İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ ARAÇ TANITIM NUMARASI VE İMALATÇININ ZORUNLU LEVHALARI İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/19/2011)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların ve römorklarının araç tanıtım numarası ve imalatçının zorunlu levhalarının takılma yerleri ve yöntemleri ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, MARTOY kapsamında yer alan tam veya tamamlanmamış M, N ve O kategorisi motorlu araçların ve römorklarının araç tanıtım numarası ve imalatçının zorunlu levhaları bakımından araçlara AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Yönt. (RG: 21.01.2014)
(1) Bu Yönetmelik; a)2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak, b) (Değişik:RG-21/1/2014-28889) Avrupa Birliğinin (EU) 19/2011 sayılı Regülasyonu ile bu Regülasyonda değişiklik yapan (EU) 249/2012 sayılı Regülasyonuna paralel olarak, hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) MARTOY’un 3 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen; a) AB: Avrupa Birliğini, b) AT: Avrupa Topluluğunu, c) Araç tanıtım numarası (VIN): Her aracın uygun olarak tanıtımını sağlamak için imalatçı tarafından bir araca verilen alfanümerik kodu, ç) Araç tipi: MARTOY’un Ek II, “B-Araç tipinin tanımı” kısmında tarif edilen araçların herhangi bir grubunu, d) İmalatçı zorunlu levhası: Aracın tanıtımı için gerekli olan ana teknik karakteristikleri sağlayan ve yetkili makamlara müsaade edilen azami yüklü kütle ile ilgili bilgileri veren, araç üzerine imalatçısı tarafından takılan bir levha veya etiketi, e) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini (2007/46/AT), f) Onay Kuruluşu: Tip onayından her yönüyle sorumlu olan onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, g) Tip onayı: Motorlu araçların ve römorklarının araç tanıtım numarasına ve zorunlu levhalarına göre bir araç tipinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygunluğunu gösteren onaylama işlemini, ğ) Tip onayı belgesi: Onay Kuruluşunun motorlu araçların ve römorklarının araç tanıtım numarasına ve zorunlu levhalarına göre araç tipinin onaylandığını resmi olarak bildirdiği belgeyi, ifade eder.
Tip onayı başvurusu
Madde 5 -
(1) İmalatçının zorunlu levhalarının yeri ve yerleştirilmesi ve araç tanıtım numarasının kompozisyonu ve yeri konusunda bir araç tipinin AT tip onayı başvurusu, imalatçı veya temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır.

(2) Başvuru, Ek-3, Kısım 1’de belirtilen bilgi dokümanına uygun olarak düzenlenir.

(3) Onay Kuruluşu veya teknik servis tarafından gerekli görüldüğünde, imalatçı muayene amacıyla onaylanacak tipi temsil eden bir aracı hazır bulundurur.
Tip onayı işlemleri
Madde 6 -
(1) Ek-1 ve Ek-2’de belirtilen ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. Aynı numara başka bir araç tipine tahsis edilemez.

(2) Birinci fıkranın amaçları bakımından Onay Kuruluşu, Ek-3, Kısım 2’de yer alan örneğe uygun olarak düzenlenen Tip Onayı Belgesini başvuru sahibine verir.
Tip onaylarının geçerliliği ve kapsam genişletme
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa tip onayı alacak araçlar, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT) 13 üncü maddesinin, ikinci fıkrasında belirtilen tarihten itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır. (2) 24/2/2001 tarihli ve 24328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (76/114/AT) göre verilen onayların kapsam genişletmeleri 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tarihten sonra da devam eder.
Ulusal Tip Onayı Numarası Uygulaması
Ek Madde 1 - Yönt. (RG: 25.07.2015)(Ek Madde:RG-25/7/2015-29425)
(1) MARTOY’un geçici 1 inci maddesi kapsamında tüm araç ulusal tip onayı alacak araçlara bu Yönetmeliğe göre ulusal tip onayı verilir veya 24/2/2001 tarihli ve 24328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (76/114/AT) göre alınmış tip onayı kabul edilir. (2) Tüm araç ulusal tip onayı numarası, Ek-1’in Kısım 2’sinin 3 üncü maddesinde belirtildiği şekilde imalatçı zorunlu levhasına veya bu levhadan farklı ayrı bir levhaya yerleştirilir.
Ulusal Tip Onayı Numarası Uygulama Takvimi
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 25.07.2015)(Ek Madde:RG-25/7/2015-29425)
(1) Ek madde 1’in hükümleri, ilk defa tip onayı alacak veya mevcut tip onaylı yeni imal edilecek araçlar için 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanır.
Yürürlük
Madde 8 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYA BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1 TEKNİK ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/07/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 ARAÇ ÜZERİNDEKİ YERİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/07/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 BİLGİ DOKÜMANI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 31/07/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul