(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADLİ VE HUKUKİ YARDIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılan personelin vekalet verdikleri avukata ödedikleri ücretlerin ve dava ile ilgili olarak yaptıkları masrafların ödenmesi hususlarında karar vermeye yetkili bulunan komisyonun oluşumu, çalışması ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Dayanak
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 15.01.2019)(Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer)
(1) Bu Yönetmelik, 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi ve 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 796 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 15.01.2019)
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) (Değişik:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,

b) Birim amiri: Hakkında ceza davası açılan personelin, idari bakımdan bağlı bulunduğu disiplin amirini,

c) Genel Müdür: Karayolları Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Karayolları Genel Müdürlüğünü,

d) Komisyon: Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılan personelin, vekalet verdiği avukatın ücretinin ve dava masraflarının ödenmesi hakkında karar vermeye yetkili komisyonu,

e) Personel: Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılan personeli,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Avukatlık Ücretinin ve Dava Masraflarının Ödenmesine İlişkin Hususlar
Avukatlık ücreti ödeme şartları
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre avukatlık ücretinin ödenebilmesi için;

a) Personel hakkında bir ceza davasının açılmış olması,

b) Personelin, bu ceza davasında müdafi olarak belirlediği avukata usulüne uygun olarak vekâletname vermiş olması,

c) Personelin 7 nci maddede belirtilen usule uygun olarak, bir dilekçe ile talepte bulunması,

ç) Komisyon tarafından personelin avukatlık ücretinin ödenmesine karar verilmiş olması, gerekir.
Avukatlık ücretinin ödenmesi
Madde 5 -
(1) Personelin vekalet verdiği avukatın ücreti, 4 üncü maddedeki şartların varlığı halinde ödenir.

(2) Avukatlık ücreti, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168 inci maddesine göre yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer alan ücreti geçemez.
Dava masraflarının ödenmesi
Madde 6 -
(1) Belgelendirilmiş olmak kaydıyla açılan bu ceza davası ile ilgili olarak, avukatlık ücreti dışında, vekaletname masrafı dahil yaptıkları masrafların personele ödenmesine Komisyonca karar verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru Usulü ve Komisyon
Başvuru usulü
Madde 7 -
(1) Personel, avukatlık ücretinin ve dava masraflarının ödenmesine ilişkin talebini bir dilekçe ile birim amirine iletir.

(2) Personel, başvuru formuna aşağıdaki belgeleri eklemek zorundadır:

a) Çağrı kâğıdı, iddianame, tensip zaptı gibi hakkında ceza davası açıldığını gösterir belge,

b) Davaya konu olan olay ile ilgili elindeki mevcut bilgi ve belgeler,

c) Usulüne uygun olarak verilen vekâletname,

ç) Dava ile ilgili olarak yapılan masraflara ilişkin belgeler.
Başvuru üzerine yapılacak işlemler
Madde 8 -
(1) Birim amiri, kendisine ulaşan dilekçeyi ekleriyle birlikte Komisyonun sekretarya görevini yapan hizmet birimine en geç 2 iş günü içerisinde gönderir.
Komisyon ve çalışma düzeni
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 15.01.2019)
(1) Personele avukatlık ücreti ve dava masraflarının ödenmesine yönelik olarak Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre iletilen talepleri incelemek, dava masraflarının ve avukatlık ücretinin ödenip ödenmeyeceğine, ödenecek ise miktarına karar vermek üzere Genel Müdürün onayı ile bir komisyon oluşturulur.

(2) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Personel Dairesi Başkanı  ve personelin bağlı olduğu birim amirinden oluşan Komisyonu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

(3) Komisyonda yer alan asil üyelerden herhangi birisi hakkında ceza davası açılması durumunda bu personel Komisyonda görev alamaz. Onun yerine yedek üye Komisyonda görev alır.

(4) Personelin Hukuk Müşavirliği, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Personel Dairesi Başkanlığında  görevli olması durumunda, Komisyon toplantısı, beşinci üyenin yedek üyelerden tamamlanması ile gerçekleştirilir.

(5) Komisyon, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Başkan ve üyelerden herhangi birisinin görevi başında bulunmadığı zamanlarda Komisyon toplantısı yedek üyenin katılımıyla gerçekleştirilir.

(6) Komisyonun sekretarya hizmetleri, (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

(7) Birim amiri tarafından Komisyona ulaştırılan talepler hakkında Komisyon en geç 7 iş günü içerisinde karar verir.

(8) Komisyon tarafından verilen karar, Genel Müdürün teklifi ve Bakan onayı ile kesinleşir.

(9) Genel Müdür hakkında ceza davası açılması durumunda Bakan tarafından oluşturulacak Komisyon görev yapar ve Komisyonun kararı Bakan onayı ile kesinleşir.
Dava sonucu
Madde 10 -
(1) Komisyon sekretaryası, dava safahatı hakkında duruşma günlerini gözeterek bilgi alır.

(2) Personel, dava sonucunda verilen kesinleşmiş karar hakkında birim amirine ve sekretaryaya bilgi verir.

(3) Personel hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde ödenen avukatlık ücreti ve dava masrafları, kararın kesinleşmesinden itibaren en geç bir yıl içinde herhangi bir uyarı ya da işleme gerek kalmaksızın Genel Müdürlük hesabına yatırılır ve ödeme makbuzu komisyon sekretaryasına gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçiş hükmü
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 15.01.2019)
(1) (Değişik ibare:RG-15/1/2019-30656 Mükerrer) 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra Genel Müdürlüğün görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden dolayı haklarında ceza davası açılmış olan personele, başvurmaları halinde, haklarında mahkumiyet kararı verilmemesi kaydıyla, devam eden ya da karara çıkan davalara ilişkin avukatlık ücreti ve diğer masrafları bu Yönetmelikteki usul ve esaslara göre ödenir.
Yürürlük
Madde 11 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karayolları Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul