Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28535

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KOMŞU VE ÇEVRE ÜLKELER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların çalışma şekline ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Ticaret Üniversitesi Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Ticaret Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; küresel ve bölgesel alanda yaşanan gelişmeler ışığında Balkanlar, Kafkas ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin yakın ilişkide olduğu ülke ve bölgelere yönelik disiplinlerarası bir bakış açısı ile siyasi, kültürel, sosyal ve ekonomik alanları içeren araştırmalar yapmak, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek, akademik yayınlar yapmak, projeler üretmek ve bu alanlarda ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma yapmak, bu araştırmaların sonuçlarını Türkçe veya yabancı dillerde yayımlamak,

b) Merkezin amacına uygun konularda ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, kolokyum, seminer ve benzeri faaliyetleri organize etmek ve yürütmek,

c) Merkezin çalışma alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı bağlantılar geliştirmek suretiyle yurt içindeki ve dışındaki ilgili kuruluşlar ve merkezler ile yakın ilişki ve işbirliği içinde olmak,

ç) İlgili ülkelerle ticari ve sosyal faaliyetlerde bulunan kişi ve kurumlarca birlikte çalışmalar yapmak, sonuçları ile ilgili yayınlar yapmak,

d) Araştırma yapmaya elverişli kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmak,

e) Merkezin çalışma alanına giren konularda her düzeyde araştırıcının gelişimine yönelik eğitim programları, konferanslar, kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek ve faaliyetlerle ilgili yayınlar yapmak,

f) Üniversitenin diğer birimlerinde konu ile ilgili araştırmalara destek olmak ve Türkiye’de diğer üniversitelerde benzer amaçlarla kurulmuş olan merkezlerle işbirliği yapmak,

g) Amacı ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri, Çalışma ve Uygulama Birimleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) (Değişik:RG-23/5/2016-29720) Müdür, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri veya idari personel arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygulanır. Müdür Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim üyeleri ve/veya idari personeli arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Rektör tarafından görevlendirilen müdür yardımcısı, Merkezle ilgili konularda Müdürün kendisine vereceği görevleri yapar.

(3) Müdür kısa süreli ayrılmalarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla süremez. Vekâlet altı aydan fazla sürerse veya süresi dolmadan herhangi bir nedenle Müdür görevinden ayrılırsa, aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin ve Merkeze bağlı birim ve laboratuvarların ve personelin düzenli çalışmasını sağlamak,

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak,

ç) Her yıl sonunda Merkezin çalışmalarını, faaliyet raporunu ve sonraki yıla ait programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun incelemesine sunmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversite Senatosunun Üniversite öğretim üyeleri arasından seçeceği ve Rektörün üç yıl için görevlendireceği beş öğretim üyesiyle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların veya kurumları dışında üç aydan fazla görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ayda en az bir defa olağan olarak toplanır. Gerekli hallerde olağanüstü de toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır. Merkezin teknik ve idari kadrolarının tespiti ve tayini ile ilgili hususlarda Müdürün hazırlamış olduğu önerileri inceler ve Rektörün onayına sunar.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,

c) Merkez birimlerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemek, ilgili birimler arasındaki eşgüdümü sağlamak,

ç) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

d) Gerçek ve tüzel kamu ve özel kişi ve kuruluşlar tarafından önerilen konularda işbirliği tekliflerini değerlendirmek, işbirliği tekliflerini üniversitenin ilgili birimlerine iletmek, görev alabilecek birimleri tespit etmek,

e) Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini belirlemek,

f) Müdürün, Danışma Kurulunun ve Merkez birimlerinin görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,

g) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek,

ğ) Müdür tarafından hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak,

h) Merkezin profesyonel sertifikalı eğitim programlarına katılanlara vereceği sertifika konusundaki ilkeleri belirlemek,

ı) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün onayına sunmak.

Danışma kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür ve/veya Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, Üniversitenin öğretim elemanları, Merkezin faaliyetleri ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında önemli çalışmalar yapmış diğer üniversitelerden öğretim elemanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri arasından Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.

(3) Danışma Kurulu Merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde görüş bildirir.

Çalışma ve uygulama birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezde kurulacak çalışma ve uygulama birimleri ve bunların çalışmalarında kullanılacak laboratuvar, atölye ve benzeri alt birimler, Müdürün önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından belirlenir.

(2) Birimlerde görev alacak öğretim ve araştırma elemanlarının görevlendirilmesi Müdürün önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından yapılır. Birim yöneticileri, görevlendirilen öğretim ve araştırma elemanları arasından Müdürün önerisi ve Rektörün onayıyla belirlenir. Birim yöneticileri onaylanmış çalışma planlarını uygulamaktan Yönetim Kurulu ve Müdüre karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin bir kısmını veya tamamını Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Senatosu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/1/2013

28535

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

23/5/2016

29720

2.       

 

 

 

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul