En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
MOTORLU ARAÇLARIN VE RÖMORKLARININ LASTİKLERİNİN YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/458/2011)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek ve sağlık ile çevrenin korunması amacıyla, motorlu araçların lastiklerinin yerleştirilmesi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, MARTOY kapsamındaki M, N ve O kategorisi motorlu araçların lastiklerinin yerleştirilmesi ile ilgili hükümleri bakımından araçlara AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Yönt. (RG: 25.07.2015)
(1) Bu Yönetmelik;

a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,

b) (Değişik bent:RG-25/7/2015-29425)Avrupa Birliğinin (EU) 2015/166 ile değiştirilen (EU) 458/2011 sayılı Regülasyonu dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde,

hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) MARTOY’un 3 üncü maddesinde belirtilen tanımlara ek olarak bu Yönetmelikte geçen;

a) AB: Avrupa Birliğini,

b) AT: Avrupa Topluluğunu,

c) Azami yük değeri: Lastik imalatçısı tarafından belirlenen kullanım şartlarına uygun olarak çalıştığında bir lastiğin taşıyabileceği azami kütleyi,

ç) Patlak yol alabilen lastik: BM/AEK Regülasyonu 64’ün 2.4.3 numaralı maddesinde tanımlanan bir lastiği,

d) Geçici kullanım için yedek lastik: Normal sürüş koşulları için herhangi bir araca yerleştirilmesi için tasarlanmış bir lastikten farklı olan ancak, kısıtlı sürüş koşulları altında sadece geçici kullanım için tasarlanmış lastiği,

e) Geçici kullanım için yedek tekerlek: Araç tipi üzerindeki normal tekerleklerden farklı olan bir tekerleği,

f) Geçici kullanım için yedek ünite: Standart yedek ünite tanımı kapsamına girmeyen ve BM/AEK Regülasyonu 64’ün 2.10 numaralı maddesinde tanımlanan geçici kullanımlık yedek ünite tipi tanımlamalarından bir tanesinin kapsamına giren herhangi bir tekerlek ve lastiğin takımını,

g) Havalı lastik yapısı: Lastiğin karkasının teknik özelliklerini,

ğ) Hız kategori sembolü: C1 sınıfı lastikler için BM/AEK Regülasyonu 30’un 2.29 numaralı maddesinde, C2 ve C3 sınıfı lastikler için BM/AEK Regülasyonu 54’ün 2.28 numaralı maddesinde tanımlanan bir sembolü,

h) Lastiklerin yerleştirilmesine göre araç tipi: Lastiklerin tipi, asgari ve azami lastik ebat tanımı, tekerlek boyutları ve merkez kaçıklığı, ilaveten yerleştirilmesi için uygun hız, yük kapasitesi ve çamurlukların özellikleri gibi temel yönlerden farklı olmayan araçları,

ı) Lastik tipi: 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında tanımlandığı gibi C1, C2 veya C3 sınıfını, (C1 sınıfı lastiklerde, BM/AEK Regülasyonu 30’un 2.1 numaralı maddesinde tanımlanan havalı lastik tipi özelliklerine sahip çeşitlerini; C2 ve C3 sınıfı lastiklerde, BM/AEK Regülasyonu 54’ün 2.1 numaralı maddesinde tanımlanan havalı lastik tipi gibi temel özellikler yönünden farklı olmayan lastik çeşitlerini)

i) Lastik ebat gösterimi: C1 sınıfı lastikler için BM/AEK Regülasyonu 30’un 2.17 numaralı maddesinde, C2 ve C3 sınıfı lastikler için BM/AEK Regülasyonu 54’ün 2.17 numaralı maddesinde tanımlanan gösterimi,

j) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’ni,

k) Normal lastik: Normal karayolu kullanımı için tasarlanmış lastik veya patlak yol alabilen bir lastiği,

l) Standart ünite: Normal çalışma için araca takılabilme yeteneği olan bir üniteyi,

m) Standart yedek ünite: Değişik bir malzeme ve farklı tekerlek somunu veya tekerlek civatası tasarımları kullanıyor olsa da bunların dışında normal çalışma için tasarlanmış tekerlekle aynı olan tekerlekler dahil olmak üzere, tekerlek ve lastik ebat gösterimi merkez kaçıklığı (offset) ve lastik yapısı bakımından aynı dingil konumuna ve normal çalışma için belirli araç varyantı ve versiyonuna takılı olan ile aynı bir tekerlek ve lastiğin bir takımını,

n) Tekerlek: Bir jant ve bir tekerlek diskinden oluşan bütün bir tekerleği,

o) Tekerlek merkez kaçıklığı (offset): Poyraya basan yüzey ile jantın orta ekseni arasındaki mesafeyi,

ö) Ünite: Bir tekerlek ve lastiğin takımını,

p) Yedek ünite: Standart üniteden birinin arızası durumunda bu ünite ile değiştirme yapılması amacıyla tasarlanan, standart yedek ünite veya geçici kullanım için yedek üniteyi,

r) Yük kapasitesi endeksi: C1 sınıfı lastikler için BM/AEK Regülasyonu 30’un 2.28 numaralı maddesinde, C2 ve C3 sınıfı lastikler için BM/AEK Regülasyonu 54’ün 2.27 numaralı maddesindeki tanıma ilişkin lastiğin azami yük değeri ile ilişkili numarayı,

ifade eder.
AT tip onayı için hükümler
Madde 5 -
1) Bir aracın lastiklerinin yerleştirilmesi ile ilgili olarak AT tip onayı başvurusu, imalatçı veya onun temsilcisi tarafından onay kuruluşuna yapılır.

(2) Başvuru, Ek-1’de yer alan Kısım 1’de belirtilen bilgi dokümanına uygun olarak hazırlanır.

(3) Ek-2’de belirtilen ilgili şartlar karşılanıyorsa onay kuruluşu, AT tip onayını verir ve MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak tip onayı numarasını düzenler. Onay kuruluşu, aynı numarayı başka bir araç tipine vermez.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen hususlara uygun olmak kaydıyla onay kuruluşu, Ek-1’de yer alan Kısım 2’de belirtilen örneğe uygun AT Tip Onayı Belgesini verir.
Uygulama
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa tip onayı alacak araçlar, Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tarihlerden itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.
Yürürlük
Madde 6 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
 
 EKLER İÇİN DOSYA BÖLÜMÜNE BAKINIZ. 
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1 LASTİKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ AT TİP ONAYI İÇİN İDARİ BELGELER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 25/07/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 LASTİKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ŞARTLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 18/08/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-1 LASTİKLERİN YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ A TİPİ ONAYI İÇİN İDARİ BELGELER.
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 18/08/2012 - 25/07/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul