İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
MOTORLU ARAÇLARIN ÖN CAM SİLME VE YIKAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/1008/2010)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve
   2918
   sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların ön cam silme ve yıkama sistemleri ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.
  
Kapsam
Madde 2 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik, 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) Ek II’sinde tanımlanan, ön camı bulunan M1 kategorisi motorlu araçlar ile M1 kategorisi araçlara takılması amaçlanan ön cam yıkama sistemlerine uygulanır.
Dayanak
Madde 3 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik;

a)
   2918
   sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve
   4703
   sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin (EU) 1008/2010 sayılı Regülasyonuna paralel olarak

hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi Butonu
(1) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde (2007/46/AT) geçen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) A Görüş alanı: BM/AEK Regülasyonu 43’ün, Ek-18, madde 2.2’sinde tanımlandığı gibi bir A deney alanını,

b) AB: Avrupa Birliğini,

c) AT: Avrupa Topluluğunu,

ç) Ayrı teknik ünite: Bu Yönetmeliğe göre sadece bir veya daha fazla tanımlanmış araç tipi ile ilgili olarak ayrı tip onayı alabilen, ön cam silme ve yıkama sistemleri gibi aracın bir parçası olarak hazırlanan üniteyi,

d) Araç ana kumanda anahtarı: Araç üzerindeki elektronik sistemin, araçta sürücü olmadan, araç park edildiğinde olduğu gibi kapalı durumdan normal çalışma moduna getirilmesini sağlayan cihazı,

e) B Görüş alanı: BM/AEK Regülasyonu 43’ün, Ek-18, madde 2.4.1’inde tanımlanan alanın hariç tutulmaması dışında, söz konusu Regülasyonun aynı Ek’inin madde 2.4’ünde tanımlandığı gibi küçültülmüş (indirgenmiş) bir B deney alanını,

f) BM/AEK Regülasyonu: 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile taraf olunan, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) İç Ulaşım Komitesince hazırlanan 1958 Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma ekinde yer alan teknik düzenlemeyi,

g) “e” İşareti : M1 sınıfı motorlu araçların cam silme ve yıkama sistemlerinin ayrı teknik ünite olarak bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren işareti,

ğ) Esas referans işaretleri: Araç gövdesi veya şasi üzerinde bulunan, üç boyutlu referans sistemi içerisindeki X, Y ve Z koordinatları araç imalatçısı tarafından belirtilmiş delikler, yüzeyler, işaretler veya diğer tanımlayıcı sembolleri,

h) Gövde tasarım açısı: R-noktası veya oturma referans noktası boyunca dikey bir çizgi ve araç imalatçısı tarafından beyan edilen koltuk sırtının tasarım pozisyonuna karşılık gelen bir pozisyondaki (mankenin) gövde çizgisi arasında ölçülen açıyı,

ı) Meme: Ön cam üzerine doğrudan sıvı sağlayan bir tertibatı,

i) Motor: Sıvı veya gaz yakıtla çalışan yanmalı motoru,

j) Onay Kuruluşu: Tip onayından her yönüyle sorumlu olan, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

k) Ön cam silme sistemi: Tertibatı başlatmak ve durdurmak için gerekli aksesuarlar ve kumandalar ile birlikte ön cam dış yüzeyinin silinmesini sağlayan bir sistemi,

l) Ön cam silme ve yıkama sistemine göre araç tipi: Silme ve yıkama sisteminin özellikleri veya ön camın biçim, ölçü ve özellikleri ile montajı gibi temel yönlerden farklı olmayan araçları,

m) Ön cam yıkama sistemi: Tertibatı başlatmak ve durdurmak için gerekli aksesuarlar ve kumandalar ile birlikte sıvıyı depolama, iletme ve ön camın dış yüzeyine doğru yönlendirmek için gerekli tertibatları içeren sistemi,

n) Ön cam yıkama sisteminin tipi: Pompa performansı, kullanılan materyaller, depolama kapasitesi, memelerin sayısı, ölçüleri, et kalınlıkları veya yıkama sisteminin biçimi gibi temel yönlerden farklı olmayan ön cam yıkama sistemleri grubunu,

o) R-noktası veya oturma referans noktası: Araç imalatçısı tarafından her bir oturma pozisyonu için üç boyutlu referans sistemine göre tanımlanan tasarım noktasını,

ö) Silme alanı: Silme sistemi normal koşullar altında çalıştığında, silecek süpürgesi/ süpürgeleri tarafından silinen ön cam üzerindeki alanı/alanları,

p) Silme sisteminin aralıklı çalışması: Her bir tam çevrimden sonra sileceklerin belirlenmiş özel bir durma pozisyonunda hareketsiz olduğu bir periyod bulunan, silme sisteminin sürekli olmayan otomatik çalışma modunu,

r) Tam olarak kullanıma hazır sistem: Bir süre normal olarak çalıştırılmış ve sıvının pompa, boru hattı vasıtasıyla iletildiği ve memeden/memelerden çıkış yaptığı sistemi,

s) Temizlenmiş alan: Tamamen kuruduktan sonra herhangi bir damla izi ve kir kalıntısına sahip olmayan, daha önceden kirletilmiş olan alanı,

ş) Tip onayı: Araç veya ayrı teknik ünite tipinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygunluğunu gösteren onaylama işlemini,

t) Tip onayı belgesi: Onay kuruluşunun araç veya ayrı teknik ünite tipinin onaylandığını resmi olarak bildirdiği belgeyi,

u) Üç boyutlu referans sistemi: Ek-3, İlave 2’nin hükümlerine uygun olarak, düşey boylamasına bir X-Z düzlemi, yatay bir X-Y düzlemi ve düşey enlemesine bir Y-Z düzleminden oluşan bir referans ızgara sistemini,

ü) Yıkama kumandası: Yıkama sisteminin elle çalıştırıldığı ve kapatıldığı tertibatı,

v) Yıkama pompası: Sıvıyı, yıkama sistemi depolama haznesinden ön camın dış yüzeyine gönderen tertibatı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Usul ve Esaslar
Bir aracın ön cam silme ve yıkama sistemleri ile ilgili AT tip onayı
Madde 5 - Bilgi Butonu
(1) İmalatçı veya temsilcisi bir aracın ön cam silme ve yıkama sistemleri ile ilgili AT Tip Onayı için başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar.

(2) Başvuru Ek-1, Kısım 1’de belirtilen bilgi dokümanına uygun olarak düzenlenir.

(3) Ek-3’deki ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. Aynı numara başka bir araç tipine tahsis edilemez.

(4) Üçüncü fıkranın amaçları bakımından Onay Kuruluşu Ek-1, Kısım 2’de yer alan örneğe uygun olarak oluşturulmuş AT Tip Onayı Belgesini onaylayarak başvuru sahibine verir.
Ön cam yıkama sistemlerinin ayrı teknik ünite AT tip onayı
Madde 6 - Bilgi Butonu
(1) İmalatçı veya temsilcisi, bir ön cam yıkama sistemi tipi için ayrı teknik ünite AT Tip Onayı için başvuruyu Onay Kuruluşuna yapar. Başvuru Ek-2, Kısım 1’de yer alan bilgi dokümanına uygun olarak hazırlanır.

(2) Ek-3’te yer alan ilgili şartlar karşılanıyorsa, Onay Kuruluşu ayrı teknik ünite AT Tip Onayı ve Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak bir tip onayı numarası verir. Aynı numara başka bir ayrı teknik ünite tipine tahsis edilemez.

(3) İkinci fıkranın amaçları bakımından Onay Kuruluşu Ek-2, Kısım 2’deki örneğe uygun olarak oluşturulmuş bir AT Tip Onayı Belgesini onaylayarak başvuru sahibine verir.

(4) Bu Yönetmeliğe göre ayrı teknik ünite AT Tip Onayı verilmiş olması itibariyle bir tipe uygun olan her ayrı teknik ünite, Ek-2, Kısım 3’te yer alan bir ayrı teknik ünite AT tip onayı işareti taşımalıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tip onaylarının geçerliliği ve kapsam genişletme
Geçici Madde - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa tip onayı alacak araçlar, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (661/2009/AT) 13 üncü maddesinin, ikinci fıkrasında belirtilen tarihten itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.

(2) 8/1/2001 tarihli ve 24281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Ön Cam Silme ve Yıkama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (78/318/AT) göre araçlara ve ayrı teknik ünitelere verilen onayların kapsam genişletmeleri 661/2009/AT Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tarihten sonra da devam eder.
Yürürlük
Madde 7 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 - Bilgi Butonu
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 MOTORLU ARAÇLARIN ÖN CAM SİLME VE YIKAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ AT TİP ONAYI İÇİN İDARİ BELGELER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/08/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 AYRI TEKNİK ÜNİTELER OLARAK ÖN CAM YIKAMA SİSTEMLERİNİN AT TİP ONAYI İÇİN İDARİ BELGELER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/08/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 ÖN CAM SİLME VE YIKAMA SİSTEMLERİ İÇİN ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/08/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul