(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28532

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) Anabilim dalı: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı enstitülerde eğitim programı bulunan anabilim dalını,

c) Enstitü: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

ç) Enstitü kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitünün enstitü kurulunu,

d) Enstitü yönetim kurulu: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitünün enstitü yönetim kurulunu,

e) GMAT: The Graduate Management Admission Test Sınavını,

f) GRE: The Graduate Record Examinations Sınavını,

g) İSZÜ: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

ı) Rektörlük: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünü,

i) Senato: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senatosunu,

j) ÜDS: Üniversitelerarası Dil Sınavını,

k) Üniversite: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesini,

l) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Kabul

Kontenjan ve özel şartların tespiti ve ilanı

MADDE 5 – (1) Enstitü anabilim dalları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyılda açacakları yüksek lisans ve doktora programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci sayılarını ve varsa her programın gerektirdiği özel başvuru ve kabul şartlarını, yabancı dil dahil bağlı bulundukları enstitüye teklif ederler. Teklifler, ilgili enstitü kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanarak kesinleşir.

(2) Rektörlük, enstitülerin öğrenci kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programlarının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru şartlarını, son başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri ilan eder.

Başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuru şartları şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel şartlar dışında en az elli beş standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas alınır.

b) Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan ALES puanı getirme şartı aranmaz.

(2) Doktora programına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya yüksek lisans programlarına ilişkin bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomalarına, eczacılık ve fen fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, ALES’ten başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel şartlar dışında en az elli beş, lisans diplomasıyla başvuranların yetmiş standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu sebebiyle herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. GRE/GMAT puanlarıyla başvuruda bulunmak isteyen adayların başvurularında ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği denklikler esas alınır. Ayrıca doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az elli beş puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az elli beş puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur.

(3) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü programlara kabul şartları, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili enstitü kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe’den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara başvurularda ALES şartı aranmaz.

Başvuru şekli

MADDE 7 – (1) Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten başvuru formuna, öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından istenen diğer belgeleri ekleyerek, süresi içinde enstitü müdürlüğüne başvururlar. Başvuru için gerekli diploma yurt dışından alınmış ise, bunun YÖK tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin aslının veya kurumca onaylı suretinin de verilmesi gerekir. Yabancı dil sınavına tabi olanlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından sınav açılması kabul edilmiş dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar Türk dili veya yabancı dil yeterliliğine sahip olup olmadıklarının tespitine ilişkin esaslar, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirme esasları şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların ALES puanları ile lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve bilim değerlendirme sınavı sonuçları değerlendirmeye alınır. ALES’ten alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %25’i ve bilim değerlendirme sınavında alınan notun %25’inin toplamından oluşur. Bu değerlendirmeye ilişkin esaslar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer şartlar ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Ancak ilgili enstitü, yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ile bilim değerlendirme sınavı sonuçları değerlendirmeye alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %50’si ve bilim değerlendirme sınavında alınan notun %50’sinin toplamından oluşur. Bu değerlendirmeye ilişkin esaslar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer şartlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Ancak ilgili enstitü, yalnız lisans ağırlıklı genel not ortalaması ile de değerlendirme yaparak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir.

(2) Doktora programlarına öğrenci kabulünde; başvuran adayların ALES puanları ile lisans ve/veya yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamaları, bilim değerlendirme sınavı sonuçları ve yabancı dil düzeyleri değerlendirmeye alınır. ALES’te alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamasının %20’si, bilim değerlendirme sınavında alınan notun %20’si ve yabancı dil puanının %10’unun toplamından oluşur. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer şartlar ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Ancak ilgili enstitü, yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak doktora programlarına öğrenci kabul edebilir.

(3) Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

Yabancı dil sınavı, muafiyet ve yabancı dil hazırlık programı

MADDE 9 – (1) Bir lisansüstü programına kayıt olabilmek için hangi yabancı dilin veya dillerin hangi düzeyde bilinmesi gerektiği, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir.

(2) Yabancı dilde öğretim yapılan bir yüksek lisans programına kayıt yaptırmak için başvuran adaylar, İSZÜ tarafından düzenlenecek Yabancı Dil Yeterlik Sınavına katılırlar. Bu sınavda başarılı olamayanlar, yabancı dil hazırlık programına alınırlar. Yabancı dil hazırlık programı süresi en çok iki yarıyıldır.

(3) ÜDS’den elli beş puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alanlar ile İSZÜ’deki yabancı dilde öğretim yapılan bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olanlar ve yurt içi veya yurt dışında yabancı dilde öğretim yapılan üniversitelerden mezun olanlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından yabancı dil sınavından muaf tutulabilir.

Bilim değerlendirme kurulu ve sınavı

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından her program için üç asıl ve bir yedek üyeden oluşan bilim değerlendirme kurulu oluşturulur.

(2) Lisansüstü programlarına başvuran adayların bilim konularındaki bilgi ve başarı düzeyleri, bilim değerlendirme kurulu tarafından yapılan sınav ve/veya mülakat sonucuna göre değerlendirilir.

Sonuçların ilanı ve kayıt

MADDE 11 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığının görüşü çerçevesinde, enstitü yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise, en yüksek notu alandan başlayarak aşağıya doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılır. Sonuçlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından kesinleştirilerek ilan edilir.

(2) Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında, istenen belgelerle birlikte enstitü müdürlüğüne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt işlemini yaptırmayan aday, bu hakkını kaybeder. İlgili enstitü yönetim kurulu, süresi içinde kayıt yaptıramayan, ancak uygun görülecek bir mazerete sahip adayların kesin kayıt yaptırmalarına karar verebilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Bir lisansüstü programına kabul edilen adayların sayısı beş veya daha az ise, enstitü yönetim kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşünü aldıktan sonra, o yarıyıl veya yılda o programın açılmamasına karar verebilir.

Öğrenim ücretleri

MADDE 12 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim ücrete tabidir. Lisansüstü programların öğrenim ücretleri ile bu programlarda ders, tez veya kredi başına düşen öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte ilan edilir.

(2) Öğrenci; başarısızlık sebebiyle tekrar etmek zorunda olduğu veya fazladan alacağı derslere, ilgili yarıyıla ait Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders veya kredi başına düşen öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yaptırır.

(3) Öğrenim ücretini veya Üniversitenin imkanlarından yararlanmak için ödenmesi gereken diğer ücretleri zamanında ödemeyenlerin kayıtları yenilenmez ve bunlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 13 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarında, adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programına, ilgili lisansüstü programlarına öğrenci kabulündeki esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, bir alt düzeydeki program dersleri arasından seçilir ve ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programı ile ilgili devam, ders sınavları, derslerden başarılı sayılma şartları, ders tekrarı ve diğer hususlarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Başarısız olan öğrencilere, bilimsel hazırlık programının süresi içinde ikinci bir sınav hakkı tanınır.

(5) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, yarıyıl izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen ilgili lisansüstü programı sürelerine dahil edilmez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü derslerine, özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, ilgili yarıyılda, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders veya kredi başına düşen öğrenim ücretini ödemek ve aldıkları dersin bütün şart ve gereklerini (devam, sınavlar ve benzeri) yerine getirmek zorundadır.

(2) Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, daha sonraki yarıyıllarda İSZÜ’deki bir lisansüstü programına öğrenci olarak kayıt olmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerinden, kayıt oldukları program ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programın kredi toplamının %50’sini geçmemek şartı ile ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, aşağıdaki hükümler çerçevesinde İSZÜ’de açılmış bulunan bir lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir:

a) Yatay geçişin kabul edileceği programda, o program için ayrılmış kontenjanın dörtte birini aşmamak üzere kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan geçiş yapılabileceği, ayrılacak kontenjan ve aranacak özel şartlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir.

b) Yatay geçişi kabul edilen adayın kalan ders yükümlülüğü, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak, tanınacak süre ve diğer hususlar, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Kayıt yenileme ve kayıt dondurma

MADDE 16 – (1) Kayıt yenileme: Lisansüstü programlarında kayıtlı öğrenciler, her yarıyılın başında ilgili enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen usule uygun olarak kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız sayılır ve söz konusu yarıyıl, öğrencinin toplam eğitim-öğretim süresine dahil edilir. Öğrenim ücretinin ödenmemiş olması mazeret sayılmaz. Ancak ilan edilen tarihlerde kayıt yaptıramayan ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygun görülecek bir mazereti olan öğrenciler belirlenen tarihlerde kayıtlarını yenileyebilir.

(2) Kayıt dondurma: Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenim süresi boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört yarıyıl kayıt dondurabilir. Haklı ve geçerli sebebin kabul edilebilmesi, bu sebebin ortaya çıkmasından itibaren en geç bir ay içinde enstitü müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır. Kayıt dondurma başvuruları, yarıyıl başında ve kayıt işlemlerinin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içinde yapılabilir. Kaydı dondurulan öğrencinin, o yarıyıl, öğrenim süresine dahil edilmez. Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

Dersler

MADDE 17 – (1) Her programda öğrencinin almakla yükümlü olduğu zorunlu ve/veya seçmeli derslerin kredisi ve sayısı, bu Yönetmelik hükümlerine göre ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(2) Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin yarısının toplamından oluşur. AKTS’ye göre bir derse ait kredi değeri ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü kurulu tarafından ayrıca belirlenir.

Derslere devam

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, derslerin %70’ine devam etmiş olmaları gerekir. Her öğretim elemanı, derslere devam mecburiyetini bu esaslara göre kontrol eder.

(2) Derslere devam mecburiyetini yerine getirmemiş öğrencilere ait her ders için bir liste, akademik takvimde belirtilen derslerin bittiği gün dersin öğretim elemanı tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne verilir ve öğretim elemanı tarafından sınavlardan önce ilan edilir. Bu öğrenciler, belirtilen dersten devamsız sayılır ve o dersin sınavına kabul edilmezler. Başarısız sayılan bu öğrencilere “DZ” notu verilir.

(3) Daha önce devam şartı bir kere sağlanmış teorik derslerde devam şartı aranmaz.

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir.

(2) Yarıyıl sonu sınavları, ilgili enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır.

Değerlendirme

MADDE 20 – (1) Lisansüstü programlarında, öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için; dersin yarıyıl sonu notunun en az “CC” olması gerekir.

(2) Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa yaz öğretiminde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir.

(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

 

Puan

Harf Notu (Başarı Notu)

Dört Üzerinden Katsayısı

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2.0

00-69

FF

0.0

00-00

DZ

0.0

 

(4) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) EK (eksik) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir sebeple ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten (EK) notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (EK) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından (EK) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) YT (yeterli) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) YZ (yetersiz) notu; öğretim programlarında bulunan kredisiz derslerden, lisans programına hazırlık programında alınan derslerden veya öğrenci değişim programı çerçevesinde alınan derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) DV (devam ediyor) notu; kredisiz dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

d) DZ (devamsız) notu; derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. (DZ) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

e) TR (transfer) notu; daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin o yükseköğretim kurumunda aldıkları ve denkliği Üniversitenin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslere verilir. Transfer notu ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

f) GM (girmedi) notu; öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda (GM) notu alan öğrenci mazeret veya bütünleme sınavlarına girerse, (GM) notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse (GM) notu sıfıra dönüştürülür.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 21 – (1) Sınav notlarına itiraz, öğrenci tarafından sınav notlarının ilanını takip eden beş gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim üyesi tarafından incelenir, herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme talebi, öğretim üyesinin başvurusu üzerine ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

Savunmalara dinleyici kabulü

MADDE 22 – (1) Tez ve proje önerisi savunmaları ile tez ve proje savunmaları, öğretim elemanlarına ve öğrencilere açıktır. Ancak, jüri üyeleri dışındaki katılımcılar adaya soru soramaz.

Yeniden kayıtta muafiyet

MADDE 23 – (1) Daha önce herhangi bir lisansüstü programında başarmış olduğu ders veya derslerden, yeni kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenci, ilk kayıttan itibaren en geç beş gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvurur, ilgili anabilim dalı başkanlığı bu talebi değerlendirir. İlgili enstitü yönetim kurulu, bu değerlendirme ışığında, muafiyet talebini tamamen veya kısmen kabul veya reddeder.

Tebligat

MADDE 24 – (1) Eğitim-öğretim, sınavlar, disiplin ve benzeri konularda ilgili enstitülerde yapılan ilanlar, öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir.

(2) Öğrenci hakkındaki kişisel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine gönderilmek suretiyle tebliğ edilir.

(3) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.

(4) Üniversiteye kayıt olurken bildirdikleri adresi yanlış veya eksik olarak bildirmiş olan veya adresi değiştirdikleri halde bunu enstitüye dilekçe ile bildirmemiş bulunan öğrencilerin, bildirdikleri adrese yapılacak tebligatlar geçerlidir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programları

Yüksek lisans programları

MADDE 25 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların, enstitünün hangi anabilim dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurul kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş iznine, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu karar verir.

(3) Bir yükseköğretim kurumunun lisans programına kayıtlı öğrencilerin, aşağıdaki şartları sağlamaları halinde lisansüstü programlarında sunulan derslere kayıt yaptırmaları ve bu dersleri, ilgili yüksek lisans programındaki ders yüküne saydırabilmeleri mümkündür:

a) İzlediği lisans programının son sınıfında kayıtlı olması.

b) Lisansüstü programından en fazla üç ders alması ve bu derslerden herhangi birisinin, lisans veya yüksek lisans programlarından sadece birinde değerlendirilmesi.

(4) Yüksek lisans programları, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerden en fazla iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlamanın normal süresi dört yarıyıldır. Ancak bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından iki yarıyıla kadar indirilebilir.

(2) Tezli yüksek lisans programını dört yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, daha sonraki yarıyıl(lar)da ilgili yarıyıla ait Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders/tez ve/veya kredi başına düşen öğrenim ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

(3) Tezli yüksek lisans programını tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır. Tezli yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, daha sonraki yarıyıl(lar)da 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili yarıyıla ait Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders/tez ve/veya kredi başına düşen öğrenim ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 28 – (1) Tezli yüksek lisans programında kayıtlı her bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, aynı şekilde ikinci danışman atanabilir.

(2) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktora derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Gerekli hallerde, danışman atanıncaya kadar danışmanlık işlemleri, ilgili anabilim dalı başkanlığının görevlendireceği bir öğretim üyesi tarafından geçici olarak yürütülebilir.

(3) Tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyılın ilk iki haftası içinde, danışmanlığını yaptığı öğrenci için belirlediği tez konusunu ilgili anabilim dalı başkanlığının uygundur görüşü ile birlikte enstitüye bildirir.

(4) Tez danışmanı, öğrencinin çalışmalarını her yarıyıl sonunda “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendiren bir raporu, ilgili anabilim dalı başkanlığının uygundur görüşü ile enstitüye bildirir.

(5) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından danışman değiştirilebilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini ilgili enstitü tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrenci tamamlamış olduğu yüksek lisans tezinin bir kopyasını danışmanının onay yazısı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye teslim eder.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç veya beş kişiden oluşur. Ayrıca, üç kişilik jüriler için bir, beş kişilik jüriler için ise iki yedek jüri üyesi aynı şekilde belirlenir. Tez jürisinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra öğrenci enstitüye teslim ettiği tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve yeri, tez danışmanının teklifi üzerine enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav dinleyicilere açık olarak yapılır.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. “Ret” veya “düzeltme” kararları gerekçeli olur. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(6) Tezi hakkında “düzeltme” kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

Yüksek lisans diploması

MADDE 30 – (1) Derslerini başarı ile tamamlamak, ağırlıklı genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak şartıyla; ciltlenmiş tezin en az üç kopyasını, iki adet PDF formatında CD’sini ve biri Türkçe, diğeri yabancı bir dilde hazırlanmış özetlerin en az üçer kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans programının amaç ve kapsamı

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı; öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, toplam otuz krediden az olmamak şartıyla en az on adet ders ile yüksek lisans proje dersinden oluşur. Yüksek lisans projesi kredisiz olup “başarılı” veya “başarısız” olarak değerlendirilir. Öğrenci, yüksek lisans projesinin alındığı yarıyılda proje dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması şartıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Proje danışmanı atanması

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına kaydını yaptıran öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile en geç ikinci yarıyılın başına kadar, yüksek lisans projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere, bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisi danışman olarak atanır.

(2) Gerekli hallerde, danışman atanıncaya kadar danışmanlık işleri ilgili anabilim dalı başkanlığının görevlendireceği bir öğretim üyesi tarafından geçici olarak yürütülür.

(3) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir.

(4) Öğrenci tamamlamış olduğu yüksek lisans projesinin bir kopyasını danışman öğretim üyesinin uygundur görüşü ile birlikte ilgili anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye teslim eder.

Süre

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamanın normal süresi iki yarıyıldır. Bu süreyi aşan öğrenci daha sonraki yarıyıl(lar)da kayıt olacağı derslere ve/veya yüksek lisans projesine ait ders/proje ve/veya kredi başına düşen öğrenim ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamanın azami süresi altı yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programını azami altı yarıyıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, daha sonraki yarıyıl(lar)da 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili yarıyıla ait Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders/proje ve/veya kredi başına düşen öğrenim ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile proje hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Yüksek lisans diploması

MADDE 34 – (1) Derslerini ve yüksek lisans projesini başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olan öğrenciye, yüksek lisans diploması verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Doktora programının amaç ve kapsamı

MADDE 35 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama,

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmi bir krediden az olmamak şartıyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki kredilik on dört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ortak programlar şeklinde de düzenlenebilir.

Süre

MADDE 36 – (1) Doktora programını tamamlamanın normal süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Ders ve uygulamalarını iki yarıyılda bitiren bir öğrenci, tez çalışmasını iki yarıyıldan az olmamak üzere tamamlaması halinde, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az beş yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler ise en az yedi yarıyılda, doktora çalışmalarını bitirebilirler. Ancak bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre ders muafiyeti bulunan öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile dört yarıyıla kadar indirilebilir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

(3) Kredili derslerini başarıyla tamamlayan ve en az 3.00 ağırlıklı genel not ortalamasını tutturan, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir.

(4) Doktora programını normal süresi içinde başarıyla tamamlamayanlar; daha sonraki yarıyıl(lar)da ilgili yarıyıla ait Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders/tez ve/veya kredi başına düşen öğrenim ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler.

(5) Doktora programını tamamlamanın azami süresi ise; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on dört yarıyıldır. Doktora programını azami süresi içinde başarıyla tamamlamayanlar; daha sonraki yarıyıl(lar)da 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili yarıyıla ait Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders/tez ve/veya kredi başına düşen öğrenim ücretini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Tez danışmanı atanması

MADDE 37 – (1) İlgili anabilim dalı başkanlığı yüksek lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç üçüncü yarıyılın başına; lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için ise en geç beşinci yarıyılın başına kadar bir tez danışmanı belirleyerek ilgili enstitüye teklif eder. Tez danışmanı teklifi ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; Üniversiteden, diğer yurt içi veya yurt dışı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından veya ilgili sektörden alanında doktora derecesine sahip kişilerden seçilebilir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip enstitüye bildirir.

Yeterlik sınavı

MADDE 38 – (1) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadığını belirlemektir. Yeterlik sınavları ekim ve mart aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Derslerini başarıyla tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 ve üzeri olan öğrenci yeterlik sınavına girebilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından teklif edilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komitesi, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Sınav jürileri, ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav sonuçları belirlendikten sonra öğrenci sözlü sınava alınır. Doktora yeterlik komitesi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yeterlik sınavına girer.

(6) Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sürelerden sonra da, fazladan ders(ler) almasını isteyebilir. Fazladan verilecek derslerin kredisi, ilgili programın toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçemez.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Hangi programlardan geçiş yapılabileceği, ayrılacak kontenjan ve aranacak özel şartlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin intibakı, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılır ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Tez izleme komitesi

MADDE 39 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka, ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, ilgili anabilim dalı başkanlığının gerekçeli teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından bu maddenin ikinci fıkrasındaki şartlara uymak kaydıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 40 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komite üyelerine verir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından, tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde, tez önerisi savunmasına alınır.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz- aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından “başarılı” veya “başarısız” olarak belirlenir ve bir tutanakla enstitü müdürlüğüne bildirilir. Başarısız olan öğrenciyle ilgili tez izleme komitesi toplanmaya devam eder.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 41 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, ilgili enstitü tez yazım kılavuzundaki esaslara ve anabilim dalı başkanlığının o program için öngöreceği özel kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Öğrenci tamamlamış olduğu doktora tezinin bir kopyasını danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte anabilim dalı başkanlığı kanalıyla enstitüye teslim eder.

(3) Doktora tez jürisi; ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü, öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. İlgili enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi İSZÜ’den ve diğeri İSZÜ dışındaki üniversitelerin öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, enstitüye teslim ettiği tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder ve sonucu enstitüye bildirir.

(4) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve yeri, tez danışmanının teklifi üzerine, enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(5) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında, salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme” kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından, tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir.

Doktora diploması

MADDE 42 – (1) Derslerini başarı ile tamamlamak, ağırlıklı genel not ortalaması 3.00 ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak şartıyla; ciltlenmiş tezin en az üç kopyasını, iki adet PDF formatında CD’sini ve biri Türkçe, diğeri yabancı bir dilde hazırlanmış özetlerin en az üçer kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora adayına, doktora diploması verilir.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işleri

MADDE 43 – (1) Lisansüstü programında okuyan öğrenciler hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Senato ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 45 – (1) 26/2/2012 tarihli ve 28216 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul