(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (RG: 03.09.2015)
Resmi Gazete Tarihi: 18.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28532

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Anadolu Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Pilotaj Bölümü ile açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında, fakültelerin, yüksekokulların, meslek yüksekokullarının ve Devlet Konservatuvarının ön lisans ve lisans programlarında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredilerini (ECTS),

b) Birim: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya devlet konservatuvarını,

c) Birim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya devlet konservatuvarı kurulunu,

ç) Birim Yönetimi: Anadolu Üniversitesine bağlı fakültelerde dekanlık, yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında veya devlet konservatuvarında müdürlük,

d) Birim Yönetim Kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya devlet konservatuvarı yönetim kurulunu,

e) Kredili Sistem: Başarı notunun nispi olarak değerlendirildiği sistemi,

f) Mutlak Sistem: Başarı notunun 100 üzerinden değerlendirildiği sistemi,

g) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: Anadolu Üniversitesini

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 4 – (1) Bir öğretim yılı, her biri en az yetmiş öğretim günü olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Akademik takvim, Senato tarafından belirlenir. Birim yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu en az otuzbeş öğretim gününden oluşur. Yaz okulunda açılan derslerin haftalık ders saatleri güz veya bahar dönemindeki ders saatlerinin iki katıdır. Yaz okulunda açılabilecek dersler ve uygulama koşulları, ilgili birim yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.

Öğretim esasları

MADDE 5 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür.

(2) Dersler; teorik dersler, atölye, laboratuvar, pratik çalışma ve benzeri uygulamalar ve uygulamalı derslerden oluşur. Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak gerekli görülmesi halinde bazı dersler Senato kararı ile yıllık olarak açılabilir.

(3) Birim yönetim kurulu kararı ile uygulamalı dersler Üniversitede veya Üniversite dışında yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, ilgili birim yönetim kurulunca kararlaştırılır ve Senato onayından sonra birim yönetimi tarafından yürütülür.

(4) Ön lisans ve lisans programlarında mezuniyet için gerekli olan kredinin %25’i, dersin eşdeğer olması koşuluyla Senato kararıyla Üniversitenin açık ve uzaktan öğretim programlarından alınabilir. Ancak, bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ek katkı payı/öğretim ücreti talep edilmez.

Öğretim süresi

MADDE 6 – (1) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan program süreleri iki yıllık ön lisans programları için iki; dört yıllık lisans programları için dört; Eczacılık Fakültesi için beş yıldır. Öğrenimini program süreleri içerisinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam için kayıt yaptırmaları gerekir.

(2) Ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler iki yıllık ön lisans programları için dört; dört yıllık lisans programları için yedi; Eczacılık Fakültesi için dokuz yıldır. 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre, öğrenimini azami süreler içerisinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanların, ilgili döneme ait öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam için kayıt yaptırmaları gerekir. Bu durumda olanların, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

(3) Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında geçirilen süreler hariç kayıt yenilenmeyen dönemler program süresi ve azami öğrenim süresinden sayılır.

Dersler

MADDE 7 – (1) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saatleri ve kredi değerleri ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri, öğrencilerin ders yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir.

Kayıt ve kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre birim yönetim kurulunca belirlenen süreler ve esaslar çerçevesinde kayıtlarını yenilemeleri gerekir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Kayıt ve kayıt yenileme sırasında belirlenen esaslara uymayan ve katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez.

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlardaki öğrenciler yabancı dilini yeterli hale getirmeden ön lisans ve lisans programlarına devam edemez.

Danışman ve ders kaydı

MADDE 9 – (1) Birimlerde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm başkanlığınca bir akademik danışman belirlenir. Danışman her yarıyıl ders seçiminde öğrenciyi bilgilendirir, öğrencinin akademik durumunu birlikte değerlendirdikten sonra kayıt onayını verir. Danışman ayrıca, öğrenciyi üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim ve kariyer konularında bilgilendirir ve yönlendirir.

(2) Güz ve bahar yarıyıllarında bir öğrenci danışmanının onayını almak kaydıyla en çok 45, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 18 AKTS kredi değerlik derse kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulu sonu itibariyle mezun olma durumundaki öğrenciler, 22,5 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir.

(3) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi hükümlerinde belirtilen sınırlar içinde kalmak ve akademik danışmanın onayını almak koşuluyla, öğrenciler ilgili dönemin ilk haftası olan ekle-sil haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derslere kaydolabilir.

(4) Senatoca belirlenen esaslara göre, öğrenciler ekle-sil haftasından sonraki üç hafta içinde, danışmanlarının onayı ile dersten çekilebilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 10 – (1) Teorik ve uygulama derslerinde devam zorunluluğu %70’tir. Uygulamalara devam esasları ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenciler, o dersin dönem sonu ve bütünleme sınavına giremez. Ancak, Üniversite Yönetim Kurulunca Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler bu süreler içerisinde izinli sayılır.

Uygulamalı dersler ve stajlar

MADDE 11 – (1) Uygulamalı derslerin ve stajların hangi programlarda uygulanacağı, ilgili birimin kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda yapılabilir. Stajlara ilişkin esaslar her yarıyıl başında ilgili birimce belirlenen staj komisyonu tarafından, uygulamalı derslerle ilgili esaslar ise ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Kredi ve not transferi

MADDE 12 – (1) Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında başarı notu en az CC ve YT notu olan dersler için kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Bu öğrenciler, hazırlık sınıfı dahil, Üniversiteye kesin kayıt yaptırılan ilk dönemin ilk haftası sonuna kadar, bir dilekçe ile birlikte kredi ve not transferine esas oluşturabilecek belgeleri, ilgili birime vermek zorundadır. Kredi ve not transferi talepleri; ilgili birim yönetim kurulu tarafından incelenerek, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre öğrencinin bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.

(2) Gerekli hallerde Senatonun kabul ettiği yatay ve dikey geçiş esasları uygulanır.

Not durum belgesi

MADDE 13 – (1) Öğrencilerin mutlak sistemde almış ve başarmış oldukları dersler için, bu dersleri aldıkları dönemlerde belirlenen esaslara göre ayrı bir not ortalaması hesaplanır ve bu not ortalaması kredili sisteme geçildikten sonra hesaplanan dönem ve genel ortalamalarıyla birlikte öğrencilerin not durum belgesinde (transkriptinde) gösterilir. Not durum belgelerinde öğrencilerin hangi sistemde olursa olsun aldıkları tüm dersler ve notlar yer alır.

Muafiyet

MADDE 14 – (1) Lisans programlarına dikey geçişle kayıt yaptıracak öğrencilerin, ön lisans eğitimleri sırasında alıp başarmış oldukları eşdeğer kabul edilen derslere muafiyet verilerek bu derslerin kredilerine göre programdan alınması gereken dersler belirlenir. Öğrencilerin ön lisans programında almış olduğu derslere MU notu verilir. MU notu genel not ortalamasına katılmaz.

(2) Genel not ortalaması, mezuniyet koşulunu sağlaması kaydıyla lisans programında alınmış olunan derslere göre belirlenir. Muaf olmadığı ilave dersleri için geçecek süre, öğrencinin azami öğrenim süresinden sayılır.

Yabancı dil hazırlık

MADDE 15 – (1) Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için Üniversite tarafından yapılan yabancı dil sınavını başarmaları veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Bu öğrencilere; 26/8/2011 tarihli ve 28037 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilebilir.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin Üniversitede öğrenim görürken başka yükseköğretim kurumlarından ve açık ve uzaktan öğretim sisteminden ders almaları ve bu dersler ile notlarının transferi, Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre ilgili birim yönetim kurulu kararı ile yapılır.

(2) Yurtiçindeki ve yurtdışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında alınan notların dönüştürülmesine ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 17 – (1) Her ders için en az bir ara sınav dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Sınavlar yazılı olarak yapılır. Ancak gereken hallerde ilgili birim yönetim kurulunca, sınavın sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Sınav tarihleri, ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir ve o dönemin sınavlarından en az onbeş gün önce öğrencilere duyurulur. Yıllık derslerin dönem sonu sınavı, yılsonunda yapılır.

(3) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için devam koşulunu yerine getirmek gerekir.

(4) Öğrencinin başarısı dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Dönem içi notları, en az biri ara sınavı notu olmak üzere, ödevlere, uygulamalara, pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(5) Dönem sonu sınavında geçerli olan başarı kuralları bütünleme sınavlarında da uygulanır, bütünleme sınav notu dönem sonu sınav notu yerine geçer, başarı notu yine dönem içi notlar ve yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır.

(6) Ara sınavlar ile bütünleme sınav hakkı verilmeyen derslerin dönem sonu sınavlarından herhangi birine Senatoca belirlenen haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrenciler için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mazeret sınavı açılır. Her ne sebeple olursa olsun bütünleme sınavı açılan dersler için mazeret sınavı yapılmaz.

(7) Mazeret sınavına girmek isteyen öğrencilerin, o ders ya da dersler için akademik takvimde ilan edilen mazeret sınav haftası başlangıç tarihinden en az üç iş günü önce mazeretini gösterir belgenin ekli olduğu bir dilekçe ile ilgili öğretim birimi yönetimine başvurmaları gerekir.

Başarı değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Dönem içi ve dönem sonu sınav, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin türü ile ağırlıkları, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk iki haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek dersin internet tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı % 30’dan az, % 60’tan fazla olamaz. Son değerlendirme, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak, dersi veren öğretim elemanınca harf notlarından birisi ile belirlenir.

(3) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir;

 

Harf Notu

Katsayısı

AA

4.0

AB

3.7

BA

3.3

BB

3.0

BC

2.7

CB

2.3

CC

2.0

CD

1.7

DC

1.3

DD

1.0

FF

0.0

 

(4) Ayrıca; DZ (Devamsız), katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan YT (Yeterli), YZ (Yetersiz), EK (Eksik), MU (Muaf), KL (Kaldırıldı), DV (Devam ediyor), SD (Sorumlu Değil) ve ÇK (Çekildi) harf notlu değerlendirmeler de yapılabilir.

a) YT (Yeterli) ve YZ (Yetersiz) notları; ilgili öğretim birimi kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamalarına katılması uygun görülmeyen derslerde başarının gösterilmesi için kullanılır. Böyle bir derste yeterli başarı gösteren öğrenciye YT, gösteremeyen öğrenciye YZ notu verilir.

b) EK (Eksik) notu; hastalık veya başkaca geçerli bir nedenle, dersin gereklerini zamanında tamamlayamayan öğrenciye verilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönemin başlamasından önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrenciye, yeni bir not verilir. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması halinde, EK notu o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ notuna dönüştürülür. EK notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar not durum belgelerinde gösterilir, daha sonra gösterilmez.

c) MU (Muaf) notu; dikey geçiş ve yatay geçiş ile gelen öğrencilerin önceki yükseköğretim kurumunda alıp başarmış olduğu ve ilgili birim yönetim kurulunca muaf tutulması uygun görülen dersler için verilir.

ç) KL (Kaldırıldı) notu; programdan kaldırılması ve karşılığı gösterilmemesi nedeniyle öğrencilerin sorumlu tutulmayacağı dersler için verilir.

d) DV (Devam Ediyor) notu; bir dönemden uzun süreli bir dersin henüz tamamlanmadığı dönemin sonunda, derse devam etmekte olan öğrencilere verilir.

e) DZ (Devamsız) notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrencilere verilir. Bu öğrenciler dönem sonu değerlendirilmesine alınmazlar. DZ notu, FF veya YZ notu ile eşdeğerdir.

f) SD (Sorumlu Değil) notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra, fazladan seçmeli veya mesleki seçmeli ders alan öğrenciler, daha önce çekilmiş oldukları ders sayısına bakılmadan bu derslerden ilgili dönemin sonuna kadar çekilebilir. Bu dersler için SD notu kullanılır.

g) ÇK (Çekildi) notu; öğrencinin ekle-sil haftasından sonraki üç hafta içinde, danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

ğ) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılması için bu dersten YT, DD veya üstünde bir not alması gerekir.

Not ortalamaları

MADDE 19 – (1) Birimlerde her dönem sonunda, öğrencilerin başarı durumu dönem not ortalaması ve genel not ortalaması ile belirlenir. Kaydolunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredi değeri ile o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur. Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa dönem not ortalaması, o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa genel not ortalaması elde edilir. Üniversiteye devam ederken program değiştiren öğrencilerin genel not ortalamasına, devam etmekte oldukları programa kayıtlı oldukları sürede almış oldukları bütün dersler ile önceden almış oldukları derslerden sadece ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yeni programlarına uygun bulunan derslerden aldıkları notlar hesaba katılır. Genel not ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not; seçimlik bir ders yerine başka bir dersin tekrarlanması durumunda ise en son alınan dersin notu göz önünde tutulur. Not ortalamaları virgülden sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Öğrencinin genel not ortalamasının her dönemin sonunda en az 2,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alması halinde genel not ortalaması, yaz okulu sonuçları da göz önüne alınarak hesaplanır.

(3) Güz dönemi veya akademik yılsonunda 2,00 genel not ortalamasını sağlayamayan öğrenciye, yazılı olarak akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrencinin, bir sonraki dönemin sonundaki genel not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Öğrencinin kayıt yenilediği ilk dönemde, açılması halinde yaz okuluyla birlikte, öncelikle FF, YZ ve DZ notu olan dersleri almak koşuluyla CC’nin altında not aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek genel not ortalamasını en az 2,00’a yükseltmesi gerekir.

(4) Zorunlu bir dersten FF, YZ veya DZ notu olan öğrenci, bu dersi, dersin verildiği ilk dönemde tekrar almak zorundadır. Seçimlik bir dersten FF, YZ veya DZ notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla, bu ders yerine başka bir seçimlik dersi alabilir.

(5) Öğrencinin, tekrar etmekle zorunlu olduğu dönemlerde kayıt yenilememesi halinde, kayıt yenilediği ilk dönemde genel not ortalamasını en az 2,00’a yükseltmesi gerekir.

(6) Programdan çıkarılan zorunlu derslerin yerine hangi derslerin tekrarlanacağı ilgili öğretim birimi kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir.

Sınavlara itiraz

MADDE 20 – (1) Sınavlara itiraz; sadece maddi hata nedeniyle, sınav sonuçlarının Üniversitenin internet sayfasında ilanını izleyen beş işgünü içerisinde ilgili birim yönetimine yazılı olarak yapılır. İtirazlar, ilgili birim yönetim kurulunca yapılan incelemeden sonra karara bağlanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Belgeler ve Kayıt Silme

Yüksek onur ve onur öğrencisi

MADDE 21 – (1) Genel not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, genel not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi olarak mezun olur. Ancak, disiplin cezası alan öğrenciler belirtilen genel not ortalamasını sağlasalar bile yüksek onur öğrencisi veya onur öğrencisi olarak mezun olamaz.

(2) En az 30 AKTS kredi değerlik ders alıp, aldığı bütün dersleri başaran ve dönem not ortalaması 3,50 veya üzeri olanlar yüksek onur öğrencisi, dönem not ortalaması 3,00 ile 3,49 arasında olanlar onur öğrencisi sayılır. Ancak, disiplin cezası alan ve FF, YZ, DZ, EK notu olan öğrenciler belirtilen not ortalamalarını sağlasalar bile onur öğrencisi veya yüksek onur öğrencisi sayılmaz.

Kayıt silme

MADDE 22 – (1) Öğrencinin, Üniversiteden kaydının silinmesi için yazılı istekte bulunması halinde ilgili birim ile ilişiği kesilir.

Diplomalar ve belgeler

MADDE 23 – (1) Kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS; lisans programında en az 240 AKTS; Eczacılık Fakültesinde ise en az 300 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan, genel not ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya ön lisans diploması, diploma eki ve not durum belgesi (transkript) verilir.

(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(3) Lisans programına kayıtlı, ilk dört yarıyıllık programı başarıyla tamamlayan, en az 2,00 genel not ortalamasını sağlayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren bir öğrenciye isteği halinde kaydının silinmesi koşuluyla, Üniversitenin ön lisans diploması verilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve 22/7/1996 tarihli ve 22704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

İzin, kayıt dondurma

MADDE 25 – (1) Öğrencilerin izinli sayılmaları, kayıt dondurma, geçerli ve haklı nedenler konusunda Üniversite Senatosunun belirlediği esaslar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik 2012-2013 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Sayfa
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul