(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.02.2013)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; (Değişik ibare:RG-3/2/2013-28548) Spor Genel Müdürlüğüne ait spor tesisleri ile (Değişik ibare:RG-3/2/2013-28548) Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı verilen spor tesislerinin protokol ve basın tribünlerine serbest gireceklerle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.02.2013)
(1) Bu Yönetmelik, (Değişik ibare:RG-3/2/2013-28548) Spor Genel Müdürlüğüne ait spor tesisleri ile (Değişik ibare:RG-3/2/2013-28548) Spor Genel Müdürlüğü tarafından spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı verilen spor tesislerinin protokol ve basın tribünlerine serbest gireceklerle ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.02.2013)
(1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı (Değişik ibare:RG-3/2/2013-28548) Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi ile 5/5/2009 tarihli ve5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.02.2013) (Değişik:RG-3/2/2013-28548)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Basın tribünü: Müsabakaların yapıldığı tesislerde yazılı, görsel ve işitsel basın mensuplarına ayrılan yerleri,

b) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

ç) İl müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

d) İl müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

e) İlçe müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

f) İlçe müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürünü,

g) Protokol tribünü: Müsabakaların yapıldığı tesislerde protokole ait yerleri,

ğ) Spor federasyonu: Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlarını, bağımsız spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Protokol tribünlerine serbest girişler
Madde 5 -
(1) Genel Müdürlüğe ait spor tesisleri ile Genel Müdürlük tarafından spor kulüplerine veya kamu kurum ve kuruluşlarına protokol karşılığında devredilen, kiralanan veya süreli intifa hakkı verilen spor tesisleri ile 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereği Türkiye Futbol Federasyonunca yürütülen profesyonel futbol müsabakalarının oynandığı stadyumların protokol tribünlerine serbest girişlere ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe düzenlenir.

(2) Milli müsabakalarda protokol tribünü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenir.
Basın tribünlerine serbest girişler
Madde 6 - (Değişik:RG-3/2/2013-28548)
(1) Spor müsabakalarının yapıldığı spor tesislerinin basın tribünlerine girecek basın mensuplarının tespiti ve akreditasyon işlemleri il müdürlüklerince yerine getirilir.

(2) Basın tribünü için akredite edilecek kişi sayısı tesisin basın tribünü kapasitesiyle sınırlıdır.

(3) Akredite edilmeyen basın mensupları ev sahibi kulüp tarafından basın tribünlerine alınmaz.
Hakem, antrenör ve sporcuların tesislere serbest girişleri
Madde 7 -
(1) Hakem, antrenör ve sporcular yıl içinde tescil ve/veya vize edilmiş belgeleri veya lisanslarını göstermek suretiyle sadece kendi branşlarının yapıldığı tesislere girebilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Kazanılmış haklar
Madde 8 -
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulanmakta olan Yönetmelik gereğince verilen ömür boyu serbest giriş kartları geçerlidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 9 -
(1) 4/1/2002 tarihli ve 24630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.02.2013), Yönt. (RG: 24.04.2010) (Ek:RG-24/4/2010-27561)
(1) Basın tribününe girecek kişilerde aşağıda belirtilen asgari şartlar aranır; 

a) (Değişik:RG-3/2/2013-28548) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama, kaçakçılık, şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,

b) En az ortaöğrenim veya dengi okul mezunu olmak,

c) (Değişik:RG-3/2/2013-28548) 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliği hükümlerine göre verilen sarı renkli basın kartı sahibi olmak veya çalıştığı basın kuruluşu ile spor servisinde çalıştığına dair en az bir yıllık sözleşmesi bulunmak.

(2) Basın tribününe giriş kartı başvurusunda bulunanlar; T.C. kimlik numarası, eğitim durumunu gösteren belgenin aslı veya Genel Müdürlük onaylı fotokopisi, yukarıda belirtilen suçları işlemediğine dair yazılı beyan, iki adet fotoğraf, çalışmakta olduğu basın yayın kuruluşunun spor biriminde 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun hükümlerine uygun olarak hazırlanmış iş sözleşmesi ve son üç aya ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim bildirge suretlerini talep dilekçesine eklemek zorundadır.

(3) Basın kartı bulunmayan basın mensupları Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne verdiği basın kartı beyannamesini en fazla iki başvuru işleminde kullanabilir.

(4) Belirtilen şartları yerine getirenlere bir yıl süreli serbest giriş kartı verilir.

(5) Bir yıl sonunda yeniden kart almak isteyen basın mensupları ikinci fıkrada belirtilen şartları yerine getirerek yeniden serbest giriş kartı verilmesini talep edebilirler.
Ek Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 24.04.2010) (Ek:RG-24/4/2010-27561)
(1) Aşağıdaki şartları taşıyanlara protokol tribününe ömür boyu serbest giriş kartı verilir: 

a) Takım sporlarında; Olimpiyat, paralimpik, deafolimpik ve dünya askeri oyunlarında ve olimpik spor dallarının dünya şampiyonalarında, dünya kupası müsabakalarında ilk üç derece elde edenlere, Avrupa şampiyonaları ile Avrupa kupalarında birinci olan takımların sporcu, teknik heyet ve yöneticilerine,

b) Ferdi sporlarda; Olimpiyat, paralimpik, deafolimpik ve dünya askeri oyunlarında ve olimpik spor dallarının dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler ile Avrupa şampiyonalarında birinci olanlar,

c) Spor faaliyetlerinde kullanılan tesisleri yapanlar, inşaatı yarım kalmış tesisleri tamamlayanlar, spor tesisi yapımına uygun gayrimenkulleri bağışlayan kişiler.
Yürürlük
Madde 10 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.02.2013)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-3/2/2013-28548) Spor Genel Müdürü yürütür.
(1) Bu yönetmeliğin adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliği” iken 3/2/2013 tarihli ve 28548 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  12/3/2010

  27519

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.

  3/2/2013

  28548

  2.

   

   

   

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul