İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA YAPILAN ŞARTLI BAĞIŞLARDAN YÜKSEK ÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNE BURS VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak şartlı bağışlardan ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Burs: Bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenciye karşılıksız verilen parayı,

b) Genel Müdürlük: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünü,

c) Öğrenci: Bu Yönetmelik kapsamında burs verilmesi öngörülen ihtiyaç sahibi yüksek öğrenim öğrencilerini,

ç) Şartlı bağış: Bağışçının yüksek öğrenim öğrencilerine burs verilmesi iradesine ve diğer şartlarına uygun kullanılması gereken parayı,

d) Vakıf: 29/5/1986 tarihli ve
   3294
   sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her il ve ilçede kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarını,

ifade eder.
  
KİNCİ BÖLÜM
Uygulama Hükümleri
Şartlı bağışın kabulü ve bilgi verme
Madde 4 - Yönt. (RG: 17.11.2016)
(1) Vakıflar, (Değişik ibare:RG-17/11/2016-29891)(1) 31/12/2016 tarihine kadar ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek üzere şartlı bağış kabul edebilirler. Bağışçının iradesinin hukuka aykırı olduğu hâllerde şartlı bağış kabul edilmez.

(2) Şartlı bağış, bağış yapanın iradesine uygun olarak harcanır.
Şartlı bağışın aktarılması ve değerlendirilmesi
Madde 5 -
(1) Burs verilmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilerden kabul edilen şartlı bağışlar nedeniyle vakıfların hesaplarında biriken miktarlardan ilgili vakıf mütevelli heyetince karar verilen kısım,
   3294
   sayılı Kanun gereğince kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu onayıyla diğer vakıflara aktarılabilir. Bu şekilde aktarılan miktarlar yalnızca ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesi amacıyla kullanılır.

(2) Vakıflar, şartlı bağışlarla biriken miktarları değerlendirmek suretiyle elde ettikleri geliri adlarına açtıracakları ayrı bir hesapta tutarlar ve şartlı bağışlardan elde edilen gelirler, sadece bağışçının iradesi doğrultusunda burs vermek amacıyla kullanılır.
  
Burs verilmeyecek öğrenciler
Madde 6 -
(1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca bakım altına alınan ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere burs verilmez.

(2) Bağışçının, öğrencinin özelliklerini ayrıca şarta bağladığı durumlarda birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
Mütevelli heyetin yetkisi
Madde 7 -
(1) Vakıflara yapılan şartlı bağışların miktarına göre burs verilecek öğrenci sayısı, ödenecek burs miktarı, ödenme dönemi ve zamanı ile burs verilmesine ilişkin diğer konularda karar vermeye vakıf mütevelli heyeti yetkilidir.
İlan ve başvurular
Madde 8 -
(1) Vakıflar, öğrencilere verilecek burslara ilişkin; varsa bağış yapanın koyduğu şartları, başvuru şekli ve koşulları, yeri, başvuru süresi, miktarı ve diğer konuları düzenli olarak her yılın eylül ayının ilk haftasında veya ihtiyaç duyulan başka tarihlerde uygun vasıtalarla ilan eder.

(2) Öğrenciler, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen, birinci derece akrabaları veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Başvurular elektronik ortamdan da gerçekleştirilebilir ve bu durumda başvuru belgeleri son başvuru tarihine kadar vakfa ayrıca ulaştırılır. Bu madde gereğince yapılan belge teslimlerinde oluşan gecikmelerden vakıflar sorumlu tutulamaz.
İstenecek belgeler
Madde 9 - Yönt. (RG: 17.11.2016)
(1) Burs için başvuracak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.

a) Elektronik ortamda fotoğraflı olarak doldurulacak EK-1’de yer alan burs başvuru formu.

b) Öğrenci olunduğunu gösterir belge.

c) Öğrencinin şehit veya gazi yakını olması hâlinde bu yakınlığı gösterir belge.

ç) Öğrencinin (Değişik ibare:RG-17/11/2016-29891) (1) engelli olması hâlinde (Değişik ibare:RG-17/11/2016-29891) (1) engel oranını gösterir belge.

d) İlanda belirtilen diğer belgeler.
Başvuruların değerlendirilmesi
Madde 10 -
(1) Vakıflar, öğrencinin beyan ve belgelerinin gerçekliğini Genel Müdürlükçe oluşturulan sosyal yardım bilgi sisteminden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait bilgi sistemlerinden sorgulayarak uygun başvuruları belirler.

(2) Uygun başvurular, EK-2’de yer alan burs yardımı değerlendirme kriterlerine göre değerlendirildikten sonra vakıf mütevelli heyeti puan sıralamasına göre burs verilecek öğrencilerin asıl ve yedek listesini belirler ve onaylar.

(3) Burs ödenmesine hak kazanan öğrenciye bu durum, adına açılan banka hesap numarası ile birlikte tebliğ edilir.

(4) Asıl listede boşalma olması hâlinde yedek listeden sıraya göre burs kazanan öğrenciye tebligat yapılır.
Burs verilme süresi ve bursun sona ermesi
Madde 11 -
(1) Burslar, öğrenim görülen yüksek öğretim kurumunun resmî eğitim ve öğretim takviminin başlamasından bitimine kadar on ayı geçmemek üzere ve bir yılla sınırlı olarak ödenir. Daha önce burs alan öğrenciler, alt sınıftan tüm dersleri geçmiş olmaları kaydıyla burs almak üzere yeniden başvurabilirler.

(2) Burslar, öğrenciliğin sona ermesi, öğrencinin bu Yönetmelikte belirlenen şartlarını kaybetmesi veya ortaya çıkması hâllerinde sağlık raporuyla belgelenen durumlar hariç olmak üzere kesilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Genel müdürlüğe bildirim
Geçici Madde 1 -
(1) Şartlı bağışlar, bunlardan elde edilen gelirler ile istenen diğer bilgi ve belgeler 1/1/2012’den başlamak üzere üçer aylık dönemlerle, talep hâlinde ise ivedilikle Genel Müdürlüğe bildirilir.
Yürürlük
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
(1) Bu değişiklik 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 EKLER İÇİN DOSYA BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  8/10/2011

  28078

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1

  17/11/2016

  29891

  2

     

  3

     

   

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BURS BAŞVURU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI BURS YARDIMI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/01/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  15372 nolu mevzuatın Resmi Gazete Metni
  Resmi Gazete Metni - Yürürlükte - 08/10/2011 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BURS BAŞVURU FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul