(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: KÜMELENME DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (RG: 07.02.2015)
KÜMELENME DESTEK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümünü hızlandırmak için belirli bir rekabet edebilirlik ve sürdürülebilirlik potansiyeli taşıyan, ulusal düzeyde önemi haiz ve ağırlıklı olarak imalat sanayinde faaliyet gösteren kümelenme teşebbüslerini desteklemektir.
Dayanak
Tanımlar
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bağımsız denetim: Bağımsız denetim sözleşmesinde belirlenen ölçütler çerçevesinde; kümelenme teşebbüsünün finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, uluslararası denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını, b) Bağımsız denetim kuruluşu: Bağımsız denetim yapmak üzere, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen sermaye şirketlerini, c) Bakan: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanını, ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, d) Başvuru Rehberi: Komisyon tarafından hazırlanan, Programa yapılacak başvurular ile ilgili usul ve esasları içeren Kümelenme Destek Programı Başvuru Rehberini, e) Değerlendirme Rehberi: Komisyon tarafından hazırlanan, Programa yapılacak başvuruların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları içeren Kümelenme Destek Programı Değerlendirme Rehberini, f) Etiketleme: Kümelenme teşebbüsü faaliyetlerinin kümelenme kavramı ile uyumlu ve kurmuş olduğu yapıların katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir ve sürdürülebilir olup olmadığının değerlendirilmesini, g) Genel Müdürlük: Bakanlık Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü, ğ) İdari değerlendirme: Yapılan başvuruların, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli veya mühürlü olarak sunulmuş olması gibi hususlar yönünden değerlendirilmesini, h) İş planı: Kümelenme birlikteliği tarafından Bakanlığa sunulan ve kümelenme birlikteliğinin stratejisini, performans ölçütlerini, kümelenmeye yönelik faaliyetlerini, bu faaliyetlerin tahmini maliyetlerini ve zaman planını, bütçesi ile katkı oranlarını ve benzeri unsurları içeren, destek aşamasında kümelenme teşebbüsünce uygulanan iş planını, ı) Kalkınma Ajansı: 25/1/2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun çerçevesinde kurulmuş ajansları, i) Komisyon: Kümelenme Destek Programı komisyonunu, j) Koordinatör: Kümelenme birlikteliği koordinatörünü, k) Kümelenme birlikteliği: Küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi odası yoksa ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmak üzere bu Yönetmelikte belirlenen kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin bir araya gelerek başvuru rehberinde yer alan Kümelenme Birlikteliği Formunu doldurup imzalamaları suretiyle oluşturulan birlikteliği, l) Kümelenme teşebbüsü: Belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin oluşturduğu kümelenme birlikteliğini fiilen ve hukuken temsil eden tüzel kişiliği, m) Müsteşar: Bakanlık Müsteşarını, n) Müşavir: Bu Yönetmelik kapsamında destek almaya hak kazanmış kümelenme teşebbüslerine teknik danışmanlık hizmeti vermek, Bakanlık adına kümelenme teşebbüslerini takip etmek ve Bakanlığa teknik, idari ve mali ilerleme raporları vermek suretiyle kümelenme teşebbüslerinin iş planlarının uygulanmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini gerçekleştirmek üzere Bakanlık tarafından 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı yöntemiyle belirlenecek kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişilerini veya Bakanlık ile arasında yapılacak protokolle belirlenen kurum veya kuruluşu, o) Ön değerlendirme: Programa yapılan başvuruların bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesini, ö) Program: Bu Yönetmelik kapsamında kümelenme teşebbüslerinin desteklenmesi amacıyla Komisyonca hazırlanan kümelenme destek programını, p) Program takvimi: Programa yapılacak başvurular, başvuruların değerlendirilmesi ve Programın uygulanması açısından kritik öneme sahip, kesin ve muhtemel tarihleri belirten zaman planını, r) Seçici Kurul: Kümelenme Destek Programı Seçici Kurulunu ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kümelenme Destek Programı Komisyonu, Bağımsız Değerlendiriciler ve Seçici Kurul
Komisyon
Madde 4 -
(1) Komisyon, Bakanlık tarafından Bakanlık personeli arasından seçilen kümelenme konusunda tecrübe ve bilgi birikimine sahip 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur.

(2) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Programı hazırlamak, programda gerekli değişiklikleri yapmak ve Bakanlık internet sitesi ile ilan panosundan ilan etmek,

b) Program başvuru ve değerlendirme rehberlerini hazırlamak,

c) Başvuruların idari değerlendirmesini yapmak,

ç) Ön değerlendirmeden geçen başvuruları Seçici Kurula sunmak,

d) Seçici Kurulun desteklenmesi için önerdiği kümelenme birliktelikleri ile müzakereleri yürütmek,

e) Müzakerelerin tamamlanmasını takiben başvuruları Seçici Kurul Başkanına sunmak,

f) Desteklenecek başvuruları Bakanlık internet sitesi ile ilan panosunda ilan etmek,

g) Gerekli durumlarda ilgili kurumların görüşlerini almak,

ğ) Denetim ve ilerleme raporları ile etki analizi sonuçlarını değerlendirmek ve bunlarla ilgili gerekli işlemleri yapmak,

h) Programın işleyişi ile ilgili Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında belirlenecek diğer iş ve işlemleri yapmak.

(3) Komisyonun yukarıda sayılan görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı desteği sağlamak üzere Genel Müdürlük personeli arasından en az on kişilik bir çalışma ekibi kurulur.

(4) Komisyonun sekretarya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Bağımsız değerlendiriciler
Madde 5 -
(1) Bağımsız değerlendiriciler, alanında en az beş yıllık tecrübe ve uzmanlığa sahip yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden Bakanlıkça uygun bulunan ve kurumlarınca görevlendirilen kişilerdir. İhtiyaç duyulması halinde söz konusu hizmet, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçek veya tüzel kişilerden hizmet alımı yoluyla karşılanabilir.

(2) Bağımsız değerlendiriciler ile Bakanlık arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve benzeri hususları içeren sözleşme yapılır.

(3) Komisyon, idari koşulları sağlayan başvuruları, bağımsız değerlendiricilere yönlendirir.

(4) Bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme rehberlerinde belirtilen esaslara göre başvuruların, ön değerlendirmesini teknik, ekonomik, mali ve sosyal açıdan yaparlar. Bu değerlendirme her bir başvuru için en az iki bağımsız değerlendirici tarafından yapılır.

(5) Bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda hazırlanan değerlendirme raporları Komisyona sunulur.
Seçici kurul
Madde 6 -
(1) Seçici Kurul; Müsteşar, Bakanlık tarafından seçilen akademisyenler ile kamuda çalışanlar hariç olmak üzere özel sektörde çalışmış/çalışmakta olan tecrübeli kişiler arasından Bakanlıkça seçilen yedi asil ve altı yedek üyeden oluşur. Seçici Kurul beş yıllık dönemler için seçilir ve Seçici Kurula Müsteşar başkanlık eder.

(2) Seçici Kurul, Başkanın çağrısı üzerine belirlenen tarihte ve yerde eksiksiz toplanır ve oy çokluğu ile karar alır.

(3) Seçici Kurulun görevleri şunlardır:

a) Ön değerlendirmeyi geçen başvuruları değerlendirmek,

b) Desteklenmeye değer görülen başvuruları ve müzakere aşamasında dikkate alınması gereken hususları da içeren nihai raporu hazırlamak,

c) Komisyon tarafından müzakereleri tamamlanan başvuruları Bakana sunmak,

ç) Kümelenme teşebbüsünün iş planını uygulamaya başlamasından sonra geçen 2 yıllık dönem için, müşavir tarafından hazırlanacak gelişme raporunu dikkate alarak, finansal desteğin devam edip etmeyeceğine, etiketlenen kümelenme teşebbüslerinin etiketlerinin geri alınıp alınmayacağına ve iş planında değişiklik yapılmasının gerekip gerekmediğine ilişkin Seçici Kurul kararını Bakana sunmak,

d) Kendi çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

(4) Seçici Kurulun sekretarya işleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kümelenme Birlikteliği ve Koordinatörü
Kümelenme birlikteliği
Madde 7 -
(1) Kümelenme birlikteliğinde yer alabilecek kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişileri şunlardır: a) İl özel idareleri, b) Yerel yönetimler, c) Üniversiteler ve araştırma kurumları, ç) Teknoloji geliştirme bölgeleri, d) 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları, borsaları, e) Serbest bölgeler, f) Organize sanayi bölgeleri, g) İhracatçı birlikleri, ğ) Endüstri bölgeleri, h) Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler ve benzeri kuruluş ve teşekküller. (2) Kümelenme birlikteliği ile işbirliği yapmayı taahhüt eden kümenin ana faaliyet alanında en az yirmi firmanın ismi, firma yetkilisinin imzasıyla birlikte Kümelenme Birlikteliği Formu ekinde yer almalıdır. (3) (Mülga:RG-7/2/2015-29260)
Koordinatör
Madde 8 -
(1) Koordinatör, kümelenme birlikteliği tarafından kendi aralarından seçilen ve kümelenme birlikteliğini Programa başvuru aşamasından kümelenme teşebbüsünün kurulmasına kadar Bakanlık nezdinde temsil ve ilzama yetkili kılınan kurum, kuruluş veya özel hukuk tüzel kişisidir.

(2) 7 nci maddenin birinci fıkrasında sayılan kurum, kuruluşlar ve özel hukuk tüzel kişilerinden herhangi biri kümelenme birlikteliği koordinatörü olabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kümelenme Destek Programının İlanı, Başvurular, Değerlendirme ve Sonuçların İlanı
Programın ilanı
Madde 9 -
(1) Komisyon tarafından hazırlanan Program, Bakan onayı sonrası Bakanlık internet sitesinde ve Bakanlık ilan panosunda duyurulur.
Başvurular
Madde 10 -
(1) Başvurular, koordinatör tarafından başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, program takviminde belirtilen tarihe kadar, ilgili bütün kalkınma ajansı veya ajanslarından başvuru rehberinde yer alan referans mektubu temin edilerek Bakanlığa yapılır.
Değerlendirme ve müzakere süreci
Madde 11 - Yönt. (RG: 25.03.2014)(Değişik:RG-25/3/2014-28952)
(1) Değerlendirme; komisyon, bağımsız değerlendiriciler ve Seçici Kurul tarafından Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında ve değerlendirme rehberinde belirtilen şekilde yapılır.

(2) Komisyon, Seçici Kurul tarafından hazırlanan nihai raporda önerilen hususları dikkate alarak iş planları üzerinden desteklenmeye değer görülen kümelenme birlikteliği ile müzakere sürecini yürütür. Müzakere süreci; Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında belirtilen şekilde yapılır.

(3) Komisyon, ihtiyaç duyması halinde yükseköğretim kurumları öğretim üyelerini veya kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanları müzakere sürecinde toplantılara çağırabilir. Müzakere sürecinin tamamlanması üzerine, desteklenmesi önerilen başvurular Bakan onayına sunulur.
Değerlendirme sonuçlarının ilanı
Madde 12 -
(1) Değerlendirme sonuçları Bakanlık internet sitesinde ve Bakanlık ilan panosunda ilan edilir ve kümelenme birlikteliği koordinatörlerine yazılı olarak bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kümelenme Teşebbüsü, Kümelenme Destek Sözleşmesi, Destek Tutarı, Destek Kapsamı ve Süresi
Kümelenme teşebbüsü
Madde 13 -
(1) Sonuçların ilan edilmesini takiben, desteklenmesi uygun görülen kümelenme birliktelikleri, en geç dört ay içinde, kurmuş olduğu kümelenme teşebbüsünü Bakanlığa bildirir.

(2) Kümelenme teşebbüsü, iş planı ve çıktılarını uygulayabilecek, tercih edecekleri tüzel kişilik yapısında teşekkül eder. İlgili mevzuatın cevaz verdiği durumlarda, kümelenme birlikteliğinde yer alan kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişileri kümelenme teşebbüsünün organlarında temsil edilir.
Kümelenme destek sözleşmesi
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik çerçevesinde kümelenme teşebbüsü ile Bakanlık arasında, kapsamı ve içeriği Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında belirlenen kümelenme destek sözleşmesi imzalanır.

(2) Bakanlık ile kümelenme birlikteliğinin müzakere aşaması sonunda üzerinde mutabakat sağlamış olduğu iş planı, kümelenme destek sözleşmesi ekinde yer alır.
Destek tutarı ve oranı
Madde 15 -
(1) Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemez. Her bir sözleşme tarafının iş planı bütçesine katkısı, harcama dönemleri itibariyle açıkça kümelenme destek sözleşmesinde belirtilir.

(2) Destek tutarı ve dönemleri, ilgili bütçe kanunlarında bu amaçla ayrılan ödenek miktarına ve yıl içinde yapılan ayrıntılı harcama programına uygun olarak belirlenir.
Destek kapsamı
Madde 16 -
(1) Bakanlık ve kümelenme birlikteliği tarafından taahhüt edilen destek tutarı sadece kümelenme destek sözleşmesi ekinde bulunan iş planında yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılabilir. Ana destek alanları şunlardır:

a) Küme koordinasyonu, farkındalığı veya etkinliğini geliştirme,

b) Faktör koşullarını veya piyasalarını geliştirme,

c) Verimlilik,

ç) Yenilik.

(2) Destek alanlarının altında yer alabilecek faaliyetler Kümelenme Destek Programı Usul ve Esasları ile başvuru rehberinde yer alır.

(3) Destek kapsamı, birinci fıkrada belirlenen alanlarla sınırlı olmak üzere, sadece sözleşme genel şartları çerçevesinde iş planında yapılacak zeyilnameler ile Bakanlık ve kümelenme teşebbüsünün mutabakat sağlaması sonucunda değiştirilebilir.
Destek süresi ve süre uzatımı
Madde 17 -
(1) Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi beş yıldır. Ancak bu süre, destek tutarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, Bakanlıkça kümelenme teşebbüsünün idari ve/veya teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren iki yıla kadar uzatılabilir. Destek süresi yedi yılı geçemez.
Desteklerin verilmesi
Madde 18 -
(1) Desteklerin verilebilmesi için gerekli teknik, idari ve mali kontrollerin yapılması, Bakanlık/müşavir aracılığıyla gerçekleştirilir.

(2) Teknik, idari ve mali kontroller için hizmet alımı yapılması halinde; müşavir ve Bakanlık arasında imzalanacak sözleşme ile müşavirin yükümlülükleri belirlenir. Kümelenme teşebbüslerince iş planı kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler müşavir tarafından kontrol edilir, hazırlanan teknik, idari ve mali ilerleme raporları Bakanlığa gönderilir. Bakanlık tarafından raporların ve yapılan harcamaların uygun bulunması halinde destekler. Program için özel olarak açılmış kümelenme teşebbüsü banka hesabına aktarılır.

(3) Desteklerin verilebilmesi için gerekli teknik, idari ve mali kontrollerin Bakanlık tarafından doğrudan yapılması halinde; kümelenme teşebbüslerince iş planı kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler Bakanlıkça kontrol edilir ve harcamaların uygun bulunması halinde destekler, Program için özel olarak açılmış kümelenme teşebbüsü banka hesabına aktarılır.
Programın bütçesi
Madde 19 -
(1) Programın bütçesi yıllık Yatırım Programından sağlanır. Bakanlık söz konusu bütçeden kümelenme teşebbüsüne destek sağlar.

(2) Bakanlık, Programın verimli ve etkin işleyişini sağlamak amacıyla, finansmanı Program bütçesinden karşılanmak suretiyle, Programın uygulanması ile etki analizi, izleme ve değerlendirilmesinde kullanılacak danışman, uzman personel ve ekipman ihtiyacının karşılanması, kümelenme bilincinin oluşturulması, Programın tanıtımı ve eğitime yönelik faaliyetler düzenleyebilir. Bu faaliyetlerin bütçesi, Program bütçesinin % 10’unu geçemez.
ALTINCI BÖLÜM
Mal ve Hizmet Alımları, Denetim, Kümelenme Teşebbüsünün Etiketlenmesi
Mal ve hizmet alımları
Madde 20 -
(1) İş planının uygulanması için öngörülen mal ve hizmetlerin satın alınması; etkinlik, verimlilik ve şeffaflık esaslarına uygun olarak öncelikle Türkiye’de üretilen ürünler tercih edilerek kümelenme teşebbüsü tarafından yapılır.

(2) Kümelenme destek sözleşmesi kapsamında yapılan her türlü harcamanın belgelendirilmesi esastır.
Denetim
Madde 21 - Yönt. (RG: 07.02.2015)
(1)(Değişik:RG-7/2/2015-29260) Bakanlık, bağımsız denetim sözleşmesinde belirlenen ölçütler çerçevesinde; kümelenme teşebbüsünün denetimini her yıl 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı yoluyla belirlenen bağımsız denetçilere yaptırır. Bakanlık gerekli gördüğü hallerde veya şikâyet üzerine bağımsız denetim sürecini başlatabilir.

(2) Bakanlık, bağımsız denetim sonucunda hazırlanan raporlara göre, programın her aşamasında finansal desteğe devam edilip edilmeyeceğine ve iş planında değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar verir ve gerekli tedbirleri alır.

(3) Kümelenme teşebbüslerine ait çalışmaların etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek amacıyla 2 yıllık dönemler için müşavirler tarafından gelişme raporları hazırlanır. Gelişme raporları Komisyonca Seçici Kurula sunulur. Seçici Kurul Başkanı, Seçici Kurul gelişme raporları hakkında değerlendirme yaptıktan sonra, finansal desteğe devam edilip edilmeyeceğine, etiketlenen kümelenme teşebbüslerinin etiketlerinin geri alınıp alınmayacağına ve iş planında değişiklik yapılmasının gerekip gerekmediğine ilişkin Seçici Kurul kararını Bakana sunar.
Kümelenme teşebbüsünün etiketlenmesi
Madde 22 -
(1) Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında belirlenecek kriterler doğrultusunda yapılacak değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan kümelenme teşebbüsleri Bakanlık tarafından etiketlenir. Etiketlenen kümelenme teşebbüsleri Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
İzleme, değerlendirme ve etki analizi
Madde 23 -
(1) Bakanlık, Programın ve kümelenme teşebbüslerinin izleme ve değerlendirmesini yapar veya yaptırır.

(2) Kümelenme Destek Programı, Bakanlık tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre hizmet alımı yoluyla; etki analizi yaptırılarak en fazla beş yılda bir değerlendirilir.

(3) Etki analizi sonuçları, bulguları ve önerileri Bakanlık tarafından incelenir, değerlendirilir ve komisyon tarafından bir sonraki Programa yansıtılır.
Sorumluluk
Madde 24 -
(1) Koordinatör istenilen doğru bilgi ve belgeleri başvuru aşamasından kümelenme teşebbüsünün kuruluşuna kadar Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

(2) Kümelenme teşebbüsü, bu Yönetmelik ile kendisine verilen görevler çerçevesinde iş planının sözleşmeye uygun olarak etkin bir şekilde yürütülmesinden, Bakanlığa gerekli ve doğru bilgi ve belge akışının sağlanmasından, gerekli satın alımlarla ilgili işlemlerin yapılmasından ve muhasebeleştirilmesinden sorumludur.
Usulsüzlükler
Madde 25 -
(1) Kümelenme teşebbüsünün usulsüzlük teşkil edebilecek fiil ve davranışları ile usulsüzlüğün tespiti halinde Komisyon tarafından hazırlanacak usulsüzlük raporu yöntemi ve kuralları Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarında belirtilir.

(2) Kümelenme teşebbüsünün sözleşmeye ve sözleşme eklerine, bu Yönetmeliğe ve diğer mevzuata aykırı fiil ve davranışlarının tespiti halinde hakkında usulsüzlük raporu düzenlenir ve kümelenme teşebbüsüne sağlanan destek durdurulur. Usulsüzlüğün düzeltilmesi için kümelenme teşebbüsüne otuz gün süre verilebilir. Düzeltme süresinin verilmesinde fayda görülmez ya da verilen süre içerisinde usulsüzlük giderilmez ise kümelenme teşebbüsü ile imzalanan destek sözleşmesi feshedilir.

(3) Sözleşmenin feshedilmesi halinde, usulsüzlüğe konu olan faaliyetlere ilişkin ödemeler sözleşmede öngörülen cezai şart ile birlikte kümelenme teşebbüsünden genel hükümlere göre tahsil edilir. Tahsil edilen tutar genel bütçeye gelir kaydedilir.

(4) Bakanlık, suç teşkil eden usulsüzlük hallerinde savcılığa suç duyurusunda bulunur.
Destek süresi sonrasındaki yükümlülükler
Madde 26 -
(1) Kümelenme teşebbüsü, kümelenme destek sözleşmesinin sona ermesini takip eden beş yıl süresince Bakanlığa yıllık ilerleme raporları sunmakla yükümlüdür.

(2) Kümelenme teşebbüsü, Programının uygulanması sırasında elde edilen bilgi birikiminin paylaşılması amacıyla, kümelenme destek sözleşmesinin sona ermesinden sonra da Bakanlığın teknik işbirliği taleplerini karşılamakla yükümlüdür.
Bağımsız değerlendiricilere yapılacak ödemeler
Madde 27 - Yönt. (RG: 25.03.2014)(Değişik:RG-25/3/2014-28952)
(1) Bağımsız değerlendirici olarak görev alacak yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi çerçevesinde görevlendirilir ve ücretleri bu madde kapsamında ödenir. (2) Toplantılarda görev alan ve uhdesinde kamu görevi bulunmayan bağımsız değerlendirici ücretleri öğretim üyeleri için belirlenen miktarı geçemez. (3) Memuriyet mahalli dışından katılan bağımsız değerlendiricilerin harcırahları 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenir.
Usul ve esasların hazırlanması
Madde 28 -
(1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik Kümelenme Destek Programı Usul ve Esaslarını, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takiben 3 ay içerisinde hazırlar ve Bakanlığın internet sitesinde yayınlar.
Yürürlük
Madde 29 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 30 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul