En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
BELİRLİ MOTORLU ARAÇLARIN ÇAMURLUKLARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/1009/2010)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların çamurlukları ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir. 
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, MARTOY’un Ek II’sinde tanımlanan M1 kategorisi motorlu araçların çamurlukları ile ilgili hükümleri bakımından araçlara AT tip onayı belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak, b) Avrupa Birliğinin (EU) 1009/2010 sayılı Regülasyonuna paralel olarak, hazırlanmıştır. 
Tanımlar
Madde 4 -
(1) MARTOY’un 3 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen; a) AB: Avrupa Birliğini, b) AT: Avrupa Topluluğunu, c) Çamurluklarına göre araç tipi: Çamurlukların özellikleri veya uygulanabilir lastik bürümleri, tekerlekler için jant ebadı ve merkez kaçıklığı (offset) hesaba katılarak, donanım için uygun asgari ve azami lastik ve tekerlek ebatları yönünden farklı olmayan araçları, ç) Lastik bürümü (zarfı): Bir lastiğin aksam onayına göre izin verilen ve belirlenmiş, toleranslar dahil, azami kesit genişliği ve dış çapını, d) Karda yol tutuş tertibatı: Aracın lastik/tekerlek birleşimi üzerine takılabilir olan ve kendisi bir kar lastiği, kış lastiği, tüm mevsim lastiği veya herhangi diğer bir lastik olmayan bir kar zinciri veya karda yol tutuş sağlayan diğer eşdeğer tertibatları; e) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini (2007/46/AT), f) Onay Kuruluşu: Tip onayından her yönüyle sorumlu olan, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, g) Tip onayı: Çamurlukları ile ilgili bir araç tipinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygunluğunu gösteren onaylama işlemini, ğ) Tip onayı belgesi: Onay kuruluşunun çamurluklarına göre bir araç tipinin onaylandığını resmi olarak bildirdiği belgeyi, ifade eder.
Madde 5 -
(1) İmalatçı veya onun temsilcisi, bir aracın çamurlukları ile ilgili AT Tip Onayı için başvurusunu Onay Kuruluşuna sunar.

(2) Başvuru, Ek-1, Kısım 1’de belirtilen bilgi dokümanına uygun olarak hazırlanır.

(3) Ek-2’de belirtilen ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu, AT Tip Onayını verir ve MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarasını düzenler. Onay Kuruluşu, aynı numarayı başka bir araç tipine tahsis etmez.

(4) Üçüncü fıkranın amaçları bakımından Onay Kuruluşu, Ek-1, Kısım 2’de yer alan örneğe uygun AT Tip Onayı Belgesini verir.
Tip onaylarının geçerliliği ve kapsam genişletme
Madde 6 -
(1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa tip onayı alacak araçlar, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT) 13 üncü maddesinin, ikinci fıkrasında belirtilen tarihten itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır. (2) 30/11/2000 tarihli ve 24246 Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Çamurlukları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (78/549/AT) göre verilen onayların kapsam genişletmeleri 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tarihten sonra da devam eder. 
Yürürlük
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 8 -
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 
 EKLER İÇİN DOSYA BÖLÜMÜNE BAKINIZ. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 MOTORLU ARAÇLARIN ÇAMURLUKLARI İLE İLGİLİ AT TİP ONAYI İÇİN İDARİ BELGELER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/07/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 ÇAMURLUKLAR İÇİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/07/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul