En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: AT YARIŞLARI MÜŞTEREK BAHİSLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (RG: 20.12.2018)
AT YARIŞLARI MÜŞTEREK BAHİSLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Dayanak
Tanımlar
Madde 3 - Yönt. (RG: 20.12.2018), Tebliğ 14920-2(2015)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Asgari iştirak bilet bedeli: Günün koşullarına ve müşterek bahis çeşitlerine göre Yarış Müessesesi tarafından tespit edilen ve oynayanın müşterek bahse iştirak edebilmesi için ödeyeceği meblağı,

b) At başı: Bir koşuyu birden fazla atın başa baş bitirmesini,

c) Bilet: Kuponun müşterek bahis oyun terminaline okutulması neticesinde kuponda işaretlenen tüm bilgiler ile bahsin kabul edildiği terminal numarasının, sistem tarafından her bilete özel olarak verilen seri numarasının, bahsin sistem tarafından kabul ediliş tarih ve saatinin yer aldığı belgeyi,

ç) Bilet bedeli: Bilet üzerinde yer alan müşterek bahis çeşitlerinin iştirak bedelleri toplamını,

d) Birim fiyat: Herhangi bir müşterek bahis oyun çeşidinin bir adet kombinasyonunun Yarış Müessesesince tespit edilen bedelini veya iştirak bedeli oyun bedelinden eksik olan oyunlarda iştirak bedelinin oyun bedeline oranını,

e) Dağıtılacak kazanç tutarı: Dağıtılacak tutardan kazançlı oyun bedeli toplamının çıkarılması neticesinde bulunan tutarı,

f) Dağıtılacak tutar: 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan tutar, oran veya oranlarda iştirakçilere ödenebilecek ikramiye tutarını,

g) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Eküri: Aynı koşuda, at sahibi ve eşi üzerine koşan atlar ile at sahibine, kardeşine, bunların eş ve çocuklarına ait olup, aynı koşuya katılan at sahiplerinin yazılı başvuruları üzerine resmi programda eküri oldukları ilan edilen atları,

ğ) Elektronik bilet: Sanal ortamda işaretlenmiş elektronik kupon karşılığında Yarış Müessesesinin müşterek bahis bilgi işlem sistemi veri tabanında bir seri numarası verilerek kayıt altına alınmış olan ve iştirakçiye elektronik ortamda gönderilen bilet bilgisini,

h) Elektronik kupon: Müşterek bahislere katılım için Yarış Müessesesinin sanal ortamı üzerinde bahis amacı ile oynayan tarafından işaretlenen görüntü alanlarını,

ı) En fazla ganyan oynanan at: Bir koşuda üzerine en çok ganyan satışı yapılan atı,

i) Ganyan at: Bir koşuda kesinleşen koşu neticesine göre birinci gelen atı,

j) Günlük resmi program: Üzerine müşterek bahis kabul edilmiş olmak şartıyla yurtiçi veya yurtdışı bir veya birden fazla hipodromda düzenlenen koşuların tümünün veya birkaçının tek bir yarış programı altında birleştirilmesi ile oluşturulan ve Yarış Müessesesi tarafından basılı veya resmi internet sitesi aracılığıyla yayımlanan yarış programını,

k) İştirak bedeli: Yarış Müessesesinin belirlediği ve ilan ettiği müşterek bahis çeşitleri için hesaplanan oyun bedeli ne olursa olsun, oyun bedelinin Yarış Müessesesince tespit ve ilan edeceği orandan ve asgari iştirak bedelinden az olmamak üzere oynayanın oyuna iştirak etmek için oyun bedelinin altında veya üstündeki tutarlarda ödemek istediği bedeli,

l) Kazananlar hissesi: Dağıtılacak kazanç tutarının, kazançlı oyun bedeli toplamına bölünmesi sonucu elde edilen rakama bir Türk Lirası ilavesi ile bulunan ve kazançlı kombinasyonlara bir Türk Lirası karşılığı için ödenecek meblağı,

m) Kazançlı bilet: Yarış Müessesesi müşterek bahis bilgi işlem sistemindeki kayıtlara göre kazançlı olarak tanımlanan bileti,

n) Kazançlı oyun bedeli toplamı: Kazançlı kombinasyonların birim fiyat toplamını,

o) Kupon: Müşterek bahis oynayan kişi tarafından üzerine koşu yerinin, koşu numarasının, seçilen at veya atların numaralarının, katıldığı bahis türünün, misli adedinin işaretlendiği ve şekli Yarış Müessesesince tespit edilen formu,

ö) Misli: Herhangi bir müşterek bahis çeşidinin aynı kombinasyonundan kaç adet oynandığını,

p) Müşterek bahis bilgi işlem sistemi: Yarış Müessesesi tarafından tertip edilen yarışlar üzerine katılımcılar tarafından; hipodromlarda, sabit bayilerde ve Yarış Müessesesinin sanal ortamında oynanan müşterek bahis biletlerinin toplandığı, kayıt altına alındığı, değerlendirildiği ve kazançlıların tespit edildiği Yarış Müessesesinin sahip olduğu ve işlettiği bilgi işlem sistemini,

r) Müşterek bahis harici koşan at: Resmi programda müşterek bahis harici koşacağı ilan edilen ve koşuyu bitiriş derecesi müşterek bahisler yönünden yapılan değerlendirmede dikkate alınmayan atı,

s) Müşterek Bahisler İdare Kurulu: Yarış Müessesesi yönetim kurulunu,

ş) Oyun bedeli: Bir müşterek bahis çeşidinin kombinasyon sayısı, birim fiyatı ve misli adedinin çarpılmasıyla elde edilen tutarını,

t) Sabit bayi: Müşterek bahis oyunlarını oynatmak üzere Yarış Müessesesi tarafından bayilik ruhsatı verilen gerçek veya tüzel kişiyi,

u) Sanal ortam: Yarış Otoritesi tarafından belirlenecek müşterek bahis oyunlarının hipodrom ve sabit bayiler dışında oynandığı cep telefonu, interaktif dijital televizyon, internet, çağrı merkezi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu Yarış Müessesesinin sanal ortamını,

ü) Tamam işareti: Yarış Komiserler Kurulu tarafından ilan edilmiş koşu sonuçlarının kesinleştiğini ifade eden mavi flamanın çekilmesi veya mavi lambanın yanması ile o koşunun müşterek bahis sonuçlarının kesinleştiğini gösteren işareti,

v) Vokover (Walk Over): Koşuya katılan birden fazla atın bulunmadığı koşuyu,

y) Yarış Komiserler Kurulu: Yarış Otoritesince her hipodrom için At Yarışları Yönetmeliğine göre yarış hizmetlerini yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

z) Yarış Müessesesi: 6132 sayılı Kanunun hükümlerine göre yarış yapma ve müşterek bahisler düzenleme yetkisi verilen teşekkülü,

aa) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Yarış otoritesi: Tarım ve Orman Bakanlığını,

bb) Yarış sezonu: Her bir hipodrom için ayrı ayrı olmak üzere bir yıl içerisinde başlama ve bitiş tarihi belirlenen resmi programlı yarışları,

cc) Yüksek Komiserler Kurulu: 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı ve 6132 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca oluşturulan sürekli kurulu,

çç) Yüzdeli kazanç hissesi: Oynayanın iştirak bedelinin oyun bedeline oranı nispetinde kazananlar hissesinden alacağı payı,

dd) (Ek:RG-14/2/2015-29267) Altılı ganyan favorisi: Altılı ganyan ayaklarını oluşturan her bir koşunun bu Yönetmelikte yer alan misli tanımına göre üzerine en çok oynanan atını,

ee) (Ek:RG-20/12/2018-30631) Karma yarış programı: Birden fazla yurt içi ve/veya yurt dışı hipodromlarda düzenlenen koşuların tümü veya birkaçının tek bir yarış programı altında birleştirilmesi ile meydana gelen yarış programını,

ff) (Ek:RG-20/12/2018-30631) Yarış: Bir hipodromda aynı gün yapılan koşuları,

gg) (Ek:RG-20/12/2018-30631) Yarış sezonunun son günü: Müşterek Bahisler İdare Kurulu tarafından tespit ve ilan edilen, müşterek bahis çeşitlerinde bilen çıkmadığı takdirde kazananlar hissesinin en fazla bilenlere dağıtıldığı günü,

ğğ) (Ek:RG-20/12/2018-30631) Müşterek bahis: Sonucun kısmen iştirakçinin becerisine kısmen de tesadüfe bağlı olduğu; yurt içinde ve yurt dışında tertiplenen her çeşit yarışma, müsabaka, spor oyunları ile herhangi bir olay veya durum üzerine, sonucun tahmin edilmesi esasına göre oynatılan ve iştirak edenler arasından doğru tahmin edenlere önceden belirlenen adet, tutar, oran veya mislî olarak ikramiye kazandıran oyunları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurallar ve Müşterek Bahis Çeşitleri
Genel kurallar
Madde 4 - Yönt. (RG: 20.12.2018), Tebliğ 14920-2(2015)
(1) Bu Yönetmeliğin uygulaması ile ilgili genel kurallar aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Müşterek bahislere katılımlarda kullanılan kuponlar, oynayanlar tarafından tam ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Doldurulan kuponların hipodromlar ve sabit ganyan bayilerindeki müşterek oyun bahis terminaline okutulması karşılığında müşterek bahis bilgi işlem sisteminden çıkan bilet üzerindeki bilgiler esas alınır. Müşterek bahis bilgi işlem sistemi tarafından otomatik olarak bilet üzerine yazılan seri numarasının tespit edilemeyecek şekilde zarar görmesi, seri numarası veya barkodda silinti veya kazıntı olması halinde bu biletlere ödeme yapılmayacağı gibi müşterek bahis bilgi işlem sistemindeki kayıtlara göre kazançlı olarak tanımlanmayan biletlere de ödeme yapılmaz. Biletler hamilinedir. Kazançlı biletlerin ne sebeple olursa olsun kaybedilmesinden veya el değiştirmesinden ya da ödemenin bileti ibraz edene yapılmasından Yarış Müessesesi sorumlu tutulamaz. Biletin aslı olmadan ödeme talebinde bulunulamaz.

b) (Değişik:RG-14/2/2015-29267) Müşterek bahis satışları, Yarış Müessesesinin açtığı gişeler veya uygun gördüğü yerlerde yetkili kıldığı sabit bayiler ve sanal bayiler tarafından yapılır. Satışlar peşin olarak yapılır. Kredi kartıyla veya taksitli ödeme yapılmayacağı gibi veresiye de müşterek bahis oynanamaz. Sabit bayiler ile hipodrom gişelerinden, müşterek bahislere katılımlarda katılımcılar, iştirak bedelini terminal başından peşin olarak ödemek suretiyle terminalden çıkan bileti operatörden teslim almakla mükelleftirler. Her bayi 2/3/2011 tarihli ve 27862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 406 No’lu V.U.K. Genel Tebliği uyarınca, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının onuncu bendinin (a) alt bendi hükümlerine istinaden stopaj düşüldükten sonra kalan net sabit ganyan bayiliği prim alacağını, satış, iptal, iade, kazançlı bilet ödeme tutarını ve elde edilen satış hasılatından net sabit ganyan bayi prim miktarı mahsup edildikten sonra kalan Yarış Müessesesine yatırılması gereken tutarı gösteren bahis oyun raporunu Yarış Müessesesinin sistem veritabanından haftalık olarak almak zorundadır.

c) Bir koşuya iştirak edecek atların taşıyacağı numaralar, günlük resmi programda gösterilir. Ancak bunlarda bir yanlışlık olursa:

1) Yanlışlığın koşu başlamadan önce anlaşılması halinde, bu durum düzeltilip ilan edilinceye kadar müşterek bahis satışı durdurulur ve yanlış numara üzerine müşterek bahis oynayanların iştirak bedelleri iade olunur.

2) Yanlışlığın koşu bittikten sonra fakat kazananlar hissesinin ilanından önce anlaşılması halinde, yanlış numara üzerine müşterek bahis oynayanların iştirak bedelleri iade olunur.

3) Yanlışlığın kazananlar hissesinin ilanından sonra anlaşılması halinde, sonuç üzerinde hiçbir değişiklik ve düzeltme yapılmaz ve itirazlar dikkate alınmaz.

ç) Kazançlı müşterek bahis sahibine, kazançlı kombine üzerine oynadığı her bir Türk Lirasına karşılık ödenecek kazananlar hissesi, bir lira beş kuruştan az olamaz.

d) Müşterek bahis satışları, en geç üzerine bahis konulan koşular başlayana kadar yapılır. Oynanan biletlerin iptali ile ilgili uygulama değişiklikleri Yarış Müessesesince resmi internet sitesinde ilan edilir.

e) Yarış Komiserler Kurulu tarafından startı hükümsüz sayılan herhangi bir koşu, aynı günkü koşuların sonunda tekrarlandığı takdirde, tekrarlanan koşunun Yarış Komiserler Kurulu tarafından yeni belirlenen başlangıç saatine kadar o koşu üzerine oynanan ganyan, plase, plase ikili, ikili bahis, sıralı ikili bahis, sıralı üçlü bahis, tabela bahis ve beşli bahis gibi tek koşu üzerine oynanabilen tüm oyunlarda müşterek bahis satışına veya iptaline imkan verilir. Hatalı start olup da Yarış Komiserler Kurulu tarafından aynı günkü koşuların sonunda tekrarlanmasına karar verilen koşunun; çifte bahis, üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, "n"li plase, “n” tek gibi birden fazla koşuya bağlı oyunların birinci ayağını oluşturması halinde ise, bu oyunlara ait satış ve iptal işlemleri, koşunun başlayacağı yeni saate kadar değil, bu bahislerin ikinci ayağını oluşturan koşunun başlangıç saatine kadar mümkündür.

f) Tamam işareti verildikten ve kesin sonuç Yarış Komiserler Kurulu tarafından yazılı olarak Yarış Müessesesine bildirildikten sonra, Yarış Müessesesi, o koşuya ait kazananlar hisselerini hesap ve ilan eder. Bu ilanı takiben, kazanan müşterek bahis sahiplerine, başvuruları halinde yetkili gişelerce ödeme yapılır. Yurtdışında yapılan yarış programları üzerine müşterek bahis oynatılmış ise bu koşulara ait kazananlar hissesi, bu yarışları düzenleyen veya Yarış Müessesesine bu yarışların pazarlamasını yapan ve Yarış Müessesesi ile anlaşma imzalayan kurumların resmi internet sitelerinde ilan edilen kesin sonuçlara göre hesap ve ilan edilir.

g) Hak sahiplerine karşı müşterek bahislerle ilgili her türlü ödemeden, Yarış Müessesesi sorumludur. Ödeme işlemlerinde 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır. Kazananlar hissesinin alınma süresi, koşunun yapıldığı gün dahil bir yıl olup, son gün saat 17.00’e kadardır.

ğ) Müşterek Bahisler İdare Kurulu, bahislerin düzenlenmesinden ve yönetiminden Yarış Otoritesine karşı sorumludur. Müşterek Bahisler İdare Kurulu, istem üzerine yarış günü müşterek bahis bilançosunu yirmi dört saat içinde Yarış Otoritesine vermek zorundadır.

h) Yarış Otoritesi, Yarış Müessesesinin müşterek bahislere ait tüm işlem, kayıt ve hesaplarını denetlemeye ve direktifler vermeye yetkilidir. Yarış Müessesesi istenilen evrak, hesap ve kayıtlarla kasa mevcudunu her zaman yetkili kimselerin tetkikine hazır bulundurur. Yarış Otoritesi denetim elemanlarına ödenecek ücret, Yarış Otoritesince belirlenir ve bu ücret Yarış Müessesesince ödenir.

ı) Kazananlar hissesinin dağıtımında, beş kuruştan aşağı olan kesirler dikkate alınmaz.

i) Müşterek bahis harici koşacağı günlük yarış programında ilan edilen at veya atlar dereceye girmiş ise bunlardan sonra gelen at veya atlar göz önünde tutularak müşterek bahis sonuçları tespit edilir. Koşu gününden sonra herhangi bir nedenle koşu neticelerinin değiştirilmiş olması, müşterek bahis yönünden koşu gününde ilan edilen koşu neticelerini ve parasal sonuçları değiştirmez ve bu hususta bir hak talebinde bulunulamaz.

j) Günlük yarış programında, üzerine sıralı üçlü bahis, tabela bahis veya beşli bahis oyununun konulduğu ilan olunan koşularda çıkan at olması halinde, çıkan at ile kazançlı kombine sahiplerine kazananlar hissesi verilebilmesi için bu bahislerin konulduğu koşulara ikili bahis oyununun da konulması zorunludur.

k) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Günlük yarış programında, üzerine üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n”li plase oyunlarının konulduğu ilan olunan koşuların altılı ganyan oyununun ayağına denk gelmeyen koşularında en fazla ganyan oynanan atın tespiti için ganyan oyununun da konulması zorunludur. Ancak bir koşuya, bir eküriye ait at veya atların katılması durumunda o koşuya ganyan oyunu konulmaz, konulmuşsa bilet bedelleri iade edilir. Ekürinin koşan at veya atlarına en fazla ganyan oynanmış sayılır.” 

l) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik her türlü duyuru Yarış Müessesesinin yayın organları aracılığıyla ilan edilir.

m) (Ek:RG-14/2/2015-29267) Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n”li plase oyunlarının altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardaki ayaklarında altılı ganyan favorisi kuralı, altılı ganyan oyununun ayağına denk gelmeyen koşularında ise en fazla ganyan kuralı geçerlidir. Üzerine birden fazla altılı ganyan oyunu konulan yarış programlarında altılı ganyan favorisi, her altılı ganyan oyunu için ayrı ayrı belirlenir ve o oyunların ilk ayağının koşmasını müteakip Yarış Müessesesince ilan edilir. Ayrıca, yukarıda sıralanan müşterek bahis çeşitlerinin ikinci altılı ganyan oyununa denk gelmeyen koşularında ise en fazla ganyan oynanan at kuralı değil birinci altılı ganyan verileri dâhilinde altılı ganyan favorisi kuralı geçerli olur.
Müşterek bahis çeşitleri
Madde 5 - Yönt. (RG: 20.12.2018)
(1) Tek koşuya bağlı olarak oynanabilen müşterek bahis çeşitleri aşağıdaki gibidir:

a) Ganyan, bir koşunun birincisini tahmin ederek o at üzerine oynanan bahistir.

b) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Plase; en az 7 atın iştirak edeceği bir koşuda bir atın birinci veya ikinci geleceğini tahmin ederek o at veya atlar üzerine oynanan bahistir.

c) Plase ikili; bir koşuda, ilk üç dereceye girecek farklı derecelere ait iki atı tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

ç) İkili bahis; en az yedi atın iştirak edeceği bir koşuda, birinci ve ikinciyi sırasına bakılmaksızın tahmin ederek, o atlar üzerine oynanan bahistir.

d) Sıralı ikili bahis; en az dört atın iştirak edeceği bir koşuda, birinci ve ikinci gelecek atı sırasıyla tahmin ederek, o atlar üzerine oynanan bahistir.

e) Sıralı üçlü bahis; bir koşuda, birinci, ikinci ve üçüncü gelecek atları sırasıyla tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

f) Tabela bahis; bir koşuda, birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gelecek atları sıralı veya sırasız olarak tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

g) Sıralı beşli bahis; bir koşuda, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gelecek atları sırasıyla tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

(2) Birden fazla koşuya bağlı olarak oynanabilen müşterek bahis çeşitleri aşağıdaki gibidir:

a) Çifte bahis, iki koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

b) Üçlü ganyan, üç koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

c) Dörtlü ganyan, dört koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

ç) Beşli ganyan, beş koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

d) Altılı ganyan, altı koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

e) Yedili ganyan, yedi koşunun birincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

(3) “n” li plase, “n” sayıda koşunun birinci veya ikincilerini tahmin ederek o atlar üzerine oynanan bahistir.

(4) “n” tek; “n” sayıda koşunun birincilerini her koşuya sadece birer at yazarak oynanan bahistir.

(5) Yukarıda sayılan müşterek bahislerden hangisinin veya hangilerinin oynatılacağı, Yarış Müessesesinin teklifi ve Yarış Otoritesinin onayı ile veya resen Yarış Otoritesinin kararı ile belirlenir.

(6) Bu maddede sayılan müşterek bahisler dışında yeni bahis çeşidinin oynatılabilmesi, Yarış Müessesesinin teklifi ve Yarış Otoritesinin onayı ile veya resen Yarış Otoritesinin kararı ile mümkündür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müşterek Bahis Kazançlarının Hesabı ve İade Ganyan Kazançlarının Hesabı
Ganyan kazançlarının hesabı
Madde 6 -
(1) Ganyanda kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

a) At başı durumunda 22 nci madde hükümleri,

b) Eküri durumunda 23 üncü madde hükümleri,

uygulanır.

(2) Çıkan at durumunda koşuya iştirak etmeyen atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir.

(3) Koşu iptali durumunda veya koşuda vokover olması halinde veya koşuyu hiç bir at bitiremediği ya da kazanan at veya atlar üzerine bahis oynanmadığı takdirde iştirak bedelleri iade edilir.
Plase kazançlarının hesabı
Madde 7 - Yönt. (RG: 20.12.2018)
(1) Plasede kazananlar hissesini tayin etmek için dağıtılacak tutar plase mevkii sayısı kadar eşit kısma ayrılır. Her mevkiye ait kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

(2) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Plase kazançlı mevkilerinden herhangi birinde kazançlı kombinasyon olmaması durumunda bu mevkiye tekabül eden dağıtılacak tutar diğer mevkiye aktarılır.

(3) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Plasede kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumunda; at başının olduğu plase mevkiindeki dağıtılacak tutar, o plase mevkiini müştereken işgal eden atların sayısına göre eşit parçalara ayrılır. At başı olan her plase atın ilgili her plase mevkiinden alacağı miktar toplanır ve her at için oluşan yeni dağıtılacak tutar bulunur.

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

c) Çıkan at durumunda; koşuya iştirak edeceği ilan edilen atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde;

1) Koşuya iştirak etmeyen atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir.

2) En az 7 atın iştirak edeceği ilan edilen bir koşuda, çıkan atlardan dolayı koşuya iştirak eden at sayısı 7’den az olursa, bütün atlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir.

ç) Koşu iptali durumunda; koşu iptal olduğu veya koşuda vokover olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği ya da kazanan at veya atlar üzerine bahis oynanmadığı takdirde, iştirak bedelleri iade edilir.
Plase ikili kazançlarının hesabı
Madde 8 - Yönt. (RG: 20.12.2018)
(1) Plase ikilide kazananlar hissesini tayin etmek için dağıtılacak tutar, plase ikilinin mevkii sayısı kadar eşit kısma ayrılır. Her mevkiye ait kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

(2) Plase ikilide kazançlı mevkilerden bir veya iki mevkide kazançlı kombinasyon olmaması durumunda bu mevkilere tekabül eden dağıtılacak tutar, diğer mevkii veya mevkilere eşit olarak aktarılır.

a) At başı durumunda; üçüncülüğün at başı olması halinde ortaya çıkan kazançlı kombinasyon için toplam dağıtılacak tutarın bu mevkiye tekabül edecek kısmı, oluşan kombinasyon sayısında eşit kısma bölünerek her bir kazançlı kombine için kazananlar hissesi bulunur.

b) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

c) Çıkan at durumunda; üzerine plase ikili oynanan atlardan herhangi birinin koşudan çıkması, kazanan at gruplarına kimsenin oynamaması veya koşuyu sadece bir atın bitirmesi halinde iştirak bedelleri iade edilir.

ç) (Ek:RG-20/12/2018-30631) Koşu iptali durumunda; koşu iptal olduğu veya koşuda vokover olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği ya da kazanan at veya atlar üzerine bahis oynanmadığı takdirde iştirak bedelleri iade edilir.
İkili bahis kazançlarının hesabı
Madde 9 - Yönt. (RG: 20.12.2018)
(1) İkili bahiste kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

(2) İkili bahiste kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda, gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumunda; birden fazla atın at başı birinci gelmesi halinde dereceye giren diğer atlar hesaba katılmaz. Dağıtılacak tutar, yalnız birinciliği kazanan atları içeren grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Her gruba ait kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır. Birden fazla at, at başı ikinci geldiği takdirde dağıtılacak tutar, birinci ve ikinci gelen atları içeren grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Her gruba ait kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

b) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

c) Çıkan at durumunda; üzerine ikili bahis oynanan atlardan herhangi birinin koşudan çıkması, kazanan at gruplarına kimsenin oynamaması veya koşuyu yalnız bir atın bitirmesi halinde iştirak bedelleri iade edilir.

ç) Koşu iptali durumunda; koşu iptal olduğu veya koşuda vokover olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği ya da kazanan at veya atlar üzerine bahis oynanmadığı takdirde iştirak bedelleri iade edilir.
Sıralı ikili bahis kazançlarının hesabı
Madde 10 - Yönt. (RG: 20.12.2018)
(1) Sıralı ikili bahiste kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

(2) Sıralı ikili bahiste kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumunda; birden fazla atın at başı birinci gelmesi halinde dereceye giren diğer atlar hesaba katılmaz. Dağıtılacak tutar, yalnız birinciliği kazanan atları içeren grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Her gruba ait kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır. Birden fazla at, at başı ikinci geldiği takdirde dağıtılacak tutar, birinci ve ikinci gelen atları içeren grupların sayısınca eşit kısma ayrılır. Her gruba ait kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

b) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

c) Çıkan at durumunda; üzerine sıralı ikili bahis oynanan atlardan herhangi birinin koşudan çıkması, kazanan at gruplarına kimsenin oynamaması veya koşuyu yalnız bir atın bitirmesi halinde iştirak bedelleri iade edilir.

ç) Koşu iptali durumunda; koşu iptal olduğu veya koşuda vokover olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği ya da kazanan at veya atlar üzerine bahis oynanmadığı takdirde iştirak bedelleri iade edilir.
Sıralı üçlü bahis kazançlarının hesabı
Madde 11 - Yönt. (RG: 20.12.2018)
(1) Sıralı üçlü bahiste kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

a) At başı durumunda; birincilikte, ikincilikte veya üçüncülükte iki veya daha fazla atın koşuyu at başı bitirmeleri halinde dağıtılacak tutar ilk üç sırayı içeren gruplar sayısı kadar eşit kısma ayrılır, her gruba ait kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

c) Çıkan at durumunda; at başının olmaması ya da üçüncülükte at başı olması hallerinde üzerine oynanan üç attan herhangi birinin koşuya iştirak etmemesi halinde oynayanın çıkan atı içeren kombinesindeki diğer atlarından ikisinin, yarışın bitiriş sırasına göre birinci ve ikinci olarak koşuyu tamamlamaları halinde bu kombineler kazanmış sayılır. Kazananlara, ikili bahsin verdiği kazananlar hissesi verilir ancak kazanç hissesi koşunun bitiriş sırasına göre birinci, ikinci ve üçüncülüğü bilenlere ödenecek kazananlar hissesinin % 20’sini geçemez. Sıralı üçlü bahsin yapılacağı koşularda üzerine oynanan üç attan herhangi ikisinin koşuya iştirak etmemesi halinde ise kombinesinde ganyan olan at bulunanlar kazanmış sayılırlar. Kazananlara ganyan için dağıtılan kazananlar hissesi verilir, ancak kazanç hissesi koşunun bitiriş sırasına göre birinci, ikinci ve üçüncülüğü bilenlere ödenecek kazananlar hissesinin %20’sini geçemez. Birinci veya ikincilikte at başı olması durumunda çıkan ata veya atlara bağlı kombinelere verilecek kazanç hisseleri en düşük sıralı kazançlı hissesinin %50’sinden fazla olamaz. Birincilikte üç veya daha fazla atın at başı olması durumunda ise çıkan ata bağlı kazanç hisseleri en düşük sıralı kazanç hissesinden büyük olamaz.

ç) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Devir durumunda; birinci, ikinci veya üçüncüyü sırasıyla bilen bulunmadığı takdirde, dağıtılacak tutar günlük resmi programda üzerine sıralı üçlü bahis oyunu konulan bir sonraki koşuya, kazançlının olmadığı koşunun günün yarış programının üzerine konulan son üçlü bahis olması durumunda ise dağıtılacak tutar, aynı hipodromun bir sonraki yarış programının ilk üçlü bahis oyununa devreder. Yarış sezonunun son günü olarak ilan edilen bir yarış programının son üçlü bahis oyununda bu durumun gerçekleşmesi halinde ise kazananlar hissesi sırasız bilenler arasında paylaştırılır. Sırasız bilen de yok ise kombinesinde o koşuda birinci ve ikinci gelen atları sırasıyla, yoksa sırasız bilenlere dağıtılır. Bu kombinasyonlarda da bilen çıkmadığı takdirde koşuda birinci gelen atı bilenlere dağıtılır.

d) Koşu iptali durumunda; koşu iptal olduğu veya koşuyu üçten az at bitirdiği veya koşuda vokover olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği takdirde bu atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri iade olunur.
Tabela bahis kazançlarının hesabı
Madde 12 - Yönt. (RG: 20.12.2018)
(1) Tabela bahiste ilk dört atı sırasıyla bilenler sıralı, sıraya bakılmaksızın bilenler ise sırasız tabela bahis tutturmuş olurlar ve ayrı ayrı kazananlar hissesi alırlar.

(2) Tabela bahiste kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) Dağıtılacak tutarın %70’i sıralı bilenlere, %30’u ise sıraya bakılmaksızın ilk dört atı bilenlere dağıtılır. Herhangi bir at başı veya çıkan at ile kazançlı durumu olmadığı sürece, sıralıya verilen kazanç hissesi, sırasıza verilen kazanç hissesinin en az oniki katı olmalıdır. Sıralıya ayrılan %70 pay bu kuralı gerçekleştirmeye yetmiyorsa sıralının, sırasızın tam oniki katı olması için sırasıza ayrılan pay azaltılır, sıralıya verilen pay ise artırılır.

b) Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncüyü sırasıyla bilen bulunmadığı takdirde sıralı için ayrılan dağıtılacak tutar, dereceye giren atları sırasına bakılmaksızın bilenler arasında dağıtılır.

c) At başı durumunda; birincilikte, ikincilikte, üçüncülükte veya dördüncülükte iki veya daha fazla atın koşuyu at başı bitirmeleri halinde, dağıtılacak tutar ilk dört sırayı içeren gruplar sayısı kadar eşit kısma ayrılır, her gruba ait kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır. At başı durumunda aynı dört attan oluşan kombinasyonlar için sıralı kazançlı hissesi ile sırasız kazançlı hissesi arasında sıralı kombinasyon sayısına bağlı olarak farklı oranlar uygulanır. İki sıralı kombinasyon için altı, dört sıralı kombinasyon için üç ve altı sıralı kombinasyon için iki oranı kullanılır.

ç) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

d) Çıkan at durumunda;

1) Tek çıkan at durumunda; üzerine oynanan dört attan herhangi birinin koşuya iştirak etmemesi halinde, oynayanın çıkan atı içeren kombinasyonda bulunan diğer atların yarışın bitiriş sırasına bakılmaksızın ilk üç sırayı paylaşmaları halinde, bu kombinasyonlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılır. Çıkan atla kazançlı kombinasyonlara o koşuya ait en düşük sırasız bahsin verdiği kazanç hissesinin %50’si verilir.

2) İki çıkan at durumunda; tabela bahsin yapılacağı koşularda üzerine oynanan dört attan herhangi ikisinin koşuya iştirak etmemesi ve oynayanın çıkan atı içeren kombinasyonunda bulunan diğer atların yarışın bitiriş sırasına bakılmaksızın ilk iki sırayı paylaşmaları halinde, bu kombinasyonlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılır. İki çıkan atla kazançlı kombinasyonlara ikili bahsin verdiği kazançlı hissesi verilir. Ancak kazanç hissesi, tabela bahsi sırasız bilenlere ödenecek en düşük kazanç hissesinin % 20’sini geçemez.

3) Üç çıkan at durumunda; tabela bahsin yapılacağı koşularda üzerine oynanan dört attan herhangi üçünün koşuya iştirak etmemesi durumunda sırasız bilenlere ödenecek en düşük kazançlı hissesinin %20’sini geçmemek koşuluyla ganyan hissesi verilir.

e) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Devir durumunda ilk dört atı hem sıralı hem sırasız içeren bir kazançlı kombinasyon olmaması halinde dağıtılacak tutar günlük resmi programda üzerine tabela bahis oyunu konulan bir sonraki koşuya, kazançlının olmadığı koşunun günün yarış programının üzerine konulan son tabela bahis olması durumunda ise tutar, aynı hipodromun bir sonraki yarış programının ilk dörtlü bahis oyununa devreder. Yarış sezonunun son günü olarak ilan edilen bir yarış programının son tabela bahis oyununda bu durumun gerçekleşmesi halinde ise dağıtılacak tutar o koşuda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gelen atları sırasına bakılmaksızın en fazla doğru bilen kombinasyonlar arasında paylaştırılır.

f) Koşu iptali durumu; koşu iptal olduğu veya koşuyu dörtten az at bitirdiği veya koşuda vokover olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği takdirde bu atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri iade edilir.

g) Sırasız bilenlere ayrılan %30 payı sıfıra kadar indirmeye veya istediği oranda yükseltmeye Yarış Müessesesinin teklifi üzerine Yarış Otoritesi yetkilidir. Bu değişiklik Yarış Müessesesinin yayın organlarında ilan edilmesini müteakip uygulanır.
Sıralı beşli bahis kazançlarının hesabı
Madde 13 - Yönt. (RG: 20.12.2018)
(1) Sıralı beşli bahiste kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır. Sıralı beşli bahiste kazananlar hissesinin hesabı aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinciyi sırasıyla bilen bulunmadığı takdirde, dağıtılacak tutar günlük resmi programda üzerine sıralı beşli bahis oyunu konulan bir sonraki koşuya, kazançlının olmadığı koşunun günün yarış programının üzerine konulan son sıralı beşli bahis olması durumunda ise tutar, aynı hipodromun bir sonraki yarış programının ilk sıralı beşli bahis oyununa devreder. Yarış sezonunun son günü olarak ilan edilen yarış programının son sıralı beşli bahis oyununda bu durumun gerçekleşmesi halinde ise birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gelen atları sıralı bilen olmadığı takdirde, sıralı bilenlere dağıtılacak tutar sırasız bilenler arasında paylaştırılır. Sırasız bilen de olmadığı takdirde ise dağıtılacak tutar o koşuda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gelen atları sırasına bakılmaksızın en fazla doğru bilen kombinasyonlar arasında paylaştırılır.

b) At başı durumunda; birincilikte, ikincilikte, üçüncülükte, dördüncülükte veya beşincilikte iki veya daha fazla atın koşuyu at başı bitirmeleri halinde, dağıtılacak tutar ilk beş sırayı içeren gruplar sayısı kadar eşit kısma ayrılır, her gruba ait kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

c) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

ç) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Çıkan at durumunda; üzerine sıralı beşli bahis oynanan at veya atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde çıkan at veya atlar üzerine oynanmış kombinasyonların iştirak bedelleri iade edilir.

d) Koşu iptali durumunda; koşu iptal olduğu veya koşuyu beşten az at bitirdiği veya koşuda vokover olduğu veya hiçbir at koşuyu bitiremediği takdirde bu atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri iade olunur.
Çifte bahis kazançlarının hesabı
Madde 14 -
(1) Çifte bahiste kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

(2) Çifte bahiste kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) Koşulardan birincisinde veya ikincisinde veya her ikisinde birinciliği kazanan at veya atlar üzerine hiç kimse oynamamış ise o koşularda ikinci gelen atlar üzerine oynayanlar kazanmış sayılır.

b) Birinci ve ikinci gelen at veya atlara hiç kimse oynamamış ise bu atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri iade edilir.

c) At başı durumunda; 22 nci madde hükümleri uygulanır.

ç) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri uygulanır.

d) Çıkan at durumunda; birinci veya ikinci ayaktaki kayıtlı atlardan koşuya iştirak etmeyeceği birinci ayağı oluşturan koşunun yapılmasından önce ilan olunan atlar ile oynamış kombinasyonlar için ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Koşulardan birincisi yapıldıktan sonra ikinci koşuya katılan ve üzerine bahis oynanan at veya atlar herhangi bir nedenle koşuya iştirak etmezse, birinci koşuda kazanan at veya atlar ile oynamış kombinasyonlara ait iştirak bedelleri iade edilir. Çıkan atın koşuya iştirak eden ekürisi varsa bu durumdaki bir çıkan ata ait, iştirak bedelleri iade edilmez.

e) Koşu iptali durumunda; koşulardan birincisi iptal edildiği veya koşuyu hiçbir at bitiremediği veya vokover olduğu takdirde iştirak bedelleri iade edilir. Birinci koşu yapıldıktan sonra ikinci koşuyu teşkil eden koşu iptal edildiği veya koşuyu hiçbir at bitiremediği veya vokover olduğu takdirde, yalnız birinci ayakta birinciliği kazanan ile oynanmış tüm kombinasyonlar için kazananlar hissesi 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.
Üçlü ganyan kazançlarının hesabı
Madde 15 -
(1) Üçlü ganyanda kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

(2) Üçlü ganyanda kazananlar hissesinin hesabı, aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumunda; 22 nci madde hükümleri,

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri,

c) Çıkan at durumunda; 24 üncü madde hükümleri,

ç) Koşu iptali durumunda; 25 inci madde hükümleri,

d) Devir durumunda; 26 ncı madde hükümleri,

uygulanır.
Dörtlü ganyan kazançlarının hesabı
Madde 16 -
(1) Dörtlü ganyanda kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

(2) Dörtlü ganyanda kazananlar hissesi aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır.

a) At başı durumunda; 22 nci madde hükümleri,

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri,

c) Çıkan at durumunda; 24 üncü madde hükümleri,

ç) Koşu iptali durumunda; 25 inci madde hükümleri,

d) Devir durumunda; 26 ncı madde hükümleri,

uygulanır.
Beşli ganyan kazançlarının hesabı
Madde 17 -
(1) Beşli ganyanda kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

(2) Beşli ganyanda kazananlar hissesi aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır.

a) At başı durumunda; 22 nci madde hükümleri,

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri,

c) Çıkan at durumunda; 24 üncü madde hükümleri,

ç) Koşu iptali durumunda; 25 inci madde hükümleri,

d) Devir durumunda; 26 ncı madde hükümleri,

uygulanır.
Altılı ganyan kazançlarının hesabı
Madde 18 -
(1) Altılı ganyanda kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

(2) Altılı ganyanın sadece oyun bedelinin altındaki iştirak bedelleri ile oynayanlar tarafından bilinmesi durumunda bir tam oyun bedeline tekabül eden kazançlılar hissesi aynı hipodromun bir sonraki altılı ganyan oyununa devreder. Ancak altılı ganyanın yüzdeli oyun bedeli ile oynanmış tek bir bilet ile bulunması durumunda bu kazançlı bilet, iştirak bedeli oranında dağıtılacak tutardan pay alır. Geri kalan tutar 26 ncı madde hükümleri çerçevesinde devreder.

(3) Altılı ganyanda kazananlar hissesi aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumunda; 22 nci madde hükümleri,

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri,

c) Çıkan at durumunda; 24 üncü madde hükümleri,

ç) Koşu iptali durumunda; 25 inci madde hükümleri,

d) Devir durumunda; 26 ncı madde hükümleri,

uygulanır.
Yedili ganyan kazançlarının hesabı
Madde 19 -
(1) Yedili ganyanda kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

(2) Yedili ganyanın sadece oyun bedelinin altındaki iştirak bedelleri ile oynayanlar tarafından bilinmesi durumunda bir tam oyun bedeline tekabül eden kazançlılar hissesi aynı hipodromun bir sonraki yedili ganyan oyununa devreder. Ancak yedili ganyanın yüzdeli oyun bedeli ile oynanmış tek bir bilet ile bulunması durumunda bu kazançlı bilet, iştirak bedeli oranında dağıtılacak tutardan pay alır. Geri kalan tutar 26 ncı madde hükümleri çerçevesinde devreder.

(3) Yedili ganyanda kazananlar hissesi aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumunda; 22 nci madde hükümleri,

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri,

c) Çıkan at durumunda; 24 üncü madde hükümleri,

ç) Koşu iptali durumunda; 25 inci madde hükümleri,

d) Devir durumunda; 26 ncı madde hükümleri,

uygulanır.
“n” li plase kazançlarının hesabı
Madde 20 -
(1) “n” tek oyununda kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

(2) “n”li plasede kazananlar hissesi aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumunda; 22 nci madde hükümleri,

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri,

c) Çıkan at durumunda; 24 üncü madde hükümleri,

ç) Koşu iptali durumunda; 25 inci madde hükümleri,

d) Devir durumunda; 26 ncı madde hükümleri,

uygulanır.
“n” tek kazançlarının hesabı
Madde 21 -
(1) “n” tek oyununda kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.

(2) “n” tek oyununda kazananlar hissesi aşağıdaki durumlarda gösterilen esaslara göre yapılır:

a) At başı durumunda; 22 nci madde hükümleri,

b) Eküri durumunda; 23 üncü madde hükümleri,

c) Çıkan at durumunda; 24 üncü madde hükümleri,

ç) Koşu iptali durumunda; 25 inci madde hükümleri,

d) Devir durumunda; 26 ncı madde hükümleri,

uygulanır.
At başı durumu
Madde 22 - Yönt. (RG: 20.12.2018)(Değişik:RG-20/12/2018-30631)
(1) Ganyan, çifte bahis, üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan,“n” tek oyunlarında birden fazla atın at başı birinci; “n” li plasede ise birden fazla atın at başı birinci veya ikinci gelmesi halinde, bu atlar üzerine oynayanların her biri kazanmış sayılarak dağıtılacak tutar kazançlı mevkileri oluşturan atları içeren gruplara göre eşit kısma ayrılır. Her gruba ait kazananlar hissesi, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde açıklandığı şekilde hesaplanır.
Eküri durumu
Madde 23 - Yönt. (RG: 20.12.2018), Tebliğ 14920-2(2015), Yönt. (RG: 17.05.2011)
(1) Ganyan, çifte bahis, üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n” li plase oyunlarında eküri koşacakları ilan olunan atlardan herhangi birinin 5 inci maddedeki müşterek bahis çeşitlerinin tariflerine uygun şekilde kazançlı olarak dereceye girmesi halinde, ekürinin diğer atları üzerine oynayanlar da kazanmış sayılır.

(2) Yukarıda sıralanan bahis çeşitleri haricindeki diğer bahis çeşitlerinde ise bu maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

(3) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Birinci fıkrada sıralanan oyunlardan ganyan ve çifte bahis hariç diğer tüm bahis çeşitlerinin yer aldığı koşularda eküri olarak iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde çıkan bu at veya atların yerine;

a) İlgili koşu altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardan biri ise, ekürinin diğer koşan at veya atları ile yarış müessesince altılı ganyan oyununun ilk ayağı koşulduktan sonra resmi olarak ilan edilen Altılı Ganyan Favorisi’ne (AGF) oynanmış sayılır.

b) İlgili koşu altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardan biri değil ise, ekürinin diğer koşan at veya atları ile üzerine en fazla ganyan satışı yapılan (EFG) at veya atlar üzerine oynanmış sayılır.

c) Ganyan oyununda ise koşuya eküri olarak iştirak edeceği ilan olunan atlardan bir veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde bu atların üzerine oynanmış iştirak bedelleri iade edilir.
Çıkan at durumu
Madde 24 - Tebliğ 14920-2(2015)
(1)(Değişik: RG-14/2/2015-29267) Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n”li plase oyunlarında koşulara kayıtlı atlardan herhangi birinin veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde, bu at veya atların yerine ilgili koşu altılı ganyan oyununu oluşturan koşulardan biri ise, altılı ganyan favorisi olarak ilan edilen at veya atlar, değil ise üzerine en fazla ganyan satışı yapılan at veya atlar üzerine oynanmış sayılır.
Koşuların iptal durumunda iade ve kazançlıların hesabı
Madde 25 - Yönt. (RG: 20.12.2018), Tebliğ 14920-2(2015)
(1) Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n” li plase oyunlarında; ilgili oyunu oluşturan koşuların yarısından daha fazla sayıdaki koşusu bir başka ifade ile altı ve yedi koşudan oluşan bahislerde dört; dört ve beş koşudan oluşan bahislerde üç; üçlü ganyan ve çifte bahiste ise iki koşunun iptal edilmesi veya bu koşuları hiçbir atın bitirememesi veya bu koşularda vokover olması durumunda ilgili oyuna ait iştirak bedelleri iade edilir.

(2) Birinci fıkradaki sayıdan daha az koşunun iptali durumunda ise kazananlar hissesi dağıtılacak tutarın ilgili oyunlara dahil icra edilen koşularda 5 inci maddedeki müşterek bahis çeşitlerinin tariflerine uygun şekilde kazançlı olarak dereceye giren atlar üzerine oynanan iştirak bedelleri toplamına bölünmesi suretiyle bulunur.

(3) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Yarış Komiserler Kurulu tarafından koşu sonuçları kesinleşmeden önce hükümsüz olduğu ilan edilen, vokover olan veya hiçbir atın bitiremediği bir koşu için birinci fıkrada sıralanmış bahis çeşitleri haricindeki bahisler için oynayanlar tarafından ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Herhangi bir koşuda kayıtlı atlardan birinin veya birkaçının koşuya iştirak etmemesi halinde, koşuda koşan diğer atlar aynı eküri üzerine kayıtlı ise bu durumda tek koşu üzerine oynanabilen müşterek bahis çeşitleri için o koşu satışa kapatılır ve ödenmiş iştirak bedelleri iade edilir. Çifte bahis oyununda ise bu uygulama çifte bahsin ilk ayağını oluşturan koşu için geçerlidir.

(4)(Ek:RG-14/2/2015-29267) Mücbir sebeplerle koşuların Yarış Komiserler Kurulu tarafından iptal edilmesi veya başka bir günde yapılması doğrultusunda karar alınması halinde müşterek bahis iştirak bedelleri için yapılacak uygulama Yarış Müessesesinin resmi yayın organlarından ilan edilir.
Devir durumu
Madde 26 - Yönt. (RG: 20.12.2018), Tebliğ 14920-2(2015)
(1) (Değişik:RG-14/2/2015-29267) Üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n” li plase oyunlarında kazanan at gruplarına kimse oynamamış ise dağıtılacak tutar aynı hipodromun, müteakip yarış günündeki aynı oyununa devrolunur. Ancak, devir tutarının aktarılacağı müteakip yarış gününde söz konusu hipodroma ait yarış programında devreden müşterek bahis çeşidinden birden fazla olması halinde, devreden dağıtılacak tutar o müşterek bahis çeşidinin sonuncusuna devrolunur.

(2) (Değişik:RG-20/12/2018-30631) Devir gün sayısı ve yarış sezonunun son günü müşterek bahisler idare kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Herhangi bir hipodromun sona eren bir yarış sezonunun son günü ile aynı hipodromun müteakip yarış sezonu başlangıcı arasında bir ay veya üzerinde bir süre var ise o hipodromun biten yarış sezonunun son yarış günü ile tüm hipodromların, yurt dışı yarışlar dahil, takvim yılındaki son yarış günleri Yarış Sezonu Son Günüdür. Yarış müessesesince üzerine müşterek bahis oynatılan yurt dışı yarış programları ülke ve hipodrom farkı gözetmeksizin aynı yarış sezonu kabul edilir.

(3) (Ek:RG-14/2/2015-29267) Birden fazla yurtiçi veya yurtdışı hipodromda düzenlenen koşuların tümü veya birkaçının tek bir yarış programı altında birleşmesinden meydana gelmiş olan karma bir yarış programında üçlü ganyan, dörtlü ganyan, beşli ganyan, altılı ganyan, yedili ganyan, “n” tek ve “n” li plase oyunlarında kazanan at gruplarına kimse oynamamış ise dağıtılacak tutar, müteakip ilk yurtiçi yarış gününün aynı oyununa devreder. Ancak, devir tutarının aktarılacağı müteakip yurtiçi yarış gününde birden fazla yurtiçi yarış programı ve aynı müşterek bahis çeşidi var ise devreden dağıtılacak tutar, son yarış programındaki o müşterek bahis çeşidinin sonuncusuna devrolunur.
Sanal ortamda müşterek bahis oynatılması
Madde 27 -
(1) Yarış Otoritesi, Türkiye sınırları içinde veya yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerinde, Yarış Müessesesi tarafından sanal ortamda müşterek bahis oynatılmasına izin verebilir. Yarış Müessesesi, sanal ortamda güvenilir müşterek bahis oynatılabilmesi için gerekli teknik alt yapısını oluşturmak zorundadır. Yarış Müessesesinin alt yapısı kullanılmak koşulu ile sanal ortamda müşterek bahis oynatılması ile ilgili usul ve esaslar Yarış Otoritesi tarafından belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Sanal ortam müşterek bahis sözleşmelerinin iptali
Geçici Madde 1 -
(1) Sanal ortamda müşterek bahis oynatılmasına ilişkin olarak, Yarış Müessesesi ile özel hukuk tüzel kişileri arasında daha önce yapılmış olan sözleşmeler bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten üç ay sonra iptal edilir.
Yürürlük
Madde 28 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 29 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  19/4/2011

  27910

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.           

  17/5/2011

  27937

  2.

  14/2/2015

  29267

  3.           

  20/12/2018

  30631

   

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  14920 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz konusu mevzuatı değiştiren mevzuatın resmi gazete metnii
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte - 17/05/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul