En son güncellemeler 28 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
(Yürürlükten kaldırılmadan önce Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi'nde yayımlanan metin.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmi Gazete Tarihi: 15.09.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28055

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uludağ Üniversitesinde bir öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarına ek olarak yaz aylarında uygulanan Yaz Öğretimi programlarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uludağ Üniversitesinde Yaz Öğretimi yapılan tüm fakülte ve yüksekokullarda uygulanacak hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) İlgili Birim: Uludağ Üniversitesine bağlı Fakülte,Yüksekokul, Konservatuvar veya Meslek Yüksekokulunu,  

b) Senato: Uludağ Üniversitesi Senatosunu,

c) Üniversite (UÜ): Uludağ Üniversitesini,

ç) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğretimin Amaçları ve İlkeleri

Yaz öğretiminin amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz öğretimin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğretim imkanlarını yaz aylarında da değerlendirmek,

b) Öğrencilerin güz ve/veya bahar yarıyıllarında alıp da başarısız oldukları, devam edemedikleri ya da, çeşitli nedenlerden dolayı döneminde alamadıkları dersleri, yaz döneminde almalarına olanak sağlamak,

c) Bölüm veya programlardaki başarısız öğrenci yığılmalarını gidererek, öğretimin verimini arttırmak,

ç) Diğer üniversitelerin öğrencilerine de UÜ'de açılacak dersleri alma olanağı vermek,

d) Ancak yaz aylarında görevlendirme ile yararlanılabilecek diğer üniversitelerdeki öğretim elemanlarının da UÜ'ne katkısını sağlamak,

e) Yandal lisans ve çift anadal lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin de ders almalarına olanak sağlamak,

f) Üstün başarılı öğrencilerin, üst yarıyıl derslerini alarak, daha kısa sürede mezun olabilmelerine olanak sağlamaktır.

Yaz öğretiminin ilkeleri

MADDE 6 – (1) Yaz öğretiminin başlangıç tarihi, bahar yarıyılı sonu sınavlarının tamamlanmasından en az on iş günü sonra olacak şekilde, ilgili birim kurullarının önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Yaz öğretiminin süresi, bu dönemde yapılacak sınavlar hariç en az beş,  en fazla yedi haftadır. Yaz öğretiminde açılan her ders için bir yarıyılda yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.

(2) Yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler, ilgili bölüm veya programlarca en geç bahar yarıyılının ilk on iş günü içinde belirlenir. Yaz öğretimi, bu bilgiler esas alınarak ilgili birim kurullarının önerileri doğrultusunda Senato onayından sonra öğrencilere duyurulur.

(3) Yaz öğretiminde ders alacak öğrencilerin, önkayıt işlemleri bahar yarıyılı sınavlarının bitiminden sonra akademik takvimde belirtilen dört gün içinde, kesin kayıt işlemleri ise yaz öğretimi başlamadan önceki üç gün içinde tamamlanır.

(4) Bir öğrenci yaz öğretiminde toplam 10 kredi saati aşmayacak şekilde en fazla 4 derse veya kredisi 10 kredi saati aşan derslerden en fazla bir derse yazılabilir. Ancak, mezun olma durumunda olan öğrenciler 12 krediye kadar veya 12 kredi saati aşan derslerden en fazla bir ders olacak şekilde derse yazılabilir. Öğrenci, açıldığı takdirde, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız derslerini almak üzere derslere yazılabilir. Genel akademik not ortalaması (GANO) 1.80’in altında olan öğrenciler dersin açılıp açılmadığına bakılmadan başarısız oldukları dersler dışında hiçbir derse yazılamazlar.

(5) Alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayan öğrenciler, kayıtlı bulundukları yarıyılın, en çok iki üst yarıyılında açılan dersleri alabilir.

(6) Yaz öğretiminde ders ekleme-çıkarma ve dersten çekilme işlemleri uygulanmaz.

(7) Yaz öğretiminde öngörülen derslerin açılmasına ilgili birim kurulunun önerisi ile Senato karar verir. Açılacak derslerin, ilgili birimde açılacak derslere ön kayıt yaptıran toplam öğrenci sayısı ile belirlenecek olan öğrencilerden toplanacak toplam katkı payı geliri ve Maliye Bakanlığı'nın yaz öğretiminde açılması öngörülen dersler için öğretim üyelerine ödenecek ücret ile ilgili talimatları gereği yapılacak ödeme gideri arasında bir denge kurulacak şekilde belirlenir. Bu dengenin kurulması için, programın müsaade ettiği ölçüde açılacak derslerde öğrenci sayısının çokluğu öncelik sırasını belirler. Ancak, açılacak derslerde öğrenci sayısı ondan az olamaz. Mezuniyet durumuna gelmiş öğrencilerde Bitirme Ödevi, Bitirme Projesi gibi derslerde en az sayı şartı aranmaz.

(8) Bölüm veya programların açtığı derslere normal ve ikinci öğretim öğrencileri veya farklı kodlu, fakat içerik ve kredi/saatleri aynı veya az olan dersleri alacak öğrenciler de birlikte kayıt yaptırabilirler. Öğrenciler, kayıtlı olduğu birimin izniyle UÜ’de yaz öğretiminde açılamayan bütünleme sınavı uygulanmayan dersleri, içerik ve kredi saatleri aynı veya fazla olmak suretiyle yaz öğretimlerinde yer veren diğer üniversitelerden alabilirler. Üniversiteler tarafından gönderilen başarı notları ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.

(9) Yaz öğretiminde açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen ders saati ücreti başına katkı payı öder.

(10) Yaz öğretiminde ders alan öğrencilerin başarı durumları dersi veren kurum tarafından Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğine göre belirlenir.

(11) Her ders için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınav veya yaz öğretimi sonu sınavına mazeretleri nedeni ile giremeyen ve bu mazeretleri ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır.

(12) Yaz öğretimi derslerinden alınan notlar, transkriptlerde Yaz Öğretimi adı altında açılacak bir bölümde gösterilir ve genel not ortalamasının hesabında kullanılır.

(13) Yaz öğretiminde açılan derslerin önceden devamının alınıp alınmadığına bakılmadan, kuramsal derslerin en az % 70'ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az %80'ine devam etmek zorunludur.

(14) Azami öğrenim süresini aşan öğrenciler ders ya da derslerini yaz öğretiminde alarak mezuniyet için gereken şartları sağlayabilirler.

(15) İlgili bölüm veya programın tüm öğretim planında öngörülen en az kredi alt sınırı kadar dersi başaran ve mezuniyet için gereken 2.00 GANO’yu tutturamadıkları için mezun olamayan öğrenciler de yaz öğretimine katılarak gereken dersleri yeterli GANO ile tamamladıkları takdirde yaz öğretimi sonunda mezun olabilirler.

(16) Güz ve/veya Bahar yarıyıllarına çeşitli nedenlerle kayıt yenilemeyen, uzaklaştırma cezası alan, Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğine göre bir akademik yıl için izinli ayrılanlar hariç, işlem yapılan öğrenciler, haklarında uygulanan işlemin yaz öğretimin kayıt tarihlerine kadar sona ermiş olması şartına bağlı olarak yaz öğretiminden yararlanabilirler.

(17) Yaz öğretiminde, aynı dersi vermek üzere birden fazla öğretim elemanı görevlendirilebilir. Yaz öğretiminde ders veren öğretim elemanlarına ilgili mevzuata göre ek ders ücreti ödenir. 

(18) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında yaz öğretimi açılması durumunda öğretim süresi Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yaz Öğretimi Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Ancak yaz öğretimi sonunda yapılan muafiyet sınavındaki başarı notu hazırlık sınıfında uygulanan kriterler çerçevesinde belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 8 – (1) 27/4/2000 tarihli ve 24032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uludağ Üniversitesi Yaz Dönemi Öğretimi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Sayfa
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  15302 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte - 15/09/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul