TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİNİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedellerinin tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Ülkemizde meydana gelen trafik kazaları bu yönetmeliğin kapsamındadır.

(3) Bu Yönetmelik Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortasını ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasını kapsar.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik 13/10/1983 tarihli ve
   2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 98
   inci maddesine ve 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik geçen,

a) Büro: 28/6/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile kurulan ve anılan Yönetmelik çerçevesinde faaliyette bulunan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunu,

b) Güvence Hesabı: 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 14 üncü maddesi çerçevesinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan hesabı,

c) Kanun: 13/2/2011 tarihli ve
   6111
   sayılı Kanunu,

ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

d) Merkez: Sigorta Bilgi Merkezini,

e) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

f) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT): Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerine ait ücretler ile tedavi yardımlarının verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Kurumca yayımlanan ilgili yıl Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,

g) MEDULA: Kurum ile sağlık hizmet sunucuları arasında tedavi bedelleri ödemesine ilişkin oluşturulmuş sistemi,

ğ) Zorunlu Trafik Sigortası:
   2918
   sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında motorlu kara taşıtlarının işletilmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için düzenlenen sorumluluk sigortasını,

h) Zorunlu Taşımacılık Sigortası: 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu gereği taşımacılık faaliyetinden kaynaklanan hukuki sorumluluk için düzenlenen sorumluluk sigortasını,

ı) Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası: 22/1/2004 tarihli ve 2004/6789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar kapsamındaki sigortayı,

i) Yeşil Kart Sigortası: Motorlu araçların Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına dair Avrupa Sözleşmesi uyarınca düzenlenen sigortayı,

ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Trafik kazalarından kaynaklanan sağlık giderleri
Madde 4 - Yönt. (RG: 31.12.2016)
(1) (Değişik:RG-31/12/2016-29935 3.Mükerrer) Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın genel sağlık sigortalısı sayılanlar için belirlenen sağlık hizmeti geri ödeme usul ve esasları çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki zorunlu sigortalara ilişkin mevzuat hükümleri dahilinde ilgili sigorta şirketlerine ve Güvence Hesabına düşen ödemeler bakımından Kurum, sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı arasındaki paylaşım bu Yönetmelik hükümleri dahilinde gerçekleştirilir.
Paylaşım
Madde 5 -
(1) Kurum tarafından karşılanan sağlık hizmet bedelleri için bu Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara göre ilgili sigorta şirketleri ve Güvence Hesabı tarafından Kuruma aktarım yapılır.

(2) Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketleri, kısa süreliler dahil, yazdıkları sigorta priminin bu Yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını, primin tahakkuk ettiği ilgili ayı izleyen 3 üncü ay sonuna kadar defaten veya 3 eşit taksitte Kuruma aktarırlar. Bu şirketler Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazaları bakımından bu Yönetmelik ekinde Zorunlu Trafik Sigortası için yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen tutarı Müsteşarlıkça belirlenen vadelerde Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 yıl boyunca ayrıca Kuruma aktarırlar.

(3) Zorunlu Taşımacılık Sigortası ile Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçesi düzenleme yetkisi bulunan sigorta şirketleri yazdıkları sigorta priminin bu Yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını, primin tahakkuk ettiği ilgili ayı izleyen 3 üncü ay sonuna kadar defaten veya 3 eşit taksitte Kuruma aktarırlar. Bu şirketler Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazaları bakımından bu Yönetmelik ekinde Zorunlu Trafik Sigortası için yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen tutarı Müsteşarlıkça belirlenen vadelerde ayrıca Kuruma aktarırlar.

(4) Güvence Hesabı, Güvence Hesabına ilişkin mevzuatta belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası için ilgili sigorta şirketlerinden tahsil ettiği tüm katılım paylarının yüzde onbeşini tahsilatı izleyen ayın 10 uncu gününe kadar Kuruma aktarır. Güvence Hesabı Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazaları bakımından bu fıkranın ilk cümlesi çerçevesinde ilgili sigorta şirketlerinden tahsil edip Kuruma aktaracağı katılım paylarının yüzde yirmisini bu fıkranın ilk cümlesiyle belirlenen vadede ayrıca Kuruma aktarır.

(5) Bu Yönetmelik kapsamındaki sigorta poliçelerinin ilgili mevzuat çerçevesinde feshedilmesi halinde bu poliçelere ilişkin olarak iade talepleri izleyen dönem aktarımından mahsup edilir.

(6) Müsteşarlık bu Yönetmelik ekinde belirlenen aktarım konusu tutarı, Kanun ile belirlenen sınırlar dahilinde, %50 sine kadar artırabilir veya azaltabilir. Söz konusu belirleme ilgili sigorta şirketleri için sigortacılık ilkelerine göre ayrı ayrı yapılabilir.

(7) Bu Yönetmelik uyarınca tespit edilen Kurum alacağının süresinde ödenmemesi halinde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortasının 89 uncu madde
Yeşil kart sigortası kapsamındaki kazalar
Madde 6 -
(1) Yabancı plakalı araçların karıştığı ülkemizde meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan sağlık hizmet bedelinden Yeşil Kart Sigortası çerçevesinde yabancı plakalı araç işleteninin sorumluluğuna isabet eden kısım Kurum tarafından Bürodan talep edilir. Büro tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde tahsil edilen tutar Kuruma 3 iş günü içinde aktarılır.

(2) Yurt dışında meydana gelen trafik kazalarında Yeşil Kart Sigortası çerçevesinde Büro tarafından ödenmesi gereken sağlık hizmet bedelleri hakkında genel hükümler çerçevesinde Büro tarafından ödeme yapılır. Bu bedeller ilgili mevzuat uyarınca Kurumdan tahsil edilmiş ise birinci fıkra çerçevesinde işlem tesis edilir.
Diğer ilgili isteğe bağlı sigortalar
Madde 7 -
(1) Trafik kazaları sebebiyle sağlık hizmeti talebine konu olabilecek isteğe bağlı sigortaları düzenleyen sigorta şirketlerinin anılan poliçeler çerçevesindeki sorumlulukları saklıdır.
Aktarımın sonucu
Madde 8 -
(1) Bu Yönetmelik hükümleri kapsamında Kuruma yapılan aktarım ile sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçeleri kapsamında sigortalılara ve hak sahiplerine karşı sağlık/tedavi giderleri teminatı bakımından sorumlulukları sona erer.

(2) Bu Yönetmelik çerçevesindeki sağlık hizmet bedelleri için Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası çerçevesinde sigortalı olan kişilerden ayrıca talepte bulunulamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Veri Transferi, Veri Girişi ve Rücu Hakkı
Veri transferi
Madde 9 - Yönt. (RG: 02.12.2011)
(1) Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından tedavi bedellerinin tahsili için kurulan sistem Kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Kurum tarafından devralınır. Sistemin işleyişi ile ilgili düzenlemeler bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Kurum tarafından belirlenir.

(2) (Değişik:RG-2/12/2011-28130)(1) Sağlık Bakanlığınca trafik kazaları için hazırlanacak ambulans formları değişmez sıra numaralı olarak düzenlenir. Sağlık Bakanlığınca görevlendirilecek personelce, ilgili mevzuat çerçevesinde, bedeni hasarlı trafik kazaları için düzenlenen trafik kaza tespit tutanağı veya ambulans formu, motorlu araç plaka, kaza tarihi bilgileri ve Müsteşarlıkça belirlenen diğer bilgilerle birlikte elektronik ortamda Merkeze iletilir.

(4) Kurum ile sözleşmeli/protokollü sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen sağlık hizmetlerine ilişkin olarak MEDULA sistemine kaydedilmiş olan sağlık hizmet bedeli ve Müsteşarlıkça uygun görülen trafik kazasına ilişkin diğer bilgiler Kurum tarafından Merkeze elektronik ortamda iletilir. MEDULA sisteminde trafik kazası nedeniyle yapılan veya devam eden tüm sağlık hizmet bedelleri, ilgili trafik kazası ile bağını devam ettirecek şekilde güncel olarak kayıt altına alınır ve bu veriler Merkeze elektronik ortamda iletilir.

(5) Kurum ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmet sunucuları, trafik kazası sebebiyle verdikleri sağlık hizmet bedellerine ilişkin olarak; sağlık hizmet bedelleri ve kazaya ilişkin mağdur, araç işleteni, motorlu araç plaka, kaza tarihi, kaza yeri, ilgili mevzuat çerçevesinde bedeni hasarlı trafik kazaları için düzenlenen trafik kaza tespit tutanağı, ambulans formları ile Müsteşarlıkça belirlenen diğer bilgileri elektronik ortamda Merkeze iletilirler. Bu hizmet sunucuları Kurumdan trafik kazası nedeniyle yapacakları tahsilat başvurularında bu madde çerçevesinde Merkez veri tabanına bilgi aktarımı yaptıkları bilgisini Kuruma iletmek zorundadırlar.
Veri girişi
Madde 10 -
(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde sağlanan sağlık hizmetine yönelik olarak 9 uncu madde kapsamında Merkez nezdinde toplanan bilgiler Merkez tarafından belirlenecek teknik esaslar dahilinde Güvence Hesabının ve ilgili sigorta şirketinin erişimine sunulur.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan sağlık hizmet bedellerine ilişkin sorumluluk tespiti Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve esaslar dahilinde Merkez nezdinde ilgili sigorta şirketlerince ve Güvence Hesabınca gerçekleştirilir.

(3) Sağlık hizmet bedelleri ve sorumluluğa ilişkin veriler fiyatlamaya ve Müsteşarlıkça bu Yönetmelik kapsamında Kuruma aktarılacak tutarın tespitine esas olmak üzere Merkez tarafından belirlenecek teknik esaslar dahilinde ilgili sigorta poliçeleriyle eşleştirilerek sağlık kurumu temelinde ayrımlı olarak Merkez veri tabanına kaydedilir.

(4) Bu yönetmelik uyarınca Merkez ve Kurum arasında karşılıklı veri iletişimine ilişkin esaslar anılan kurumlarca düzenlenecek protokolle belirlenir.
Rücu hakkı
Madde 11 -
(1) Tespit edilen sorumluluk çerçevesinde sigorta şirketlerinin ve Güvence Hesabının ilgili mevzuat çerçevesinde zarar sorumlusuna karşı rücu hakları saklıdır. Rücu hakkı kapsamında yapılan tahsilatlar sigorta şirketlerince ve Güvence Hesabınca ilgili poliçeyle eşleştirilerek Merkez veri tabanına kaydedilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Kanunun yayımı tarihinden önceki trafik kazaları
Geçici Madde 1 -
(1) Kanunun yayımı tarihinden önce meydana gelen trafik kazalarından kaynaklanan ve anılan tarih itibariyle ödenmemiş tüm tedavi gideri bedelleri Kanunun Geçici 1 inci maddesi kapsamında Kurumca ödenir. Bu tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ilgili sigorta şirketlerinden ve Güvence Hesabından tahsil edilen tutarlar bakımından ilgili sigorta şirketlerine ve Güvence Hesabına herhangi bir iade yapılmaz. Bu tutarlar Kuruma bu Yönetmelik uyarınca aktarılan tutarlardan mahsup edilemez.
Kanunun yayımı tarihinden yönetmeliğin yayımı tarihine kadarki döneme ilişkin aktarım
Geçici Madde 2 -
(1) İlgili sigorta şirketleri Kanunun yayımı tarihten sonra meydana gelen trafik kazaları bakımından, Kanunun yayımlandığı tarihten bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadarki dönemde düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin bu Yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını Müsteşarlıkça belirlenen vadelerde Kuruma aktarırlar.

(2) İlgili sigorta şirketleri Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları bakımından, Kanunun yayımlandığı tarihten bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadarki dönemde düzenlenen Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinden tahakkuk eden sigorta primlerinin bu Yönetmelik ekinde yer alan hesaplama yöntemine göre belirlenen kısmını Müsteşarlıkça belirlenen vadelerde Kuruma aktarırlar.

(3) Güvence Hesabı Kanunun yayımlandığı tarihten sonra meydana gelen trafik kazaları bakımından, Kanunun yayımlandığı tarihten bu Yönetmeliğin yayımı tarihine kadarki dönemde düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası, Zorunlu Taşımacılık Sigortası ve Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinden tahakkuk eden sigorta primleri için tahsil ettiği katılım paylarının yüzde on beşini bu Yönetmeliğin yayımından itibaren bir ay içinde Kuruma aktarır.

(4) Güvence Hesabı Kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları bakımından, bu maddenin üçüncü fıkrası uyarınca Kuruma aktaracağı tutarın yüzde yirmisini aynı fıkrada belirlenen vadelerde ayrıca Kuruma aktarır.
2011 yılına ilişkin sektör yükümlülüğünün kesinleştirilmesi
Geçici Madde 3 - Yönt. (RG: 10.02.2013) (Ek:RG-10/2/2013-28555)
(1) 2011 yılında düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası poliçeleri bakımından ilgili sigorta şirketlerinin bu Yönetmelik çerçevesindeki yükümlülüğü aşağıdaki şekilde kesinleştirilir:

a) 2011 yılı bakımından bu Yönetmelik uyarınca hesaplanan sektör yükümlülüğünde esas alınan Ek-1’deki Hesaplama Yönteminde yer alan Tablo 1’in oluşturulmasında 1/1/2013 tarihi itibariyle Merkez nezdinde mevcut veriler esas alınır. Söz konusu hesaplamada hesap yılı iskontosu yapılmaz. Bu şekilde hesaplanacak tutar ile 2011 yılına ilişkin olarak Müsteşarlıkça daha önceden yapılan hesaplamaya göre tahakkuk eden sektör yükümlülüğü toplam tutarı arasında Kurum lehine fark bulunması halinde bu fark 1/1/2013 itibariyle 2011 yılında düzenlenen Zorunlu Trafik Sigortası net poliçe adetleri esas alınarak ilgili sigorta şirketlerine dağıtılır. İlgili sigorta şirketleri bu şekilde kendileri için hesaplanan tutarı Kuruma bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren defaten veya 6 ay içinde taksitler halinde aktarır.

b) 13/2/2011 tarihli ve
   6111 sayılı Kanunun 59
   uncu maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için sağlık hizmet bedellerine isabet eden tutara yönelik Kurum lehine fark, (a) bendinde yer alan usule göre kesinleştirilen toplam sektör yükümlülüğü esas alınarak belirlenir. Bu fark aynı bentte yer alan vadelerde ilgili sigorta şirketlerince Kuruma aktarılır.
  
1/1/2012-1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen poliçelere ilişkin sektör yükümlülüğünün tespiti
Geçici Madde 4 - Yönt. (RG: 31.12.2016) (Ek:RG-31/12/2016-29935 3.Mükerrer)
(1) 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen beher zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin sektör yükümlülüğünün hesabı, bu hesaba göre ortaya çıkan tutarın ödenmesi veya mahsubu işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

a) 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen beher zorunlu trafik sigortası poliçelerinden, Kanunun yürürlüğünden sonraki dönem için, Kuruma aktarılacak tutarın tespitinde; geçici 3 üncü madde kapsamında 2011 yılı için esas alınan toplam sektör yükümlülüğünün, 2012 yılı trafik sigortası toplam prim üretiminin 2011 yılı trafik sigortası toplam prim üretimine göre değişim oranıyla güncellenmiş halinin, bu Yönetmeliğin Ek 1’inin Bölüm A’sında yer alan “a-) Zorunlu Trafik Sigortası” başlıklı kısmın hükümleri çerçevesinde, 2012 yılında düzenlenen zorunlu trafik sigortası net poliçe adetlerine bölümü esas alınır.

b) (a) bendi gereğince tespit edilen beher poliçe başına aktarılacak tutar esas alınarak 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen zorunlu trafik sigortası poliçeleri bakımından bu Yönetmeliğin Ek 1’inin Bölüm A’sında yer alan “a-) Zorunlu Trafik Sigortası” başlıklı kısmın (ab) bendi kapsamında her bir şirkete isabet eden toplam tutar ile söz konusu dönem için ilgili sigorta şirketlerine bahse konu bendin yürürlüğe girmesinden önceki hesaplama yöntemine göre isabet eden tutar, Merkez tarafından belirlenerek Müsteşarlık, Kurum ve ilgili sigorta şirketine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen birinci ayın sonuna kadar bildirilir. Söz konusu bilgilere, ilgili sigorta şirketleri ve kurumların güvenli ortamda erişimi Merkez tarafından sağlanır.

c) Yukarıdaki şekilde yapılan hesaplama sonucu Kurum lehine fark olması durumunda söz konusu tutar ilgili sigorta şirketlerince bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar defaten veya eşit taksitler halinde ödenir.

ç) Yukarıdaki şekilde yapılan hesaplama sonucu ilgili sigorta şirketleri lehine fark doğması halinde söz konusu tutar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar ilgili sigorta şirketlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde Kuruma yapacakları aktarımdan mahsup edilir.

d) 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) düzenlenen beher zorunlu trafik sigortası poliçelerinden Kanunun yürürlüğünden önceki dönem için şirketlerce Kuruma aktarılacak tutarın tespitinde; geçici 3 üncü madde kapsamında 2011 yılı için esas alınan toplam sektör yükümlülüğünün, 2012 yılı trafik sigortası toplam prim üretiminin 2011 yılı trafik sigortası toplam prim üretimine göre değişim oranıyla güncellenmiş halinin 1/1/2012 ile 1/5/2012 tarihlerine isabet eden kısmının %20’sinin bu Yönetmeliğin eki Tablo 7’de yer alan geçmiş dönem oranları ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar, Merkez tarafından belirlenerek Müsteşarlık, Kurum ve ilgili sigorta şirketine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen birinci ayın sonuna kadar bildirilir. Söz konusu bilgilere, ilgili sigorta şirketleri ve kurumların güvenli ortamda erişimi Merkez tarafından sağlanır.

e) (d) bendinde belirlenen tutar ile söz konusu dönem için ilgili sigorta şirketlerince konuya ilişkin daha önceki hesaplama yöntemine göre isabet eden tutar arasında Kurum lehine fark olması durumunda söz konusu tutar ilgili sigorta şirketlerince bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar defaten veya eşit taksitler halinde ödenir. 

(d) bendinde belirtildiği şekilde yapılan hesaplama sonucu ilgili sigorta şirketleri lehine fark doğması halinde söz konusu tutar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar ilgili sigorta şirketlerinin bu Yönetmelik çerçevesinde Kuruma yapacakları aktarımdan mahsup edilir.

f) İlgili mevzuat uyarınca yükümlülükleri Güvence Hesabınca üstlenilen sigorta şirketleri bakımından bu madde kapsamındaki lehe veya aleyhe fark işlemleri, anılan şirketler adına Güvence Hesabı tarafından gerçekleştirilir. Bu çerçevede, Kurum lehine fark olması durumunda söz konusu tutar Güvence Hesabınca bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar defaten veya eşit taksitler halinde ödenir. Anılan sigorta şirketlerinin lehine fark doğması halinde söz konusu tutar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar Güvence Hesabının bu Yönetmelik çerçevesinde Kuruma yapacağı aktarımdan mahsup edilir.

g) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça belirlenir. Bu madde kapsamında yapılacak hesaplamalarda maddenin yayımını izleyen aybaşı itibari ile Merkez nezdinde mevcut veriler kullanılır.
Yürürlük
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
(1) Bu değişiklik 27/8/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (2) Danıştay Onbeşinci Dairesinin 14/11/2013 tarihli ve E.: 2013/7713 sayılı dosyası üzerinden verdiği karar ile bu fıkrada yer alan “Kurum tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan hükümler doğrultusunda” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. (3) Danıştay Onbeşinci Dairesinin Esas No:2013/7713, Karar No:2016/1779 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci bendinde yer alan ‘’... Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan hükümler doğrultusunda” ibaresinin iptaline karar verilmiştir.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  27/8/2011

  28038

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.

  2/12/2011

  28130

  2.

  2/5/2012

  28280

  3.

  10/2/2013

  28555

  4.

  31/12/2016

  29935 3.Mükerrer

   

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1. HESAPLAMA YÖNTEMİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/08/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  TABLO 1 ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI TEDAVİ GİDERLERİ TEMİNATI KAPSAMINDA ÖDENEN HASAR GELİŞİM TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/08/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  TABLO 1'E GÖRE YILLAR ARASI DEĞİŞİM ORANI TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/08/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  TABLO 2'DEKİ DEĞİŞİM ORANLARI ORTALAMASI TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/08/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  TABLO-4 GELECEK YILLAR İÇİN OLUŞACAK TEDAVİ GİDERİ TAHMİNLERİ TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/08/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  TABLO-5 İSKONTO HESABI TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/08/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  TABLO-6 BEHER POLİÇE İÇİN AKTARILACAK TUTAR HESABI TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/08/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  TABLO-7 ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI GEÇMİŞ DÖNEM HASAR DAĞILIMI TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/08/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  TABLO-7A ZORUNLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GEÇMİŞ DÖNEM ORANI TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/08/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  TABLO-7B ZORUNLU KOLTUK FERDİ KAZA SİGORTASI GEÇMİŞ DÖNEM ORANI TABLOSU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 27/08/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  15259 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte - 27/08/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  EK-1 HESAPLAMA YÖNTEMİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul