İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığına ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığına atanacaklarda aranacak nitelikleri, mesleğe alınma, yetiştirilme ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik hükümleri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığına atanacak adaylar ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanları ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcıları hakkında uygulanır.
Dayanak
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Özelleştirme İdaresi Başkanını,

b) Başkan Yardımcısı: Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısını,

c) Birim: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıkları ve Proje Grup Başkanlıklarını,

ç) Birim yöneticisi: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı ve Proje Grup Başkanını,

d) Daire Başkanı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görevli Daire Başkanını,

e) Giriş Sınavı: Uzman Yardımcılığına giriş için, yazılı ve sözlü olarak yapılacak olan özel yarışma sınavını,

f) Giriş Sınavı Komisyonu: Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Komisyonunu,

g) İdare: Özelleştirme İdaresi Başkanlığını,

ğ) KPDS: Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

h) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

ı) Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığını,

i) Proje Grup Başkanı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığında görevli Proje Grup Başkanını,

j) Tez: Uzman Yardımcılarının hazırlayacakları Uzmanlık Tezini,

k) Tez jürisi: Uzman Yardımcıları tarafından hazırlanacak tezi inceleyen ve değerlendiren Jüriyi,

l) Uzman: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanını,

m) Uzman Yardımcısı: Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısını,

n) Yeterlik Sınavı: Uzman Yardımcılarının, Uzmanlığa geçişinde yapılan yazılı sınavı,

o) Yeterlik Sınavı Komisyonu: Uzman Yardımcılarının yeterlik sınavını gerçekleştiren sınav komisyonunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uzman Yardımcılığına Giriş
Uzman Yardımcılığı
Madde 5 -
(1) Uzmanlığa girişin ilk aşaması, Uzman Yardımcılığıdır. Uzman Yardımcılığına atanabilmek için bu Yönetmelikte öngörülen Giriş Sınavında başarılı olmak şarttır.
Giriş Sınavı
Madde 6 - Yönt. (RG: 16.10.2014)
(1) (Değişik cümle:RG-16/10/2014-29147) Uzman yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü veya İdarece uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacak adaylar, sınav duyurusunda belirtilen KPSS puan türü ve taban puanı esas alınarak belirlenir.

(2) Giriş Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, yılda iki defadan fazla olmamak üzere, İdare tarafından uygun görülecek tarihlerde yapılır.
Giriş Sınavı duyurusu
Madde 7 - Yönt. (RG: 16.10.2014)
(1) Giriş Sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, yazılı sınav tarihi, yeri ve yapılış şekli, KPSS puan türleri ve asgari puanları, yazılı sınav konuları, puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılacağı, öğrenim dalları itibarıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı ve dereceleri, son başvuru tarihi, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar, başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce (Ek ibare:RG-16/10/2014-29147) Resmî Gazete’de Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde ve İdarenin kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Giriş Sınavı duyurusunda yer alacak öğrenim dalları, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler arasından İdare tarafından belirlenir.

(2) Giriş Sınavına, öğrenim dalları itibarıyla alınacak Uzman Yardımcısı sayısı kadar başvurunun olmaması halinde, kadro ve ihtiyaç durumuna göre öğrenim dalları arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi İdareye aittir.
Giriş Sınavına katılma şartları
Madde 8 - Yönt. (RG: 16.10.2014)
(1) Giriş Sınavına katılabilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile İdarenin ihtiyacının olması ve duyuruda belirtilmesi halinde, üniversitelerin mimarlık, şehir ve bölge planlama ve mühendislik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS puan türü veya türlerinden, giriş sınavı duyurusunda belirtilen taban puan ve üzeri puan almış olmak,

c) (Değişik:RG-16/10/2014-29147) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
Başvuruda istenilen belgeler
Madde 9 -
(1) Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) İdareden veya duyuruda belirtilmesi halinde İdarenin internet sayfasından temin edilerek doldurulacak, aday hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ve irtibat bilgilerinin de yer aldığı iş talep formu,

b) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin İdare tarafından onaylı örneği, (Yurtdışında eğitim görmüş ise Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesinin İdare tarafından onaylı örneği)

c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, fotokopisi veya İdare tarafından onaylı örneği,

ç) T.C. kimlik numarası beyanı,

d) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,

e) 2 adet vesikalık fotoğraf.
Başvuru şekli ve yeri
Madde 10 -
(1) Giriş Sınavı başvurusu şahsen, elden veya posta yoluyla yapılabileceği gibi, duyuruda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden de yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

(2) Başvuruda bulunanlardan Giriş Sınavına katılması uygun bulunan adaylar, İdarenin kurumsal internet sitesinde duyurulur. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara sınav giriş belgesi verilir. Sınav giriş belgesinde, fotoğraf, kimlik bilgileri, yazılı sınav yeri ve tarihi yer alır. Giriş Sınavında sınav giriş belgesinin gösterilmesi zorunludur. Sınav giriş belgesi olmayan adaylar Giriş Sınavına katılamaz.

(3) Sınava katılabileceği tespit edilerek duyurulan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler, Giriş Sınavına alınmazlar. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır.
Giriş Sınavı Komisyonu
Madde 11 -
(1) Giriş Sınavı Komisyonu, Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Birim Yöneticileri arasından üç üye ile birlikte en az on yıl kıdemi bulunan Uzmanlar arasından bir üye olmak üzere, Başkan dahil toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz beş kişi yedek üye olarak belirlenir. İhtiyaç halinde, üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki asil üye, sınav komisyonunda ilave olarak görevlendirilebilir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Giriş Sınavı Komisyonuna katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona çağrılır.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu asil ve yedek üyeleri Başkan tarafından belirlenir.

(3) Giriş Sınavı Komisyonu üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Giriş Sınavı Komisyonunun sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) Giriş Sınavı Komisyonu giriş sınavını yapar, sınav sonuçlarını değerlendirir, varsa itirazları inceleyerek karara bağlar ve sonuçları açıklanmak üzere Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına bildirir.

(6) Giriş Sınavı Komisyonu üyeleri, üçüncü dereceye kadar kan bağı ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımlıkları olan adaylarla ilgili kararlarda görev alamazlar. Bu durumda Komisyonda yedek üyeler görev alır.
Yazılı Sınav
Madde 12 -
(1) Yazılı sınava, giriş sınavı duyurusunda belirtilen KPSS puan türü ve taban puana göre başvuran adaylardan, öğrenim dalları itibarıyla en yüksek puana sahip olandan başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının yirmi katına kadar aday çağrılır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip olan adayların tamamı da yazılı sınava çağrılır.

(2) Yazılı sınav klasik veya test usulünde İdare tarafından yapılabileceği gibi; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi veya bu konuda uzmanlaşmış diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da yaptırılabilir. Yazılı sınavın diğer kuruluşlara yaptırılması halinde, sınava ilişkin hususlar İdare ile ilgili kuruluş arasında yapılan protokol ile belirlenir. İdare tarafından yapılması halinde, yazılı sınav Giriş Sınavı Komisyonunun gözetimi ve denetimi altında yapılır.

(3) Yazılı sınav;

a) Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu adaylar için, İdarenin görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konuların yanında, aşağıda belirtilen konulardan yapılır:

1) Ekonomi: Mikro-Makro İktisat, Para ve Ekonomi Politikası, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,

2) Maliye: Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Maliye Politikası, Bütçe ve Bütçe Politikası, Türk Bütçe Sistemi,

3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Usulü Hukuku, Medeni Hukuk (Aile ve Miras Hukuku Hariç), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak), Türk Vergi Hukuku, Ceza Hukuku (Genel Esaslar),

4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi.

b) Mimarlık, şehir ve bölge planlama ve mühendislik bölümlerinden mezun olan adaylar için, İdarenin görev alanı dikkate alınarak giriş sınavı duyurusunda belirtilen konuların yanında, üniversite eğitimine ait mesleki bilgilere ilişkin konulardan yapılır.

(4) Giriş Sınavı Komisyonu cevap kağıtlarını yüz tam puan üzerinden değerlendirerek, yazılı sınav sonuçlarını, sınav gününü takip eden en geç otuz gün içinde Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına teslim eder. Teslim edilen yazılı sınav sonuçları, onbeş gün içerisinde İdarenin kurumsal internet sitesinde ilan edilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak şarttır.

(5) Sınavda kopya çekmeye teşebbüs edenler veya kopya çektiği tespit edilenler hakkında tutanak düzenlenir ve sınav kağıtları geçersiz sayılır. Bu adaylar, İdarece bundan sonra yapılacak sınavlara katılamazlar.
Sözlü Sınav
Madde 13 -
(1) Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirlenen adaylardan, öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki aday ile eşit puana sahip olan adayların tamamı da sözlü sınava çağrılır. Belirtilen sayıda adayın olmaması durumunda yetmiş ve üzeri puan alan adayların hepsi sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile sınavın yapılacağı yer, gün ve saat, sözlü sınav tarihinden en az onbeş gün önce İdarenin kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır.
Giriş Sınavı sonuçları ve sonuçlara itiraz
Madde 14 -
(1) Giriş Sınavında başarı sıralaması, yazılı sınav ile sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Kazanan adayların yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda, yazılı puanı yüksek olan aday, her iki puanın da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(2) Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; Giriş Sınavında başarılı olmaları şartıyla, Giriş Sınavı sonunda puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, öğrenim dalları itibarıyla sınav duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, sözlü sınavı takip eden onbeş gün içinde İdarenin kurumsal internet sitesinde ilan edilir.

(3) Adaylar, ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar Giriş Sınavı Komisyonu tarafından en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu, itiraz eden adaya bildirilir.

(4) İdare, başarılı aday sayısının öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadro sayısından az olması halinde, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısından daha az sayıda Uzman Yardımcısı alma hakkına sahiptir.
Ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler
Madde 15 -
(1) Giriş sınavında başarılı olan adaylar, giriş sınavı sonuçlarının İdarenin kurumsal internet sitesinde ilan edildiği tarihi takip eden onbeş gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeleri Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına teslim ederler.

a) Görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmadığını belirtir yazılı beyan,

b) Adli sicil yazılı beyanı,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili beyan,

ç) 4 adet vesikalık fotoğraf.
Uzman Yardımcılığına atanma
Madde 16 -
(1) Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılır.

(2) Öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Giriş Sınavına katılan diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman Yardımcısı olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.

(3) Atama işlemlerinin yapılması için, ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(4) Giriş Sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler kamu görevlisi olması halinde bu durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesi ve süresi
Madde 17 -
(1) Uzman Yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman Yardımcıları bu süre içinde 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri dahilinde yetiştirilme eğitimine tabi tutulurlar.
Çalışma düzeni
Madde 18 -
(1) Uzman Yardımcıları, çok yönlü olarak yetiştirilmeleri amacı ile İdarenin değişik birimlerinde görevlendirilirler. Uzman Yardımcılarının görevlendirildiği birimde, Uzmanların gözetiminde çalıştırılmalarından ve birimin görev alanına giren konularda yetiştirilmelerinden birim yöneticisi sorumludur.
Çalışma ve yetiştirme planı
Madde 19 -
(1) Uzman Yardımcıları için, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca, diğer birimlerin görüşleri de alınmak suretiyle, 17 nci maddede belirtilen adaylık eğitimi dışında ve iki yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve bu plan Başkan tarafından onaylanır.

(2) Bu plan;

a) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

b) Yazışma, inceleme, araştırma ve raporlama teknikleri konularında gerekli bilgi ve yeteneğin kazandırılmasını,

c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığının kazandırılmasını,

ç) Yabancı dil bilgisinin geliştirilmesini,

d) Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışında konferans, seminer ve eğitim programlarına katılım yoluyla eğitim tecrübesi kazandırılmasını sağlamaya yönelik çalışmaları,

kapsar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uzmanlık Tezi, Yeterlik Sınavı ve Uzmanlığa Atanma
Tez konusunun belirlenmesi
Madde 20 -
(1) Tez konuları; idarenin ihtiyaçları doğrultusunda, birimlerden alınacak teklifler de dikkate alınmak suretiyle, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca belirlenir.

(2) İdarede adaylıkta geçen süre dahil, aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, en az iki yıl görev yapmış bulunan Uzman Yardımcıları, belirlenen tez konuları listesinden üç farklı tez konusu tercih eder. Tez konularının dağıtımı, Uzman Yardımcılarının tercihi de dikkate alınmak suretiyle Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca yapılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

(3) Tez konusu, belirlendikten sonraki üç ay içerisinde, Uzman Yardımcısının talebi ve Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının uygun görüşü ile bir defaya mahsus olmak üzere belirlenen tez konuları listesinden seçilecek bir konu ile değiştirilebilir. Bu değişiklik nedeniyle tez hazırlanması için ilave süre verilmez.
Tez Danışmanı
Madde 21 -
(1) Uzmanlık tezinin hazırlanması safhasında, Uzman Yardımcısına rehberlik etmek ve tezin, tez yazmanın akademik usul ve esaslarına, seçilen konunun mahiyetine, İdarenin görev sahası ile ilgili hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin etmek üzere, Uzman Yardımcısının istihdam edildiği birim amirince bir tez danışmanı belirlenir. Tez danışmanı, Uzman Yardımcısına tez hazırlama safhasında yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur.

(2) Tez danışmanı, İdarede görevli birim yöneticileri, uzmanlar veya üniversite öğretim elemanları arasından belirlenir.
Uzmanlık Tezinin hazırlanması
Madde 22 -
(1) Uzman Yardımcıları, hazırlayacakları tezde, bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup; tezin kendi görüş ve tavsiyelerini taşıması ve tezin daha önce yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir amaçla, benzer tarzda hazırlanmamış ve kullanılmamış olması esastır.
Uzmanlık Tezinin teslimi, değerlendirilmesi ve sonuçları
Madde 23 -
(1) Uzman Yardımcısı, tez konusunun belirlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına tezini teslim etmek zorundadır. Zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyen Uzman Yardımcısına, talebi üzerine, İdarenin onayı ile zorunlu halin gerektirdiği kadar ek süre verilir.

(2) Tez danışmanları aynı süre içinde danışmanlığını yaptıkları tez hakkındaki görüşlerini bir rapor halinde Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına iletir.

(3) Tezler değerlendirilmek üzere, Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca Tez Jürisine dağıtılır ve tezlerin incelenmesi için bir aylık süre verilir. 25 inci maddede belirtilen Yeterlik Sınavı Komisyonu aynı zamanda Tez Jürisi olarak görev yapar.

(4) Uzman Yardımcısı, İdarece tespit edilecek değerlendirme gününde tezini sözlü olarak savunur ve Tez Jürisi üyelerinin sorularını cevaplandırır.

(5) Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Başarı veya başarısızlığın tespitinde oy çokluğu esastır. Başarısız kabul edilen tezler için gerekçe gösterilir. Tezin oy çokluğu ile başarılı bulunması durumunda da olumsuz oy kullanan üyeler gerekçelerini yazılı olarak belirtirler.

(6) Birinci fıkraya göre zorunlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyenler hariç olmak üzere, süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri Tez Jürisi tarafından kabul edilmeyen Uzman Yardımcılarına, tezlerini sunmaları veya bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

(7) Tezleri kabul edilmekle birlikte, tezlerinde eksiklik görülen Uzman Yardımcılarının tezlerine ilişkin tespit edilen eksiklikler, Tez Jürisi tarafından Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilir. Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı da tezlerindeki eksiklikleri tamamlamaları için Uzman Yardımcılarına yazılı olarak bildirimde bulunarak, bir ay süre verir. Eksiklikleri giderilerek tekrar teslim edilen tezler, Tez Jürisi tarafından bu maddede düzenlenen esaslara göre sadece eksiklikler açısından değerlendirilerek sonuçlandırılır.
Yeterlik Sınavına girme koşulları
Madde 24 -
(1) Yeterlik Sınavına girebilmek için;

a) Uzman Yardımcısı kadrosunda adaylıkta geçen süreler dahil olmak üzere, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın, en az üç yıl fiilen çalışmış olmak,

b) Hazırlayacakları uzmanlık tezi, Tez Jürisi tarafından kabul edilmiş olmak,

şarttır.
Yeterlik Sınavı Komisyonu
Madde 25 -
(1) Yeterlik Sınavı Komisyonu, Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısının başkanlığında, Birim Yöneticileri arasından üç üye ile birlikte en az on yıl kıdemi bulunan Uzmanlar arasından bir üye olmak üzere, Başkan dahil toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca, aynı vasıfları haiz beş kişi yedek üye olarak belirlenir. İhtiyaç halinde, üniversite öğretim üyeleri arasından en fazla iki asil üye, sınav komisyonunda ilave olarak görevlendirilebilir. Asil üyelerin herhangi bir nedenle Giriş Sınavı Komisyonuna katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına göre Komisyona çağrılır.

(2) Yeterlik Sınavı Komisyonu asil ve yedek üyeleri Başkan tarafından belirlenir.

(3) Yeterlik Sınavı Komisyonu üye tam sayısıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(4) Yeterlik Sınavı Komisyonu sekreterya hizmetleri Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yürütülür.

(5) Yeterlik Sınavı Komisyonu; yeterlik sınavını yapar, sınav sonuçlarını değerlendirir, varsa itirazları inceleyerek karara bağlar ve sonuçları açıklanmak üzere Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına bildirir.

(6) Yeterlik Sınavı Komisyonu üyeleri, üçüncü dereceye kadar kan bağı ve ikinci dereceye kadar sıhri hısımlıkları olan adaylarla ilgili kararlarda görev alamazlar. Bu durumda Komisyonda yedek üyeler görev alır.
Yeterlik Sınavı
Madde 26 -
(1) Yeterlik Sınavı, yazılı olarak tek aşamada yapılır. Yeterlik Sınavının tarihi, yeri ve sınav konuları en az iki ay önceden adaylara duyurulur. Yeterlik Sınavı, tez değerlendirme gününden en az yedi gün sonra, İdarenin görev alanına giren ve duyuruda belirtilen konulardan yapılır.

(2) Yeterlik Sınavı, İdarece belirlenecek günlerde yapılır. Sınav soruları Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından her bir oturumdan önce sınav duyurusunda belirtilen konu ve not ağırlıklarına uygun olarak hazırlanır ve üyelerce imzalanarak kapalı zarflar içinde Komisyon Başkanına teslim edilir. Sınavda isim yeri kapanabilir özel cevap kağıtları kullanılır. Komisyon Başkanınca yeterli sayıda gözetmen görevlendirilir.

(3) Yeterlik Sınavında başarılı olabilmek için, sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alınması zorunludur. Yeterlik Sınavı sonunda, Yeterlik Sınavı Komisyonu sınava giren Uzman Yardımcılarının aldığı notları ayrı ayrı gösteren bir çizelge ve sınav tutanağı tanzim ederek, sonucu sınav tarihini takip eden onbeş gün içinde Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına bildirir. Tez ve Yeterlik Sınavı sonuçları, Başkanın onayına sunularak sınav tarihini takip eden otuz gün içinde İdarenin kurumsal internet sitesinde duyurulur.

(4) Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli bir mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez yeterlik sınavına girme hakkı verilir.
Uzmanlığa atanma
Madde 27 -
(1) Uzman Yardımcılarının Uzman olarak atanabilmesi için;

a) Yeterlik Sınavında başarılı olması,

b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, Yeterlik Sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,

şartları aranır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşıyan Uzman Yardımcıları, sınav sonuçlarının ilanından itibaren münhal kadro durumuna göre Uzman olarak atanır.
Uzman Yardımcısı unvanının kaybı
Madde 28 -
(1) 23 üncü maddenin birinci ve altıncı fıkrasına göre verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve İdarede durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
Uzman Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 29 -
(1) Uzman Yardımcıları;

a) Görevlendirildikleri birimin günlük, kısa ve uzun vadeli işlerine katkıda bulunmakla,

b) Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekle,

c) İdarenin görev alanına giren konulara ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yaparak proje geliştirmekle,

ç) Mesleki bilgilerin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekle,

d) Yetkili olarak veya Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmakla,

e) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Başkan tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmakla,

f) İdare ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamakla,

g) Birim Yöneticileri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekle,

görevli ve yetkilidirler.

(2) Uzman Yardımcıları verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak ve süresinde yerine getirilmesi konusunda amirlerine karşı sorumludurlar.
Uzmanların görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 30 -
(1) Uzmanlar;

a) Mevzuatla İdareye verilmiş olan görevleri yürütmek ve İdarece yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmakla,

b) İdarenin görev alanına giren konulara ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yaparak proje geliştirmekle,

c) Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın değiştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve tekliflerini iletmekle,

ç) Kurum içi ve kurum dışı toplantılara katılmakla,

d) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Başkan tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmakla,

e) Mesleki konularda gelişmeleri ve yayınları takip etmek, gerekli dokümanı toplamak ve bu konularda gereken inceleme ve çalışmalarda bulunmakla,

f) İdare ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamakla,

g) Birim Yöneticileri tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekle,

görevli ve yetkilidirler.

(2) Uzmanlar verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak ve süresinde yerine getirilmesi konusunda amirlerine karşı sorumludurlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yeniden atanma
Madde 31 -
(1) Uzman unvanını kazandıktan sonra, herhangi bir sebeple bu görevlerinden ayrılarak İdaredeki veya diğer kamu idarelerindeki başka görevlere atananlardan yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler; boş kadro, ihtiyaç durumu ve gereken şartları kaybetmemiş olmaları kaydıyla Uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.
Yönetmelik dışı Uzman atanamayacağı
Madde 32 -
(1) İdaredeki Uzman ve Uzman Yardımcılığı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılamaz.
Yurtdışında eğitim
Madde 33 -
(1) Uzman ve Uzman Yardımcıları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim veya doktora çalışması yapmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.
Yönetmelikte yer almayan hususlar
Madde 34 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 35 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 36 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  25/6/2012

  28334

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  16/10/2014

  29147

  2.       

   

   

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul