlarda ise kapalı teklif usulü uygulanır. Kapalı veya açık teklif usulüyle kiraya verilemeyen taşınmaz, uygun zamanda tekrar aynı usulle kira ihalesine çıkarılır ve bunlar
   2886
   sayılı Kanunun 43 üncü ve 49 uncu maddeleri uyarınca pazarlık ihalesine bırakılmaz.
   2886 sayılı Kanunun 51
   inci maddesinin (a) bendine göre her yıl merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen parasal sınır içinde kalsa da kira ihalesi pazarlıkla yapılamaz.

(2) Kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olması nedeniyle kapalı veya açık teklif usulleriyle ihalesi uygun görülmeyen taşınmaz
   2886 sayılı Kanunun 51
   inci maddesinin (g) bendine, paylı veya elbirliği mülkiyetinde olan taşınmazdaki payları (f) bendine göre pazarlıkla kiraya verilebilir.

(3) Taşınmazın kiraya verilmesi işlemlerinde; kullanışlarının özelliği veya İdareye yararlı olması hususlarının bulunup bulunmadığı Genel Müdürlükçe belirlenir. Ancak, aşağıda belirtilen durumlarda bu özelliklerin varlığı kabul edilir ve pazarlıkla kiraya verilebilir.

a) Spor kulüpleri, amatör spor kulüpleri federasyonları ile konfederasyonları, münhasıran spor hizmet ve faaliyetlerinde kullanılmak kaydıyla hakem ve antrenörler ile diğer spor adamlarının kurduğu dernek ve vakıfların ihtiyaçlarında kullanılacak taşınmaz ve spor tesislerinin kiraya verilmesi,

b) Para çekme makineleri için kullanılacak yerlerin bankalara kiraya verilmesi,

c) Baz istasyonları, radyo ve televizyon vericileri ile doğalgaz, elektrik, su ve benzeri alt yapı tesisleri için ihtiyaç duyulan yerlerin kiraya verilmesi,

ç) Taşınmazın kamu idarelerine kiraya verilmesi,

d) Birlikte kullanılacağı parselin maliki veya kiracısı tarafından kiralanması talep edilen, bu parselle bütünlük arz eden ve müstakil kullanımı mümkün olmayan taşınmazın kiraya verilmesi,

e) Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getiren eski kiracısı tarafından kiralanması talep edilen taşınmazın kiraya verilmesi,

f) Reklâm levhası konulmak üzere kiralanması talep edilen taşınmazın kiraya verilmesi.
  
Kiralarda sözleşme süresi
Madde 78 -
(1) Kiraya verilecek taşınmazların kira süresi on yıldan çok olamaz. Ancak, turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin, enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım, doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süreyle kiraya verilmesi mümkündür.

(2) Üç yıldan fazla süreyle kiraya verme işlerinde önceden Bakandan izin alınır.
Kira sözleşmesinin sona ermesi ve feshi
Madde 79 -
(1) Kira sözleşmesi, sürenin bitimiyle sona erer.

(2) Sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, taşınmazın sözleşmede öngörülen amaç dışında kullanılması veya kiracı tarafından talep edilmesi hâlinde, sözleşme İdarece feshedilir. Bu durumda, alınan teminatlar İdareye gelir kaydedilir.

(3) Kira sözleşmesinin feshedilmesi hâlinde, kiracıdan cari yıl kira bedeli tutarında ayrıca tazminat alınır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Tespit, Ecrimisil ve Tahliye
Tespit
Madde 80 -
(1) Taşınmazlardan kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilenlerin dışında kalanların fiilî durumları, İdarece hazırlanan program dâhilinde mahallinde tespit edilir. Tespitten önceki sürelere ait işgal ve tasarruflar sebebiyle ecrimisil takip ve tahsilâtı yapılarak bu taşınmazlar denetim ve idare altına alınır.

(2) Taşınmazın mahallinde düzenlenecek taşınmaz tespit tutanağında; işgalin başlangıç tarihi, taşınmazın işgale veya kullanıma konu olan yüzölçümü, işgalcileri, kullanım amacı, ecrimisil takdirinde yararlanılabilecek bilgiler ile bilinmesinde yarar görülen diğer bilgilere yer verilir.
Ecrimisil işlemleri
Madde 81 -
(1) Taşınmazın kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi hâlinde, ecrimisil bedeli, tespit tarihinden itibaren on beş gün içinde taşınmaz tespit tutanağına dayanılarak İdarece belirlenir ve tespit komisyonunca karara bağlanır.

2) Ecrimisil bedelinin tespit ve takdirinde, aynı mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira veya ecrimisil bedelleri, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, gerektiğinde bilirkişilerden, belediyelerden yahut ticaret, sanayi ve ziraat odaları ile borsa gibi kuruluşlardan araştırılarak edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur.

(3) Kiraya verilen, irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlarda sözleşmenin bitiminden sonra kullanımın devam etmesi hâlinde, varsa sözleşme veya resmî senetteki hükme göre işlem yapılır. Aksi takdirde işgalciler hakkında ecrimisil bedeli tespit, takdir ve tahsilâtı yapılır.

(4) Genel Müdürlüğün paydaşı olduğu taşınmazların işgali hâlinde, Genel Müdürlüğün payına tekabül eden miktar esas alınarak ecrimisil bedeli tespit, takip ve tahsilâtı yapılır.

(5) Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren on beş gün içinde fuzuli şagile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Ecrimisil bedeli tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili muhasebe birimlerine rızaen peşin olarak veya bu maddenin yedinci fıkrasında belirtilen hallerde taksitle ödenebilir. Süresi içinde rızaen ödenmeyen ecrimisil bedelleri İdarece genel hükümlere göre icra takibi yapılmak veya dava açılmak suretiyle takip ve tahsil edilir.

(6) Ecrimisil işlemine veya bedeline karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde İdareye dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir. Bu talepler, İdareye geliş tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde İdarece karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde ilgilisine tebliğ edilir.

(7) Fuzuli şagil tarafından, ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep edilmesi ve İdarece de uygun görülmesi hâlinde ecrimisil bedeli, en az yüzde yirmi beşi peşin, kalan kısmı ise İdarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve en fazla bir yıl içinde taksitler hâlinde de ödenebilir. Taksitle ödeme halinde, ecrimisil alacağının kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hâle gelir.
İşgalin devamı
Madde 82 -
(1) Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez.
Tahliye
Madde 83 -
(1) Kiraya verilen veya irtifak hakkı tesis edilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen taşınmazların tahliyesi, il müdürlüğünün talebi üzerine, 3091 sayılı Kanun hükümlerine göre sağlanır ve taşınmaz, il müdürlüğünce görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir.

(2) Üzerinde sabit tesis bulunan taşınmazların tahliyesinden ve teslim alınmasından sonra, eski kiracısı veya fuzuli şagiline bu tesisler kendilerine ait ise yıktırılıp enkazının en geç otuz gün içinde kaldırılması, aksi hâlde masrafları kendisinden tahsil edilmek üzere yıkım ve enkaz kaldırma işinin İdarece yapılacağı tebliğ olunur. Verilen bu süre sonunda tesis yıktırılıp enkaz kaldırılmadığı takdirde masrafları bilahare eski kiracı veya fuzuli şagilden alınmak üzere bu işlem il müdürlüğünce yapılır.

(3) Müdahalenin önlenmesi ve yıkımla ilgili yargı kararlarının icra dairelerince, 3091 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen tecavüzün önlenmesi ile ilgili kararların infaz memurlarınca uygulanması sırasında gerekli olan araç, gereç ve personel öncelikle kamu idarelerinden sağlanır. Bunun mümkün olmaması durumunda, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yerine getirilir.
BEŞİNCİ KISIM
İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar ile Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
İhale İşlerinde Yasaklar ve Sorumluluklar
Yasak fiil ve davranışlar
Madde 84 -
(1) İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;

a) Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

b) Açık teklif veya pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde isteklileri tereddüde düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,

c) İhale işlemlerinde sahte belge veya teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar verecek işler yapmak veya işin yapılması ya da teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak,

yasaktır.
İhalelere katılmaktan geçici yasaklama
Madde 85 -
(1) Bu Yönetmeliğin 84 üncü maddesinde belirtilen fiil ve davranışlar ihale safhasında vaki olmuşsa bunları yapanlar İdarece, ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi fiil veya davranışlarının özelliğine göre Bakan tarafından, haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(2) Ayrıca, üzerine ihale yapıldığı hâlde usulüne göre sözleşme yapmayan istekliler ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyen müşteriler hakkında da, Bakan tarafından, haklarında bir yıla kadar bütün ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

(3) Yasaklama kararları, Genel Müdürlük tarafından Resmî Gazete’de ilan ettirilir.

(4) Haklarında yasaklama işlemi yapılmış kişilerin sermayesinin çoğunluğuna sahip bulunduğu tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır.

(5) İl müdürlükleri, ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştıkları takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu en geç bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirmekle yükümlüdürler.
Görevlilerin sorumluluğu
Madde 86 -
(1) Bu Yönetmelikte belirtilen komisyon başkan ve üyeleri ile diğer ilgililerin görevlerini kanunî gereklere göre tarafsızlıkla yapmadıkları veya taraflardan birinin zararına yol açacak ihmal veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti hâlinde, haklarında disiplin cezası uygulanacağı gibi, fiil ve davranışlarının özelliğine göre ceza kovuşturması da yapılır. Ayrıca, tarafların bu yüzden uğradıkları zarar ve ziyan da kendilerine ödettirilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
Madde 87 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

a) İhale iş ve işlemleri konusunda
   2886
   sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan yönetmelikler,

b) Tebligatlar hakkında 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri,

c) Sürelerin hesaplanmasında 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri,

uygulanır.
  
Mevcut sözleşmeler
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan sözleşmeler sürelerinin sonuna kadar geçerlidir. Süreleri biten sözleşmeler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce imzalanmış olan sözleşmelerde yer alan ödemeler il müdürlüklerinin hesaplarına yatırılır.
Yürürlük
Madde 88 -
(1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 89 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  13/12/2009

  27431

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  1.        

  14/7/2010

  27641

  2.        

   

   

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul