(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SPORTİF DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız spor federasyonlarının sportif başarıları ile plan ve projelerini kontrol etmek, faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirmekle görevli ve yetkili Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunun kuruluşu ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu ile bağımsız spor federasyonlarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

b) Daire Başkanlığı: Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığını,

ç) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

d) Kurul: Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulunu,

e) Federasyon: 3289 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında kurulan özel hukuk hükümlerine tabi bağımsız spor federasyonlarını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurulun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
Kuruluş
Madde 5 -
(1) Kurul; Bakan tarafından spor alanında bilimsel çalışmalar yapmış veya sporda idareci, teknik adam ve benzeri görevlerde veya kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler arasından iki yıl için görevlendirilecek, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir raportör ile dört üyeden oluşur.

(2) Kurul, görevlerini yerine getirirken bilirkişi veya uzman görevlendirebilir.

(3) Kurulun sekretarya hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

(4) Kurul, çalışmalarında Bakana karşı sorumludur.

(5) Genel Müdürlük ve federasyonlar, Kurulun çalışma alanı ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi sağlar.
Kurulun görev ve yetkileri
Madde 6(1) - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.10.2013)
 Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Federasyonların Bakana verecekleri taahhütnamenin esaslarını belirlemek ve yıl sonu itibarıyla taahhütlerine uyup uymadıklarını değerlendirerek Bakana sunmak,

b) Federasyonlar tarafından hazırlanan master planını, performans ölçütlerini, amaç ve hedeflerini incelemek, uluslararası federasyonların statü ve talimatlarını gözeterek hizmet kalite standartlarını belirlemek,

c) Bakana sunulan taahhütname ile federasyonların master planı ve performans ölçütlerine uyulup uyulmadığı konusunda altı ayda bir Bakana rapor vermek,

ç) (Ek: RG-14/10/2013-28795)(1) Dopingle mücadele ile ilgili olarak bağımsız federasyonların çalışmalarını değerlendirerek gerekli tedbiri almayan federasyonlara ilişkin raporunu Bakanlık Makamına sunmak.

d)(1)Kurul tarafından performansı yeterli görülmeyen ve olağanüstü genel kurula gitmesi gerekli görülen federasyon hakkında Bakana rapor sunmak,

e)(1) Federasyonların sponsorlardan yararlanma durumlarını değerlendirmek,

f)(1) Federasyon hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla görevlendirilen bilirkişi veya uzmanların hazırlayacakları raporları değerlendirmek,

g)(1) Federasyonların sportif değerlendirme ve performans gelişimi ile ilgili olarak Kurulca uygun görülen konularda görüş, öneri, tespit ve değerlendirmelerde bulunmak,

ğ)(1) Bilirkişi ve uzmanları görevlendirmek ve ücretlerini tespit etmek,

h)(1)Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kurul başkanının görev ve yetkiler
Madde 7 -
 (1) Kurul Başkanının görev ve yetkileri şunlardır;

a) Kurul toplantısıyla ilgili gündemi belirlemek,

b) Kurulu toplantıya çağırmak,

c) Toplantıya başkanlık etmek, değerlendirmelerde bulunmak ve oy kullanmak,

ç) Kurulda alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan raporları Bakana sunmak,

d) Kurul kararıyla belirlenen kurul üyesi, uzman ve bilirkişileri görevlendirmek,

e) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Başkan yardımcısının görev ve yetkileri
Madde 8 -
(1) Kurul Başkan yardımcısının görev ve yetkileri şunlardır;

a) Kurul toplantılarına katılmak, değerlendirmelerde bulunmak ve oy kullanmak,

b) Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkanlık etmek.
Başkan yardımcısının görev ve yetkileri
Madde 9 -
(1) Raportörün görev ve yetkileri şunlardır;

a) Kurulda alınan kararları yazmak ve üyelere imzalatmak,

b) Kurul ile sekretarya arasında koordine sağlamak,

c) Kurul Başkanının vereceği görevleri yapmak.
Sekretarya hizmetleri
Madde 10 -
(1) Kurul sekretaryasının görevleri şunlardır;

a) Kurulun çalışmalarında ilgili birim ve kurumlarla yazışmak ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünü sağlamak,

b) Kurulun ihtiyaç duyduğu araç, gereç ve malzemeleri temin etmek, gerekli görülen büro personelinin görevlendirilmesini sağlamak,

c) Kurul üyelerinin huzur ücreti ile Kurulca görevlendirilecek bilirkişi ve uzmanların ücretlerini ödemek,

ç) Federasyonların alt yapı harcamaları ile ilgili bilgi ve belgeleri temin ederek Kurula sunmak,

d) Gelecekte başarılı olması düşünülen sporcuların yetişmesi için alınan tedbirlere ilişkin bilgi ve belgeleri temin ederek Kurula sunmak,

e) Federasyonların; antrenör, hakem, gözlemci, temsilci ve diğer spor elemanlarına yönelik kurs, seminer ve diğer bilimsel spor etkinlikleriyle ilgili bilgi ve belgeleri temin ederek Kurula sunmak,

f) Federasyonların hizmet ve faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli olan talimat ve diğer mevzuatı hazırlayıp hazırlamadıklarını takip ederek Kurula bildirmek,

g) Kurulun arşiv ve diğer hizmetlerini yürütmek,

ğ) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
Kurulun toplanması
Madde 11 -
(1) Kurul, Başkanın veya mazereti halinde Başkan Yardımcısının çağrısı üzerine en az beş üye ile toplanır. Başkan ve Başkan Yardımcısının mazereti halinde, Kurula en yaşlı üye başkanlık eder. Mazeretsiz olarak üst üste dört toplantıya katılmayan üyelerin üyeliği sona erer.

(2) Üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oyun tarafı çoğunluk sayılır.

(4) Kurul ihtiyaç duyduğunda görüşlerine başvurmak üzere ilgili federasyon yetkililerini veya konusunda uzman kişileri davet eder.
Ücret
Madde 12 -
 (1) Kurul üyelerine bir ayda dört toplantıyı geçmemek üzere, görev yapılan her gün için uhdesinde kamu görevi bulunanlar bakımından (5000), bulunmayanlar bakımından (6000) gösterge rakamının Devlet memuruna uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucunda bulunulacak miktarı geçmemek üzere huzur ücreti ödenir.

(2) Kurul tarafından görevlendirilen bilirkişi ve uzmanların ücretleri Genel Müdürlükçe ödenir.
Kararlar ve rapor
Madde 13 -
(1) Toplantılarda alınan kararlar hazır bulunanlar tarafından imzalanır. Karar metninde toplantıya katılanlar ile katılmayanların isimleri belirtilir ve karara katılmayanların karşı görüşleri yazılır. Karar defterinin her sayfası Başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

(2) Kurul tarafından hazırlanacak raporlar Bakanlık Makamına sunulur.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.
(1) 14/10/2013 tarihli ve 28795 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere (ç) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul