En son güncellemeler 10 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAKLARININ DÜZENLENMESİNDE, TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Yönt. (RG: 04.04.2014) (Değişik:RG-4/4/2014-28962)
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve
   2918
   sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler hakkında düzenlenecek Mülki Amire Sevk Tutanağı ile Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şeklini, içeriğini, teminini ve kullanma esaslarını; para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak usul ve esasları; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin merkez, bölge il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personelinden tutanak düzenleyeceklerin niteliklerini, yetki sınırlarını, hangi hallerde hangi belge ve tutanakları düzenleyeceklerini, koordinasyon ve işbirliği esaslarını belirlemektir.
  
Kapsam
Madde 2 - Yönt. (RG: 04.04.2014)
(1) Bu Yönetmelik;

a) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) Mülki Amire Sevk Tutanağı ile Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şeklini, içeriğini, teminini ve kullanma esaslarını, tahsil ve takibini,

b) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) Kimlerin hangi hallerde Mülki Amire Sevk Tutanağı ile Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlemeye yetkili olduklarını,

c) (Mülga:RG-4/4/2014-28962)

ç) Kimlerin hangi hallerde araçların tescil plakasına göre tutanak düzenleyebileceğini ve bu konuda yapılacak işlemleri,

d) Trafik idari para cezalarının ödenme süresini, yerini, şeklini ve tahsilâtı yapan kuruluşların sorumluluklarını,

e) Trafik idari para cezalarının belirlenen sürelerde ödenmemesi halinde yapılacak işlemleri ve diğer işbirliği esaslarını,

f) Trafikten men edilen (Ek ibare:RG-4/4/2014-28962) veya muhafaza altına alınan araçlar ile geçici olarak geri alınan sürücü belgeleri için düzenlenecek tutanakları ve bunların defter kayıtlarına ilişkin hususları,

kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve
   2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 121
   inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 04.04.2014)
(1) Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Ceza puanı: Karayolları Trafik Kanununun kabahat saydığı fiillerden dolayı haklarında idari para cezası uygulanan sürücülere, aldıkları her ceza için Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilmiş olan puanı,

b) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) Mülki Amire Sevk Tutanağı: Karayolları Trafik Kanununda öngörülen ve karar vermeye mülki amirlerin yetkili olduğu kabahatlerin tespiti amacıyla yetkililerce tanzim edilen tutanağı,

c) Genel zabıta: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının genel kolluk personelini,

ç) Karayolları Genel Müdürlüğü personeli: Karayolları Trafik Kanununun yetki vermiş olduğu hükümler doğrultusunda, işlenmiş olan kabahatten dolayı işlem yapmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğünce görevli ve yetkili kılınmış personeli,

d) (Mülga:RG-4/4/2014-28962)

e) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı: Karayolları Trafik Kanununun kabahat saydığı ve karşılığında idarî para cezası öngörülmüş fiiller hakkında yetkililerce tanzim edilen tutanağı,

f) (Mülga:RG-4/4/2014-28962)

g) Trafik zabıtası: Karayolları Trafik Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen zabıtayı,

ğ) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı personeli: Karayolları Trafik Kanununun yetki vermiş olduğu hükümler doğrultusunda, işlenmiş olan kabahatten dolayı işlem yapmak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ilgili birimlerinde görevli ve yetkili kılınmış personeli,

h) (Ek:RG-4/4/2014-28962) Yetkili personel:
   2918
   sayılı Kanununda öngörülen fiiller karşılığında düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarını ve mülki amire sevk tutanaklarını Maliye Bakanlığının ilgili biriminden teslim almak ve teslim etmek üzere yetkilendirilen görevliyi,

ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
(Değişik başlık:RG-4/4/2014-28962)
Mülki Amire Sevk Tutanağı, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı, Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı ve Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının Şekli, İçeriği ve Basımı, Tutanak Düzenlemeye Yetkili Kılınanlar, Tutanakların Düzenlenme Usul ve Esasları
Düzenlenecek tutanakların şekli, içeriği ve basımı
Madde 5 - Yönt. (RG: 04.04.2014) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2014-28962)
(1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-1)’de, elektronik ortamda düzenlenen Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-2) ve (Ek-3)’te, Mülki Amire Sevk Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-4)’te, elektronik ortamda düzenlenen Mülki Amire Sevk Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-5)’te, Mazbatalı Tebligat Zarfının şekli ve içeriği (Ek-6)’da, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağının şekli ve içeriği (Ek-7)’de, Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının şekli ve içeriği ise (Ek-8)’de gösterilmiştir.

(2) Mülki Amire Sevk Tutanağı ve Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı, Maliye Bakanlığınca bastırılır ve yetkili kılınmış kuruluşlara dağıtılmak üzere Maliye Bakanlığınca belirlenecek birime veya kuruma gönderilir. Bu Yönetmelikte belirtilen tutanaklar elektronik ortamda da üretilebilir ve düzenlenebilir. Buna dair diğer usul ve esaslar İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenir.
Tutanak düzenlemeye yetkili kılınanlar (Değişik başlık:RG-4/4/2014-28962)
Madde 6 - Yönt. (RG: 04.04.2014)
(1) (Değişik ibare:RG-4/4/2014-28962) Tutanaklar, Karayolları Trafik Kanununda belirtilen hükümlere aykırı hareket edenler hakkında ve yetki sınırları içinde;

a) Trafik zabıtası,

b) Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde genel zabıta,

c) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinin merkez, bölge il ve ilçe kuruluşlarında görevli ve yetkili kılınmış personeli,

tarafından düzenlenir.
Tutanakların teslim alınması ile birimlerce yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar
Madde 7 - Yönt. (RG: 04.04.2014) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2014-28962)
(1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre; yetkili personele vergi dairelerince kullanıldıkça yenisi verilmek üzere yeteri kadar Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Mülki Amire Sevk Tutanağı verilir.

(2) 6 ncı maddede belirtilen görevliler tarafından;

a) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-10),

b) Mülki amirlerin yetkisine giren kabahatlerle ilgili düzenlenen Mülki Amire Sevk Tutanakları Mülki Amire Sevk Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-11),

c) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar için düzenlenecek olan Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanakları, Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-13),

ç) Geçici olarak geri alınan sürücü belgeleri için düzenlenen Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanakları, Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defterine (Ek-14),

kaydedilerek, kullanılmak üzere ilgili personele zimmet karşılığı verilir.
Tutanakların düzenlenmesi ve teslimine ilişkin usul ve esaslar
Madde 8 - Yönt. (RG: 04.04.2014) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2014-28962)
(1) Tutanakların her nüshası okunaklı olacak şekilde, sabit, mürekkepli veya tükenmez kalemle tam ve eksiksiz doldurulur. Tutanaklar düzenleyen/düzenleyenler ve kural ihlalinde bulunan tarafından imzalanır. Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı konulur.

a) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı (Ek-1) üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye verilir, ikinci nüshası görev hitamında tutanağı düzenleyen görevlinin bağlı olduğu kurumun ilgili birimine muhafaza edilmek üzere teslim edilir. Ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler elektronik ortama aktarılır ve bu veriler Maliye Bakanlığının ilgili birimleri ile elektronik ortamda paylaşılır. Dip koçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun yetkili personeline verilir.

b) Mülki Amire Sevk Tutanağı (Ek-4) üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen tutanakların iki nüshası görevlinin bağlı olduğu kuruma teslim edilir. Kurumdaki ilgili birim tarafından, tutanak mülki amire sevk defterine (Ek-12) kaydedilerek birinci nüshası düzenlenecek idari yaptırım kararı ile birlikte onaylanmak üzere ilgili mülki amirliğe yedi iş günü içerisinde gönderilir, tutanağın ikinci nüshası kurumda muhafaza edilir. Dip koçanı ise, bittikten sonra tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere bağlı olunan kurumun yetkili personeline verilir.

(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının taşınabilir veya el cihazlarıyla elektronik ortamda (Ek-3) üretilerek düzenlenmesi ve kural ihlalinde bulunana ihlalin gerçekleştiği yerde tebliğ edilmesi halinde;

a) Tutanak, düzenleyen/düzenleyenler ile kural ihlalinde bulunan tarafından imzalanır. Tutanakları imza etmekten kaçınanlar için “imza etmedi” kaydı konulur.

b) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın bir nüshası kural ihlalinde bulunan ilgiliye verilir, ikinci nüshası ise görev hitamında bağlı olunan kurumun ilgili birimine teslim edilir ve kurumda muhafaza edilir. Ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler cezanın kesinleşmesinden sonra tahsil ve takip için elektronik ortamda Maliye Bakanlığına gönderilir.

(3) Mülki Amire Sevk Tutanağının sabit/masa üstü cihazlarla elektronik ortamda (Ek-5) üretilmesi halinde;

a) Tutanak iki nüsha olarak düzenlenir ve düzenleyen/düzenleyenler tarafından tüm nüshaları imzalanır.

b) Tutanağın bir nüshası düzenlenecek idari yaptırım kararı ile birlikte onaylanmak üzere mülki amirliğe gönderilir, diğer nüshası ise kurumda muhafaza edilir.

(4) Birkaç trafik kuralının bir arada ihlal edilmesi halinde, tutanaklara her ihlal için fiile uyan kanun maddeleri ayrı ayrı yazılır. Aynı anda üçten fazla ihlal tespit edildiği durumlarda, ilgili maddeler için yeni tutanak düzenlenir.
Araçların tescil plakasına veya yükü gönderene tutanak düzenlenmesi
Madde 9 - Yönt. (RG: 04.04.2014) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2014-28962)
(1) Karayolları Trafik Kanunu gereğince yetkili kılınmış personel tarafından, Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen kural ihlallerinde bulunan araçların tescil plakaları üzerinden, araç veri tabanında bulunan bilgisayar kayıtları veya araç tescil dosyasındaki bilgiler esas alınarak sahiplerine cezai işlem uygulanır.

(2) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince araç sürücüsü ile birlikte ayrıca araç sahibine/işletenine/yük gönderene de trafik idari para cezası öngörülen durumlarda, aracın tescil belgesi ve diğer belgelerdeki bilgiler esas alınarak, araç sahibine/işletenine/yük gönderenine tescil plakası üzerinden trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.

(3) Tutanak, bir sureti ilgiliye tebliğ edilmek, bir sureti ilgili birimde saklanmak, dip koçanı ise bittikten sonra tutanakların teslim alındığı vergi dairesine teslim edilmek üzere üç nüsha olarak düzenlenir. Tutanağın sabit/masa üstü cihazlarla veya taşınabilir cihazlarla elektronik ortamda (Ek-2) üretilmesi halinde, bir sureti ilgiliye tebliğ edilmek, bir sureti birimde saklanmak üzere iki nüsha olarak düzenlenir. Ceza tutanaklarına ilişkin bilgiler elektronik ortama aktarılarak Maliye Bakanlığının ilgili birimleri ile elektronik ortamda paylaşılır.

(4) Bu şekilde düzenlenen tutanaklar düzenleyen/düzenleyenler tarafından imzalanır ve gereği yapılmak üzere görevlilerin bağlı bulundukları kuruluşun ilgili birimine teslim edilir.
Tutanakların tebliğ işlemleri
Madde 10 - Yönt. (RG: 04.04.2014) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2014-28962)
(1) Trafik idari para cezası karar tutanaklarının tebliği, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20 nci maddesinde yer alan soruşturma zamanaşımı süreleri içerisinde yapılır. 
 
(2) Trafik idari para cezası karar tutanakları için kural ihlalinin tespit edildiği tarihteki araç sahibinin adres bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminden, buradan temin edilememesi durumunda tescil bilgisayar kayıtlarından, bunun da mümkün olmaması halinde ise yazılı olarak veya elektronik sistemle aracın kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşundaki dosyasından tespit edilerek tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur. 
 
(3) Mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararları için ilgilinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kimlik Paylaşımı Sisteminden elektronik ortamda alınan adresine, bunun mümkün olmaması halinde ise mülki amire sevk tutanağındaki beyan adresine göre tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur. 
 
(4) Araçların tescil plakasına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağı araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine, mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararı ise ilgilisine, posta yoluyla veya 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine göre elektronik ortamda tebliğ edilir. 
 
(5) Posta yoluyla tebliğ edilecek tutanakların bir nüshası mazbatalı tebligat zarfı (Ek-6) içine konularak ilgilisine tebliğ için gönderilir. 
 
(6) Tebliğ edilen tutanaklara ilişkin bilgiler, cezanın kesinleşmesinden sonra takip ve tahsili için yedi iş günü içinde elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilir.
Yabancı ülkede kayıtlı araçlara uygulanan trafik idari para cezalarının tebliği, takibi ve tahsili
Madde 11 -
(1) Yabancı ülkelerde kayıtlı araçların sürücülerine Karayolları Trafik Kanununa istinaden düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin bilgiler, ivedilikle elektronik ortama aktarılır. 
 
(2) Yetkililerin dur uyarısına rağmen durmayarak seyrine devam eden, trafik kural ihlalinde bulunan, ancak durdurulması mümkün olmayan veya durdurulması trafik güvenliği açısından tehlike teşkil eden, trafik kuralını ihlal ettiği teknik cihazlarla tespit edilen ve yabancı ülkelerde kayıtlı araçların tescil plakasına göre düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin bilgiler ivedilikle elektronik ortama aktarılır ve bu tutanaklar gümrük kapılarında aracın sürücüsüne tebliğ edilir. 
 
(3) Trafik idari para cezası karar tutanaklarına ilişkin gümrük kapılarında yapılacak ödemeler kabul edilir. 
 
(4) Yabancı ülkede kayıtlı araçların sürücüsüne, sahibine, işletenine veya gönderenine uygulanan, ancak tebliğ edilemeyen trafik idari para cezalarına ilişkin tutanaklar tebliğ edilmek üzere, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 25 inci maddesi gereğince ilgili ülke Büyükelçiliğimize/Başkonsolosluğumuza gönderilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilebileceği gibi doğrudan Valiliklerimizce de ilgili ülke Büyükelçiliğimize/Başkonsolosluğumuza gönderilebilir. 
 
(5) İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları ile Gümrük Müsteşarlığı, yabancı ülkede kayıtlı araçların sürücülerine, sahiplerine, işletenlerine veya gönderenlerine uygulanan trafik idari para cezalarının tebliği, takibi ve tahsili konusunda gerekli tedbirleri alabilir.
Trafikten men edilen/muhafaza altına alınan araçlar için kullanılacak tutanak ve defterlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar (Değişik başlık:RG-4/4/2014-28962)
Madde 12 - Yönt. (RG: 04.04.2014)
(1) Karayolları Trafik Kanununun ilgi maddeleri gereğince bu Kanunla yetkili kılınan görevliler tarafından;

a) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) Trafikten men edilen veya muhafaza altına alınan araçlar için, bir nüshası kural ihlali yapan sürücüye verilmek, bir nüshası birimde oluşturulacak dosyada muhafaza edilmek, bir nüshası ise dip koçanda kalmak üzere üç nüsha olarak “Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı” (Ek-7) düzenlenir.

b) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) Trafikten men edilen araca ilişkin bilgiler “Trafikten Men Edilen Araç Kayıt Defteri (Ek-15)”ne, muhafaza altına alınan araca ilişkin bilgiler ise “Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A)”ne kaydedilir.

(2) Bu tutanağın elektronik ortamda üretilmesi halinde, iki nüsha olarak düzenlenir.
Geçici olarak geri alınan sürücü belgeleri için kullanılacak tutanak ve defterlerin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar
Madde 13 -
(1) Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereğince bu Kanunla yetkili kılınan görevliler tarafından;

a) Geçici olarak geri alınan sürücü belgeleri için dört nüsha olarak “Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı” (Ek-8) düzenlenir.

b) Tutanağın birinci nüshası sürücü belgesi geri alınan sürücüye verilir, ikinci nüshası bilgisayar veri girişi işlemlerini yapan birime gönderilir. Üçüncü nüshası ise geri alınan sürücü belgesi ile birlikte birimde oluşturulacak dosyada muhafaza edilir.

c) Geçici olarak geri alınan sürücü belgesi, “Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgeleri Kayıt Defteri (Ek-16)”ne kaydedilir.

(2) Elektronik ortamda üretilmesi halinde, tutanak iki nüsha olarak düzenlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Para Cezalarının Ödenmesinde Takip Edilecek Usul ve Esaslar ile Para Cezalarının Ödenebileceği Yerler ve İşlemler, Para Cezalarının Ödenme Süresi, Başvuru Yolu
Para cezalarının ödenmesinde takip edilecek usul ve esaslar ile para cezalarının ödenebileceği yerler ve işlemler
Madde 14 - Yönt. (RG: 04.04.2014)
(1) (Mülga:RG-4/4/2014-28962)

(2) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı idarî para cezaları Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir.

(3) İdari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.

(4) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi halinde; dörtte bir oranında indirim yapılır. Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması ve 1 (bir) ay içerisinde ilgili vergi dairesine müracaat etmesi halinde, vergi dairesince ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti de bir yıl içinde ve dört eşit taksitte ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda, idarî para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilir.

(5) Trafik idari para cezalarını tahsil eden banka veya PTT idaresi, Maliye Bakanlığınca tespit edilen süre içinde, Maliye Bakanlığının ilgili birimine elektronik ortamda bilgi vermek zorundadır.

(6) Banka veya PTT ile yapılan ödemelerde paranın bankaya veya PTT’ye yatırıldığı tarih ödeme tarihi sayılır.

(7) PTT veya bankalar aracılığıyla yapılacak idarî para cezası tahsilâtında, ilgili kanunlarda ve Maliye Bakanlığı koordinasyonuyla yapılacak protokollerde yer alan hükümler dikkate alınır.
Para cezalarının ödenme süresi
Madde 15 - Yönt. (RG: 04.04.2014)
(1) (Değişik:RG-4/4/2014-28962) Para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez. 
 
(2) Süresinde ödenmeyen ve kesinleşen idarî para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
Başvuru yolu
Madde 16 -
(1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir.

(2) İdarî yaptırım kararının verildiği işlem kapsamında aynı kişi ile ilgili olarak idarî yargının görev alanına giren kararların da verilmiş olması halinde; idarî yaptırım kararına ilişkin hukuka aykırılık iddiaları bu işlemin iptali talebiyle birlikte idarî yargı merciinde görülür.

(3) Mücbir sebebin varlığı dolayısıyla bu sürelerin geçirilmiş olması halinde, bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde karara karşı başvuruda bulunulabilir. Bu başvuru, kararın kesinleşmesini engellemez; ancak mahkeme yerine getirmeyi durdurabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Alındı ve Tutanakların Teslim ve Takibinde Kullanılacak Defterler ile Tutanakların Saklanma Süreleri
Tutanakların teslim ve takibinde kullanılacak defterler
Madde 17 - Yönt. (RG: 04.04.2014) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-4/4/2014-28962)
(1) Tutanakların teslim ve takibinde kullanılacak defterler aşağıda belirtilmiştir;

a) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-10),

b) Mülki Amire Sevk Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-11),

c) Mülki Amire Sevk Defteri (Ek-12),

ç) Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-13),

d) Geçici Olarak Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağı Kayıt ve Zimmet Defteri (Ek-14),

e) Trafikten Men Edilen Araç Defteri (Ek-15),

f) Muhafaza Altına Alınan Araç Kayıt Defteri (Ek-15/A),

g) Geçici Olarak Geri Alınan Sürücü Belgeleri Kayıt Defteri (Ek-16).

(2) Bu Yönetmelikteki defterlerden (Ek-10), (Ek-11), (Ek-12), (Ek-13), (Ek-14), (Ek-15), (Ek-15/A) ve (Ek-16), yetkili kılınan görevlilerin bağlı oldukları kuruluşlarca bastırılarak ilgili birimlere dağıtımı yapılır.

(3) Tutanaklar teslim edilirken, ilgili kayıt ve zimmet defterine kaydedilerek, teslim eden ve alan görevliler tarafından imzalanır.
Tutanakların saklanma süreleri
Madde 18 - Yönt. (RG: 04.04.2014) (Değişik:RG-4/4/2014-28962)
(1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı ve Mülki Amire Sevk Tutanaklarının dip koçanları, bittikten sonra yetkili personel tarafından tutanakların teslim alındığı kurumun ilgili birimine teslim edilir. Bu tutanakların trafik kuruluşlarında kalan nüshaları tebliğ tarihinden itibaren beş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi sonunda usulüne göre imha edilir.

(2) Araç Trafikten Men/Muhafaza Altına Alma Tutanağı ve Sürücü Belgesi Geri Alma Tutanağının dosyada muhafaza edilen nüshaları ile tutanakların dip koçanları aracın/sürücü belgesinin teslim tarihinden itibaren beş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi sonunda usulüne göre imha edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 19 -
(1) 27/1/1989 tarihli ve 20062 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Trafik Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Esas ve Usuller ile Kullanılacak Belgeler Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Tutanak bilgilerinin elektronik sistemle aktarılması
Geçici Madde 1 -
(1) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarındaki bilgilerin Maliye Bakanlığına elektronik sistemle aktarılmasına 1/7/2011 tarihine kadar başlanır.

(2) Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarındaki bilgilerin Maliye Bakanlığına elektronik sistemle aktarılmasına başlanıncaya kadar, bu tutanaklar birer nüsha fazla düzenlenir ve trafik idari para cezasının kesinleşmesini müteakiben Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Sevk Listesine (Ek–17) kaydedilerek, yedi iş günü içinde Maliye Bakanlığının tutanağın düzenlendiği yerde belirlemiş olduğu birime veya kuruma takip ve tahsili için gönderilir.
Geçmiş dönem evraklarının kullanımı
Geçici Madde 2 -
İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca belirlenecek tarihe kadar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce basımı yapılmış olan, Trafik Para Cezası Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Alındıları, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanakları ve Cumhuriyet Savcılığına Sevk Tutanaklarının kullanımına devam edilir.
Alındıların saklanması
Geçici Madde 3 - Yönt. (RG: 04.04.2014) (Ek:RG-4/4/2014-28962)
(1) 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yayımı tarihinden önce düzenlenen trafik para cezası muhasebe yetkilisi mutemedi alındılarının trafik kuruluşlarında kalan nüshaları düzenlendikleri tarihten itibaren beş yıl süreyle arşivlenerek saklanır ve süresi sonunda usulüne uygun olarak imha edilir.
Yürürlük
Madde 20 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 - Yönt. (RG: 04.04.2014) (Değişik:RG-4/4/2014-28962)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Maliye, Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanları birlikte yürütür.
(1 Bu yönetmeliğin adı “Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar Ve Defterler Hakkında Yönetmelik” iken 4/4/2014 tarihli ve 28962 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar Ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  6/4/2011

  27897

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  4/4/2014

  28962

  2.       

   27/1/2017

   29961

   

   
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/04/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/01/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/01/2017 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-4 CUMHURİYET SAVCILIĞINA SEVK TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/04/2014 - 4/4/2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-5 CUMHURİYET SAVCILIĞINA SEVK TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/04/2014 - 4/4/2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-6 TEBLİĞ MAZBATASI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 06/04/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-7 ARAÇ TRAFİKTEN MEN TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/04/2014 - 4/4/2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-8 GEÇİCİ OLARAK SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/04/2014 - 4/4/2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-10 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI KAYIT VE ZİMMET DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 06/04/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-11 CUMHURİYET SAVCILIĞINA SEVK TUTANAĞI KAYIT VE ZİMMET DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/04/2014 - 4/4/2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir.
  EK-12 CUMHURİYET SAVCILIĞINA SEVK DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/04/2014 - 4/4/2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-13 ARAÇ TRAFİKTEN MEN TUTANAĞI KAYIT VE ZİMMET DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/04/2014 - 4/4/2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-14 GEÇİCİ OLARAK SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞI KAYIT VE ZİMMET DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/04/2014 - 4/4/2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-15 TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇ DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/04/2014 - 4/4/2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-15/A MUHAFAZA ALTINA ALINAN ARAÇ KAYIT DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/04/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-16 GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINAN SÜRÜCÜ BELGELERİ KAYIT DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/04/2014 - 4/4/2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-17 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI SEVK LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 06/04/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  14878 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  EK-1 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 04/04/2014 - 27/01/2017 - 4/4/2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 TRAFİK İDARİ PARA CEZASI KARAR TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 04/04/2014 - 27/01/2017 - 4/4/2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-4 CUMHURİYET SAVCILIĞINA SEVK TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-5 CUMHURİYET SAVCILIĞINA SEVK TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-7 ARAÇ TRAFİKTEN MEN TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-8 GEÇİCİ OLARAK SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-9 TRAFİK CEZASI MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ ALINDISI KAYIT VE ZİMMET DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK–9 TRAFİK CEZASI MUHASEBE YETKİLİSİ MUTEMEDİ ALINDISI KAYIT VE ZİMMET DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - 4/4/2014 tarihli 28962 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değiştirilmiş halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-11 CUMHURİYET SAVCILIĞINA SEVK TUTANAĞI KAYIT VE ZİMMET DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-12 CUMHURİYET SAVCILIĞINA SEVK DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-13 ARAÇ TRAFİKTEN MEN TUTANAĞI KAYIT VE ZİMMET DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-14 GEÇİCİ OLARAK SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALMA TUTANAĞI KAYIT VE ZİMMET DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-15 TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇ DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-16 GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINAN SÜRÜCÜ BELGELERİ KAYIT DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 06/04/2011 - 04/04/2014 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 06.04.2011-04.04.2014 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul