Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: PTT ŞUBELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (RG: 27.03.2012)
PTT ŞUBELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tarım ve Deyimler
Amaç :
Madde 1 -
Bu yönetmelik, 5584 sayılı Posta Kanununun 6 ncı, 7/6156 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 12/4/1973 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe giren Posta Tüzüğünün 5 inci maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
    
Kapsam :
Madde 2 -
Bu yönetmelik, şubelerin işletmeye açılması, kapatılması, yapacağı işlemler, çalışma saatleri, yönetim ve denetimi ile personelin görevlerine İlişkin esasları kapsar.
Tanım :
Madde 3 -
PTT şubeleri, bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre açılan ve bağlı olduğu PTT merkezi veya Posta merkezi kadrosundan görevlendirilen personel tarafından o merkezin gişesi veya servisi şeklinde yönetilen birer «PTT İşyeri» dir.
Deyimler :
Madde 4 -
Bu yönetmelikte geçen :

1) «Genel Müdürlük» deyimi, PTT Genel Müdürlüğünü,

2) «Başmüdürlük» deyimi, PTT Bölge Başmüdürlüğünü,

3) «Merkez» deyimi, PTT merkezi veya Posta merkezini,

4) «Şube» deyimi, PTT şubesini,

5) «Lokal şube» deyimi, telefon şebeke sınırları belirlenmiş yerlerde bu şebeke sınırları içinde, telefon şebeke şuurları belirlenmemiş yerlerde ise belediye sınırları içinde bulunan şubeleri,

6) «Şube personeli» deyimi, şubeyi yönetmek üzere görevlendirilen memur veya dağıtıcıya,

7) «Şube sorumlusu» deyimi, bir personelli şubede bu personeli, birden fazla personelli şubelerde merkez müdürünün görevlendirdiği personeli

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Şubelere ilişkin genel prensipler :
Madde 5 -
Şube açılmasında kârlılık ve verimlilik ilkeleri yanında, şube için elverişli bir İşyerinin sağlanabilmiş olması ve ayrıca şube açılacak yerin bağlı bulunduğu idari yerleşme yeriyle olan ulaşım olanakları gözönünde bulundurulur.

Şubelerin (Lokal şubeler dahil) açılması ve kapanması ile merkez veya acenteliklerin şubeye dönüştürülmesine ilişkin işlemler hakkında «yerel Özellikler de göz önünde bulundurularak» Başmüdürlüklerce düzenlenen rapor ve teklifler üzerine Genel Müdürlükçe gerekli kararlar alınır.
Şube açılacak yerler :
Madde 6 -
Gelir ve trafik bakımından henüz merkez açılmasını gerektirmeyen ve aşağıdaki şartlardan birine uyan yerlerde şube açılabilir:

1) Bucaklarda ve belediyesi bulunan köylerde,

2) Nüfusu 2000 den fazla olan belediyesiz köylerde,

3) En yakın PTT işyerine 10 kilometreden fazla uzaklıkta olan ve ikiden fazla köy yolunun kavşak noktasında veya çevre köylerle yakın ilişkisi bulunan köy veya yerleşme merkezlerinde,

4) Önemli karayollarının belli başlı kesişme noktalarındaki yerleşme merkezlerinde,

5) Turistik faaliyet gösteren yerlerde fuar, sergi, panayır, kongre veya toplantı yerlerinde sürekli, mevsimlik veya geçici olarak,

6) Memur veya işçi çalıştıran kamu veya özel sektör İşyerlerinden gerekil görüleceklerde,

7) İş hacmini hafifletmek ve iş sahiplerine kolaylık sağlamak amacıyla PTT işyeri bulunan büyük ve kalabalık yerleşim yerlerinde,

8) Yukarıda sayılanlar dışında kalıp da şube açılması gerekli görülen veya yarar sağlıyacağı umulan hal ve yerlerde,

9) Acentelik açılması gerektiren ve fakat devletin asayiş ve güvenliği yönünden sakıncalı olduğu valilik yazısı ile belirlenen toplu yerleşim yerlerinde,
Lokal şube açılabilecek yerler :
Madde 7 -
Aşağıdaki şartlardan birine uyan yerlerde lokal şube açılabilir :

1) En yakın PTT işyerine en az 2 kilometre veya daha uzak olan toplu yerleşim yerlerinde, (şubenin faaliyete geçirileceği yerde, tesbit edilen mesafede bina bulunmadığı takdirde bu mesafe değiştirilebilir.)

2) En yakın PTT işyerine en az 1 kilometre olan ve işyeri şartlarına uygun ücretsiz yer verilen ve yapılan inceleme sonunda gelirinin giderini karşılayacağı saptanan organize sanayi bölgeleri, 100 ve daha fazla işyeri bulunan sanayi siteleri, çarşı, han gibi ticari yerler ile büyük askeri birlik, üniversite kampusu, adliye sarayı gibi kamuya ait yerler ve gar, otogar, deniz ve hava limanı gibi ulaşım yerleri ile gümrük kapılarının gerek görülenlerinde,

3) En yakın işyerine 4 kilometre veya daha uzak olan ve çevreye hizmet edebilecek merkezi bir yerde işyeri şartlarına uygun ücretsiz yer verilen ve yapılan inceleme sonucunda gelirinin giderini karşılayacağı saptanan otel, motel, kamping, tatil köyü, tatil siteleri gibi yerlerle toplam 600 yatak kapasiteli turistik belgeli tesislerinde.
Şubelerin merkeze dönüştürülmesi:
Madde 8 -
Aşağıda belirtilen şartlardan herhangi birinin oluşması halinde şubeler merkeze dönüştürülebilir.

1) İlçeye dönüştürülen bucaklardaki şubeler,

2) Son 8 aylık iş hacminin günlük ortalaması 3 memurluk iş gücünü dolduran (dağıtım hizmetleri hariç) ve bu miktar personel ile kira, aydınlatma, ısıtma gibi aylık giderleri karşılayacak aylık gelir sağlayacağı tesbit edilen şubeler, (lokal şubeler hariç),

3) Kendisinden yol alan 5 ve daha çok sayıda şube, acente ve 3 veya daha çok cihet üzerinden posta dağıtımı yapan şubeler (lokal ve merkezi dağıtıma tabi olan şubeler hariç).
Şubelerin kapatılması :
Madde 9 -
Devamına gerek veya zorunluluk duyulmayan veya 6 ncı ve 7 nci maddelerde öngörülen koşulların değişmesi yahut ortadan kalkması halinde şubelerin geçici veya sürekli olarak kapatılmasına karar alınabilir.
PTT acenteliklerinin şubeye dönüştürülmesi:
Madde 10 -
Yapılan İnceleme sonucu yerel gereksinimleri karşılayamadığı saptanan ve 6 ncı ve 7 nci maddelerde öngörülen koşulların meydana geldiği hal ve yerlerdeki PTT acentelikleri kapatılarak bu yerlerde PTT şubesi açılmasına karar alınabilir.

Ayrıca, şebekeye bağlı olmak kaydı ile :

1) 2 personel ile kira, aydınlatma, ısıtma, posta taşıma gibi çeşitli aylık giderleri karşılayacak aylık gelir sağlayacağı tesbit edilen acenteliklerin,

2) Birden fazla işyerine yol verme durumunda olan ve kendisine irtibatlı işyerleri ile kendisinin bir önceki yılın son altı ayına göre hesaplanan aylık ortalama geliri iki personelin aylık ortalama giderini karşılayan acenteliklerin,

3) Devletin asayişi ve güvenliği yönünden faaliyetine devam etmesinin sakıncalı olacağı valilik yazısı ile belirlenen acenteliklerin,

şubeye dönüştürülebilmesine karar alınabilir.
Merkezlerin şubeye dönüştürülmesi:
Madde 11 -
Daha önce açılmış olup, sonradan meydana gelen değişiklikler nedeniyle varlığında ve devamında gerek ve zorunluluk bulunmayan hal ve yerlerdeki merkezler şubeye dönüştürülebilir.
Şubelerin- yönetimi :
Madde 12 -
Şubeye verilen görevler bağlı bulunduğu merkezin kadrosundan ayrılan bir memur veya dağıtıcı tarafından yapılır. Ancak iş kapasitesi ve çalışma saatleri gerektirdiğinde şubeye daha fazla personel verilebilir.

Bu durumda şubenin yönetiminden sorumlu personeli merkez müdürü seçer.
Şube personelinin nitelikleri :
Madde 13 -
Şu personeli veya sorumlusu olarak görevlendirilecek personelin :

1) PTT de en az 3 yıl hizmet yapmış olması,

2) İşletme servislerinde çalışmış olması veya bu servislerle ilgili geniş bilgi sahibi bulunması,

3) PTT deki görevi süresince kuşku verici bir davranışının bulunmaması,

4) Müstakilen görev yapabilme ve karar verebilme yeteneğine sahip olması,

5) İş sahipleriyle olan ilişkilerinde nazik, ciddi ve ölçülü olması,

gereklidir.
Şubelerin çalışma saatleri :
Madde 14 -
Şubelerin çalışma saatleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Günde bir kez olmak üzere şube personeli tarafından yapılacak olan dağıtım hizmetinin saat ve süresi ise, şubenin çalışma gün ve saatleri içinde olmak kaydiyle bağlı olduğu merkez müdürlüğünce belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Şubelerin Bağlı Bulundukları Merkezlerle İlişkileri
Şube binaları :
Madde 15 -
Şubelerin çalışabilmesi için elverişli işyerlerinin sağlanması, kiralanması, kira bedellerinin ödenmesi, bağlı oldukları merkez müdürlüklerince yerine getirilir. Şube binalarının ısıtma ve aydınlatma giderleri de bağlı bulunduğu merkez müdürlüğünce karşılanır.
Şube gereksinimlerinin sağlanması:
Madde 16 -
Şube çalışmalarının aksaksız olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla her türlü :

1) Eşya, malzeme ve maddi duran varlıklar,

2) İşletmeye ilişkin telgraf ve telefon haberleşmesini sağlayacak telefon, santral gibi cihazlarla, damga, istampa, mühür, terazi gibi alet ve edavat,

3) Kanun, tüzük, yönetmelik, tarife gibi yayınlanmış mevzuat ile zaman zaman yapılacak olan bunlara ek veya değişiklik yayınları,

4) Basılı kağıt, formül ve kırtasiye,

5) Temizlik, ısıtma ve aydınlatma malzemesi şubenin bağlı bulunduğu merkez müdürlüğünce sağlanır.

Yukarda belirtilenlerle 15 İnci maddede öngörülen işlemlere ilişkin her türlü ödenek temini, kasa ve mahsup muameleleri gibi muhasebe kayıt ve işlemleri merkez müdürlüğünce yapılır.
Şubenin bağlı olduğu merkezle yönetimsel ilişkisi :
Madde 17 -
Şubelerin yönetimine ilişkin her türlü emir ve talimat, bağlı bulunduğu merkez tarafından şubeye yazılı olarak verilir. Şube personeli bu emirleri aynen yerine getirmekle ve bu emirleri muntazam bir şekilde saklamakla sorumludur.
Şube ile ilgili yazışmalar :
Madde 18 -
Şube işlemleri İle ilgili olarak yapılacak her türlü yazışma, şubenin bağlı bulunduğu merkez müdürlüğünce yapılır. Şube personeli bu yazışma ile ilgili yazı ve reklamasyon cevaplarım geciktirmeden bağlı olduğu merkez müdürlüğüne bildirmek zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şubelerin Denetimi
Şube denetiminin amacı :
Madde 19 -
Bağlı bulundukları merkezlerin birer gişesi durumunda olan PTT şubelerinin denetimindeki amaç, şubece yürütülmekte olan işlemlerin mevzuata uygun şekilde ve istenilen düzeyde yürütülmesini sağlamaktır.

Bu denetimler sonunda görülen aksaklıkların giderilmesi için alınacak önlemler ve yapılacak uyarıların yanında, şube personelinin mesleki bilgisini arttıracak öğretici açıklamalarda bulunularak yetiştirilmesini sağlamak temel amaçtır.
Denetimin kimler tarafından yapılacağı:
Madde 20 -
Şubenin denetimi, bağlı bulunduğu merkezin müdürü tarafından yapılır. Ancak merkez müdürü bu denetim görevini, varsa müdür yardımcısına veya amirlerden birisine de yaptırabilir.

Şube denetimiyle görevlendirilen personele gerekiyorsa Harcırah Kanununa göre yol ve zaruri giderleriyle gündelikleri ödenir.
Denetimin zaman ve süresi :
Madde 21 - Yönt. (RG: 27.03.2012)
Şubeler, başmüdürlüklerce yapılacak programa göre (Değişik ibare:RG-27/3/2012-28246) üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez denetlenir. Başmüdürlüklerce yapılan program şubenin bağlı bulunduğu merkeze «Kişiye özel» işaretli bir yazı ile bildirilir.

Şube denetimleri bir günde tamamlanır, daha uzun zamanın gerekmesi halinde gerekçe bildirilerek Başmüdürlükten ona göre talimat alınır. Lokal şubeler, başmüdürlükten İzin alınmasına gerek olmadan olağan denetim dışında sık sık denetlenir.
Denetimin ne şekilde yapılacağı:
Madde 22 -
Şube işlemlerinin denetlenmesi, incelenen konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre ve şubedeki mevcut kayıtlar üzerinden yapılır. Görülen aksaklıkların ilgili kayıtlar üzerine İşaretlenmek, İmzalanmak ve ayrıca şube personeline öğretici açıklamalarda bulunmak suretiyle giderilmesi ve tekrarına yer verilmemesi için gerekli önlemlerin alınması sağlanır. Şubedeki denetim sonunda düzenlenecek raporun 1 nüshası şube gelen evrak dosyasına konur.
Denetim dışında şubelerin takip ve kontrolü :
Madde 23 -
Şubeler, 21 inci maddede öngörülen denetimler dışında da bağlı bulundukları merkez müdürleri veya onun görevlendireceği bir yetkili tarafından :

1) İşlemlerin doğruluğu, günlük, haftalık ve aylık dönemlerde merkeze getirilen veya getirttirilen belgeler üzerinden,

2) Dağıtım saatleri dışında şubenin açık olup olmadığının telefonla,

3) Şubece kullanılıp bitirildikten sonra merkeze gönderilen alındı ile defter suretlerinin, daha önce merkeze yollanmış belgelerdeki kayıtlarıyla karşılaştırılmasıyla,

Sık sık ve devamlı olarak takip ve kontrol edilir. Bu denetimlerin sonunda, şubenin yerinde incelenmesini gerektirecek bir yön görülürse durum başmüdürlüğe bildirilir ve alınacak emre göre hareket edilir.
Şubelerin olağanüstü denetimi:
Madde 24 -
Şubeler bağlı bulunduğu merkezin teftişi sırasında teftiş ve soruşturma yöntemlerine göre denetleneceği gibi yolsuzluk veya usulsüzlük ihbarı ile kuşku doğurucu yakınmalar üzerine de başmüdürlüğün talimatı uyarınca olağanüstü denetime tabi tutulur.
Denetim sonunda rapor düzenlenmesi :
Madde 25 -
Denetim sonunda, denetimi yapan tarafından bir rapor düzenlenir.

Bu raporda:

1) Yapılan sayıma göre para ve pul mevcutlarının kayıtlara uygun olup olmadığı,

2) Şube işlemleri İle İlgili her türlü defter, formül ve kayıtların usulüne göre işlenmiş olup olmadığı,

3) Hangi işlemlerin tek tek veya sondaj suretiyle denetime tabi tutulduğu,

4) İşyerinin gereği gibi temiz ve düzenli bir şekilde tutulup tutulmadığı,

5) Her türlü dosya, kayıt ve evrakın düzenli bir şekilde bulunup bulunmadığı,

6) Yanlış, düzensiz veya mevzuata aykırı bir durumla karşılaşılmış olup olmadığı, karşılaşılmış ise bunların giderilmesi veya düzeltilmesi için ne yolda işlem yapıldığı ve tekrar edilmemesi İçin ne gibi önlemler alındığı ayrıntılı olarak belirtilir.

Düzenlenen bu raporun aslı başmüdürlüğe gönderilir, bir örneği merkezdeki dosyasında, üçüncü örnek de 22 nci maddede belirtildiği gibi şubenin gelen evrak dosyasında saklanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Şubelerin Yapacakları İşlemler
BİRİNCİ KISIM
İşlemlerin Tümüne İlişkin Hükümler
Şubelerin yapacakları veya yapmayacakları işlemlerin saptanması:
Madde 26 -
Şubelerce, PTT hizmetlerinden hangilerinin halka sunulacağı ve hangi tür hizmetlerin şubelerce yapılmayacağı Genel Müdürlükçe saptanır.

Saptanan bu hizmetler, şubelerin tümü için geçerli olabileceği gibi, özelliği gözönünde tutularak bazı şubelerde bir kısım PTT hizmetlerinin yaptırılın aması veya bazı hizmetlerin ilâveten yaptırılması Genel Müdürlüğün yetkisindedir.
Şubelerde yapılan işlemlerde değişiklik yapılması:
Madde 27 -
Bir şubede yapılmakta olan hizmetlerden bazılarının kapatılmasına, daha önce yapılmamakta olan bazı hizmetlerin de ilaveten açılmasına Genel Müdürlükçe karar verilir.

Bu konudaki kararlar, Genel Müdürlükçe re'sen alınabileceği gibi, yerel koşulların olumlu veya olumsuz yönde değişiklik göstermesi üzerine merkez müdürlüğünün teklifi ve başmüdürlüğün görüşü üzerine, gerekçesine dayanılarak Genel Müdürlükçe kararlaştırılır.
Şubelerce yapılacak işlemlere ilişkin mevzuat hükümleri:
Madde 28 -
Şubelerce yapılması öngörülen PTT hizmetleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Ayrıca, bu işlemlere İlişkin mevzuat ile şubelerin niteliği veya bağlı olduğu merkezle ilişkisi bakımından ayrıcalık veya özellik gösteren mevzuat hükümleri «PTT Şubeleri Rehberi» nde gösterilir.
Şube hesaplarının muhasebeleştirilmesi :
Madde 29 -
Şubelerce elde edilen posta, telgraf ve telefon gelirleri ile tahsil edilen veya ödenen her türlü paralar, şubece düzenlenen kayıtlara göre bağlı bulunduğu merkez hesaplarında muhasebeleştirilir.

Bu işlemler, «PTT Şubeler Rehberi»nde belirtilen esaslara göre yapılır.
İKİNCİ KISIM
Posta Hizmetleri
Şubelerde yapılacak posta hizmetleri :
Madde 30 - Yönt. (RG: 27.03.2012)
Şubelerce, posta hizmetlerinden aşağıda yazılı olanları yapılır:

1) Pul, posta kartı ve diğer değerli kâğıtları satmak,

2) Uluslararası cevap kuponu satmak ve bunları kabul etmek,

3) Yurtiçi ve yurtdışı özel ve resmi mektup, posta kartı, tebrik, (Mülga ibare:RG-27/3/2012-28246) (…) basılmış kâğıt, körlere özgü yazı veya küçük paket gibi her türlü adi ve taahhütlü mektup postası gönderilerini kabul etmek,

4) Askeri okullar, öksüz yatılı okulları ve Darüşşafaka öğrencileri ile onbaşıya kadar (onbaşı dahil) asker ve Jandarma eratının gönderecekleri 100 grama kadar ağırlıktaki yurtiçi adi mektup ve kartlarla bunların aile ve akrabaları tarafından sözügeçen öğrenci ve erata gönderilecek aynı ağırlığa kadar olan adi mektup ve kartları, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından gönderilip doktorlar tarafından doldurularak postaya verilen bulaşıcı hastalıkları bildiren adi kartları, binde beş oranında ücrete tabi gönderiler olarak kabul etmek,

5) Posta ve telgraf havalesi ile posta çeklerini kabul etmek ve ödemek,

6) Yurtiçi (Değişik ibare:RG-27/3/2012-28246) kargo ve kurye kabul ve teslim etmek,

7) Tebliğ kâğıtları ile vergi tebliğ kâğıtlarını kabul ve tebliğ etmek,

8) ödeme şartlı posta gönderilerini kabul ve teslim etmek,

9) (Değişik:RG-27/3/2012-28246) Genel Müdürlükçe uygun görülen yerlerde;

a) Yurt dışı koli kabul etmek,

b) Gümrük işlemleri yapılmış yurt dışı koli ve yurt dışı acele posta gönderisi teslim etmek,

c) Değerli yurt içi kargo ve sigortalı kurye kabul ve teslim etmek.

10) Şube dağıtım alam İçinde oturanlar adresine gelen her türlü mektup postası gönderilerini dağıtmak veya teslim etmek,

11) Teslim veya ödeme İşlemleri merkezde yapılması gereken, belirlenen limitten fazla ağırlıktaki kolilerle, fazla bedeldeki havalelerin, ödeme şartlı gönderilerin ve gümrüklü gönderilerden şube dağıtım alanı İçinde oturanlar adresine gelenlerin haber kâğıtlarını dağıtmak veya teslim etmek.
Şubelerde yapılmayacak posta hizmetleri :
Madde 31 - Yönt. (RG: 27.03.2012)
Şubelerde, aşağıda yazık olan posta hizmetleri yapılmaz :

1) Resmi posta pulu satışı,

2) Adressiz basılmış kâğıt kabulü,

3) Değeri ne olursa olsun posta pullarının para ile veya başka değerdeki pulla değiştirilmesi,

4) (Değişik:RG-27/3/2012-28246) Yurt içi ve yurt dışı değer konulmuş mektup kabul ve teslimi ile yurt dışı değer konulmuş koli kabulü.
Posta hizmetlerinin yapılmasında uygulanacak esaslar :
Madde 32 -
Şubelerce 30 uncu maddede belirtilen hizmetlerin yapılmasında, bu hizmetlerin merkezin gişe veya servislerinde yapılması sırasında uygulanan esaslar, aynen uygulanır. Ancak, Genel Müdürlükçe ağırlık, boyut, değer ve bedel gibi konularda şubeler için getirilen kısıtlamalar gözönünde tutulur.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Telgraf ve Telefon Hizmetleri
Şubelerde yapılacak telgraf hizmetleri :
Madde 33 -
Şubelerce aşağıda yazılı telgraf hizmetleri yapılır:

1) Her tür yurtiçi telgraf kabulü,

2) Telgraf kısa adres kaydı,

3) Kredili telgraf abone kaydı ve bunların ücretlerinin takip ve tahsili,

4) özel izin verilmiş olması halinde yurtdışı telgraf kabulü;

Telgrafların keşidesi, şebeke bağlantı durumuna göre şube personelince sağlanır.
Telgraf dağıtım ve tealim hizmeti :
Madde 34 -
Yukarıdaki 33 üncü maddede yazılı hizmetlerin yapılmakta olup olmadığına bakılmaksızın, şube dağıtım alam iğinde oturanlar adresine gelen her tür yurtiçi ve yurtdışı telgraflar alıcılarına şube personelince dağıtılarak teslim olunur. Bu hizmet «Telgraf Dağıtım Hizmetleri Yönetmeliği» esaslarına göre yapılır.
Radyo ve televizyon hizmetleri :
Madde 35 -
Aksine bir emir verilmedikçe şubelerin dağıtım alam içinde oturanlara ait olan radyo ve televizyonların abone kayıtlarının yapılması, ruhsatnamelerin düzenlenerek verilmesi, bunlara alt ücretlerin tahsili, borcunu ödemeyenlerin izlenerek ödeme emri düzenlenmesi işlemleri şubelerde yapılır.

Başka merkez veya şubelerde kayıtlı radyo ve televizyon ücretlerinin de ödenmek istenmesi halinde şubelerce tahsili ile ilgili merkez veya şubeye intikali sağlanır.
Şubelerde yapılacak telefon hizmetleri :
Madde 36 -
Şebeke bağlantısı durumuna göre şubelerde aşağıda yazılı telefon hizmetleri yapılır :

1) Şube santralına bağlı abone hesaplarının tutulması, muhasebeleştirilmesi ve ücretlerin tahsili,

2) Şehiriçi ve şehirlerarası veya milletlerarası telefon konuşmalarının sağlanması,

3) Diğer işyerleri adına telefon ücretlerinin tahsili ile ilgili merkezlere intikal ettirilmesi.
ALTINCI BÖLÜM
Şube Personeline İlişkin Hükümler
Şube personelinin görev süresi :
Madde 37 -
Şube personeli belirlenen dağıtım saatleri dışında, şube çalışma saatlerine uygun olarak şubeyi açık tutmak ve görevinin başında bulunmak zorundadır. Herhangi bir nedenle bu durumun aksaması halinde durum merkez müdürüne bildirilir.
Şube personelinin tavır ve hareketleri :
Madde 38 -
Şube personeli, gerek şubedeki görevi gerek dağıtım sırasında

ağırbaşlı davranmak, kılık ve kıyafetlerini istenilen şekil ve temizlikte tutmak, işsahipleriyle olan ilişkilerinde ölçülü, nazik ve ciddi davranmak zorundadır. Bunlar çalışma saatleri içinde ilgisi veya gereği olmayan yerlerde bulunamaz veya oturamazlar.

Şube personeli, İşyeri İçinde veya dışında teşekküle ait her türlü araç, gereç ve malzemeyi temiz tutmak, bozulanları mümkün ise onarmak veya onarılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Bu personel, çalışma yerlerini temiz tutmakla da görevlidir.
Haberleşme gizliliği:
Madde 39 -
Şubeler tarafından görülen İşlere, bu şubede görevlendirilen personelden başka kimse el süremez. Görevli, yetkili veya ilgili personel dışındaki kimselerin şubedeki servislere veya halka açık olmayan kısımlara girmelerine izin verilmez.

Şube personelinin, kişilerin her türlü haberleşme ilişkilerini açığa vurmaları, mektupları açmaları, açık dahi olsa içlerinde ne bulunduğunu araştırmaları veya haberleşme kağıtlarındaki yazılarla telgraf ve telefon haberleşmeleri hakkında üçüncü kişilere (gönderici ile alıcıdan veya bunların tayin ettikleri vekillerin dışındaki kişilere) bilgi vermeleri yahut herhangi birine bunları yapmaya imkân bırakmaları yasaktır.
Şube personelinin kefalete bağlanması :
Madde 40 -
Şubelerde görevlendirilen personel kefalete bağlanır.
Şube personeline ikamet yevmiyesi ödenmeyeceği :
Madde 41 -
Bağlı bulunduğu merkezin belediye sınırları dışında bulunsa dahi şube personeline görevleri süresince İkamet yevmiyesi ödenmez. Ayrıca, belediye sınırları dışında olmakla beraber mücavir alanlar içinde, şehrin devamı niteliğindeki yerlerde ve belediyelerce ulaşım sağlanan yerlerde görevlendirilenlerle, kurumca vasıta temin edilen yerlerde görevlendirilenlere de harcırah ödenmez.

Ancak, hastalık, izin veya görevin açık olması gibi durumlarda belediye sınırları dışında bulunan şubelerde görevlendirilecek personele görev süresince Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Genel hükümlerin uygulanması
Madde 42 -
Bu Yönetmelikte bulunmayan veya yeteri kadar açıklık olmayan hallerde genel hükümler ile yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük :
Madde 43 -
Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme :
Madde 44 -
Bu Yönetmelik hükümlerini PTT Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul