En son güncellemeler 12 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKTAN HAKKINDA YÖNETMELİK (RG: 11.11.1989)
ELEKTRİK TESİSATÇILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Amaç :
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik tesislerinin  yapımı, bakımı ve İşletilmesi işlerinde çalışacakların eğitimi ile yetki sınırlarım belirlemektir.
Kapsam :
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, elektrik tesislerinin yapım, bakım ve işletilmesi işlerinde çalışacakların;

a) Eğitimine,

b) Yetki belgesi verilme işlemlerine,

c) Yetki sınırlarına, ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (Değişik:RG-4/9/1987-19564)
Bu Yönetmelik
   1739
   sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 56 ncı;
   3308
   sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 35 inci ve
   3194 sayılı İmar Kanununun 44
   üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
İKİNCİ BÖLÜM
ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE ÇALIŞACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR
Elektrik Tesisat İşlerinde Çalışacaklar :
Madde 4 -
Elektrik tesisat işlerinde aşağıdaki belgelere sahip olanlar çalışabilir :

a) Lise dengi mesleki ve teknik öğretim kurumları ile yüksek öğretim kurumları elektrik bölümü diploması,

b) Milli Eğitim Bakanlığı'nca verilmiş elektrik tesisatçılığı dalında kalfalık ve ustalık belgesi,

c) Elektrik tesisatçılığı I, II ve III. sınıf yetki belgesi.
Elektrik Tesisat İşlerinde Çalışacaklarda Aranacak Genel Şartlar :
Madde 5 -
Elektrik tesisat işlerinde çalışacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Mesleğin gerektirdiği sağlık şartlarını taşımak,

c) Bağımsız olarak çalışabilmek için 18 yaşım bitirmiş olmak,

d) En az ilkokul mezunu olmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİNDE ÇALIŞACAKLARIN EĞİTİMİ
Eğitim Programları :
Madde 6 -
Elektrik tesisat işlerinde çalışacakları yetiştirmek için, değişik düzeylerde eğitim programları düzenlenir. Bu programlar, yetki sınırlan gözönünde tutularak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanır.
Eğitimin Yapılması :
Madde 7 -
Elektrik tesisatçılığı eğitimi; eğitim programlarına uygun olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu ve özel kuruluşlarca yapılır. Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu programlarına katılacaklar 1 Eylül - 30 Kasım tarihleri arasında Okul Müdürlüğüne başvururlar.
Eğitime Katılacaklardan istenilecek Belgeler :
Madde 8 -
Elektrik tesisatçılığı eğitimine katılacaklardan aşağıdaki belgeler İstenecektir. :

a) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) (Değişik:RG-3/4/2012-28253) Öğrenim belgesinin Okul Müdürlüğünce onaylı örneği,

c) Yeterli sayıda vesikalık fotoğraf (sayısı eğitimi yapan kurumca belirti­lecek)

d) Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu programlarına kaydolanlar için, Milli Eğitim Bakanlığı'nca tespit edilecek kayıt ve sınav harcım yatırdığım gösterir belge.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI YETKİ BELGESİ SINAVLARI
Sınavları Yapacak Kurum :
Madde 9 -
Elektrik tesisatçılığı yetki belgesi sınavları, Millî Eğitim Bakan­lığı Çıraklık Eğitimi Genel Müdürlüğü, Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğü'nce düzenlenir.

(Değişik:RG-4/9/1987-19564) Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi" sınav yerlerinin tesbiti, sınav evra­kının sınav merkezlerine ulaştırılması ve bu konudaki diğer isler adı geçen Genel Müdürlükçe belirlenir ve yerine getirilir.
Sınav Şekli ve Hakkı :
Madde 10 -
Elektrik tesisatçılığı yetki belgesi sınavları yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak Üzere iki aşamada yapılır.

a. Yazılı sınavlar. Mayıs ve Eylül aylarında; sözlü-uygulamalı sınavlar ise Kasım ayında yapılır. Yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavların her türü İçin ilk sınav tari-hinden başlayan ve birbirini izleyen 4 sınav hakkı kullanılır, özürsüz olarak sınava katılmayanlar, sınav haklarını kullanmış sayılırlar.

b. Sınavlara katılacakların, sınav ayından en geç iki ay önce gerekli belgeler ile Millî Eğitim Bakanlığı'nca tesbit edilecek sınav harcım yatırdığım gösterir belgeyi Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekir. Bu Okul programlarına kayıtlı olanlardan ayrıca sınav harcı istenmez.

c. Bütün sınav haklarım kullanarak başarılı olmayanların belgeleri iade edilir. Bu durumda olanlar isterlerse yeni baştan sınavlara girmek üzere Okul Müdürlüğüne başvurabilirler.
Sınav İşlerinin Yürütülmesi :
Madde 11 -
Sınav sorularının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi işleri, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürü başkanlığında başkanla birlikte 4 üyeden oluşan komisyonca yürütülür.
Yazılı Sınavlara Katılacaklar :
Madde 12 -
Yetki sınıflarına göre, aşağıdaki şartları taşıyanlar ilgili sınıfın yazılı sınavına girebilirler.

a. Üçüncü Sınıf

(1) Elektrik tesisatçılığı, 3. sınıf eğitim programım bitirenler,

(2) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu'na göre elektrik tesisatçılığı meslek da-lında kalfalık sınavına katılma şartlarım taşıyanlar.

b. İkinci Sınıf

(1) "Üçüncü sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olup 2. sınıfın eği­tim programım bitirenler,

(2) Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu'na göre elektrik tesisatçılığı meslek da-lında ustalık sınavına katılma şartlarını taşıyanlar.

c. Birinci Sınıf

(1) Elektrik tesisatçılığı 2. Sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olup en ax ortaokul mezunu olanlardan 1. sınıfın eğitim programını bitirenler.
Sözlü- Uygulamalı Sınavlara Katılma Şartları :
Madde 13 -
Sözlü-uygulamalı sınavlara katılabilmek için yazılı sınavlarda başarılı olmak ve yetki sınıflarına göre aşağıda belirtilen süre kadar elektrik tesisatı İşlerinde çalışıldığının belgelendirilmesi şarttır (örnek 1).

a. Üçüncü sınıf yetki belgesi için;

İlkokul ve ortaokul mezunları 5 yıl, Lise mezunları 3 yıl.

b. İkinci sınıf yetki belgesi İçin;

Üçüncü sınıf yetki belgesine sahip olanlardan; İlkokul ve ortaokul mezunları 3 yıl, Lise mezunları 2 yıl.

c. Birinci Sınıf C grubu yetki belgesi İçin;

İkinci sınıf yetkilerine veya yetki belgesine sahip olduktan sonra 3 yıl.
Sınavların Yapılması ve Değerlendirilmesi :
Madde 14 -
Sınavlar eğitim programlarına uygun olarak hazırlanacak soru-larla yapılır. Yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavlar yüz (100) tam not üzerinden değer-lendirilir. Bir dersten başarılı olmak İçin en az altmış (60) not almak şarttır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
YETKİ BELGESİNİN VERİLMESİ VE YETKİ SINIRLARI
Yetki Belgesinin Şekli ve Verilmesi :
Madde 15 -
Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu MUdürlüğü'nce yapılan elektrik tesisatçılığı yetki belgesi sınavlarında başarılı olanlara Milli Eğitim Bakan-lığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca müştereken tespit edilecek yetki belgesi verilir.
Yetki Belgesinin Düzenlenmesi:
Madde 16 -
Elektrik tesisatçılığı yetki belgesinin düzenlenmesi ile ilgili tüm İşlemler, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğü'nce yapılır.
Elektrik Tesisatçılarının Görev Yetki ve Sorumlulukları
Madde 17 - (Mülga:RG-11/11/1989-20339) (1)
 
ALTINCI BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Bağlantı Gücü :
Madde 18 - (Mülga:RG-11/11/1989-20339) (1)
 
Aydınlatma Gücü :
Madde 19 - (Mülga:RG-11/11/1989-20339) (1)
 
Kuvvet Gücü
Madde 20 - (Mülga:RG-11/11/1989-20339) (1)
 
Asansör İşleri Sorumluluğu :
Madde 21 - (Mülga:RG-11/11/1989-20339) (1)
 
Örgün ve çıraktık eğitimi sisteminden gelenlerin yetki kullanımı :
Madde 22 - (Değişik:RG-17/3/1984-18344)
Elektrik meslek dalında diploma, elektrik tesisatçılığı kalfalık veya ustalık belgesine sahip olanlar yetkilerini diploma veya belgeye dayalı olarak kullanırlar. Bunlardan ayrıca yetki belgesi istenmez.
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin  yürürlüğe girmesinden  önce yürürlük-ten kaldırılan yönetmeliğe göre yetki belgesi alanların hakları saklı olup yetki bel­gesi almak üzere eğitime devam eden veya başvuruda bulunanlar hakkında bu yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.
YEDİNCİ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik :
Madde 23 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle 27 Mart 1968 tarih ve 12859 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan «Yetkili Elektrikçiler Hakkında Yönetmelik» ile 24 Mart 1972 tarih ve 14138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük Tarihi :
Madde 24 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme :
Madde 25 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
(1) Bakınız: Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumluluktan Hakkında Yönetmelik - Madde 13
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1- ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI YETKİ BELGESİ SÖZLÜ-UYGULAMALI SINAVLARINA KATILACAKLARIN VERECEKLERİ ÇALIŞMA BELGESİ
  - Yürürlükte - 03/04/2012 - 3/4/2012 tarihli 28253 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir.
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul