Metnin sonundaki link ile erişilemeyen ekler metinden sonraki dosyalardadır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ MAHALLİ İDARELER İLE BUNLARIN BAĞLI KURULUŞLARI VE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİN YURTİÇİ PİYASALARDA YAPACAKLARI TAHVİL İHRAÇLARININ İZİN SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmelik mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin yurtiçi piyasalarda tahvil ihracı yapabilmeleri için Müsteşarlıktan izin almalarını ve bu şekilde sağlanan finansmanın izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 
Dayanak
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü ve 16 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen: a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı, b) İhraççı: Bu Yönetmelik kapsamında, yurtiçi piyasada halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin tahvil ihracını gerçekleştiren mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin her birini, c) Kanun: 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu, ç) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını, e) Tahvil: Mahalli idareler ile bunların bağlı kuruluşları ve iktisadi teşebbüslerinin bu Yönetmelik kapsamında itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları vadesi bir yıldan az olmayan borç senetlerini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
İzin verilirken uygulanacak usul ve esaslar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamında yurtiçi piyasalarda yapılacak tahvil ihraçları Müsteşarlığın iznine tabidir. Müsteşarlıkça izin verilmesi Hazine garantisi sağlandığı anlamına gelmez. (2) Başvurunun yapılacağı tarih itibarıyla Müsteşarlığa vadesi gelmiş yükümlülüklerinden ödenmemiş borcu bulunan ihraççı başvuruda bulunamaz. (3) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmadan önce İhraççı söz konusu izin için Müsteşarlık Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne müracaat eder. (4) İhraççı Müsteşarlığa izin başvurusunu yazılı olarak yapar. İzin başvurusunda aşağıda sıralanan bilgi ve belgelerin Müsteşarlığa ibraz edilmesi zorunludur. a) Tahvilin ihraç gerekçesi, b) Ek-1’de yer alan Tahvil İzin Başvurusu Formu, c) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, bağlı kuruluşları ve bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler için izin başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinde öngörülen borç stoku düzeyine ilişkin bilgiler. (5) Müsteşarlık dördüncü fıkrada yer alan bilgi ve belgelerin dışında gerekli gördüğü taktirde ihraççıdan uygun göreceği diğer bilgi ve belgeleri talep edebilir. (6) Müsteşarlık ihraççının talebini kendi görev alanı ile sınırlı olarak, Hazine Finansman Programı ile dördüncü ve beşinci fıkralar kapsamında sağlanan bilgi ve belgeler dikkate alınarak değerlendirir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. (7) İhraççının Müsteşarlıkça verilen izne istinaden yurtiçi piyasalarda ihraç edeceği nominal tutar, belirlenen izin tutarını aşamaz. (8) İhraççı Müsteşarlık tarafından iznin verildiği tarihten itibaren bir yıllık süre içerisinde tahvil ihracını gerçekleştirmekle yükümlüdür. İhracın bu süre içinde gerçekleştirilmemesi halinde ihraççı bu Yönetmelik kapsamında yeniden başvuruda bulunmak zorundadır. 
Tahvilin kaydı ve izlenmesi
Madde 5 -
(1) İhraççı satış sonuçlarının Kurula bildirilmesi sonrasında, satışa ilişkin detaylı bilgileri içeren ve Ek-2’de yer alan Tahvil İzleme Formu’nu Müsteşarlığa iletir.

(2) İhraççı Tahvil İzleme Formu’nu ihraç tarihinden itibaren on işgünü içinde, bir yıllık izin süresi içerisinde ek ihraç yapması halinde ise ek ihraç tarihinden itibaren on işgünü içinde Müsteşarlığın Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğüne iletmekle yükümlüdür.
Sorumluluk
Madde 6 -
(1) Müsteşarlık tarafından verilen izne istinaden ihraç edilen tahvilin kullanımı, bütçeleştirilmesi ve muhasebeleştirilmesinden ve bu tahvil ile finanse edilecek yatırımlar kapsamındaki iş ve işlemlerden ilgili ihraççı sorumludur. Müsteşarlığın yapacağı değerlendirmeler ihraççı tarafından ibraz edilen bilgi ve belgelerle sınırlı olup, söz konusu bilgi ve belgelerin temini ve doğruluğundan ihraççı sorumludur. 

(2) Bu Yönetmelik kapsamında tahvil ihracı için izin isteyen ihraççının talebi değerlendirilirken ihraççının önceki tahvil ihracı/ihraçlarında bu Yönetmelik hükümlerine uyum şartı aranır.
İdari yaptırım
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmelik kapsamında yer almasına rağmen Müsteşarlıktan izin alınmaksızın tahvil ihracının gerçekleştirilmesi durumunda 6 ncı maddenin birinci fıkrasında sayılanlar hakkında, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 14/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.
Yürürlük
Madde 8 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
Madde 9 -
(1) Bu Yönetmelik hükümleri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından yürütülür.
 EKLER İÇİN DOSYA BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 TAHVİL İZİN BAŞVURUSU FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 TAHVİL İZLEME FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul