İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
 • KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (1/11/2012 tarihinden geçerli olmak üzere)
Metnin sonundaki link ile erişilemeyen ekler metinden sonraki dosyalardadır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MOTORLU ARAÇLARDA ARAÇ GİRİŞİ VE MANEVRA ÖZELLİĞİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/130/2012)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek ve sağlık ile çevrenin korunması amacıyla, motorlu araçlarda manevra ve araç girişi ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, MARTOY’un Ek II’sinde tanımlanan M ve N kategorisi araçlara, araç girişi ve manevra özelliği bakımından AT tip onayı belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak, b) Avrupa Birliğinin (EU) 130/2012 sayılı Regülasyonuna paralel olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4 -
(1) MARTOY’un 3 üncü maddesinde belirtilen tanımlar bu Yönetmeliğin uygulanmasında da geçerli olup, ek olarak bu Yönetmelikte geçen; a) AB: Avrupa Birliğini, b) Araç girişi ve manevra özelliği ile ilgili araç tipi: Marşpiye, giriş basamakları ve tutamaç özellikleri ve geriye gidiş cihazı özellikleri bakımından farklılık göstermeyen araçları, c) Arazi taşıtı: MARTOY’un Ek II’sinin Kısım A’sında tanımlanan kriterlere uygun aracı, ç) AT: Avrupa Topluluğunu, d) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’ni, e) Onay Kuruluşu: Tip onayından her yönüyle sorumlu olan, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, f) Tip onayı: Araç girişi ve manevra özelliği ile ilgili bir araç tipinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygunluğunu gösteren onaylama işlemini, g) Tip onayı belgesi: Onay kuruluşunun araç girişi ve manevra özelliği ile ilgili bir araç tipinin onaylandığını resmi olarak bildirdiği belgeyi, ğ) Zemin girişi: Kapı menfezinin veya diğer kısımdan hangisi daha yüksekteyse onun en alçak noktasını, yolcu bölümüne girmek için bir kişinin geçeceği yüksekliği, ifade eder.
Tip onayı başvurusu
Madde 5 -
(1) Bir araca giriş ve manevra özelliği ile ilgili olarak AT tip onayı başvurusu, imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır.

(2) Başvuru, Ek-1’in Kısım 1’inde belirtilen bilgi dokümanına uygun olarak hazırlanır.

(3) Ek-2 ve Ek-3’te belirtilen ilgili şartlar karşılanıyorsa Onay Kuruluşu, AT tip onayını verir ve MARTOY’un Ek VII’sinde belirtilen numaralama sistemine uygun olarak tip onayı numarasını düzenler. Onay Kuruluşu, aynı numarayı başka bir araç tipine vermez.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen hususlara uygun olmak kaydıyla Onay Kuruluşu, Ek-1’in Kısım 2’sinde belirtilen örneğe uygun AT tip onayı belgesini verir.
Tip onaylarının geçerliliği ve kapsam genişletmesi
Geçici Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğe göre ilk defa tip onayı alacak araçlar, 1/11/2012 tarihinden itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır. (2) 12/10/1999 tarihli ve 23844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Römorklarının Kapılarının Özelliklerine İlişkin Tip Onayı Yönetmeliği (70/387/AT) ve 8/5/2001 tarihli ve 24396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların Geri Vites ve Hız Ölçer Donanımları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (75/443/AT)’ne göre verilen onayların kapsam genişletmeleri, 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksam ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen tarihten sonra da devam eder.
Yürürlük
Madde 6 -
(1) Bu Yönetmelik 1/11/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYA BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 ARAÇLARIN ARAÇ GİRİŞİ VE MANEVRA ÖZELLİĞİ İLE İLGİLİ AT TİP ONAYI İÇİN İDARİ BELGELER
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/12/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 ARAÇ GİRİŞİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/12/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-3 ARAÇ MANEVRASI İLE İLGİLİ ŞARTLAR
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/12/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul