En son güncellemeler 14 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
FİKRÎ HAKLAR ORTAK VERİ TABANI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, fikrî mülkiyet haklarının takibini ve korunmasını sağlamak amacıyla ve soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılmak üzere ortak veri tabanının oluşturulmasına, kapsamına, güvenliğine ve bu veri tabanına erişim ile verilerin paylaşımına ve kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; eser, icra, fonogram, yapım, yayın gibi fikrî ürünler ve bunların kullanıcıları ile eser sahipleri, bağlantılı hak sahipleri ve meslek birliklerine ilişkin bilgilerin toplanması, ortak veri tabanına işlenmesi, yararlanıcı kurum ve kuruluşların ve ilgili kişilerin bu veri tabanına erişimi ile verilerin paylaşımı ve kullanımına ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik 5/12/1951 tarihli ve
   5846
   sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğünü,

c) Ortak veri tabanı: Fikrî mülkiyet haklarının korunması, anında ve doğru takip edilebilmesi amacıyla oluşturulan, yararlanıcı kurum ve kuruluşların ve ilgili kişilerin telif hakları alanındaki bilgilere erişimini sağlayan veri tabanını,

ç) Yararlanıcı kurum ve kuruluş: Bakanlıkça ortak veri tabanına erişim yetkisi verilen kurum ve kuruluşları, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Ortak Veri Tabanının Kapsamı, Oluşumu ve Güncelleme Esasları
Ortak veri tabanının kapsamı
Madde 5 -
(1) Ortak veri tabanında aşağıdaki bilgiler bulunur:

a) Kayıt-tescil, sertifika, bandrol ve yapımcı belgesi işlemlerine esas bilgiler.

b) Bakanlıkça fikrî haklar alanında düzenlenen belgelerde yer alan bilgiler.

c) Meslek birlikleri, radyo-televizyon kuruluşları, umuma açık mahalleri temsil eden meslek kuruluşları ile eserlerin dolum ve çoğaltımını yapan tesisler tarafından bu bölüm kapsamında yapılan bildirimlere ait bilgiler.

ç) Mevzuatta yapılan düzenlemeler ile hizmet gereği duyulacak ve Genel Müdürlükçe belirlenecek diğer bilgiler.
Genel Müdürlük tarafından ortak veri tabanına aktarılacak bilgi ve belgeler
Madde 6 -
(1) Kayıt-tescil, sertifika ve bandrol işlemlerine esas bilgi ve belgeler ile Bakanlıkça fikrî haklar alanında düzenlenen diğer belgeler Genel Müdürlük tarafından ortak veri tabanına aktarılır.
Meslek birlikleri tarafından bildirilecek bilgiler
Madde 7 -
(1) Meslek birlikleri;

a) Temsil ettikleri eser, icra, fonogram ve yapımlar ile üyeleri ve eser sahipliğine ilişkin tüm bilgileri, güncel olarak her yılın Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayının onbeşine kadar,

b) Tarifeler ve ortak tarifelere ilişkin bilgileri her yılın Eylül ayının sonuna kadar, ortak veri tabanına aktarılmak üzere Genel Müdürlüğe bildirirler.
Radyo-televizyon kuruluşları tarafından bildirilecek bilgiler
Madde 8 -
(1) Radyo-televizyon kuruluşları; yayın veya iletimlerinde kullandıkları eser, icra, fonogram ve yapımlara ilişkin güncel bilgileri, her yılın Ocak ve Haziran ayının sonuna kadar ortak veri tabanına aktarılmak üzere Genel Müdürlüğe bildirirler.
Umuma açık mahalleri temsil eden meslek kuruluşları tarafından bildirilecek bilgiler
Madde 9 -
(1) Umuma açık mahalleri temsil eden ve kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları; eser, icra, fonogram ve yapımları kullanan mahallere ilişkin güncel adres ve iletişim bilgilerini her yılın Ocak ve Haziran ayının sonuna kadar ortak veri tabanına aktarılmak üzere Genel Müdürlüğe bildirirler.

(2) Birinci fıkrada belirtilen adres ve iletişim bilgilerine ilişkin değişiklikler, değişiklikten itibaren bir ay içinde Genel Müdürlüğe bildirilir.
Eserlerin dolum ve çoğaltımını yapan tesisler tarafından bildirilecek bilgiler
Madde 10 -
(1) Dolum tesisleri; bandrol bilgileri ve bu bandrollerin hangi eserlere yapıştırıldığını gösterir detaylı raporlar ile dolum talebinde bulunanlara ait tanıtıcı bilgileri, matbaalar ise çoğaltım yapılan esere ilişkin bilgiler ile baskı adedini ve çoğaltım talebinde bulunanlara ait tanıtıcı bilgileri, aylık olarak, müteakip ayın on beşine kadar ortak veri tabanına aktarılmak üzere Genel Müdürlüğe bildirirler.
Bilgilerin aktarılması
Madde 11 -
(1) Bakanlık tarafından fikrî haklar alanında yürütülen; kayıt-tescil, sertifikalandırma, bandrol ve yapımcı belgesi gibi işlemlere ait bilgiler, işlem esnasında ortak veri tabanına aktarılır.

(2) 7 nci, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde düzenlenen yükümlülük kapsamında bildirilen güncel bilgiler, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul çerçevesinde ortak veri tabanına aktarılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Veri Tabanına Erişim ve Bilgilerin Kullanım Esasları
Verilerin gizliliği
Madde 12 -
(1) Ortak veri tabanına erişim ve bilgilerin kullanımında ticari hayatın gizliliği esastır.
Ortak veri tabanı kullanıcıları ve bilgilere erişim
Madde 13 -
(1) Yararlanıcı kurum ve kuruluşların yapabileceği sorgulamalar, sorgulama sonucu gönderilecek bilgiler veya kendi yazılım uygulamaları içerisine ekleyebilecekleri bölümler Genel Müdürlükçe belirlenir.

(2) Yararlanıcı kurum ve kuruluşlar tarafından yapılabilecek sorgulamalar, bilgilere ulaşılması için yetkilendirme ve güvenlik düzeyi, Bakanlık ile yararlanıcı kurum ve kuruluş arasında yapılacak protokolle belirlenir.

(3) Genel Müdürlükçe belirlenecek bilgilere erişilebilmesi için ortak veri tabanından faydalanmak isteyen ilgili kişiler sistem içinde tanımlanabilir. Belli kriterler çerçevesinde tanımlanan ilgili kişilerin sisteme kendini tanıtabilmesi ve güvenli giriş yapabilmesi için Genel Müdürlük tarafından güvenlik kodları, kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilir.
Sorumluluk
Madde 14 -
(1) Genel Müdürlük; ortak veri tabanı kullanıcılarının kontrol edilmesi ve verilen yetki çerçevesinde bilgi alınması için gerekli tedbirleri alır.

(2) Bilgilerin kullanılmasından doğan hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluklar bilgiyi kullanan tarafa aittir.
Bağlantı kontrol sistemi
Madde 15 -
(1) Güvenli ağ bağlantısı; ortak veri tabanına bağlanmak isteyen yararlanıcı kurum ve kuruluşa ait güvenlik kodları kontrol edildikten sonra, yararlanıcılar ve Genel Müdürlük arasında özel şifrelenmiş bir ağ bağlantısı olarak kurulur. Bu özel ve güvenli bağlantı kurulduktan sonra kullanıcının adı ve şifresinin doğruluğu kontrol edilerek sisteme giriş yapmasına izin verilir.
İzleme bilgilerinin oluşturulması
Madde 16 -
(1) Ortak veri tabanından yapılan her türlü işlemin tarihi, saati, işlemi yapan kullanıcı ve sorgulama bilgileri ile sonuçları, izleme bilgisi olarak tutulur. İzleme bilgileri, Genel Müdürlük tarafından sorgulanarak ortak veri tabanından yapılan işlemler takip edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Donanım, veri güvenliği ve yedekleme
Madde 17 -
(1) Ortak veri tabanına ilişkin donanımın ve veri tabanındaki bilgilerin güvenlik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, korunması ve yedeklenmesi hususunda Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler alınır. Yararlanıcı kurum ve kuruluşlar ortak veri tabanının kendileriyle ilgili olan kısımlarının muhafazası ve kullanımı için gerekli donanımı ve güvenliği sağlarlar.

(2) Bilgilerin güvenliği ve amacı dışında kullanımına ilişkin sorumluluk, bilgiyi alan kurum, kuruluş ve kişilere aittir.
Alt düzenleyici işlemler
Madde 18 -
(1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak alt düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir.
Yürürlük
Madde 19 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 20 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul