• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (1/11/2012 tarihinden geçerli olmak üzere)
Metnin sonundaki link ile erişilemeyen ekler metinden sonraki dosyalardadır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MOTORLU ARAÇLARIN VİTES DEĞİŞTİRME GÖSTERGELERİ İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (AB/65/2012)

Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca, araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, motorlu araçların vites değiştirme göstergeleri ile ilgili hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, aşağıdaki şartlara uyan m1 kategorisi araçlara AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar:

a) Manuel bir şanzıman ile donatılmış olan araçlar.

b) Referans kütlesi 2610 kg’ı geçmeyen veya tip onaylarının kapsamı 715/2007/AT Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak genişletilmiş araçlar.

(2) Bu Yönetmelik 715/2007/AT Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinin (3) numaralı alt bendinde tanımlandığı şekilde özel sosyal ihtiyaçları yerine getirmek için tasarımlanan araçlara uygulanmaz.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü ve 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak, b) Avrupa Birliğinin (EU) 65/2012 sayılı Regülasyonuna paralel olarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen; a) 661/2009/AT Yönetmeliği: 25/1/2012 tarihli ve 28184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’ni, b) 715/2007/AT Yönetmeliği: 21/4/2009 tarihli ve 27207 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliği (715/2007/AT), c) AB: Avrupa Birliğini, ç) Aracın çalışma modu: En azından iki ileri vites arasında geçiş olabilecek bir araç durumunu, d) AT: Avrupa Topluluğunu, e) Egzoz emisyonu: 715/2007/AT Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlandığı şekilde egzoz emisyonunu, f) Manuel mod: Tüm veya bazı vitesler arasındaki geçişin daima, sürücünün bir hareketinin anlık sonucu olduğu aracın bir çalışma modunu, g) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’ni, ğ) Onay Kuruluşu: Tip onayından her yönüyle sorumlu olan, onay belgelerini düzenlemeye ve gerektiğinde geri çekmeye, diğer onay kuruluşlarının başvurabileceği bir makam olarak hareket etmeye, teknik servisleri görevlendirmeye ve imalatçıların imalat uygunluğuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmeye yetkili olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, h) Tip onayı: Araç veya ayrı teknik ünite tipinin bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygunluğunu gösteren onaylama işlemini, ı) Tip onayı belgesi: Onay Kuruluşunun araç veya ayrı teknik ünite tipinin onaylandığını resmi olarak bildirdiği belgeyi, i) Vites değiştirme göstergesine göre araç tipi: Vites değiştirme göstergesinin işlevsel karakteristikleri ve bir vites değiştirme noktasının gösterileceği zamanın belirlenmesi amacıyla vites değiştirme göstergesi tarafından; 1) Vites büyütme işleminin belirlenmiş olan motor hızlarında, 2) Vites büyütme işleminin özel yakıt tüketimi motor haritaları, belirlenmiş bir asgari yakıt tüketimi iyileştirmesinin daha yüksek viteste sağlanacağını gösterdiğinde, 3) Vites büyütme işleminin tork ihtiyacının daha yüksek viteste karşılanabileceği zamanda, bildirilmesi gibi veya benzeri farklı mantık örneklerini içeren, kullanılan mantık bakımından da farklı olmayan bir grup aracı, j) Vites değiştirme göstergesinin işlevsel karakteristiği: Motor hızı, güç ihtiyacı, tork ve bunların zamanla değişimleri gibi vites değiştirme göstergesi işaretini belirleyen giriş parametreleri takımını ve vites değiştirme göstergesi işaretlerinin bu parametrelere olan işlevsel bağımlılığını, ifade eder.
Şanzımanın değerlendirilmesi
Madde 5 -
(1) Bir şanzıman, 661/2009/AT Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde tanımlanan şartları karşılaması ve bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine göre çalışması durumunda manuel olarak kabul edilir. Bu kabul, vitesler arası otomatik geçişler aracın performansının en iyi şekilde olması için değil, zor koşullar altında motoru korumak veya teklemesini engellemek amacıyla yapılması halinde dikkate alınmaz.
Bir aracın vites değiştirme göstergeleri ile ilgili AT tip onayı
Madde 6 -
(1) İmalatçılar, 661/2009/AT Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yer alan ve piyasaya arz edilen araçların, bu Yönetmeliğin Ek-1’indeki şartlara uygun olarak vites değiştirme göstergesi ile donatılmasını sağlarlar.

(2) İmalatçılar, 661/2009/AT Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamına giren araçlara AT tip onayı almak için aşağıdaki zorunlulukları yerine getirir:

a) Ek-2’nin Kısım 1’inde belirtilen örneğe uygun olarak bir bilgi dokümanı düzenler ve Onay Kuruluşuna sunar,

b) İmalatçının değerlendirmesine göre aracın bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olduğunu açıklayan imalatçı beyanını Onay Kuruluşuna sunar,

c) Ek-2’nin Kısım 2’sinde belirtilen örneğe uygun belgeyi Onay Kuruluşuna sunar,

ç) Aşağıdaki zorunluluklardan birini yerine getirir:

1) Vites değiştirme göstergesinin Ek-1’in 4.1 inci maddesinin son paragrafında belirtildiği şekilde analitik olarak belirlenmiş vites değiştirme noktalarını Onay Kuruluşuna sunar,

2) Onaylanacak araç tipine ait örnek bir aracı, Ek-1’in 4 üncü maddesinde açıklanan deneyin yapılmasını sağlamak için tip onayı deneylerini yapmaktan sorumlu teknik servise sunar.

(3) Onay Kuruluşu, imalatçı tarafından sunulan ikinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan belgelere ve aynı fıkranın (ç) bendinde belirtilen tip onay deneyinin sonuçlarına dayanarak, aracın Ek-1’in şartlarına uygunluğunu değerlendirir. Söz konusu uygunluğun sağlanması halinde Onay Kuruluşu, 661/2009/AT Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında yer alan araçlar için Ek-2’nin Kısım 3’ünde yer alan örneğe uygun olarak oluşturulmuş AT tip onayı belgesini verir.
Tip onayı mevcut araçlar için uygulama
Geçici Madde 1 -
(1) Tip onayı mevcut araçlar için 1/11/2014 tarihine kadar, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Yürürlük
Madde 7 -
(1) Bu Yönetmelik 1/11/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür. 
 EKLER İÇİN DOSYA BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1- VİTES DEĞİŞTİRME GÖSTERGESİ İLE DONATILMIŞ ARAÇLARA İLİŞKİN
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/12/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2- BİLGİ DÖKÜMANI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 01/12/2012 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul