(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPORCU EĞİTİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; spor dallarına göre spora başlama yaşında bulunan çocukların eğitim ve öğretimlerini aksatmadan üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak için sporcu eğitim merkezleri kurulması ve yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, sporcu eğitim merkezlerinin kuruluşu, yönetimi, eğitici ve öğreticileri, merkeze alınacak öğrencilerin seçimi, kayıt ve kabulü, örgün öğretim kurumlarıyla olan ilişkiler ile iaşe-ibate, sağlık, kıyafet ve disiplinle ilgili hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)
(1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Daire Başkanlığı: Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını,

b) Eğitici ve Öğreticiler: Merkezdeki sporculara ders veren eğitimcileri, antrenörleri ve eğitim elemanlarını,

c) Federasyon: (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyonlar ile bağımsız spor federasyonlarını,

ç) Genel Müdürlük: (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Spor Genel Müdürlüğünü,

d) Gündüzlü Eğitim: İaşe ve diğer ihtiyaçlarının il müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi,

e) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Vali: İlin valisini,

f) İl Müdürlüğü: (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü,

g) İl Müdürü: (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Gençlik hizmetleri ve spor il müdürünü,

ğ) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Kaymakam: İlçenin kaymakamını,

h) İlçe Müdürü: (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Gençlik hizmetleri ve spor ilçe müdürünü,

ı) Merkez: Bir veya birden fazla spor branşının yatılı ve/veya gündüzlü statüde eğitimin yapıldığı sporcu eğitim merkezini,

i) Merkez Müdürü: Merkezin sevk ve idaresinden sorumlu kişiyi,

j) Öğretim Kurumu: Örgün eğitim ve öğretim yapan kurumları,

k) Sınav Kurulu: Sporcuların merkeze alınması için sınav ve seçim yapan kurulu,

l) Spor Şube Müdürü: İl müdürlüğünde görev yapan spor işlerinden sorumlu şube müdürünü,

m) Yatılı Eğitim: İaşe-ibate ve diğer ihtiyaçlarının il müdürlüğü tarafından karşılandığı eğitimi

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulamalar
Kuruluş ve yönetim
Madde 5 -
(1) İl müdürlüğü ya da ilgili federasyon başkanlığının ilde merkezin kurulması talebi üzerine, Daire Başkanlığı, ilgili federasyon ve il müdürlüğünden en az birer üyenin katılımıyla komisyon oluşturulur.

(2) Komisyon, kurulması istenen merkezi yerinde görüp, tesisin yeterliliği, personel durumu, sporcu potansiyeli, araç-gereç ve merkezle ilgili diğer hususlarda incelemeler yaparak, hazırlayacağı raporu Genel Müdürlüğe sunar. Genel Müdürün uygun görmesi halinde merkez kurulur.

(3) Eğitim merkezlerinde aşağıdaki asgari şartlar aranır;

a) Müstakil bina,

b) İçinde duş, tuvalet ve elbise dolabı bulunan, en fazla üçer kişilik yatak odaları,

c) İlgili branşa uygun spor tesisi ve soyunma odaları ile duş ve tuvalet,

ç) Doktor odası,

d) Kondisyon salonu,

e) Çamaşırhane,

f) Yangın merdiveni ve yangın söndürme cihazları.
Merkez müdürü ve personeli
Madde 6 -
(1) Merkezin sevk ve idaresinden il müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan merkez müdürü sorumludur.

(2) Merkez müdürü, öncelikle üniversitelerin beden eğitimi ve spor alanında eğitim görmüş kişiler arasından il müdürlüğünce görevlendirilir. Ayrıca il müdürlüğünce merkezin iş ve işlemlerini yürütmek üzere en az iki memur, yeterli sayıda temizlik elemanı ve malzemeci görevlendirilir.
Eğitici, öğretici ve diğer elemanlar
Madde 7 -
(1) Sporcu eğitim merkezinde ilgili spor dalında yeterli sayıda antrenör, psikolog, beslenme uzmanı, doktor, fizyoterapist, sağlık memuru, belletmen, spor masörü ve il müdürlüğünce ihtiyaç duyulan diğer elemanlar görevlendirilir.

(2) Sporculara haftada en az bir saat olmak üzere düzenli olarak psikoloji, NLP ve benzeri mental eğitim desteği sağlanır.

(3) Birinci fıkrada sayılan personel, il müdürlüğünce kadrolu veya sözleşmeli olarak temin edilebileceği gibi, diğer kurumlardan geçici olarak da görevlendirilebilir.
Antrenör görevlendirilmesi
Madde 8 -
(1) Merkezde, eğitim yapılan spor dalının özellikleri ve sporcu sayısı göz önünde bulundurularak il müdürlüğünce antrenör görevlendirilmesi yapılır. Ferdi sporlarda on sporcuya kadar en az bir antrenör, takım sporlarında ise yirmi sporcuya kadar en az bir antrenör görevlendirilir.

(2) Antrenörler, Genel Müdürlükte görevli antrenör ve spor liderleri görev, yetki ve sorumlulukları konusunda çıkarılan yönergelere uygun çalışırlar. Günlük, haftalık ve aylık çalışma plan ve programlarını hazırlayarak merkez müdürüne verirler.

(3) Antrenörler; en az ikinci kademe antrenör belgesine sahip olanlar arasından il müdürlüğünce görevlendirilir. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksekokullarından mezun olup ilgili spor branşında en az ikinci kademe antrenör belgesine sahip olanlar tercih edilir.
Antrenörlere yönelik kurs ve seminerler
Madde 9 -
(1) Sporcu eğitim merkezlerinde görevli antrenörler, bilgi ve tecrübelerinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili federasyonca düzenlenen kurs veya seminerlere yılda en az bir defa katılmak zorundadır. Gerekli hallerde kurs veya gelişim seminerleri ilgili federasyonla işbirliği içerisinde Daire Başkanlığınca da düzenlenebilir.
Eğitici ve öğreticilerde aranacak şartlar
Madde 10 -
(1) Eğitici ve öğreticilerin 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartları haiz olması gerekir.

(2) Antrenörlerin 16/8/2002 tarihli ve 24848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Antrenör Eğitim Yönetmeliği ile özerk federasyonların antrenör talimatlarında belirtilen şartları haiz olması gerekir.
Sınav kurulu ve görevi
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)
(1) Merkeze, sınav kurulunca yapılacak seçme sınavı doğrultusunda sporcu öğrenci alınır.

(2) Sınav kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Başkan: (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Gençlik hizmetleri ve spor il müdürü,

b) Başkan Yardımcısı : Daire Başkanlığını temsilen şube müdürü veya uzman,

c) Üye : Merkez müdürü,

ç) Üye : Spor şube müdürü,

d) Üye : Merkezde ilgili branşta görev yapan en az bir antrenör,

e) Üye : İlgili spor dalı federasyon temsilcisi,

f) Üye : İlgili spor dalı il temsilcisi,

g) Üye : Doktor,

ğ) Üye : Psikolog veya psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı.

(3) Sınav kurulu, Daire Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayından sonra göreve başlar. Kurul, merkeze girmeye hak kazanan asil ve yedek sporcu öğrencileri belirleyerek Daire Başkanlığına bildirir. Kurulun görevi, seçme sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra sona erer.
Sınav talimatları, yer ve tarihleri
Madde 12 -
(1) Sınav talimatları, spor branşları itibariyle, ilgili spor dalı federasyonu ile işbirliği içerisinde Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayından sonra yürürlüğe girer.

(2) İstenilen belgeleri tamamlayan ve başvuruları il müdürlüğünce kabul edilen adayların sınavları, ilgili spor branşının özelliğine göre uygulamalı, sözlü veya yazılı olarak yapılır.
Sınavlara ilişkin duyurular
Madde 13 -
(1) Sınavlar, Mayıs ve Haziran aylarında yapılır. İl müdürlüklerince sınav tarihleri en geç Nisan ayının sonuna kadar basın ve yayın kuruluşları vasıtasıyla halka, il milli eğitim müdürlükleri kanalıyla okullara ve il genelindeki diğer kamu kurum ve kuruluş ile spor kulüplerine duyurulur.
Başvuru
Madde 14 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012), Yönt. (RG: 25.02.2001)
(1) Adaylar, spor branşları itibariyle ilgili il müdürlüğünce yapılacak duyurular doğrultusunda, doğrudan merkezin bağlı bulunduğu il müdürlüğüne başvururlar.

(2) Başvuruda istenen belgeler;

a) Velisi tarafından verilecek dilekçe,

b) İki adet vesikalık fotoğraf,

c) Öğrenim belgesi,

ç) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) T.C. kimlik numarası beyanı,

d) Lisanslı olarak spor yapanlardan sporcu lisansı.

(3) Başvuruları uygun görülen sporcu öğrencilere, sınav tarihleri yazıyla bildirilir.

(4) (Değişik:RG-25/2/2011-27857) Merkeze; gündüzlü statüde ilköğretim beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıfta okuyanlar, yatılı statüde ise yedinci ve sekizinci sınıfta okuyanlar başvurabilirler.
Sınav
Madde 15 -
(1) Sınavın, usul ve esasları ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler her yıl Şubat ayının sonuna kadar Daire Başkanlığınca ilgili il müdürlüklerine bildirilir.
Kayıt ve kabuller
Madde 16 -
(1) Seçme sınavlarında başarılı olup, asil olarak merkeze girmeye hak kazanan sporcu öğrencilerin kesin kayıtları her yıl Ağustos ayı sonuna kadar, yedek kazananların kesin kayıtları ise Eylül ayının ilk haftasında mesai saatleri içerisinde yapılır.

(2) Eğitim-öğretim başladıktan sonra yeni açılan sporcu eğitim merkezlerine Genel Müdürlükçe uygun görülen tarihlerde yapılacak sınav sonucunda sporcu öğrenci alınır.

(3) Merkeze yeni kayıt olan sporcu öğrenciler ile merkeze devam eden öğrencilerin listesi her yıl Eylül ayının en geç ikinci haftası sonuna kadar il müdürlüğünce Daire Başkanlığına gönderilir.

(4) Merkezde okuyan sporcu öğrenci velisinin, tayin veya sağlık gibi nedenlerle mazeretini belgelendirmek şartıyla başka bir merkeze nakil talebinde bulunması halinde, merkezlerin bulunduğu il müdürlüklerinin karşılıklı muvafakatı doğrultusunda Genel Müdürlüğün onayına müteakip nakil işlemi yapılır. Nakiller dönem veya eğitim ve öğretim yılının sonunda yapılır. Bunun dışında nakil işlemleri yapılmaz.
Kayıt sırasında istenecek belgeler
Madde 17 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)
(1) Sporculardan merkeze kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir;

a) Öğrenim belgesi,

b) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,

ç) Dört adet vesikalık fotoğraf,

d) Veli izin belgesi.
Öğrenci işleri
Madde 18 -
(1) İl müdürlüğünce merkeze kayıtlı sporcu öğrencilere tanıtıcı kimlik kartı verilir. Sporcu öğrenciler kimlik kartlarını merkezde bulundukları süre zarfında üzerinde taşımak zorundadırlar.

(2) Örgün eğitim kurumlarının tatile girmesinden sonra herhangi bir sportif müsabaka veya organizasyon varsa sporcuların merkezden ayrılmasına izin verilmez. Ayrıca, tatil dönemlerinde de müsabakalar göz önünde bulundurularak merkezin faaliyeti devam eder.

(3) Sporcu öğrencinin eğitim ve sportif başarıları ile sağlık, performans ve diğer test ölçümlerine yönelik bilgiler her yıl düzenli olarak dosyalanır ve takibi yapılır.

(4) Gündüzlü sporcu öğrenciler mazeretler hariç haftada bir günlük dinlenme dışında en az dört saat merkezde bulunmak zorundadır. Bu süre tatil dönemleri ile mazeretler dışında 8 saate kadar uzatılabilir.

(5) Sporcu öğrencilerin devam ve devamsızlıkları günlük olarak takip edilip dosyalarına işlenir.
Disiplin komisyonu
Madde 19 -
(1) Merkezle ilgili disiplin işleri il müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından yürütülür. Merkez disiplin komisyonu aşağıdaki üyelerden oluşur;

a) Başkan : İl müdürü,

b) Başkan yardımcısı : Merkez müdürü,

c) Üye : Spor şube müdürü,

ç) Üye : Spor dalı antrenörü,

d) Üye : İlgili spor dalı il temsilcisi.

(2) Merkez disiplin komisyonu kararı oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde komisyon başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Kararlar, karar defterine yazılarak katılan üyelerce imzalanır.
Disiplin cezaları ve bu cezaları gerektiren haller
Madde 20 -
(1) Sporcu öğrencilerin disiplin cezasını gerektiren davranışları doğrultusunda verilecek cezalar aşağıda belirtilmiştir;

a) Uyarma cezası: Sporcu öğrenciye davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

1) Önceden izin almadan spor dalı ile ilgili çalışmalara katılmamak,

2) Üstlerine ve arkadaşlarına karşı kaba ve saygısızca davranmak,

3) Yalan söylemek veya iftira etmek,

4) Çalışmalara geç katılmayı alışkanlık haline getirmek,

5) Merkezle ilgili yönetmelik, yönerge, tebliğ, sirküler ve emirlere uymamak.

b) Kınama cezası: Sporcu öğrenciye, davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır;

1) Uyarma cezasını gerektiren davranışları alışkanlık haline getirmek,

2) Merkezde sigara içmek veya diğer sporcuları sigara içmeye teşvik etmek,

3) Merkeze ait taşınır veya taşınmaz mallara zarar vermek.

c) Merkezden sürekli olarak uzaklaştırma cezası: Sporcu öğrencinin merkezle ilişiğinin kesilmesidir. Merkezden sürekli uzaklaştırma cezası gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır;

1) Merkeze yaralayıcı, öldürücü alet, silah ya da patlayıcı maddeler getirmek,

2) Uyuşturucu ve benzeri maddeler kullanmak,

3) Merkezdeki yönetici, görevli ve diğer sporcu öğrencilere fiili tecavüzde bulunmak,

4) Yasadışı kuruluşlara üye olmak, etkinlik göstermek, propagandasını yapmak,

5) Kınama cezası gerektiren halleri alışkanlık haline getirmek,

6) Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, haysiyeti kırıcı ve benzeri tutum ve davranışlarda bulunmak veya bu suçlardan dolayı ceza almış olmak,

7) Alkollü içki kullanmak,

8) Doping içeren maddeleri kullanmak.

(2) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarının açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini değiştirme veya ortadan kaldırma amaçlarına yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılanlar soruşturma süresince, bu faaliyetlerinden dolayı ceza almış olanlar ise sürekli olarak merkezle ilişkileri kesilir.
Disiplin komisyonunun çalışma yöntemi
Madde 21 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)
(1) Merkez disiplin komisyonu, komisyon başkanının çağrısı ile toplanır. Bir disiplin olayının meydana geldiğinin gerek doğrudan gerekse ihbar ya da şikâyet üzerine anlaşılması halinde ilgili sporcu öğrenci ya da öğrenciler, merkez disiplin komisyonu başkanı tarafından komisyona sevk edilir.

(2) Merkez disiplin komisyonu, disiplin olayını komisyona gelişinden itibaren en geç bir hafta içerisinde karara bağlar. Bu süre, komisyon başkanının onayı ile en fazla yedi gün uzatılabilir.

(3) Merkez disiplin komisyonuna verilen sporcu öğrencilerin komisyon tarafından yazılı ve gerekirse sözlü olarak savunmaları alınır. Gerektiğinde tanıkların ifadelerine de başvurulabilir.

(4) Merkez disiplin komisyonunca verilen uyarma ve kınama cezaları (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) il valisinin onayından sonra sporcu öğrenciye tebliğ edilir.

(5) Merkezden ilişik kesme cezası, il müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün Onayından sonra sporcu öğrenciye tebliğ edilir. Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.
Merkezden ilişik kesme
Madde 22 -
(1) Aşağıdaki durumlarda sporcu öğrencilerin merkezle ilişkileri kesilir;

a) Ortaöğretim kurumundan mezun olanlar,

b) 18 yaşını doldurup ortaöğretim kurumundan mezun olamayanlar,

c) Dönem sonu itibariyle durumlarının belgelendirilmesi şartıyla eğitim ve sportif performansları yönünden gelişme kaydedemeyenler,

ç) Ortaya çıkacak hastalıklarda yapılan tedaviye rağmen sporcunun spor yapmasına imkân verecek düzelmenin olmadığı sağlık kurulunca belgelenenler,

d) İlköğrenim ve ortaöğrenim süresi içerisinde sınıfta kalanlar,

e) Sporcu öğrencinin velisinin merkezden alma talebi veya ilgili federasyon faaliyetine katılan spor kulüplerine transferleri halinde merkezden ayrılanlar.

(2) İlişik kesmeler il müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile yapılır.
Başarılı sporcular
Madde 23 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 25.02.2001)(Değişik:RG-25/2/2011-27857)
(1) Uluslararası yarışmalara katılanlar ile Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceye girmiş olup onsekiz yaşını geçmeyen faal sporcular, merkezin faaliyette bulunduğu spor branşı olması şartıyla il müdürlüğünün talebi, ilgili federasyonun uygun görüşü ve Genel Müdürlüğün onayı ile merkeze sınavsız alınabilir.
Transfer
Madde 24 -
(1) Sporcu eğitim merkezlerinde yetişen sporcu öğrencilerin kulüplere transferleri, ilgili federasyonlar tarafından hazırlanan talimatlar ve il müdürlüğünün muvafakatı doğrultusunda yapılır.
Denetim
Madde 25 -
(1) Merkez, Daire Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile oluşturulan komisyonca, her öğretim yılında en az bir defa, merkezin fiziki durumu, antrenör, eğitici ve diğer personel ile teknik ve çalışma programları yerinde denetlenir.

(2) Denetim sonucu düzenlenen rapor, Genel Müdürlüğe sunulur.
Mali konular
Madde 26 -
(1) Merkezin ihtiyaçları ile sporcu öğrencilerin eğitim ve öğretim ile diğer giderlerini karşılamak için bu merkezlerin bulunduğu il müdürlüğü bütçesine her yıl ödenek konur. Ödeneğin yeterli olmadığı hallerde il müdürlüğü bütçesinin diğer harcama kaleminden aktarma yapılabilir. Gerektiğinde ek ödenek verilebilir.
Eğitici ve öğretici ücretleri
Madde 27 -
(1) Eğitici ve öğretici ücretleri aşağıdaki şekillerde ödenir:

a) Antrenör, uzman ve danışman olarak görevlendirilen beden eğitimi öğretmenlerine her yıl Genel Müdürlükçe belirlenen ücret esaslarına göre,

b) Eğitici, öğretici ve diğer görevliler için 27/3/2001 tarihli ve 2001/2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslara göre,

c) Merkezde görevlendirilen yabancı spor uzmanı ve antrenörlere yapılan sözleşmeye göre

ücret ödenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Rapor
Madde 28 -
(1) Her yıl eğitim ve öğretim yılı sonunda, merkezde yapılan çalışmalarla ilgili olarak Daire Başkanlığınca belirlenecek formlara uygun şekilde il müdürlüğünce rapor hazırlanır.
Giyim, beslenme ve eğitim giderleri
Madde 29 -
(1) Her yıl merkezin bulunduğu il müdürlüğünce, merkezde görevli antrenörler ile sporcu öğrencilere ilgili spor dalının özelliğine uygun olarak spor kıyafetleri ile araç-gereç verilir.

(2) Merkezden yararlanan sporcu öğrenciler için il müdürlüğünce spor dalının özelliği de göz önünde bulundurularak merkezde beslenme desteği sağlanır.

(3) Merkezin yatılı statüde hizmet vermesi durumunda yatılı sporculara eğitim araç-gereçleri, okul kıyafetlerinin yanı sıra, bir takım elbise, bir pantolon, bir çift ayakkabı, iki gömlek, iki takım iç çamaşırı, bir kravat, iki çift çorap, bir terlik, bir takım pijama, bir adet mont veya palto verilir.
Tedavi giderleri
Geçici Madde 1 -
(1) Merkezde kayıtlı sporcu öğrencilerden genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olmayanların veya diğer mevzuat hükümleri gereğince tedavi yardımından yararlanma hakkı bulunmayanların, merkezde kayıtlı bulundukları süre içerisinde, genel sağlık sigortası kapsamında tedavi giderlerinin karşılanacağı tarihe kadar, tüm tıbbi teşhis ve tedavi giderleri ile gerekli olan tıbbi araç ve gereç giderleri genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan usul ve esaslar ile tutarlar uygulanmak suretiyle il müdürlüğü bütçesinden karşılanır.
Yürürlükten kaldırma
Madde 30 -
(1) 31/1/1994 tarihli ve 21835 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 31 -
(1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 32 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2012)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-3/4/2012-28253) Spor Genel Müdürü yürütür.
(1) Bu Yönetmeliğin adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği” iken, 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik Yönetmeliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  28/1/2010

  27476

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  25/2/2011

  27857

  2.       

  3/4/2012

  28253

   

   

   

  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul