İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmelik; yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olan Bakanlık personelinin atanmalarında, hizmetin gereklerini esas alarak atamayı belirli kurallara bağlamak, görevde verimliliği artırmak ve yurdun değişik hizmet bölgeleri ve alanlarında görev yapmalarını sağlayarak hizmetin yaygınlaşmasını temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Bakanlık bölge müdürlükleri kadrolarında görev yapan personelden yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olanları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 09.05.2013)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt tip sırası: Herhangi bir nedenle tercihlerine yerleşemeyenlerin, diğer boş kontenjanlara sistematik bir şekilde yerleştirilmesine esas olmak üzere, Ek-1 sayılı cetvelde yer alan aynı hizmet bölgesi ve aynı birim alt tipine dâhil hizmet alanlarının birim alt tipi sınıflandırması içindeki hizmet gereklerine göre oluşturulan yerleştirme önceliği sıralamasını,

b) Bağlantı idare: Ek-1 sayılı cetvelde yer alıp, bağlı olduğu bölge müdürlüğü merkezi dışında kalan hizmet birimlerini,

c) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

ç) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını,

d) Birim alt tipi: Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen A-B-C şeklindeki sınıflandırmayı,

e) Bölge müdürlüğü: Gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri ile aynı memuriyet mahallinde bulunan ve Ek-1 sayılı cetvelde yer almayan hizmet birimlerini,

f) Çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

g) e-Atama: Elektronik ortamda sistematik kura yoluyla yer değiştirmeyi,

ğ) Hizmet: Mülga Gümrük ve Tekel Bakanlığı, mülga Maliye ve Gümrük Bakanlığı, mülga Gümrük Müsteşarlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında; bu Yönetmelikte sayılan unvanlarda görev yapmakta iken geçen hizmetler ile vekâleten ve geçici görevlendirme dâhil geçen hizmet süreleri ve mülga Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve döner sermaye işletmelerinde 17/4/2007 tarihinden önce geçen hizmetler ile vekâleten ve geçici görevlendirme dâhil geçen hizmet sürelerini,

h) Hizmet alanı: Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilen hizmet bölgelerinde yer alan bölge müdürlüğü ve bağlantı idareleri,

ı) Hizmet birimi: 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı hizmet birimlerini,

i) Hizmet bölgesi: Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde gösterilen hizmet bölgelerini,

j) Hizmet puanı: Ek-3’de yer alan Hizmet Puanı Tespit Formu ile belirlenen net hizmet puanını,

k) (Değişik:RG-9/5/2013-28642) Kontenjan: İlgili birimlerce bildirilen personel ihtiyacı/fazlası ile kadro imkânları ve Bakanlığın hizmet ihtiyacı dikkate alınarak atama yapılmak üzere Kurulca belirlenen ve her yıl güncellenerek ilan edilen birim, unvan ve belirli bir hizmet için Bakanlıkça yapılan görevlendirme bazında personel ihtiyacı planlamasını,

l) Kurul: Yer Değiştirme Kurulunu,

m) Yer değiştirme suretiyle atanma: Bu Yönetmeliğe tabi görevlerde çalışan personelin, hizmet bölge ve alanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Genel Esaslar
Temel ilkeler
Madde 5 -
(1) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili temel ilkeler şunlardır;

a) Yer değiştirme suretiyle atamalarda kadro imkânları ile Bakanlığın hizmet ihtiyacı dikkate alınır.

b) Bu Yönetmelik çerçevesinde yer değiştirme suretiyle atamalar; ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerde yer alan bölge müdürlükleri ve bağlantı idareler itibariyle oluşturulan hizmet bölgeleri arasında yapılır. Ek-1 sayılı cetvelde yer almayan hizmet birimlerinde görev yapacak personel ise bölge müdürlüğü ve bağlantı idare olan müdürlük emrine ataması yapılanlar arasından bölge müdürlüğü ve müdürlükçe tespit edilir.

c) Yapılacak atamalarda, aile birimini muhafaza etmeye özen gösterilir.

(2) Bu atamalarda, hizmet bölgeleri arasında, hizmetin gereği de dikkate alınarak, personelin adil ve dengeli dağılımını sağlamak esastır.

(3) Yer değiştirme suretiyle atanacak personel, halen görev yapılan hizmet bölgesindeki çalışma süresi en fazla olanlardan başlanarak tespit edilir. Atamalarda sırasıyla hizmet puanı ve tercih sırası esas alınır.
Hizmet bölgeleri
Madde 6 -
(1) Görev yerleri ile faaliyetleri dikkate alınmak suretiyle 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b) bendinde sayılan unvanlar için oluşturulan beş ayrı hizmet bölgesi Ek-1 sayılı cetvelde, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar için oluşturulan üç ayrı hizmet bölgesi Ek-2 sayılı cetvelde gösterilmiştir.
Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel
Madde 7 -
(1) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel aşağıda gösterilmiştir;

a) Taşra teşkilatı personeli;

1) Bölge Müdür Yardımcısı, Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Personel Müdürü, Şube Müdürü, Araştırmacı (640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile atanan), Gümrük Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Kısım Amiri, Şef, Muayene Memuru, Muhafaza Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, İcra Memuru.

2) Laboratuar Müdürü, Mühendis (laboratuar müdürlüklerinde görevli), Kimyager, Laborant.

b) Döner sermaye teşkilatı personeli; Tasfiye İşletme Müdürü, (Ek ibare:RG-26/3/2015-29307) İşletme Müdür Yardımcısı, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Anbar Memuru, Satış Memuru, Veznedar, Koruma ve Güvenlik Görevlisi.
Çalışma süreleri ve yer değiştirme esasları
Madde 8 - Yönt. (RG: 09.05.2013)
(1) Bu Yönetmeliğe göre çalışan personelin hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri aşağıda gösterilmiştir.

a) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (b) bendinde sayılan unvanlar için hizmet bölgelerindeki çalışma süresi Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen beşinci hizmet bölgesinde 3 yıl, dördüncü hizmet bölgesinde 4 yıl, üçüncü hizmet bölgesinde 5 yıl, ikinci hizmet bölgesinde 7 yıl, birinci hizmet bölgesinde 8 yıldır. (Mülga cümle:RG-26/3/2015-29307)

b) 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan unvanlar için hizmet bölgelerindeki çalışma süresi ise Ek-2 sayılı cetvelde yer alan her bir hizmet bölgesi için 9 yıldır.

(2) (Değişik birinci cümle:RG-9/5/2013-28642) Yer değiştirme suretiyle atamalarda, 12, (Ek ibare:RG-26/3/2015-29307) 13/A,14, 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen durumlar ile Dedektör Köpek İdarecisi, X-Ray Operatörü ve Gemi Arama Eğiticisi olarak görevlendirilenler hariç, her hizmet bölgesinde belirlenen sürenin tamamlanması esastır. Bu süreyi tamamlayan personel farklı hizmet bölgelerine atanır. Ancak, yer değiştirmeye tabi tutulacak personel sayısının ihtiyacı karşılayamaması durumunda, ihtiyaç giderilinceye kadar, (Ek ibare:RG-26/3/2015-29307) dördüncü ve beşinci hizmet bölgesinde görev yapan personel hariç bulunduğu hizmet bölgesinin çalışma süresini doldurmasına en az kalanlardan başlamak şartıyla, çalışma süresini tamamlamayanlardan da atama yapılabilir. Tüm hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini dolduran personel, durumları iki yılda bir incelenerek, kadro imkânları ve Bakanlığın hizmet ihtiyacı ile personelin isteği dikkate alınarak farklı hizmet bölgelerine atanabilir veya yerlerinde bırakılabilir.

(3) Halen görev yaptığı hizmet bölgesindeki çalışma süresinin en az yarısı kadar çalışmış olmak şartıyla, çalışma süresi aynı bölge içinde en fazla iki hizmet alanına bölünebilir. Bu bölünme kadro durumu ve hizmet ihtiyacı göz önüne alınarak Kurulca re’sen yapılabileceği gibi personelin talebi üzerine de yapılabilir. Bu Yönetmelikte belirtilen haller dışında, bulunulan hizmet bölgesindeki çalışma süresi tamamlanmadan diğer hizmet bölgelerine atama yapılamaz.

(4) (Değişik ibare:RG-26/3/2015-29307) Çalışma süresini dolduran personel, 12, 13/A, 16 ve 25 inci madde hükümleri dışında, halen görev yaptığı bölge müdürlüğüne bağlı, ancak diğer hizmet bölgelerine dâhil bir hizmet alanına atanamaz.

(5) Yer değiştirmeye tabi olmayan unvanlarda geçen süreler, yer değiştirme süresinin hesabında dikkate alınmaz.

(6) Çalışma süresinin hesabında 30 Eylül tarihi esas alınır. Hizmet bölgesi çalışma süresinin hesaplanmasında, ay kesirleri tam ay olarak kabul edilir.

(7) Halen görev yaptığı hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlamasına rağmen, bu hizmet bölgesinin çalışma süresini aşan fazla süreleri esas alınarak yapılan sıralamaya göre belirlenen kontenjan dâhilinde atanma sırası gelmeyenler, o yıl yer değiştirmeye tabi tutulmayarak yerlerinde bırakılabilirler. (Mülga cümle:RG-26/3/2015-29307)

(8) (Mülga:RG-26/3/2015-29307)
 
(9) (Mülga:RG-9/5/2013-28642)
Yer değiştirme dönemi
Madde 9 - Yönt. (RG: 09.05.2013)
(1) Yer değiştirme suretiyle atamaların, ikinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, Haziran ayının sonuna kadar sonuçlandırılması, atama onayının ilgililere çalışma sürelerini doldurdukları tarihte tebliğ edilmesi ve ayrılışlarının sağlanması zorunludur. (Değişik ikinci cümle:RG-9/5/2013-28642) Ancak, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulan personelin ayrılışları, çalışma sürelerini dolduracakları tarih beklenilmeksizin sağlanır.

(2) (Değişik:RG-26/3/2015-29307) Dedektör Köpek İdarecisi, X-Ray Operatörü ve Gemi Arama Eğiticisi olarak görevlendirilenler, sağlık ve can güvenliği mazereti bulunanlar, bu Yönetmeliğin 13/A, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri uyarınca ataması yapılanlar, görevden uzakta iken göreve iade edilenlerden bölge hizmet süresi dolu olanlar, 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü aylıksız izinlerini kullanıp göreve başlayanlardan halen görevli oldukları hizmet bölgesi çalışma süresini dolduran veya yer değiştirme dönemi hesap tarihi itibariyle hizmet süresini tamamlayacak olanlardan ücretsiz izin kullanmaları nedeniyle bölge hizmet süresi eksik kalanların, ücretsiz izin dönüşü eksik kalan sürelerini tamamlamalarını müteakip yapılacak atamalarında ve bu fıkra kapsamında ataması yapılanların eşlerinin atamalarında yer değiştirme dönemi beklenilmez.

(3) Dedektör Köpek İdarecileri, X-Ray Operatörleri ve Gemi Arama Eğiticilerinden herhangi bir nedenle bu görevlerden ayrılanlardan, fiilen ayrıldıkları tarihte halen görev yaptığı hizmet bölgesindeki çalışma süresini dolduranlar, yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin diğer hizmet bölgelerine atanırlar.
Hizmet puanı hesabı
Madde 10 -
(1) Her hizmet alanının, dâhil olduğu hizmet bölgesi içindeki hizmet puanı esasına göre atama önceliğini belirleyen birim alt tipleri ve alt tip sıraları, Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Birim alt tipleri de dikkate alınarak, 7 nci maddede sayılan unvanlar için Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerdeki bölge müdürlüğü ve bağlantı idarelerde geçen her hizmet yılı için verilecek hizmet puanı katsayıları Ek-3 Hizmet Puanı Tespit Formunda gösterilmiştir.

(3) Genel hizmet sürelerinin puanlandırılmasında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen ve kazanılmış hak aylığında değerlendirilen sürelerin (askerlik hariç) tamamı dikkate alınır.

(4) (Değişik:RG-4/6/2016-29732) Hizmet bölgeleri için belirlenen çalışma süreleriyle sınırlı olmak üzere, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetlerin her bir yılı puanlandırılır. Ek-1 sayılı cetvelde yer alan beşinci hizmet bölgesi için ilave çalışma sürelerinin 3 yılı geçmemek üzere her bir yılına karşılık çalışılan idarenin hizmet puanı verilir. Ayrıca bölgedeki toplam çalışma süresi 6 yılı geçen süreler için de her bir yıl için 1 puan verilir. Ay ve gün kesirleri de aynı şekilde puanlandırılır.

(5) Farklı hizmet bölgeleri arasındaki naklen atamalarda, eski görev yerinden ayrılış ile yeni görev yerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler (Ek ibare:RG-26/3/2015-29307) ile hastalık izni kullanmak suretiyle geçirilen süreler puanlandırmaya dâhil edilmez.

(6) 30 Eylül tarihi esas alınarak üçüncü ve dördüncü fıkra uyarınca değerlendirmeye tabi tutulan sürelerin her yılının Ek-3 sayılı hizmet puanı tespit formunda belirlenen katsayılarla çarpımı sonucunda, hizmetlere verilen puanlar elde edilir. Yıldan artan her ay için o hizmet bölgesinde bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si, kalan günlerin ise 1/360'ı esas alınarak yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan puanlar da ilgili bölümlerde tespit edilen puanlara ilave edilir.

(7) Hizmet puanı, atanma talebinde bulunacakların ön bilgisine sunulmak amacıyla her yılın Ocak ayında, yer değiştirme işlemlerine esas tutulmak amacıyla da yer değiştirme döneminde olmak üzere bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yılda iki defa elektronik ortamda hesaplanır.

(8) (Ek:RG-26/3/2015-29307) Hizmet bölgesi dışında başka bir idarede geçici olarak görevlendirilen süreler hizmetin geçirildiği yerden puanlandırılır.
e-Atama esasları
Madde 11 - (Değişik:RG-26/3/2015-29307)
(1) Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri e-atama yoluyla aşağıdaki ilkeler çerçevesinde yapılır:

a) Yer değiştirme döneminde, atamaya tabi tutulacak personel ve atama yapılacak hizmet alanlarının kontenjan sayıları, Kurulca tespit edilerek bilgisayar programına veri girişi sağlanır.

b) Kurul kararı ile görev yeri belirlenenlerin atamaları öncelikle yapılır. Daha sonra, beşinci hizmet bölge süresini tamamlamamış olanlardan kontenjan sayısı kadar personel (Değişik ibare:RG-4/6/2016-29732) , hizmet puanı esas alınarak unvan bazında oluşturulan sıralamaya göre (d) ve (e) bentleri çerçevesinde e-atama ile beşinci hizmet bölgesine atanır.

c) (b) bendinde yer alan personelden kontenjan sayısı nedeniyle atanamayanlar ile beşinci hizmet bölge süresini tamamlamış diğer personelin atamaları, hizmet puanı esas alınarak unvan bazında oluşturulan sıralamaya göre (d) ve (e) bentleri çerçevesinde birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerine yapılır.

ç) Sadece bir hizmet bölgesine atanabilecek durumda olanlar için, bu sayı kadar kontenjan program tarafından rezerve olarak tutulur ve (b) ile (c) bentlerinde yer alan usule göre yerleştirmeler yapılır.

d) Bir hizmet bölgesine atanacak personelin görev yapacağı hizmet alanının belirlenmesinde, hizmet puanı daha yüksek olanların tercihlerine, tercihlerine yerleşememesi halinde ise A tipi hizmet alanlarından başlayarak, (Değişik ibare:RG-4/6/2016-29732) kalan boş kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre atama işlemlerinin gerçekleştirilmesi esastır.

e) Tercihte bulunmayan personelin hizmet puanı üstünlüğü, atanmaları esnasında öncelik hakkı teşkil etmez. Bu personel tercihte bulunanların atamaları gerçekleştikten sonra puanı en düşük olandan başlanarak C birim alt tipinin alt tip sırası en düşük olan hizmet (Ek ibare:RG-4/6/2016-29732) bölge ve alanından itibaren, diğer boş kontenjanlar dâhilinde alt tip sırası yerleştirme önceliğine göre atanır.

(2) 12, 13/A, 14, 15, 16, 20 ve 25 inci maddeler ile 8 inci maddenin üçüncü ve yedinci fıkraları ile bölge amiri, müdür yardımcısı ve üstü unvanlarda görev yapanlar, Dedektör Köpek İdarecileri, X-Ray Operatörleri, Gemi Arama Eğiticileri, tüm hizmet bölgelerindeki çalışma sürelerini dolduranlar ve 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 15 inci maddesi kapsamında değerlendirilenler ile görevden uzakta iken bölge hizmet süresini dolduran personelden göreve iade edilenler ile 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü aylıksız izinlerini kullanıp göreve başlayanlardan halen görevli oldukları hizmet bölgesi çalışma süresini dolduranlar e-atamaya tabi tutulmaz. Bunların atanacağı yerin tespit işlemleri puan üstünlüğü dikkate alınmadan idarenin ihtiyacı ve tercihlere göre Kurulca yerine getirilir.

(3) Personelin hizmet puanlarının eşit olması halinde sırasıyla beş, dört, üç ve ikinci bölgede görev yapan personele, her iki personelin aynı bölgede görev yapması halinde yaşı büyük olana öncelik verilir.
Mazeret grupları
Madde 12 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/3/2015-29307)
(1) Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin de talebi halinde; çalışma süresini doldurmuş personel yerlerinde bırakılabilir; çalışma süresini tamamlamayan personel farklı hizmet bölge ve alanlarına atanabilir.

a) (A) Sağlık mazereti,

b) (B) Aile birliği mazereti,

c) (C) Can güvenliği mazereti.

(2) Mazeretlerin değerlendirilmesinde; sağlık, aile birliği ve can güvenliği öncelik sırası esas alınır.

(3) Mazeretleri nedeniyle yeri değiştirilecek olanların atamaları öncelikle; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması veya görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir. Mazeretleri nedeniyle yeri değiştirilenlerden bölge hizmet süresi dolu olanların, mazeretlerinin ortadan kalkması halinde ayrıldığı bölgedeki eksik kalan çalışma süresi tamamlattırılır.

(4) Sağlık ve aile birliği mazeretleri nedeniyle, başka hizmet bölgesi veya alanına atanan ya da yerinde bırakılan memurlardan bölge hizmet süresi dolu olanlar, mazeretlerinin devam ettiğini her yıl Ocak ayından itibaren alacağı belge ile belgelendirmek ve Mart ayının sonuna kadar Başkanlığa göndermek zorundadırlar. Kurul, gönderilen belgeleri her yıl yeniden değerlendirir. Mazeretlerine ilişkin bilgi ve belgeleri göndermeyenlerin mazeret hallerinin ortadan kalktığı kabul edilerek, buna göre işlem yapılır.
Mazerete dayalı yer değiştirme esasları
Madde 13 - (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/3/2015-29307)
(1) Mazeretlerin belgelendirilmesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a) Sağlık mazeretine dayanarak yer değişikliği; memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde ya da görev yerinin değişmesi halinde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.

b) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği, memurun;

1) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

2) Eşlerin her ikisinin de Bakanlıkta çalışıyor olması halinde, Bakanlığın daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

3) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

4) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir.

5) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde (Değişik ibare:RG-4/6/2016-29732) başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere atanması suretiyle yapılabilir. Ancak, bu hüküm beşinci ve dördüncü hizmet bölgesine atanacakların bu bölgelerin ihtiyacını karşılamaması durumunda bu bölge hizmet sürelerini tamamlamayanlar için uygulanmaz.(1)

6) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme veya yerinde kalma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı ya da yerinde kalmayı talep ettiği yerde eşinin (Değişik ibare:RG-4/6/2016-29732) başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da birinci fıkranın (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan vukuatlı nüfus kayıt örneğinin de eklenmesi gerekir.

c) Can güvenliği mazeretine bağlı yer değişikliği;

1) Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının mahkeme kararı veya valilik makamından alınacak belgeyle belgelendirmesi gerekir.

2) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.
Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği
Madde 13/A - (Ek:RG-26/3/2015-29307)
(1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kadro imkânları ve hizmet ihtiyacı dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

(3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece istek dışında memurun yeri değiştirilmez. Bölge hizmet süresini tamamlayanlardan Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde engellilik durumunun devam ettiğine ilişkin eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu talep edilebilir. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.
Hizmetin gereği
Madde 14 -
(1) Adli veya idari bir soruşturma sonucunda düzenlenen raporla bulundukları yerde kalmalarında Bakanlıkça sakınca görülmüş olanlar ile bölge müdürlüğünce yaptırılacak tahkikat sonucunda başka hizmet alanlarına atanması teklif edilenler, hizmet bölgesindeki çalışma süresi tamamlanmadan hizmetin gereği olarak diğer hizmet bölge ve alanlarına yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(2) Bu suretle eksik kalan hizmet bölgesi çalışma süreleri daha sonra aynı hizmet bölgesine dâhil başka bir hizmet alanında tamamlattırılır.
Unvan değişikliği
Madde 15 - Yönt. (RG: 09.05.2013)
(1) Bir üst göreve veya eşdeğer bir başka idari göreve atanmaya hak kazananlar, kadro ve ihtiyaç durumu da dikkate alınarak, aynı hizmet bölgesi veya alanındaki görevlere veya çalışma süresini doldurmadıkları başka hizmet bölgeleri veya alanlarına atanabilirler. Gerek görüldüğünde hizmet alanları kur’a ile tespit edilebilir.

(2) (Değişik:RG-9/5/2013-28642) Görevde yükselme sınavını kazanıp da, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Bölge Amiri kadrolarına ataması yapılacak olanların ilk atamaları Ek-1 sayılı cetvelde gösterilen beşinci hizmet bölgesine yapılır. Bu hizmet bölgesinde çalışma süresini tamamlamış olması veya bu bölgede söz konusu unvanlara ihtiyaç duyulmaması halinde bu personelin atamaları başarı puanı ve ihtiyaca göre sırasıyla çalışma süresini doldurmadıkları daha üst hizmet bölgelerine yapılır. Üst hizmet bölgelerine atanma hakkı doğanların daha alt hizmet bölgelerine atanma talepleri gözönünde bulundurulur.

(3) Yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevden yer değiştirmeye tabi bir göreve veya yer değiştirmeye tabi bir görevden yer değiştirmeye tabi olmayan bir göreve atanacaklar ile birinci ve ikinci fıkra hükümleri dışında görevde yükselme sınav sonucuna göre atanacaklar ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarına ilk kez atanacakların görev yerleri ihtiyaç durumu dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
Olağanüstü hallerde yer değiştirme
Madde 16 -
(1) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, doğal afetler gibi hallerle diğer olağanüstü durumlarda yer değiştirme işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalınmaksızın yapılabilir.
Geçici görevlendirmeler
Madde 17 -
(1) Bakanlık, hizmetin aksamaması için, personelin durumunu da dikkate alarak geçici görevlendirme yapabilir. Geçici görevlendirmeler, ikinci fıkraya göre yapılanlar da dâhil, bir takvim yılında üç ayı geçemez. Ancak, bölge müdürlüklerinden merkez teşkilatına ve faaliyeti durdurulan hizmet birimlerinden bu halin devam ettiği müddet için yapılacak geçici görevlendirmeler ile müdür ve üstü kadrolara yapılacak geçici görevlendirmeler süre sınırlamasına tabi değildir.

(2) Aynı bölge müdürlüğü veya bünyesindeki bağlantı idarelerde ortaya çıkan acil ve kısa süreli personel ihtiyacı, bölge müdürlüğü veya bünyesindeki diğer bağlantı idarelerden, bölge müdürlüğünce yapılacak geçici görevlendirme yoluyla karşılanabilir.

(3) İkinci fıkra kapsamında geçici görevlendirilecek personelin seçiminde, ilgililerin (Değişik ibare:RG-26/3/2015-29307) mazeret ve diğer şahsi bilgileri ile talepleri de dikkate alınarak, öncelikle bulunduğu veya geçici görevlendirileceği hizmet bölgesi çalışma süresi dolu olanların tercih edilmesi esastır. Bu şekilde geçici görevlendirilen personel için süre, bir takvim yılında bir ayı geçemez. Ancak, aynı memuriyet mahallinde bulunan idareler arasında yapılacak görevlendirmeler süre sınırlamasına tabi değildir.

(4) Bölge müdürlüklerince yapılan geçici görevlendirmelerin başlangıç ve bitiş tarihleri belgeleriyle birlikte geciktirilmeksizin Başkanlığa bildirilir.
Bölge hizmetinden sayılacak süreler
Madde 18 - (Değişik:RG-26/3/2015-29307)
(1) Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin bölge hizmet süresinin toplam altı ayı geçmeyen kısmı,

b) Aynı hizmet bölgesi içinde yapılan naklen atamalarda eski görevinden ayrılış ve yeni görevine başlayış tarihleri arasında geçen süreler,

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Hizmet bölgesi dışında geçirilen, yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

d) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen süreler, kurs, (Ek ibare:RG-4/6/2016-29732) staj, konferans, seminer ve toplantılarda geçen süreler.

e) (Ek:RG-4/6/2016-29732) Yılda toplam 90 günü geçmeyen, yurtdışına yapılan geçici görevlendirme süreleri.

(2) Aşağıda gösterilen sürelerin tamamı, bu hizmetlerin geçirildiği yerin hizmet bölgesi çalışma süresinden sayılır.

a) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri,

b) Aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler,

c) Başka yerdeki bir görevin vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı,

ç) Yer değiştirmeye tabi bir personelin, hizmet bölgesi dışında yer değiştirmeye tabi olmayan bir görevi geçici olarak veya vekâleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet süreleri,

d) Yer değiştirmeye tabi olmayan bir personelin, yer değiştirmeye tabi bir görevi geçici olarak veya vekâleten yürütmesi halinde, bu şekilde geçen hizmet süreleri,

e) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçen sürelerin tamamı.
Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler
Madde 19 -
(1) Aşağıda belirtilen süreler hiçbir bölgenin hizmetinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca kullanılan aylıklı izin ile her türlü aylıksız izinde geçirilen süreler.

b) Farklı hizmet bölgeleri arasındaki naklen atamalarda eski görevlerinden ayrılış ile yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında geçen süreler.

c) (Değişik:RG-26/3/2015-29307) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.

ç) Görevden uzaklaştırılan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 144 üncü maddesi uyarınca görevine iade edilmesi halinde, görevden uzakta geçirilen süreler.

d) Görevine son verilen yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin tekrar göreve başlaması halinde hizmet dışında geçen süreleri.

e) (Ek:RG-26/3/2015-29307) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin bölge hizmet süresinin toplam altı ayı geçen kısmı.

f) (Ek:RG-4/6/2016-29732) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerinde belirtilen hizmet bölge ve alanları dışındaki yurtiçi yerlere yapılan geçici görevlendirmeler.
Yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerler
Madde 20 - Yönt. (RG: 09.05.2013)(Mülga:RG-4/6/2016-29732)
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaya İlişkin Hükümler
Yer Değiştirme Kurulu
Madde 21 -
(1) (Değişik:RG-4/6/2016-29732) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin yer değiştirme suretiyle yapılacak atama işlemlerini incelemek ve değerlendirmek üzere; Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı ile;

a) Gümrük taşra teşkilatı idareleri için; Gümrükler Genel Müdürü ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürünün katılımıyla 5 üyeden,

b) Döner sermaye teşkilatı idareleri için; Gümrükler Genel Müdürü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü ve Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürünün katılımıyla 6 üyeden,

oluşan Yer Değiştirme Kurulu teşkil ettirilir.

(2) Kurul, başkanın çağrısı üzerine tüm üyelerin katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Kurulun sekretarya işlemleri Başkanlıkça yürütülür.

(3) Kurul, ibraz edilen hastalık raporlarının değerlendirilmesinde Daire Tabibinden yararlanabilir.
Yer Değiştirme Kurulunun görevleri
Madde 22 -
(1) Kurul; hizmet alanlarının stratejik önem derecesi ile personel eksik veya fazlalıklarını belirler; hizmet gereğini, memurun (Değişik ibare:RG-26/3/2015-29307) mazeret ve disiplin durumunu, daha önce görev yaptığı hizmet bölgelerini ve hizmet alanlarını, Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formları ile eklerini ve diğer belgeleri inceleyerek;

a) 11 inci maddenin ikinci fıkrasında sayılanların yer değiştirme işlemlerini karara bağlar,

b) Şubat ayının yirmisine kadar tercihlere esas kontenjanları sayı ve unvan bazında karara bağlar. Ayrıca atama dönemine kadar emeklilik, istifa, göreve son, ücretsiz izin, ölüm, dönem içi yer değişiklikleri, açıktan atama ve benzeri kadro hareketleri sonucu mevcut personel sayılarında ve ihtiyaçlarda oluşabilecek artış ve azalışlara göre e-atamaya esas kontenjan sayılarını yeniden günceller,

c) e-Atama işlemine tabi tutulacak olan personeli belirler.

(2) Yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personelin görev yerleri Kurulun denetim ve gözetiminde e-atama yoluyla tespit edilir.

(3) Kurul kararları atamaya yetkili amirin onayına sunulur.
Duyuru ve başvuru şekilleri
Madde 23 -
(1) Bölge müdürlükleri, o yılın yer değiştirme döneminde kendi birimlerinden başka birimlere ataması yapılacak personel sayısını da dikkate almak suretiyle personel planlaması yaparak tespit edecekleri unvan bazında sayısal personel ihtiyaç/fazla listelerini her yılın en geç Ocak ayının yirmisine kadar Başkanlığa bildirirler.

(2) Bu Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formunun doldurulması yönünde her yılın en geç Şubat ayı sonuna kadar Başkanlıkça bölge müdürlüklerine duyuru yapılır. Atama yapılacak yerlerin sayısal kontenjanı ve 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulacak personele ilişkin hususlar ile bu formların elektronik ortamda istenmesi durumunda, paylaşıma açılacak bilgisayar programının kullanım yetkileri ve veri giriş usulleri bu duyuruda belirtilir. Ayrıca, hizmet puanlarının ilgili personelce görülebileceği güvenli bir elektronik paylaşım ortamı oluşturulur.

(3) (Değişik:RG-26/3/2015-29307) Bu duyuru üzerine, 8 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında çalışma süresini doldurmadan yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ve çalışma süresini tamamlayarak yer değiştirmeye tabi tutulacak personel ile mazeretlerine binaen tercihte bulunacak personel, Ek-4 formu doldurarak, varsa mazeret belgeleriyle birlikte her yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bağlı bulundukları bölge müdürlükleri kanalıyla Başkanlığa gönderirler.

(4) (Mülga:RG-26/3/2015-29307)
Gerçek dışı beyan
Madde 24 -
(1) (Değişik cümle:RG-26/3/2015-29307) Mazeret gruplarına dayanarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılanlar ile yerinde bırakılanlardan, mazeret belgelerinin gerçek dışı düzenlendiği tespit edilenlerin atamaları veya yerlerinde bırakılma onayları iptal edilerek, yer değiştirme dönemi beklenmeksizin başka hizmet bölgesi ve alanlarına atamaları gerçekleştirilir. Ayrıca, haklarında idari soruşturma yapılır ve Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İstekleri üzerine beşinci hizmet bölgesinde çalışma ve atanma
Madde 25 -
(1) Ek-1 sayılı cetvelde yer alan beşinci hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamladıkları halde diğer hizmet bölgelerinden bu hizmet bölgesine atanmak veya çalışma süresini tamamladıktan sonra bu hizmet bölgesinde kalmak ya da diğer hizmet bölgelerindeki çalışma süresini tamamlamadan bu hizmet bölgesine atanmak için talepte bulunanların istekleri, Kurulca uygun görüldüğü takdirde yerine getirilebilir. (Mülga cümle:RG-26/3/2015-29307)

(2) (Değişik:RG-4/6/2016-29732) Bulunduğu hizmet bölgesindeki çalışma süresini tamamlayanlardan beşinci hizmet bölgesi boş olanlar, birinci fıkra hükmünden yararlanamaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 26 -
(1) 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçmiş çalışma sürelerinin ve hizmet puanlarının intibakı
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 09.05.2013)
(1) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerinde yer alıp, (Değişik ibare:RG-26/3/2015-29307) 7/7/2012 tarihi itibariyle hizmet bölgesi değiştirilen hizmet alanlarında, (Değişik ibare:RG-26/3/2015-29307) 7/7/2012 tarihinden önce yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetler, 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin sırasıyla Ek-1 ve Ek-2 sayılı cetvellerinde yer alan hizmet alanlarının dâhil olduğu hizmet bölgelerinden sayılır.

(2) 3/5/2008 tarihli ve 26865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Ek-1 sayılı cetvelinde yer alan altıncı hizmet bölgesinde geçen çalışma süreleri, bu Yönetmeliğe göre belirlenen beşinci hizmet bölgesinde geçmiş sayılarak intibak ettirilir.

(3) (Değişik ibare:RG-26/3/2015-29307) 7/7/2012 tarihinden önce, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan unvanlarda döner sermaye teşkilatında görev yapan personelin, Ek-1 sayılı cetvelde yer alan hizmet alanlarında, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki hizmetleri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendinde sayılan unvanlarda taşra teşkilatında görev yapan personelin çalışma süresi hesabına ilişkin olarak daha önce uygulanan intibak hükümleri de dikkate alınarak, Ek-1 sayılı cetvele göre belirlenen hizmet bölgelerinde geçmiş sayılarak intibak ettirilir. (Mülga son cümle:RG-9/5/2013-28642) (…)

(4) Halen laboratuar müdürlüklerinde görevli Mühendis unvanında görev yapan personelin, (Değişik ibare:RG-26/3/2015-29307) 7/7/2012 tarihinden önce bu unvanda laboratuar müdürlüklerinde geçen hizmetleri, aynı yerde görev yapan personelin çalışma süresi hesabına ilişkin olarak daha önce uygulanan intibak hükümleri de dikkate alınarak, Ek-2 sayılı cetvele göre belirlenen hizmet bölgelerinde geçmiş sayılarak intibak ettirilir.

(5) (Değişik:RG-26/3/2015-29307) Bu fıkranın yürürlük tarihinden önce yer değiştirmeye tabi geçen hizmetler bu fıkranın değişikliğinden önceki hükme göre, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren yer değiştirmeye tabi geçen hizmetler Ek-3 Hizmet Puanı Tespit Formuna göre puanlandırılır.

(6) (Ek:RG-26/3/2015-29307) Ek-1 sayılı cetvelde yer alıp, bu fıkranın yürürlük tarihi itibariyle hizmet bölgesi değiştirilen hizmet alanlarında, yürürlük tarihinden önce yer değiştirme suretiyle atamaya tabi geçen hizmetler, bu fıkranın yürürlük tarihinden önceki Ek-1 sayılı cetvelde yer alan hizmet alanlarının dâhil olduğu hizmet bölgelerinde geçmiş sayılır.
Hizmet bölgesi değişen hizmet birimlerinde görev yapanlar
Geçici Madde 2 -
(1) Bölgesi değiştirilen hizmet birimlerinde, yer değiştirme suretiyle atamaya tabi unvanlarda görev yapanlardan, halen görev yaptığı hizmet biriminin (Değişik ibare:RG-26/3/2015-29307) 7/7/2012 tarihinden önce tabi olduğu hizmet bölgesinin çalışma süresini doldurmadığı halde, bu Yönetmelikle belirlenen yeni hizmet bölgesinin çalışma süresini doldurmuş olanlar, her yıl yazılı isteklerinin bulunması halinde, halen görev yaptığı hizmet biriminin (Değişik ibare:RG-26/3/2015-29307) 7/7/2012 tarihinden önce tabi olduğu hizmet bölgesinden sayılmak üzere, eksik kalan çalışma süresi kadar yerlerinde bırakılırlar. Ancak bu süre hiçbir şekilde üç yılı geçemez.

(2) (Değişik:RG-26/3/2015-29307) 7/7/2012 tarihinden önce tabi olduğu hizmet bölgesinin çalışma süresi eksik olanlar ise bu sürelerini bulundukları yerde tamamladıktan sonra, aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, başka hizmet alanı bulunmaması halinde başka hizmet bölgesine atanırlar.

(3) (Ek:RG-26/3/2015-29307) Bu fıkranın yürürlük tarihi itibariyle bölgesi değişen hizmet birimlerinde ve EK-1 sayılı cetvelden çıkartılan bağlantı idarelerde görev yapanlar, halen görev yaptığı hizmet biriminin yürürlükten önce tabi olduğu hizmet bölgesinden sayılmak üzere, eksik kalan hizmet süresi kadar çalıştıktan sonra başka bir hizmet alanına atanırlar.

(4) (Ek:RG-26/3/2015-29307) Bu Yönetmeliğin EK-1 sayılı cetvelinde yer alan beşinci hizmet bölgesinde, bu fıkranın yürürlük tarihinde görev yapanlardan e-atama suretiyle görev yeri tespit edilenlerin ilk atamaları yazılı talepleri olmaması halinde, yapılan değişiklik ile beşinci hizmet bölgesinden dördüncü hizmet bölgesine aktarılan idarelere yapılmaz.
Bölge hizmetinden sayılacak süreler
Geçici Madde 3 -
(1) Maliye Kursunda geçen ve yılda toplam 90 günü (90 gün dâhil) geçmeyen sürelerin tamamı memurun asli görev yeri, 90 günü aşan süreler ile Yabancı Diller Eğitim Merkezinde geçen sürelerin tamamı, bu sürelerin geçirildiği yerin hizmet bölgesinden sayılır.
Halen yer değiştirme suretiyle atanılamayacak yerlerde çalışanların durumu
Geçici Madde 4 - Yönt. (RG: 09.05.2013)(Mülga:RG-9/5/2013-28642)
 
Asli memurluğa atananların durumu
Geçici Madde 5 - (Mülga:RG-26/3/2015-29307)
 
Hizmet alanlarındaki ihtiyaç fazlası personelin durumu
Geçici Madde 6 -
(1) Bir hizmet alanındaki personelin ihtiyaçtan fazla olması halinde, hizmet bölgesi çalışma süresini tamamlamamış olanlardan başka yere atanmak isteyenlerin talepleri değerlendirilir; bu sayı yeterli değilse hangi personelin atanacağı hizmet süresine göre tespit edilerek, öncelikle aynı bölge içinde olmak üzere atamaları Kurulca yapılır.
2012 yılına ilişkin yer değiştirme dönemi
Geçici Madde 7 - (Mülga:RG-26/3/2015-29307)
 
Hizmet puanı değerlendirmesi
Geçici Madde 8 - (Ek:RG-26/3/2015-29307)
(1) İpekyolu ve Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünde görev yapan personelden, hizmet binasının taşınamaması nedeniyle Habur gümrük sahası veya Gürbulak gümrük sahasında fiilen görev yapanların bu sürelere ilişkin hizmet puanları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beşinci hizmet bölgesinin C birim alt tipinden değerlendirilir.
Emeklilik hükmü
Geçici Madde 9 - (Ek:RG-26/3/2015-29307)
(1) Bulunduğu hizmet bölgesinin çalışma süresini tamamlayanlardan 30/9/2015 tarihine kadar emekli olmaları şartıyla yerinde bırakılanlar, emekli olma isteğinden sarfınazar etmeleri halinde yer değiştirme dönemi beklenilmeksizin atamaya tabi tutulurlar.
Geriye dönük hizmet puanı hesabı
Geçici Madde 10 - (Ek:RG-4/6/2016-29732)
(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce beşinci hizmet bölgesi hizmetini tamamlayanlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasından yararlandırılırlar.
Yürürlük
Madde 27 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 
(1) Danıştay İkinci Dairesinin Esas No:2016/7188 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 5 numaralı alt bendinde geçen “Ancak, bu hüküm beşinci ve dördüncü hizmet bölgesine atanacakların bu bölgelerin ihtiyacını karşılamaması durumunda bu bölge hizmet sürelerini tamamlamayanlar için uygulanmaz.” cümlesinin iptaline karar verilmiştir. (2) Danıştay İkinci Dairesinin Esas No:2016/7570 sayılı kararı ile Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının iptaline karar verilmiştir.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  7/7/2012

  28346

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1

  9/5/2013

  28642

  2

  26/3/2015

  29307

  3

  4/6/2016

  29732

   

   

  
  
  
  
   
  
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul