En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(1) Danıştay Onüçüncü Dairesinin Esas No. 2011/912 sayılı dosyası üzerinden verdiği 23/5/2011 tarihli kararı ile bu yönetmeliğin 1 inci maddesindeki, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki, 8 inci maddesinin birinci fıkrasındaki ve 13 üncü maddesindeki “köy tüzel kişilikleri” ibareleri ile 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin yürütmesi durdurulmuştur.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
AĞAÇLANDIRMA, EROZYON KONTROLÜ VE SİLVİKÜLTÜR İŞLERİNDE BİRİM FİYAT USULÜ İLE HİZMET ALIMLARINA DAİR YÖNETMELİK (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmelik, birim fiyat usulü ile orman köylerini kalkındırma kooperatifleri, köy tüzel kişilikleri(1) ve köylülerden alınacak ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve silvikültür işlerine ait hizmet alımı esaslarını düzenler.

(2) 24/9/1989 tarihli ve 19231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Emvalinin İstihsaline Ait Yönetmelik hükümleri saklıdır.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve6831 sayılı Orman Kanununun 40 ıncı ve ek 5 inci maddeleri, 1/5/2003 tarihli ve4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 11 inci maddeleri ile 4/1/2002 tarihli ve4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağaçlandırma: Saha etüdünden başlayarak proje, tohum temini, fidan üretimi, arazi hazırlığı, ekim, dikim ve bakım faaliyetlerini,

b) Birim fiyat: Birim iş için ödemeye esas fiyatı, vahidi fiyatı,

c) Erozyon kontrolü: Toprak muhafaza amacıyla, saha etüdünden başlayarak proje, arazi ıslahı, toprak stabilizasyonu, arazi hazırlığı, tohum ve fidan temini, fidan dikimi, tohum ekimi ve bakım çalışmalarının projede belirlenen amaca ulaşıncaya kadarki faaliyetlerini,

ç) Fidanlık işleri: Orman bitki türlerinin üretildiği fidanlıklardaki fidan üretimine ait her türlü işleri,

d) Hizmet sunucuları:6831 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi gereği orman köylerini kalkındırma kooperatifleri, köylüleri temsilen köy tüzel kişilikleri ve köylüleri,

e) İdare: Çevre ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatlarını,

f) İmar-ihya-rehabilitasyon: Ekonomiye katkı sağlanması ve biyolojik çeşitliliğin devamı amacıyla; mevcut kök sistemi itibarıyla yeterli yoğunluk ve dağılışta bulunan veya bulunmayan bozuk orman alanlarının koruma ile birlikte canlandırma kesimi, aşılama ve boşlukların uygun türlerle, ekim veya dikim yoluyla doldurularak verimli hâle dönüştürülmesini,

g) İşyeri: İşin yapılacağı yerin bulunduğu mevki ile amenajman planında veya projesinde belirtilen bölme ve/veya bölmeciği,

ğ) İşyerindeki köylüler: İşyerinin bulunduğu köy ve/veya kasaba nüfusuna kayıtlı veya işyerinin bulunduğu köy/kasabada ikamet eden 16 yaşından büyük kişileri,

h) İşyeri civarı: İşyerini mülki hudutları içinde bulunduran köy ve/veya kasabaların mülki hudutlarına bitişik köy ve/veya kasabalarla, mülki hudutları dışında kalıp bu köy ve/veya kasabalar ile ekonomik ve sosyal bağları bulunan çevresindeki köy ve/veya kasabaları,

ı) İşyeri civarındaki orman işlerinde çalışan köylüler: İşyeri civarında yer alan 16 yaşından büyük; köy veya kasaba nüfusuna kayıtlı ve/veya ikamet eden kişileri,

i) İşyerine olan mesafe: Köy ve/veya kasabanın merkezi ile işyeri arasında ölçülen harita üzerindeki yatay mesafeyi,

j) Koruya dönüştürme (Tahvil): Ormanın çok yönlü fonksiyonlarının devamlılığını sağlayacak koru ormanları oluşturmak amacıyla, sürgün verme özelliği olan geniş yapraklı türlerde, sürgünden gelen ve baltalık olarak işletilen ormanların koru ormanına dönüştürme çalışmalarını,

k) Kültür bakımı: Suni gençleştirme metoduyla tesis edilen kültür çağındaki meşcerelerde, işlem amacına uygun nitelikte genç meşcereler yetiştirmek amacıyla dikim sonrasından itibaren yapılan ot alma, çapa, sürgün kontrolü, süceyrat temizliği, teras onarımı, tamamlama ve tel çit tamiri işlemlerini,

l) Orman köylerini kalkındırma kooperatifi: Orman içi ve orman kenarı köy ve kasabalarda 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş, orman köy ve/veya kasabasının kalkındırılmasını hedefleyen tarımsal kalkındırma kooperatifini,

m) Silvikültür: Tabii ve suni gençleştirme, imar-ihya-rehabilitasyon, gençlik bakımı, kültür bakımı, sıklık bakımı, budama gibi faaliyetleri kapsayan ormancılık çalışmalarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Birim Fiyat Tespiti
Birim fiyat ve maliyet bedeli tespiti
Madde 4 -
(1) Birim fiyatların tespiti için Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından birim fiyat cetveli hazırlanır. Cetvelde bulunmayan işler için birim fiyat ise, 4/3/2009 tarihli ve 27159 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki esaslara göre KDV hariç olarak tespit edilir.

(2) Yukarıda belirtilen esaslara göre her iş çeşidi için birim fiyatlar hesaplanır ve iş çeşitlerine göre birim fiyat kararları düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşin Verilmesinde Öncelik Tespiti, Aranacak Nitelikler ve İstenecek Belgeler, İşin İlanı, İşin Dağıtımı
İşin verilmesinde öncelik tespiti
Madde 5 -
(1) İşin verilmesinde önceliğin tespiti, işyerinin ve işyerinde çalışacakların hangi mülki hudut ve orman teşkilatı hudutları içerisinde kaldığına bakılmaksızın, iş yerine olan mesafeleri ve iş güçleri dikkate alınarak aşağıdaki sıraya göre yapılır:

a) İşyerindeki orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ile işyerindeki köylüler ve köy tüzel kişilikleri(1).

b) İşyeri civarındaki orman köylerini kalkındırma kooperatifleri ve orman işlerinde çalışan köylüler.

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin iş güçlerinin yetmemesi veya işe ehil olmamaları veya ilan edilen birim fiyatın üstünde fiyat istemeleri veya işin dağıtımı veya yapılması ile ilgili konularda çözülmesi mümkün olmayan ihtilaflar çıkarmaları gibi hâllerde ise işyerine civar olmayan orman köylerini kalkındırma kooperatifleri veya köylülere yaptırılabileceği gibi4734 sayılı Kanuna göre de yaptırılabilir.

(3) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen önceliğe sahip olan kooperatiflerin birden fazla olması veya aynı köyde kooperatifle birlikte kooperatif ortağı olmayan köylülerin de bulunması hâlinde aynı şekilde kooperatif ve köylülerin her biri aynı önceliğe sahiptir.
Aranacak nitelikler ve istenecek belgeler
Madde 6 -
(1) Aranacak nitelikler ve istenecek belgeler şunlardır:

a) Kooperatiflerde;

1) Orman köyleri ve kasabalarında kurulmuş olması,

2) Kooperatif yönetim kurulu tarafından kooperatifi temsile yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,

3) Kooperatifin ana sözleşmesinin çalışma konuları içersinde ormancılık faaliyetlerinin bulunması ve bu maddelerin kooperatifi temsile yetkili kişilerce onaylanmış sureti,

4) Kanuni süre içinde son genel kurulunu yapmış olduğuna dair belge,

5) İşi yapmak istediklerine dair yazılı müracaatı,

6) Çalışacak ortaklar listesi.

b) Köy tüzel kişiliklerinde;

1) Köy ihtiyar heyetince, işi yapmak ve işle ilgili iş ve işlemlerde muhtarın köy tüzel kişiliği adına yetkilendirildiğine dair mülki amir tarafından onaylanmış köy kararı,

2) 16 yaşından büyüklerden oluşan çalışacaklar listesi,

3) Çalışanların köyde ikamet ettiğine dair muhtarlıktan alınan belge veya köy nüfusuna kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Köylülerde ise köylülerin köyde ikamet ettiğine dair muhtarlıktan alınan belge veya köy nüfusuna kayıtlı olduğuna dair belge.
İşin ilanı
Madde 7 -
(1) Yapılacak iş, öncelik sırasına göre ilan edilir. Yapılacak ilanda; işin niteliği, miktarı, yapılma yeri, işe başlama ve bitirme tarihleri, yapılacak işin çeşidine göre tespit edilen birim fiyatlar, işi yapacak kişilerde aranan nitelikler ve istenecek belgeler, müracaat yeri, son müracaat tarihi bilgileri bulunur. İdarece mühürlenip tasdik edilmiş ilan metni, yedi takvim günü süreyle ilan edilmek üzere köy muhtarlıklarına ve/veya kooperatif başkanlıklarına gönderilir ve idare ilan panosunda ilan edilir. İdare ilan panosunda ilan edildiğine dair belge düzenlenir.
İşin dağıtımı
Madde 8 -
(1) İlanda belirtilen son müracaat tarihine kadar işi yapmak isteyen kooperatifler, köy tüzel kişiliği(1) ve köylüler iş güçlerini de belirtir şekilde İdareye başvururlar.

(2) Başvuruda bulunanların iş gücü toplamının, toplam iş gücü miktarını karşılayabilecek miktarda olması hâlinde iş, başvuruda bulunanlara iş gücü oranında dağıtılır.

(3) Başvuruda bulunanların iş gücü toplamının, toplam iş gücü miktarından fazla olması hâlinde; başvuruda bulunanların iş gücü ve iş yerine olan mesafeleri değerlendirilerek, iş güçleri oranında işin dağıtımı yapılır.

(4) İşin dağıtımı yapıldıktan sonra dağıtılmamış iş kalması ve/veya işin dağıtımında ihtilaf çıkması hâlinde; gerekirse önceden duyurulmayan, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen gerçek ve/veya tüzel kişilere de aynı usullerle ilan edilerek veya4734 sayılı Kanuna göre yaptırılabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şartname ve Sözleşme ile İlgili Esaslar
Sözleşme ve şartname düzenlenmesi
Madde 9 -
(1) İşin yapımı ile ilgili olarak aşağıda belirtilen bilgileri içeren sözleşme ve şartname düzenlenir. İdare ile hizmet sunucusu arasında düzenlenecek olan sözleşme 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun 355 inci maddesine göre istisna akdi niteliğinde olup birim fiyat sözleşmesidir.
Şartname ve sözleşmede yer alması gereken hususlar
Madde 10 -
(1) Şartname ve sözleşmede, işin yapımı ile alakalı bilgileri içeren aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Taraflar ve taraflara ilişkin bilgiler,

b) Tanımlar ve kısaltmalar,

c) İşin adı, sözleşmenin türü ve bedeli,

ç) Sözleşme bedeline dâhil olan giderler (Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili  diğer giderlerin kime ait olduğu),

d) Sözleşmenin ekleri,

e) Sözleşmenin süresi,

f) İşin yapılma yeri, işyeri teslim ve işe başlama tarihi,

g) Teminata ilişkin hükümler, verilecekse avans ve fiyat farkı verilmesi şartları ve miktarı,

ğ) Ödeme yeri ve şartları,

h) Cezalar ve kesintiler,

ı) Süre uzatımı verilebilecek hâller ve şartlar,

i) Kontrol teşkilatı, görev ve yetkileri,

j) Çalışanların hakları ve çalışma şartları,

k) İşin yürütülmesine ilişkin kayıt ve tutanaklar,

l) Teslim ve tesellüme ilişkin şartlar,

m) İşin ve işyerlerinin korunması,

n) Çalışanlarla ilgili sorumluluklar,

o) Sözleşmede değişiklik yapılması,

ö) Sözleşmenin feshi,

p) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ek işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi,

r) Cezai sorumluluk,

s) Anlaşmazlıkların çözümüne ve sözleşmenin yürürlüğe girmesine ilişkin hükümler,

ş) Diğer hususlar.
Şartname ve sözleşmenin imzalanması
Madde 11 -
(1) Sözleşme taraflarca imzalanır. İşin, köyde birden çok kişi tarafından yüklenilmesi hâlinde ise, işi yapacakların her birisinin T.C. Kimlik Numarası ile adı soyadı, baba adı, doğum tarihinin yer aldığı ve imzalayacakları tek bir sözleşme düzenlenir.
Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâller
Madde 12 -
(1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hâller aşağıda belirtilmiştir.

a) Doğal afetler,

b) Genel salgın hastalıklar,

c) Kısmi veya genel seferberlik ilanı,

ç) Bu işlerin gerçekleştirilmesini teknik yönden imkansız kılan ve toprağın tav hâlini bozan aşırı don ve kuraklık ile çalışmayı engelleyecek şiddet ve miktarda yağmur ve kar yağışı gibi hâller,

d) İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer hâller.

(2) Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlarda dâhil olmak üzere, İdare tarafından yukarıda belirtilen hâllerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; hizmet sunucudan kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, hizmet sunucunun bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde hizmet sunucunun İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
Hizmet sunucularının yükümlülükleri
Madde 13 -
(1) Yapılacak işte hizmet sunucusu kooperatifler, köy tüzel kişilikleri(1) ve köylüler, aldığı işin işverenidir. İşten doğan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile her türlü iş kazası ve vergi mevzuatından doğacak yükümlülüklerden hizmet sunucuları sorumludur.
Yasak fiil ve davranışlar
Madde 14 -
(1) Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikâp, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

ç) Taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar vermek.

d) Bilgi ve deneyimini İdarenin zararına kullanmak.

e) Mücbir sebepler dışında, sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.
İş artışı
Madde 15 -
(1) Öngörülemeyen durumlar sebebiyle iş artışının zorunlu olması hâlinde, İdare hizmet sunucu ile anlaşmak suretiyle aynı sözleşme hükümlerine göre işi yaptırabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Düzenleyici işlemler
Madde 16 -
(1) Çevre ve Orman Bakanlığı, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olarak alt düzenleyici işlemler yapmaya yetkilidir.
Yürürlük
Madde 17 -
(1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
(1) Danıştay Onüçüncü Dairesinin 23/5/2011 tarihli ve E.: 2011/912 sayılı Kararı ile bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde, 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında ve 13 üncü maddesinde yer alan “köy tüzel kişilikleri” ibareleri ile 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin yürütmesi durdurulmuştur. Daha sonra aynı Dairenin 28/4/2015 tarihli ve E.: 2011/912, K.: 2015/1635 sayılı Kararı ile yürütmesi durdurulan ibareler ve bendin iptaline karar verilmiştir.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul