(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28532

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (İTİCU-UZEM): İstanbul Ticaret Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme ve organizasyona ilişkin çalışmalar yapmak,

b) Üniversitede yürütülmekte olan programların ve/veya derslerin yapılan plan, program, eşgüdüm ve uygulama faaliyetleri kapsamında uzaktan eğitim ile etkin ve verimli biçimde desteklenmesini ve/veya yürütülmesini temin etmek,

c) Önlisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde, kariyer yönetiminde ve hayat boyu eğitimde yeni uzaktan eğitim teknolojilerine dayalı uygulamaların geliştirilmesine ve bu çerçevede uzaktan eğitimle ilgili stratejik planlamalara destek vermek,

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, geliştirme, planlama ve uygulama çalışmaları yapmak, kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşların ve bireylerin uzaktan eğitim ihtiyaç ve isteklerine yardımcı olmak,

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak ve amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik idari, mali ve teknik uygulama esaslarını belirlemek, projeler geliştirmek, bilimsel toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili süreli ve/veya süresiz, basılı ve/veya çevrimiçi yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan eğitim ile ilgili uygulama ve araştırma – geliştirme çalışmaları yapmak,

b) Eğitim programlarının uzaktan eğitim yoluyla ve/veya destekli yürütülebilmesi için ilgili fakülte, yüksekokul, enstitü ve uygulama ve araştırma merkezleri ile işbirliği içerisinde uzaktan eğitim faaliyetlerini hazırlamak, sunmak, sürdürülebilir bir model geliştirmek ve bu faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak,

c) Üniversite bünyesinde verilmekte olan derslerin uzaktan eğitim ile verilmesine yönelik önerileri değerlendirmek, yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda programların geliştirilmesini sağlamak,

ç) Kamu ve özel kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmek, analiz etmek, eğitim programları geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,

d) İlgili kurum ve kuruluşlara aktarmak üzere uzaktan eğitim ile ilgili bilimsel toplantılar düzenlemek, sertifikalı eğitim programlarını bizzat veya stratejik işbirliği ile organize etmek ve bu yönde katkı sağlamak,

e) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde farklı üniversitelerle uzaktan eğitim ile yürütülecek ortak önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ve diğer eğitim faaliyetleri için gerekli altyapıyı sağlamak,

f) Uzaktan eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve işbirliğini sağlamak, bu kapsamda ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek,

g) Uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirmek,

ğ) Uzaktan eğitim konusunda uygulanmakta olan ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni planlamalar yapmak ve uygulamak,

h) Uzaktan eğitim ile ilgili süreli ve/veya süresiz yayınlar yapmak,

ı) Amacı ile ilgili olan diğer faaliyetlerde bulunmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin Organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri ve/veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygulanır. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve/veya idari personeli arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı, Merkezle ilgili konularda Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya süresi dolmadan herhangi bir nedenle Müdür görevinden ayrılırsa, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

b) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iletişim teknolojileri ve Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı dâhil Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Araştırmacı ve uygulayıcı elemanların, uzaktan eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma kurulu, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul