Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28535

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesine bağlı olarak kurulan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Üniversite Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Gayrimenkul olgusunu çok boyutlu olarak incelemek,

b) Üniversitede gayrimenkul konusundaki bilgi birikiminin Türkiye ölçeğinde yaygın kullanımını sağlamak, bu bilgi birikiminin kamu ve özel sektör etkileşimi içinde geliştirilmesi ve uygulama alanına aktarılmasını sağlamak,

c) Araştırma, tasarım, eğitim ve uygulama birlikteliğini gerçekleştirmek,

ç) Gayrimenkul geliştirmeyi doğrudan ve dolaylı şekilde etkileyen teorik ve uygulamalı bölüm ve programlar arası interdisipliner araştırma, proje ve bilimsel etkinlik düzenlemek,

d) Yapılan araştırmalar ve etkinliklerle Üniversitenin çeşitli birimlerindeki Merkezle ilgili çalışmaları zenginleştirmek, elde edilen bilgileri topluma aktararak farklı kültürlerle etkin etkileşim olanaklarının tanıtılmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin çalışma alanı olan gayrimenkul konusunun tüm bilimsel boyutlarını içeren fizik, sosyal bilgiler, ekonomi, finans, mühendislik, pazarlama, teknoloji, kültür, hukuk ve benzeri alanlarda konuyla ilgili çalışmalar yapmak,

b) Gayrimenkul alanının sorunları kapsamında çok disiplinli, kuramsal ve uygulama alanlarında araştırma, inceleme, geliştirme yapmak ve yaptırmak ve bu gibi çalışmalara iştirak etmek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamanın takibini yapmak,

c) Gayrimenkul konusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kamu ve özel sektörde çalışan meslek adamları ve akademisyenler için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek,

ç) Gayrimenkul konusunda kamu ve özel sektörün sorunları ile ilgili araştırma, inceleme, proje, danışmanlık ve benzeri işleri yapmak, bilimsel rapor ve benzeri teknik çalışmaları yapmak, belgeler düzenlemek ve vermek,

d) İlgili konularda bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak,

e) Kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait, süreli/süresiz yayınlar hazırlamak,

f) Enstitülerde yüksek lisans/doktora çalışmaları yapan akademisyenleri, gayrimenkul konusuyla ilgili çalışmalar yapmaya özendirmek ve desteklemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri, Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-23/5/2016-29720) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygulanır. Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve/veya idari personeli arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından görevlendirilen Müdür Yardımcısı, Merkezle ilgili konularda Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar. Müdür Yardımcısı, Merkezin Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu toplantılarına katılabilir.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya süresi dolmadan herhangi bir nedenle Müdür görevinden ayrılırsa, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin ve Merkeze bağlı birim ve laboratuvarların ve personelin düzenli çalışmasını sağlamak,

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak,

ç) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun incelemesine sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Senatonun Üniversite öğretim üyeleri arasından seçeceği ve Rektörün üç yıl için görevlendireceği beş öğretim üyesiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların veya kurumları dışında üç aydan fazla görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(2)Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda en az bir defa olağan olarak toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü de toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır. Merkezin teknik ve idari kadrolarının tespiti ve tayini ile ilgili konularda Müdürün hazırlamış olduğu önerileri inceler ve Rektörün onayına sunar.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün her faaliyet yılı sonunda sunacağı faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesine yardımcı olmak,

b) Yönetim Kurulunca uygun görülüp onaylanan faaliyet raporu ve çalışma programını Senatoya sunmak,

c) Merkezin çalışmalarına ait bütçeleri ve bir sonraki yıla ait bütçe tasarılarını incelemek,

ç) Merkezin bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma ve uygulama gruplarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,

d) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek,

e) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

f) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak,

g) Merkeze gelen her türlü iş ve işlemleri görüşerek karar vermek ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Danışma Kurulu en fazla dokuz üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

Çalışma ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezde kurulacak çalışma ve uygulama birimleri ve bunların çalışmalarında kullanılacak laboratuvar, atölye ve benzeri alt birimler, Müdürün önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından belirlenir.

(2) Birimlerde görev alacak öğretim ve araştırma elemanlarının görevlendirilmesi Yönetim Kurulunun önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından yapılır. Birim yöneticileri, görevlendirilen öğretim ve araştırma elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla belirlenir. Birim yöneticileri onaylanmış çalışma planlarını uygulamaktan Yönetim Kurulu ve Müdüre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin bir kısmını veya tamamını Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/1/2013

28535

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.

23/5/2016

29720

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul