En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
MOTORLU ARAÇLARIN ÇEKME TERTİBATLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/1005/2010)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların çekme tertibatları ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir. 
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, MARTOY’un Ek II’sinde tanımlanan M ve N kategorisi motorlu araçlara çekme tertibatları bakımından AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak, b) Avrupa Birliğinin (EU) 1005/2010 sayılı Regülasyonuna paralel olarak, hazırlanmıştır. 
Tanımlar
Madde 4 -
(1) MARTOY’un 3 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen; a) AB: Avrupa Birliğini, b) AT: Avrupa Topluluğunu, c) BM/AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi, ç) Çekme tertibatı: Bir kanca, halka veya diğer bir biçiminde olan, bir çekme çubuğu veya çekme halatı gibi bir bağlantı parçasının takılabildiği bir tertibatı, d) Çekme tertibatına göre araç tipi: Çekme tertibatlarının özellikleri ve buna benzer temel hususlar bakımından farklı olmayan araçları, e) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini (2007/46/AT), f) Onay Kuruluşu: Tip onayından her yönüyle sorumlu olan, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, g) Tip onayı: Çekme tertibatına göre araç tipinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygunluğunu gösteren onaylama işlemini, ğ) Tip onayı belgesi: Onay kuruluşunun çekme tertibatına göre araç tipinin onaylandığını resmi olarak bildirdiği belgeyi, ifade eder. 
Bir aracın çekme tertibatı ile ilgili AT tip onayı için hükümler
Madde 5 -
(1) İmalatçı veya temsilcisi bir aracın çekme tertibatı ile ilgili AT Tip Onayı için başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar.

(2) Başvuru, Ek-1, Kısım 1’de belirtilen bilgi dokümanına uygun olarak düzenlenir.

(3) Ek-2’de belirtilen ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. Aynı numara başka bir araç tipine tahsis edilemez.

(4) Onay Kuruluşu Ek-1, Kısım 2’de belirtilen örneğe uygun olarak oluşturulmuş AT Tip Onayı Belgesini onaylayarak başvuru sahibine verir.
Tip onaylarının geçerliliği ve kapsam genişletme
Madde 6 -
(1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa tip onayı alacak araçlar, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT) 13 üncü maddesinin, ikinci fıkrasında belirtilen tarihten itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır. (2) 30/10/2000 tarihli ve 24215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Çekme Tertibatları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (77/389/AT) göre verilen onayların kapsam genişletmeleri 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tarihten sonra da devam eder. 
Yürürlük
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 
 EKLER İÇİN DOSYA BÖLÜMÜNE BAKINIZ. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1 MOTORLU ARAÇLARIN ÇEKME TERTİBATLARI İLE İLGİLİ AT TİP ONAYI İÇİN İDARİ DOKÜMANLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/07/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 ÇEKME TERTİBATLARI İÇİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/07/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul