İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERE AD VERME YÖNETMELİĞİ(1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Genel Müdürlük mülkiyeti ve/veya kullanımında bulunan gençlik ve spor tesisleri ile Genel Müdürlük mülkiyeti veya kullanımında iken gerçek ve tüzel kişilere kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen veya bedelsiz olarak devredilen gençlik ve spor tesislerinin adlarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Genel Müdürlük mülkiyeti ve/veya kullanımında bulunan gençlik ve spor tesisleri ile Genel Müdürlük mülkiyeti veya kullanımında iken gerçek ve tüzel kişilere kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen veya bedelsiz olarak devredilen gençlik ve spor tesislerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Yönt. (RG: 15.07.2015)
(1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı (Değişik ibare:RG-15/7/2015-29417) Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2, 10 ve Ek-3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 15.07.2015)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-15/7/2015-29417) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

b) (Değişik:RG-15/7/2015-29417) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

c) (Değişik:RG-15/7/2015-29417) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

ç) (Değişik:RG-15/7/2015-29417) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

d) Gençlik ve spor tesisi: Genel Müdürlük mülkiyeti ve/veya kullanımında bulunanlarla, Genel Müdürlük mülkiyeti veya kullanımında iken gerçek ve tüzel kişilere kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen veya bedelsiz olarak devredilen açık ve kapalı olarak inşa edilerek gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılan tesisleri,

e) Spor kompleksi: Birden fazla spor branşının ve gençlik etkinliklerinin ayrı ayrı yapılabildiği tesislerin aynı mevki içerisinde yer almış halini,

f) Küçük tesis: Seyirci kapasitesi 500 kişiden az olan, açık ve kapalı olarak inşa edilen ve genellikle antrenman amaçlı kullanılan tesisleri,

g) Sponsor: Gençlik ve spor tesislerine ayni ve/veya nakdi desteklerle sponsorluk yapan gerçek ve tüzel kişileri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Ad verme esasları
Madde 5 -
(1) Gençlik ve spor tesislerine verilecek adların; tesisin hizmet ve faaliyet amacına, bulunduğu çevrenin özelliklerine ve şartlarına uygun olması, belli bir anlam taşıması, milli değerlerimize aykırı düşmemesi esastır.

(2) Bir tesise isim verilirken tesisin fiziki ve mimari yapısı, büyüklüğü ve yeri ile ismi verilecek kişi, yer ve olayın özelliği ve önemi arasındaki denge göz önünde bulundurulur. Küçük bir tesise çok önemli bir kişi, yer ve olayın adı verilemez.

(3) Bir spor kompleksine önemli bir kişi, yer ve olay adı verilebilir. Spor kompleksinin içinde yer alan her bir tesise ayrı adlar konulabilir.
Gençlik ve spor tesislerine verilebilecek adlar
Madde 6 - Yönt. (RG: 15.07.2015)
(1) Tesislere genel olarak;

a) Ülkemizin gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunmuş ve bu alanda iyi ün yapmış kişilerin adları,

b) (Değişik:RG-15/7/2015-29417) Yurt içinde önemli zaferlerin kazanıldığı tarih ve yerlerin adları,

c) (Değişik:RG-15/7/2015-29417) İl, ilçe, belde gibi yerlerin adları ile bu yerlerin kuruluş ve kurtuluş günleri,

ç) Ülkemize büyük hizmetlerde bulunmuş devlet adamlarının adları,

d) (Ek:RG-15/7/2015-29417) Kültür, sanat, tarihi, idari ve sosyal alanda önemli hizmetleri bulunan kişilerin adları,

e) (Ek:RG-15/7/2015-29417) Adları ve hatıralarının gelecek kuşaklara aktarılması toplum tarafından genel kabul görmüş kişilerin adları,

verilebilir.

(2) Atatürk, Mustafa Kemal, Gazi, Ata adları;

a) İl, ilçe, belde ve köylerde örnek olabilecek tesislere,

b) Atatürk’ün ziyaret etmiş olduğu il, ilçe, bucak ve köylerde bulunan tesislere,

verilebilir.

(3) Gerçek veya tüzel kişilerce;

a) Gençlik ve spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere Genel Müdürlüğe uzun süreli arsa tahsisinde bulunulması veya mülkiyetinin devredilmesi,

b) Yeni tesis yaptırılarak Genel Müdürlüğe bağışlanması veya kullanımına verilmesi,

c) Genel Müdürlük mülkiyeti veya kullanımında olup, yarım kalmış tesislerin tamamlanması, mevcut tesislerin tadilatı, bakım ve onarımlarının yaptırılması,

ç) Genel Müdürlükçe organize edilen gençlik ve spor faaliyetlerine Genel Müdürlükçe uygun görülecek limitin üstünde ayni veya nakdi bağış yapılması,

d) Genel Müdürlük mülkiyetinde olup kulüplere, diğer kurum ve kuruluşlara devredilen, kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen tesislerin ilgili kulüp, kurum ve kuruluşlarca üstlenilen bakım ve onarımlarının yapılması veya faaliyetlerinin yürütülmesine ayni veya nakdi sponsorluk yapılması

hallerinde teklif edilen isimler tesislere verilebilir.
Ad verme ile ilgili yasaklar
Madde 7 -
(1) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan ve işletilen özel beden eğitimi ve spor tesislerine Atatürk’e ilişkin adlar ve sıfatlar verilemez.

(2) Bir şehirde benzer tesislerden sadece bir tanesine Atatürk’e ilişkin adlar verilebilir.

(3) Bir il, ilçe, belde, köy ve mahallede bulunan aynı amaçlı tesislere aynı adlar verilemez.
Tesis adının değiştirilmesi veya yeni ad ilave edilmesi
Madde 8 -
(1) Gençlik ve spor tesislerine başlangıçta bulundukları yerin adları verilebilir. Bu isimler, ileride, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla başka bir isimle değiştirilebilir.

(2) Genel Müdürlük mülkiyeti veya kullanımında iken gerçek ve tüzel kişilere belirli süreli kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen veya bedelsiz olarak devir edilen tesislerin adları, Genel Müdürlüğün muvafakati alınmadan değiştirilemez. Bu şekilde devredilen tesislerin adlarının, reklam karşılığı veya sponsorluk kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin isim, marka, logo ve benzerleri ile değiştirilmek veya tesis adlarına ilave edilmek istenmesi halinde;

a) Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak,

b) Kira, sınırlı ayni hak tesisi veya bedelsiz olarak devir süresini aşmamak,

c) Elde edilen reklam ve/veya sponsorluk gelirinin %25’inin Genel Müdürlüğün bütçesine gelir kaydedilmesi şartıyla,

isim değişikliğine muvafakat verilebilir.

(3) İkinci fıkra hükmü gereğince Genel Müdürlük bütçesine gelir kaydedilen %25’lik payın, 3/5’i Genel Müdürlük, 2/5’i ise tesisin bulunduğu gençlik ve spor il müdürlüğünce amatör spor dallarının gelişmesi için harcanır.
Tesislere ad verme veya değiştirilme usulü
Madde 9 - Yönt. (RG: 15.07.2015)
(1) Genel Müdürlük mülkiyeti ve/veya kullanımında bulunan tesislere verilecek adlar ile Genel Müdürlük mülkiyetinde veya kullanımında olup kulüplere, diğer kurum ve kuruluşlara devredilen, kiralanan, sınırlı ayni hak tesis edilen gençlik ve spor tesislerinin adları Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile (Değişik ibare:RG-15/7/2015-29417) verilebilir ve değiştirilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 10 -
(1) 27/3/2001 tarihli ve 24355 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Tesislerine Ad Verme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 - Yönt. (RG: 15.07.2015)
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-15/7/2015-29417) Spor Genel Müdürü yürütür.
(1) Bu yönetmeliğin adı “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme Yönetmeliği” iken 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tesislere Ad Verme” Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir
 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  15079 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul