Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) AGNO: Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bu” ibaresi “ilgili” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının her birinin normal süresi on dört haftadır. Yarıyıl/yıl sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Gerekli hallerde bu süre Senatoca uzatılabilir. Eğitim-öğretim yılının başlama, bitiş ve sınav tarihlerini de içeren akademik takvim her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Senato tarafından akademik birimlere mahsus ayrı bir akademik takvim ilan edilebilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Öğrenciler, yabancı dil hazırlık sınıfında geçen süreler hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yer alan” ibaresinden sonra gelmek üzere “almakla yükümlü olduğu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14- (1) Bir dersin kredisi; öğrencilerin, o ders için ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder. Derslerin kredisi, öğrencilerin çalışma yükleri hesaplanarak AKTS kredisine göre belirlenir. Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Dersin kredisi öğrencinin dönem çalışma yükü temel alınarak öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ilgili bölüm/program kurulu tarafından öğretim planı ile birlikte Senato tarafından onaylanır. Bir öğrencinin bir yarıyılda/yılda alacağı eğitim-öğretim çalışmaları yükü öğretim planında gösterildiği kadardır.

(2) Bir eğitim-öğretim yılında ders ve uygulamaların toplamı 60 AKTS kredisi; normal eğitim-öğretim süresi dört yıl olan fakültelerde dördüncü yılın sonunda 240 AKTS kredisi; beş yıl olan fakültelerde beşinci yılın sonunda 300 AKTS kredisi; altı yıl olan fakültelerde ise altıncı yılın sonunda 360 AKTS kredisidir.

(3) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında veya ilk akademik yılında açılan dönemlik AKTS yükünü tamamlayacak kadar seçmeli dersler ile bütün zorunlu dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal AKTS kredi yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programında belirtilen yüktür. Yıllık planda öğrenim gören öğrenciler için AKTS kredi yükü ilgili akademik yılın güz ve bahar yarıyıllarının toplamı kadardır.

(4) Dönemlik planda öğrenim gören öğrenciler için üçüncü yarıyılın başından itibaren öncelikle alt dönem derslerini almak şartı ile öğrencinin AGNO’su;

a) 1,80’in altında ise dönemsel ders yükü kadar derse,

b) 1,80 ile 2,49 arasında ise 42 AKTS kredisi yükü kadar derse,

c) 2,50 ile 2,99 arasında ise 45 AKTS kredisi yükü kadar derse,

ç) 3,00 ve üzerinde ise AKTS sınırlaması olmaksızın istediği kadar derse,

kayıt yaptırabilir.

(5) Yıllık planda öğrenim gören öğrenciler için ikinci yılın başından itibaren öncelikle alt dönem derslerini almak şartı ile öğrencinin her güz dönemi başında AGNO’su;

a) 1,80’in altında ise dönemsel ders yükü kadar derse,

b) 1,80 ile 2,49 arasında ise 84 AKTS kredisi yükü kadar derse,

c) 2,50 ile 2,99 arasında ise 90 AKTS kredisi yükü kadar derse,

ç) 3,00 ve üzerinde ise AKTS sınırlaması olmaksızın istediği kadar derse,

kayıt yaptırabilir.

(6) Üçüncü yarıyılın başından itibaren öğretim planına göre almakla yükümlü olduğu bütün dersler ile varsa üstten aldığı dersleri de almış ve başarmış olmak kaydıyla, AGNO’su 3,00 ve üzerinde olan öğrenciler bir üst sınıftan derse kayıt yaptırabilir.

(7) Bu maddede belirtilen esaslara göre kayıt yaptıracak öğrenciler; kayıt yaptırmak istedikleri derslere öncelikle alt dönemdeki dersleri seçerek 28 inci maddedeki esaslar çerçevesinde kayıt yaptırmak zorundadır.

(8) Öğrenciler, AKTS kredi değerleri az olmamak şartıyla; öncelikle kendi bölümünden, çakışması halinde fakültenin/yüksekokulun başka bölümlerinden veya Üniversitenin diğer bölümlerinden danışmanının onayı ve ilgili birim yönetim kurulu kararıyla ders seçebilir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kredi” ibaresi “AKTS kredisi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler teorik derslerin %70’ine; uygulama, laboratuvar, atölye ve stüdyo çalışmalarının %80’ine katılmak zorundadır. Öğrencilerin derslere devamları, dersi veren öğretim elemanı tarafından izlenir. Devamsızlıkları nedeniyle sınavlara girme hakkı kazanamayan öğrencilerin listesi, yarıyıl/yıl sonu sınav döneminden önce sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.”

“(3) Devam şartı sağlanan ancak başarısız olunan derslerin tekrarında devam şartı aranmaz. Yaz öğretimine ilişkin devam durumu, ilgili yönerge ile belirlenir.

(4) Devam zorunluluğuna ilişkin akademik birimlerin yönergelerinde özel düzenlemeler yapılabilir.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, yedinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin bir dersteki başarısı, Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde belirlenir. Buna göre öğrencinin dersteki başarı düzeyi yarıyıl/yıl içi sınavları ile yarıyıl/yıl içinde yapılan ödev, uygulama, laboratuvar ve benzeri çalışmalar, yarıyıl/yıl sonu sınavı sonuçları ve sınıfın genel başarı düzeyi de göz önünde bulundurularak belirlenir.

(2) Bir dersin yarıyıl/yıl içi değerlendirmelerinin toplam ağırlığı, dersi veren öğretim elemanı tarafından %40’tan az ve %60’tan çok olmayacak şekilde yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde belirlenir. Proje, laboratuvar ve uygulamaya dayanan derslerde dersin başarı notuna esas alınan yarıyıl/yıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavları ile yarıyıl/yıl içi çalışmalarının ağırlığı, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından belirlenir. Bu çerçevede bir dersin değerlendirilmesinde esas alınan; yarıyıl/yıl içi çalışmaları, yarıyıl/yıl içi sınavları ve yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notundaki ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından ilgili bölüm başkanlığına sunulur ve yarıyılın/yılın ilk iki haftası içinde öğrencilere bölüm başkanlığınca duyurulur.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının tarihleri, ilgili bölüm başkanlığı ve dekanlık/müdürlükçe koordineli olarak belirlenir ve yarıyılın/yılın bitiminden en az on beş gün önce bölüm başkanlığınca ilan edilir.”

“(5) Sınav kağıtları, ilgili dersin öğretim elemanları veya bölüm başkanlığı tarafından en az iki yıl süre ile saklanır. İlgili birim amirinin talep etmesi halinde sınav evrakı, puanlamayı gösteren cevap anahtarı ve imzalı sınav sonuç tutanakları ile birlikte ilgili birim amirine teslim edilir. İlgili birim, sınav sonuç tutanaklarının elektronik ortamda teslim edilmesini isteyebilir.”

“(7) Sınav sonuçları; dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir. Yarıyıl/yıl içi sınav sonuçlarının ilan edilme süresi yarıyıl/yıl bitiş tarihini aşamaz.”

“(9) Yarıyıl/yıl sonu sınavında başarısız olunan dersler ve başarı durumu koşullu olan dersler için yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde ilan edilen tarihte bütünleme sınavları yapılır. Bütünleme sınavında alınan not, yarıyıl/yıl sonu sınav notu olarak değerlendirilir. Bütünleme sınav notu, yarıyıl/yıl içi notlarıyla birlikte değerlendirilerek 21 inci madde hükümleri çerçevesinde dersin harf notu verilir. Yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı yapılmaz.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş gün” ibaresi “üç iş günü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarıyıl/yıl içi sınavlarına mazereti nedeniyle katılamayan öğrencinin, mazeretinin kabulüne ilişkin ilke ve esaslar ilgili birimler tarafından belirlenir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin bir dersteki başarı notu, ilgili birimlerin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıdaki başarı notlarından birisine dönüştürülür:

Başarı Notu Katsayısı Başarı Derecesi

AA 4,00 Başarılı (mükemmel)

BA 3,50 Başarılı (pekiyi)

BB 3,00 Başarılı (iyi)

CB 2,50 Başarılı (orta)

CC 2,00 Başarılı (geçer)

DC 1,50 Şartlı Başarılı

DD 1,00 Şartlı Başarılı

FD 0,50 Başarısız

FF 0,00 Başarısız ”

“ç) GM: Öğrencinin girmediği yarıyıl/yıl sonu sınavları dolayısıyla verilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ağırlıklı not ortalamaları; öğrencinin kaydolduğu ve not ortalaması hesabına giren her bir dersten aldığı başarı notunun katsayısı ile o dersin AKTS kredi değeri çarpımları toplamının, derslerin AKTS kredi değerlerinin toplamına bölünmesiyle bulunur. Bu işlem bir yarıyılda alınan dersler için yapıldığında ağırlıklı yarıyıl sonu not ortalaması, bir akademik yılda alınan dersler için yapıldığında ağırlıklı yıl sonu not ortalaması, Üniversiteye girişten itibaren alınan tüm dersleri kapsayacak şekilde yapıldığında ise AGNO elde edilir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Onur ve yüksek onur öğrencileri

MADDE 24- (1) Her yıl sonunda, en az o yılın AKTS kredi yükü kadar derse kayıt yaptıran ve o yıla ait ağırlıklı yıl sonu not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenci onur öğrencisi, 3,50 ve daha yüksek olan öğrenci ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Ancak, bu öğrencilerin öğrenimleri süresince herhangi bir yılda disiplin cezası almaması ve almış olduğu tüm derslerden başarılı olmaları gerekir.

(2) Yatay geçiş ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kayıt yaptırmış olan öğrenciler de disiplin cezası almamış olmaları ve yukarıdaki not ortalamalarını sağlamaları şartıyla onur veya yüksek onur öğrencisi olmaya hak kazanır.

(3) Akademik izin dışında ek süre kullanan öğrenciler onur ve yüksek onur öğrencisi olamaz.

(4) Onur ve yüksek onur öğrencileri her yıl sonunda ilgili dekanlıkça/müdürlükçe ilan edilir ve kendilerine başarı belgeleri verilir.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Daha önce bir yükseköğretim programında tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve öğrenci seçme ve yerleştirme sistemi ile Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Bunun için öğrencilerin Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren on beş gün içinde; not durum belgesi, ders içerikleri ve taleplerini içerir bir dilekçe ile ilgili dekanlığa/müdürlüğe başvurmaları gerekir. Öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 21 inci madde hükümleri ve Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür. Öğrenci, isteği halinde o dersi/dersleri yeniden alır. Bu şekilde eşdeğerliliği kabul edilen ders sayısına göre, azami öğrenim süresinden kaç yarıyıl düşüleceği de ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili kurulların kararında belirtilir.

(3) Üniversiteye kurumlar arası veya yurt dışı yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin, önceki yükseköğretim kurumunda başarılı oldukları ve eşdeğerliği ilgili kurullar tarafından kabul edilen derslerden daha önce almış oldukları notlar, 21 inci madde hükümleri ve Senato tarafından kabul edilen esaslar çerçevesinde başarı notuna dönüştürülür.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27- (1) Üniversitenin lisans programları ile diğer lisans programları veya ön lisans programları arasında ilgili bölümlerin ve fakülte/yüksekokul kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile çift anadal programı açılabilir. Öğrenciler, istekleri halinde Üniversite bünyesinde bulunan fakülte veya yüksekokullarda ilgili kurulların kabul ettiği başka bir lisans öğrenimini aynı zamanda başarı ile tamamladıkları zaman ikinci bir lisans diploması alabilir. Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin; kaydolduğu yılda Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen, ilgili programa yerleştirmede esas alınan puan türündeki başarı sıralaması şartını sağlamış olması gerekir. Bununla ilgili diğer hususlar Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri ile üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bir dersten FF, FD, DZ veya BZ notu alan öğrenci, bu dersi verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrar almak zorundadır.

c) Devam koşulu olan derslerin çakışması durumunda öncelikle en alt sınıfın dersi alınır.

ç) Öğrenciler, AGNO’sunu yükseltmek amacıyla öğretim süresi boyunca daha önce aldığı dersleri tekrar edebilir, bu durumda alınan en son not hesaba katılır.”

“(3) Birinci fıkrada belirtilen ders tekrarlarında 14 üncü maddede belirtilen AKTS kredisi sınırlarına uyulması zorunludur.

(4) Ders tekrarı yapılan yarıyıllar/yıllar öğretim süresine dahildir.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “2.00 GNO’yu” ibaresi “2,00 AGNO’yu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30- (1) Normal öğrenim ve yaz okulu süresi içinde öğretim planlarında gösterilmiş olan derslere yazılıp, derslerin devam koşullarını yerine getirmiş ve mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerden staj, proje, uygulama ve bitirme çalışması hariç olmak üzere tek dersten başarısız olanlara süre kayıplarını önlemek amacıyla her yarıyıl sonunda, dersin açıldığı döneme bakılmaksızın tek ders sınavı açılır. AGNO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler şartlı başarılı oldukları DC ve DD harf notlu derslerden de tek ders sınavlarına girebilir. Tek ders sınavlarının mazeret sınav hakkı yoktur. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili yarıyıl/yıl içi sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

(2) Tek ders sınavı, yarıyıl/yıl sonu sınav sonuçlarının ilanından sonra takip eden dönem başlamadan önce akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılır.”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Açık öğretim hariç olmak üzere başka bir yükseköğretim kurumunda lisans öğrencisi olarak kayıtlı öğrenci olduğu belirlenen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu programdaki tüm zorunlu dersler ile normal lisans öğrenim süresi sonundaki asgari AKTS kredisi yükünü tamamlayacak kadar seçimlik dersleri başarıyla tamamlayarak AGNO’sunun en az 2,00 olması ve varsa stajlarını başarıyla tamamlamış olması kaydıyla lisans diploması verilir.

(2) Bir öğrenciye, kayıtlı olduğu lisans programının ilk dört yarıyılında veya ilk iki yılında almak zorunda olduğu dersleri başarı ile tamamlayarak AGNO’sunun en az 2,00 olması ve devam ettiği lisans programından kaydını sildirmesi koşullarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ön lisans diploması verilebilir.”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Akademik izin isteklerinin yarıyıl/yıl başında ilk on iş günü içinde yapılması esastır. Ani hastalık ve beklenmedik haller dışında bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz.

(3) Öğrencilere; her defasında en fazla iki yarıyıl veya bir akademik yıl olmak üzere, toplam dört yarıyıla veya iki akademik yıla kadar akademik izin verilebilir.”

“(5) Sağlık nedenleriyle bir yarıyıldan fazla veya en az bir yıl akademik izinli sayılan öğrenci; izinli olduğu dönemde kayıt yaptırmak istediğinde, öğrenimine devam edebileceğini belgeleyen bir sağlık raporu ibraz etmek şartıyla ilgili kurulların kararıyla kaydını yaptırabilir. Diğer nedenlerle bir yarıyıldan fazla veya en az bir yıl akademik izinli sayılan öğrenci izinli olduğu dönemde kayıt yaptırmak istediğinde yazılı olarak başvurduğu takdirde ilgili kurulların kararıyla kayıt yaptırabilir.

(6) Tabii afetler, tutukluluk, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi önceden bilinemeyen nedenlerle yarıyıl/yıl içinde veya sınav döneminde öğrenciye izin verilebilir. Yarıyıl/yıl içinde izin verilmesi halinde öğrenci, yarıyıl/yıl başından itibaren izinli sayılır. Sınav dönemi başında veya sınav dönemi içinde izin alındığında, bu izin verildiği tarihten itibaren geçerli olup, öğrencinin izin tarihini izleyen veya o tarihte devam eden sınav dönemindeki hakları saklı kalır. Bu haklar iznin bitimini izleyen ve o dersin sınavının açılacağı ilk sınav döneminde kullanılır.”

MADDE 25- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26- Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
" *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul