(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Canik Başarı Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, ortaöğretim alan öğretmenliğine ilişkin yetiştirme programı, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim ve öğretim ile bunların gerektirdiği bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerini kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14
   üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik ana bilim/ana sanat kurulu: İlgili ana bilim/ana sanat dalında fiilen eğitim ve öğretim görevi yapmakta olan öğretim üyeleri ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

b) Akademik takvim: Her lisansüstü eğitim ve öğretim döneminde yarıyıl, yaz dönemi, dersler ve yeterlik sınavı dönemlerini belirten takvimi,

c) Akademik yıl: Güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihi ile başlayan, güz ve bahar yarıyılları ile yaz dönemini kapsayan, izleyen akademik yılın güz yarıyılı ders kayıtları başlangıç tarihinde sona eren dönemi,

ç) ALES: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezî olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavını,

d) Ana bilim/ana sanat dalı: Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat dalını,

e) Ana bilim/ana sanat dalı kurulu: Ana bilim veya ana sanat dalının bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; ana bilim veya ana sanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

f) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere ilgili enstitü yönetim kurulunca atanan öğretim üyesi veya Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip doktoralı/sanatta yeterlik diplomasına sahip öğretim görevlisini,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim ve öğretimi sırasında araştırılan veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulan projeyi,

ğ) Enstitü: Canik Başarı Üniversitesi Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler veya Güzel Sanatlar Enstitüsünü,

h) Enstitü kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü ana bilim ve ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ı) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

i) İkinci danışman: Lisansüstü program öğrencisinin tez/sanatta yeterlik eseri çalışması konusunun özelliği gereği; enstitü yönetim kurulunca atanan, Üniversitede veya başka bir yüksek öğretim kurumunda görevli öğretim üyesi veya doktoralı/sanatta yeterlik diplomasına sahip öğretim görevlisini,

j) Kredi: Bir kredi; bir yarıyıllık eğitim ve öğretim süresince devam eden, haftada bir saatlik teorik ders veya iki saatlik uygulama karşılığını,

k) Lisansüstü eğitim: Tezsiz yüksek lisans, tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve ortaöğretim alan öğretmenlerinin yetiştirilmesine yönelik programlardan oluşan eğitimi,

l) Müdür: Üniversiteye bağlı enstitülerin müdürlerini,

m) Öğrenci: Lisansüstü eğitim ve öğretim yapmak üzere enstitüye kayıtlı olan yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik programı öğrencisini,

n) Seminer: Lisansüstü program öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

o) Senato: Üniversite Senatosunu,

ö) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek ve yönlendirmek görevini üstlenen biri tez danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

p) Tez/sanatta yeterlik çalışması: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,

r) Tezli yüksek lisans seminer dersi: Tezli yüksek lisans programında tez çalışmalarına hazırlık olmak üzere güz veya bahar yarıyıllarında haftada en az iki saat olarak yapılan ve başarılı veya başarısız olarak değerlendirilen kredisiz dersi,

s) Uzmanlık alan dersi: Danışmanın çalıştığı bilimsel alanda bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilere aktardığı ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarına yardımcı olduğu teorik dersi,

ş) Üniversite: Canik Başarı Üniversitesini,

t) Yarıyıl: Hafta sonu ve resmî tatil günleri ile yarıyıl sınav günleri hariç, en az yetmiş çalışma gününü kapsayan, başlangıç ve bitiş tarihleri her akademik yılda Senato tarafından belirlenen güz ve bahar dönemlerindeki eğitim ve öğretim sürelerini,

u) Yeterlik sınavı: Doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular ve doktora/sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesi, Derslerin ve Ders Sorumlularının Belirlenmesi, Öğretim Dili
Program açma teklifleri
Madde 5 -
(1) Açılacak lisansüstü programlar; enstitü ana bilim/ana sanat dalları esas alınarak ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı kurulu kararına dayandırılarak, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak teklif edilir. Ana bilim dalı bulunmayan programların teklifi enstitü müdürü tarafından yapılır. Program açma tekliflerinin, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması gerekir.

(2) Program açma teklifleri; programın açılma gerekçesi, açılacak programda yarıyıllar itibariyle okutulacak dersler ve içerikleri, derslerin hangilerinin zorunlu hangilerinin seçmeli olduğu, bu dersleri verecek öğretim elemanlarının öz geçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte yapılır. Teklifte, ayrıca aday başvurularının kabulünde dikkate alınacak ALES puan türü, alınacak öğrenci sayısı ve hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği de belirtilir. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalları için başvurularda, ALES şartı aranmaz.

(3) Yurt içi ve yurt dışı kapsama dâhil yükseköğretim kurumlarıyla ortak lisansüstü eğitim ve öğretim programları da açılabilir. Bu programların uygulama usul ve esasları, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.
Program açma ölçütleri
Madde 6 -
(1) Program açma teklifleri aşağıdaki esaslar dikkate alınarak enstitü kurulu tarafından karara bağlanır:

a) Programlar enstitünün ilgili ana bilim/ana sanat dalının araç, gereç ve mekân durumu ile mevcut öğretim elemanlarının ders ve danışmanlık yükleri göz önüne alınarak belirlenir.

b) İlk defa açılacak programlar; enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kabulü, Üniversitenin Mütevelli Heyetinin onayı ve Yükseköğretim Kurulunun izni ile açılır.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı
Madde 7 -
(1) Lisansüstü programlar için alınacak öğrenci sayıları, programların özelliği ve imkânlar dikkate alınarak ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulu kararı ve Rektörün onayı ile belirlenir; başvuru ve sınav tarihleri ile diğer başvuru şartları birlikte ilan edilir. Her yarıyıl başında öğrenci almak için ilan verilebilir. Bir programın en az kaç öğrenci ile yürütüleceğine enstitü yönetim kurulu karar verir.
Öğrenim ücreti
Madde 8 -
(1) Lisansüstü eğitim ve öğretim ücretlidir. Eğitim ve öğretim ücretleri, ek hizmet bedelleri, muafiyetler, indirimler, ödeme tarihleri, kendi isteği üzerine veya ilgili mevzuat hükümleri gereğince ilişiği kesilenlerin öğrenciliğe devam hakkını kazanmaları halinde ödeyecekleri eğitim ve öğretim ücretleri ilgili mevzuat hükümlerine göre öngörülen esas ve usuller dahilinde belirlenir.

(2) Lisansüstü öğrencileri öğrenim ücretlerini aldıkları kredi sayısına bakılmadan, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen şekilde öderler.
Anlaşma uyarınca öğrenim görenler
Madde 9 -
(1) Öğrenci değişimi konusunda yapılan anlaşmalar veya üniversitelerarası protokoller uyarınca lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, söz konusu anlaşma ve protokollerin öngördüğü özel hükümler saklı olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim görürler.
Lisansüstü ikinci öğretim ve yaz okulu programları
Madde 10 -
(1) Tezsiz yüksek lisans için ikinci öğretim programı açılabilir.

(2) Güz ve bahar yarıyılları dışında, yaz tatili döneminde bazı programlar için, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir.
Derslerin ve ders sorumlularının belirlenmesi
Madde 11 -
(1) Lisansüstü dersler; ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Açılması onaylanan derslerin güz ve bahar yarıyıllarına göre dağılımı, bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği akademik ana bilim/ana sanat dalı kurulunun görüşü alınarak, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca teklif edilir ve enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Dersler, öncelikle ilgili ana bilim/ana sanat dalındaki profesör, doçent, yardımcı doçent veya doktoralı/sanatta yeterlikli öğretim görevlileri tarafından verilir. Gerekli olduğu takdirde ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile diğer ana bilim/ana sanat dallarındaki veya başka yükseköğretim kurumlarındaki öğretim üyelerine de ders verdirilebilir.
Öğretim dili
Madde 12 -
(1) Eğitim dili Türkçe’dir. İlgili ana bilim dalının teklifi ve enstitü kurulunun kararı ile belirli bir eğitim ve öğretim programında yer alan ders, uygulama, sınav, tez ve sanatta yeterlik çalışmalarının tamamı veya bir kısmı yabancı dilde yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Programlara Başvuru, Kabul, Kayıt ve Dil Hazırlığı
Başvuru şartları
Madde 13 -
(1) Lisansüstü programlara başvurular, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve istenilen belgelerle birlikte enstitü öğrenci işleri bürosuna yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

(2) Lisansüstü programlara başvurularda aranacak şartlar ve başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına ya da bir lisans veya yüksek lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir.

c) Lisans not ortalaması en az 3.00/4.00 olan öğrenciler istemeleri halinde doğrudan doktora programına başvurabilir.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.

d) Lisansüstü programlara başvuracak adayların ALES’ten başvurduğu programın puan türünde; tezli yüksek lisans programları için en az 55, doktora programları için başvurduğu alanda yüksek lisans yapmış veya hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli fakülte diplomasına sahip olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 70 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir. Sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların; güzel sanatlar ile konservatuar ana sanat dalları hariç ALES’in sözel kısmından yüksek lisans yapmış olanların en az 55, lisans mezunu olanların ise en az 80 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek asgari ALES puanına sahip olması gerekir. ALES puan türü enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Uluslararası geçerliliği olan Graduate Record Examination (GRE) sınavının sözel (verbal) ve sayısal (quantitative) bölümlerinden toplam puanı en az 1100, analytical writing bölümünden alınan toplam puanı ise en az 3,5 olan adaylar ile Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavından en az 550 puan alan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Söz konusu puanların ALES karşılığı, enstitülerin ortak önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla belirlenir.

e) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracak tıp fakültesi mezunlarının Tıpta Uzmanlık Sınavından (TUS) en az 50 temel tıp puanı veya ALES’in sayısal kısmından en az 55 puan almak koşuluyla enstitü yönetim kurulunca belirlenecek puanlara sahip olması gerekir. Temel tıp puanı; TUS’un temel tıp bilimleri testi-1 inci bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

f) Adayların sahip olması gereken asgari lisans ve yüksek lisans mezuniyet not ortalaması, ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir.

g) Doktora ve sanatta yeterlik çalışması programlarına başvuranların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan en az 55 veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında bir yabancı dilden (İngilizce, Fransızca ve Almanca) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan alınması zorunludur. Lisansüstü programlara girişte yabancı dil belgesi olarak (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS) ve Üniversitelerarası Kurul tarafından ÜDS’ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınav sonuçları da kabul edilebilir.

ğ) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan mezun olan yabancı uyruklu öğrencilerin ALES ve eşdeğer sınavlardan birine girmiş olması gerekir. Ancak, Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalları ve Türkiye dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu öğrenciler için ALES’e girme şartı aranmaz. Ancak, Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi istenir. Ayrıca, Türkçe programlar için Türkçe yeterlik belgesi istenir. Yabancı uyruklu öğrencilerin giriş şartlarını belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.

h) Öğrenci; tezli ve tezsiz yüksek lisans veya doktora ve sanatta yeterlik programlarına birlikte başvurabilir. Bunun dışında aynı seviyedeki farklı ana bilim/bilim dallarındaki lisansüstü programlara aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmaz.

ı) Diğer başvuru şartları ile başvuru sırasında istenecek belgeleri belirlemeye enstitü yönetim kurulu yetkilidir.
Jüriler
Madde 14 -
(1) Giriş sınavı veya mülakat yapılacak her lisansüstü program için ayrı bir jüri oluşturulur. Jüriler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı veya bilim/sanat dalı öğretim üyeleri arasından profesör, doçent ve yardımcı doçentlerden olmak üzere ana bilim dalı başkanlığının yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenen beş asil ve iki yedek üyeden oluşur. Yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa jüri üç asil ve iki yedek üyeden oluşabilir. Giriş sınavı veya mülakat yapılmayan programlar için jüri kurulmaz.
Öğrenci kabulü
Madde 15 -
(1) Başvurular, enstitü yönetim kurulu tarafından aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir ve ilan edilen kontenjanlar dikkate alınarak başarılı adaylar belirlenir. Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalamalarının 4’lük not sisteminden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında; bu konuya ilişkin ilgili mevzuat ve Yükseköğretim Kurulu kararları esas alınır.

(2) Lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a) Tezli yüksek lisans programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 50’si, lisans not ortalamasının % 25’i ve yabancı dil puanının % 10’u, mülakat notunun % 15’i dikkate alınarak ortalama başarı puanı hesaplanır ve ortalama başarı puanının en az 50 olması gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

b) Doktora programlarında; ilgili puan türünden ALES puanının % 50’si, lisans mezunları için lisans not ortalamasının, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 15’i, mülakat notunun % 15’i dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. TUS temel tıp puanı ile başvuran tıp fakültesi mezunları için bu puan, ALES puanı yerine kullanılır.

c) Sanatta yeterlik programlarında; sözel puan türünden ALES puanının % 60’ı, lisans not ortalamasının veya yüksek lisans not ortalamasının % 20’si ve yabancı dil puanının % 20’si dikkate alınır ve ortalama başarı puanının en az 55 olması gerekir. Güzel Sanatlar Enstitüsü ana sanat dalı programlarında ALES puanı yerine, alan yeterlik sınavı puanı kullanılır.

ç) İlgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli ve yazılı teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu; jüri tarafından yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların birden fazlasını içerecek şekilde giriş sınavı yapılmasını kararlaştırabilir; adaylardan referans mektubu, hedefleri belirtir kompozisyon ve benzeri belgeler istenebilir ve değerlendirmeye katılmasına izin verilebilir; yabancı dil, lisans not ortalaması ve benzeri için alt sınırlar belirleyebilir; ALES puanının ortalama başarı puanına etkisi % 50’den az olmamak kaydıyla ortalama başarı puanının hesaplama yöntemini değiştirebilir. Giriş sınavı sözlü olarak yapılan lisansüstü programlarda; sözlü sınavına alınacak öğrenci sayısı enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Güzel Sanatlar Enstitüsünde ALES’e girme şartı aranmaz.

(3) Adaylar; enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen esaslar ve kontenjanlar dikkate alınarak başarı durumuna göre liste halinde sıralanır ve bütün jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitü müdürlüğüne sunulur.
Enstitüye kayıt
Madde 16 -
(1) Lisansüstü programa girme hakkı kazanan adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Enstitü yönetim kurulu, her program için, en çok ilan edilen kontenjan kadar olmak üzere yedek aday ilan edebilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri kayıt tarihi sonuna kadar enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresinde kayıt yaptırmayanların yerine, açık kontenjanlara, ilan edilen yedek listesindeki adaylar kesin kayıt başvurusu yapabilirler.

(2) Asıl ve yedek aday listeleri, kesin kayıt takvimi ve kayıt için gerekli belgeler enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Eksik belge ile kayıt yapılmaz. Belirlenen süre içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kesin kayıt hakkını kaybederler.

(3) Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.
Dil hazırlığı
Madde 17 -
(1) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, talep ettikleri takdirde enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversitenin Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına bir yıl süre ile devam edebilirler.
Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü
Madde 18 -
(1) Lisansüstü programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar.

b) Lisans veya yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan lisansüstü programı adayları.

(2) Bilimsel hazırlık programına bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin hangi bilim dallarından olacağı ilgili anabilim dalı başkanlıklarının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(3) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler bir alt düzeydeki program dersleri arasından seçilir. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanısıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında hangi derslerin alınacağı ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Ancak, bu programlardaki derslerin toplam kredisi iki yarıyıl için yirmi dördü aşamaz.

(5) Bilimsel hazırlık programında da ders, devam, sınav, başarı ve benzeri konularda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve bu Yönetmelikte belirtilen lisansüstü sürelerine dahil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin kredi ve notları lisansüstü mezuniyet ortalamasına katılmaz.

(7) Bilimsel hazırlık programına kaydolan yüksek lisans öğrencileri derslere devam etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az DD ile başarmış olmak ve en az 2,00 akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır.

(8) Bilimsel hazırlık programına kaydolan doktora programı öğrencileri, derslere devam etmek, program kapsamında almış olduğu dersleri en az CC ile başarmış olmak ve en az 2,50 akademik ortalama ile başarılı olmak zorundadır.
Özel öğrenci kabulü
Madde 19 -
(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile bazı derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Müteakip yılda, ilgili anabilim dalı başkanlığının onayı ile Üniversitenin bir lisansüstü programına girmeyi başaran özel öğrencilerin, başardıkları dersler ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir. Ancak özel öğrenci olarak, lisansüstü program mezuniyet kredi sayısının en çok yarısı alınabilir.

(2) Özel öğrenciliğe kabul için başvuran kişinin öğretim ücretini yatırması gerekir. Özel öğrencilere devam ettikleri ders veya derslerin başarı notunu belirten bir belge verilir.
Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü
Madde 20 -
(1) Üniversitenin başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı bir öğrenci, önceki kurumundaki ağırlıklı genel not ortalamasının yüksek lisansta en az 2.0 veya 100 üzerinden 70; doktorada en az 2.50 veya 100 üzerinden 75 olması koşuluyla lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Hangi programlara yatay geçiş yapılabileceği ve yatay geçiş kontenjanları ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve enstitü tarafından ilan edilir. Yatay geçiş için yukarıdaki koşullara uygun olarak yapılan başvurular, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının olumlu görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

(3) Yatay geçişi kabul edilen adayın, programı tamamlaması için gerekli olan kredili ve kredisiz ders yükümlülüğü, program toplam kredisi dışında ilgili anabilim dalı başkanlığınca önerilebilecek ek ders/derslerden sorumlu olup olmayacağı, bu Yönetmelik hükümlerine göre tanınacak süre ve diğer hususlar ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Öğrenci ek dersleri öğrenim süresi sonuna kadar başarmak zorundadır.
Derslerin açılması, programa ve derse kayıt
Madde 21 -
(1) Genel başarı notlarına göre başvurdukları lisansüstü programa girme hakkını kazanan öğrenciler ve kayıt işlemleri ilgili enstitü tarafından ilan edilir.

(2) Programda yer alacak dersler ve her bir dersin açılabilmesi için en az kaç öğrencinin olması gerektiğine ilgili enstitü kurulu tarafından karar verilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarında en az iki derse kayıt yaptırmak zorunludur.
Ders sınavları ve değerlendirme
Madde 22 -
(1) Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

(2) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler; teorik derslerin % 70’ine, seminer ve uygulamalı derslerin % 80’ine devam etmek zorundadır. Bir yarıyıl içinde en az iki kez başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan biri veya her ikisi; sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılır. Yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.

(3) Bir öğrenciye; aldığı her ders için öğretim elemanları tarafından aşağıda belirtilen başarı puanları, başarı puanlarının karşılığı harf notları ve katsayıları verilir:

b) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

1) Eksik notu (I); hastalık veya geçerli başka bir nedenle dönem içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (I) notu aldığı takdirde, notların Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (I) notu kendiliğinden (FF) haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla (I) notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

2) Yeterli notu (S); kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarılı öğrencilere verilir.

3) Yetersiz notu (U); kredisiz derslerde, tez çalışmalarında ve dönem projesinde başarısız olan öğrencilere verilir.

4) Gelişmekte olan notu (P); tez çalışmalarını başarı ile sürdüren öğrencilere verilir.

5) Transfer notu (T); yatay geçiş yoluyla kabul edilen öğrencilere, daha önce başarmış oldukları ve eşdeğerliği anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine ilgili enstitü tarafından kabul edilmiş dersler için verilir. (T) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

6) Muaf notu (EX); Senatoca belirlenen derslerden ilgili anabilim dalınca uygulanan muafiyet sınavı sonucunda kredisiz olarak muaf tutulan öğrencilere verilir. (EX) notu ortalamaya katılmaz, ancak not belgelerinde gösterilir.

7) Katılmamıştır notu (NI); öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu not, öğrencinin ilgili dersten aldığı harf notu ile birlikte öğrencinin not belgesinde gösterilir. Bu statüdeki dersler de bu Yönetmelikte tanımlanan ders yükü kapsamında alınır ve öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılmaz. (NI) notu alınan dersler tekrarlanmaz.

8) Devamsız notu (NA); derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için başarısız olan öğrencilere öğretim elemanınca verilir. (NA) notu, not ortalaması hesabında (FF) notu işlemi görür.

(4) Ağırlıklı genel not ortalaması, her dersten alınan başarı notunun sayısal değerinin o dersin kredisi ile çarpımından elde edilen değerlerin toplamının bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bulunan değerdir. Sonuç; virgülden sonra iki hane üzerinden yuvarlatılarak verilir.

(5) Dersleri başarı ile tamamlamış sayılmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. Ağırlıklı genel not ortalamaları bu değerlerin altında olan öğrenciler, öğrenim süresi içinde olmak koşuluyla, başarı notu en düşük olandan başlayarak yeteri kadar dersi tekrarlar veya aynı nitelikteki başka dersleri alırlar. Bu dersler için en son alınan notlar geçerlidir.

(6) Bir dersten başarılı sayılmak için başarı notunun en az CC (2,00) olması gerekir.
Sınav sonuçlarına itiraz
Madde 23 -
(1) Öğrenci almış olduğu dersin yarıyıl sonunda ilan edilen başarı notuna, ilan tarihinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek itirazda bulunabilir. İtiraz, maddi hata yönünden ilgili öğretim elemanı tarafından incelenir. İtirazda bulunan öğrencinin başarı notu enstitü yönetim kurulunda görüşülerek kesinleşir. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde sonuçlandırılır.
Başarısızlık nedeniyle ders tekrarlama
Madde 24 -
(1) Zorunlu bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrar almak zorundadır. Ancak (FF) alınan dersin ilgili dönemde açılmaması halinde, enstitü yönetim kurulu, öğrencinin danışmanının ya da program koordinatörünün olumlu görüşünü alarak, zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç dersi almasına izin verebilir.

(2) Seçimlik bir dersten (FF) notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya bu dersin yerine başka bir dersi alabilir.

(3) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, (FF) notunun yerine geçer.
Mazeret ve izinler
Madde 25 -
(1) Öğrencinin haklı ve geçerli nedenlerle eğitim ve öğretim yılı başlangıcından itibaren en geç otuz gün içerisinde müracaat etmesi halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla bir defada en çok iki yarıyıl olmak üzere azami dört yarıyıl izin verilebilir. Öğrenci izinli sayıldığı her yarıyıl için tek ders ücreti ödemek zorundadır.

(2) Hastalık, tabii afetler, tutukluluk, yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, ekonomik nedenler, mahkûmiyet ve askerlik tecilinin kaldırılması gibi, öğrencinin mazeret olarak beyan edeceği ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun göreceği haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl içinde de izin verilebilir. Ancak bu durumdaki öğrencilere ödedikleri öğretim ücreti iade edilmez.

(3) İkinci fıkrada belirtilen nedenlerle izin istenilmesi halinde öğrencinin, olayın meydana gelmesinden itibaren en geç yirmi gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması ve olayı gerekli belgelerle kanıtlaması gerekir. Söz konusu nedenlerin devamı halinde ilgili enstitü yönetim kurulunca izin süresi uzatılabilir.

(4) İzinli sayılan öğrenci derslere devam edemez ve izinli olduğu dönemde yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(5) İzinli sayılan süreler, öğrenim süresinden sayılmaz.
Yüksek lisans programları
Madde 26 -
(1) Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak iki şekilde yürütülür. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş yapılabilir. Geçiş yapan öğrencinin ilk programda geçirdiği süre, geçiş yaptığı program için öngörülen süreden sayılır. Geçiş başvuruları her öğrenim yarıyılı başında yapılabilir ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının uygun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Uzmanlık alan dersi
Madde 27 -
(1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin tez konusu ve önerisinin, doktora/sanatta yeterlik programındaki öğrencilerin ise tez önerisinin; enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren başlayarak, yüksek lisans programı öğrencileri için ayrı ve doktora programı öğrencileri için ayrı olmak, tez danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam etmek üzere, uzmanlık alan dersi açılabilir. Her öğrenci, tez danışmanı tarafından açılan uzmanlık alan dersini almak zorundadır. Uzmanlık alan dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar enstitü kurulunca belirlenir ve enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezli Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
Madde 28 -
(1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplam en az yirmi bir krediyi tamamlayan dersler ile bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Derslerden zorunlu olanlar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü kurulu tarafından tespit edilir. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrenciler, kendilerine bir tez danışmanı atanıncaya kadar alacakları dersleri, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından görevlendirilecek program koordinatörüne danışarak belirler. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.
Süre
Madde 29 -
(1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak, en erken üçüncü yarıyılın içinde mezuniyet için tüm koşulları yerine getiren öğrenciler tez sınavına alınabilir. Başarılı olmaları durumunda kendilerine yüksek lisans diploması verilir.

(2) Öğrenci; daha önce herhangi bir yüksek lisans programında almış ve başarmış olduğu derslerinin, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla sayılması sonucu, mezuniyet için gerekli şartları belirtilen sürelerden önce sağlaması halinde daha erken mezun olabilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dördüncü yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için ek süre verilebilir.

(4) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır.
Tez danışmanı atanması
Madde 30 -
(1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili enstitüye önerir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye bildirir. Tez danışmanı ve tez konusu önerisi ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanır. Ayrıca, diğer üniversitelerin öğretim üyeleri arasından da tez danışmanı atanabilir.

(2) Tez danışmanı; ilgili enstitü anabilim dalında görevli öğretim üyeleri, olmadığı takdirde en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki doktoralı veya ihtisaslı öğretim görevlileri arasından seçilebilir. Gerekli hallerde öğrencinin veya tez danışmanının talebi, anabilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.
Seminer dersi
Madde 31 -
(1) Tezli yüksek lisans programında yer alan seminer dersi, anabilim dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında açılır. İkinci yarıyıl sonuna kadar tez danışmanını ve konusunu belirleyerek enstitüye bildiren öğrenci, en geç üçüncü yarıyıl başında seminer dersine kayıt yaptırmak ve aynı dönem içerisinde tez konusuyla ilgili semineri vermek zorundadır.

(2) Öğrenci seminer dersine ilişkin talep formunu seminer tarihinden en az bir hafta önce enstitüye verir. Seminer sunumu enstitü tarafından ilan edilir. Seminer sunumu program koordinatörü, tez danışmanı, ilgili programdan bir öğretim üyesi ve dinleyicilerin katılımıyla yapılır.

(3) Seminer bitiminde, program koordinatörü, tez danışmanı ve ilgili programdan seminer sunumuna katılan öğretim elemanınca imzalanan seminer tutanağı aynı gün enstitüye verilir. Tutanakta sonuç başarılı ise (S), başarısız ise (U) notu verilir. Başarısız olan öğrenci seminer dersini bir sonraki dönem tekrar alır.
Yüksek lisans tezinin sonuçlanması
Madde 32 -
(1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, enstitü kurulu tarafından önerilip Senato tarafından onaylanan tez yazım esaslarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç öğretim üyesinden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(3) Jüri üyeleri söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve saati jüri başkanı tarafından ilgili enstitüye en geç bir hafta önceden bildirilir. Enstitü tez sınavıyla ilgili bilgileri ilan eder. Tez sınavı tüm dinleyicilere açık olan tez çalışmasının savunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, kabul, ret veya düzeltme kararını oy çokluğu ile verir. Bu karar ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrenciye yeni bir danışman atanır ve yeni bir konuda tezini hazırlaması için ek süre verilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezini bu süre içinde savunamayan öğrenci, tez hazırlama ve savunma haricindeki öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Yüksek lisans diploması
Madde 33 -
(1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci yüksek lisans tezini, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde, enstitü tez yazım esaslarına göre hazırlayarak ilgili enstitüye teslim eder. Tezi enstitü yönetim kurulu tarafından şekil yönünden de uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Amaç ve kapsam
Madde 34 -
(1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretmektir. Bu program, toplam en az otuz krediyi tamamlayan dersler ve dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesini aldığı yarıyıllarda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyılın sonunda tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlanmış bir rapor halinde enstitüye vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşulu ile lisans derslerinden seçilebilir.
Danışman ataması
Madde 35 -
(1) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığı, en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir danışman belirler. Danışman; ilgili anabilim dalındaki öğretim üyeleri, o enstitü anabilim dalında bu nitelikte bir öğretim üyesi bulunmadığı veya sayıca yeterli olmadığı durumlarda en yakın enstitü anabilim dalındaki öğretim üyeleri veya ilgili enstitü anabilim dalındaki doktoralı veya alanında ihtisas yapmış öğretim görevlileri arasından belirlenir. Gerekli hallerde öğrencinin veya danışmanının talebi, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla danışman değişikliği yapılabilir.
Süre
Madde 36 -
(1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki, en fazla altı yarıyıldır. Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayamayan öğrenci, ders ve sınav haricindeki öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Yüksek lisans öğrencileri; her yarıyıl, akademik takvimde belirtilen tarihlerde kayıt yenilemek zorundadır. Enstitü yönetim kurulunca kabul edilen bir mazereti olmadan, ders veya proje aşamasında her yarıyıl kaydını yenilemeyenlerin veya ilgili mevzuatla belirlenen süre içinde öğrenimlerini bitiremeyenler, ders ve sınav haricindeki öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Yüksek lisans diploması
Madde 37 -
(1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması ve diploma eki verilir.

(2) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
ALTINCI BÖLÜM
Doktora Programı
Amaç ve kapsam
Madde 38 -
(1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden en az birini taşıması gerekir.

(2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam en az yirmi bir krediyi tamamlayan ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az kırk iki krediyi tamamlayan ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

(3) Lisansüstü derslerinin; yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam dokuz krediye kadar en fazla üç adedi, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise toplam on sekiz kredi kadar en fazla altı adedi, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile Üniversite içi ve dışı diğer lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programı; 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik ile 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenen programlar şeklinde de yürütülebilir.
Süre
Madde 39 -
(1) Doktora programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Ancak ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede savunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıla, lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıla kadar indirilebilir. Tez savunma sınavı tezin teslimini izleyen iki ay içinde yapılır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre sonunda kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan ve genel not ortalaması 3,00’ın altında kalan öğrenci tez aşamasına geçemez.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkradaki süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Bu süre sonunda da tezini tamamlayamayan öğrenci; tez hazırlama ve savunma haricindeki öğrencilik haklarından yararlanamaz.
Tez danışmanı ataması
Madde 40 -
(1) İlgili anabilim dalı başkanlığı, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için en geç ikinci yarıyılın sonuna, lisans derecesi ile kabul edilen her öğrenci için ise dördüncü yarıyıl sonuna kadar ilgili enstitüye bir tez danışmanı önerir. Tez danışmanı önerisi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanının yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en geç üçüncü yarıyılın başına; lisans derecesi ile kabul edilenler için ise en geç beşinci yarıyılın başına kadar atanması zorunludur. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Danışmanlar diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden veya Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yurt dışındaki üniversitelerden ve araştırma kuruluşlarından da seçilebilir. Tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde tez konusunu belirleyip ilgili enstitüye bildirir. Gerekli hallerde öğrencinin veya tez danışmanının talebi, ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla tez danışmanı değişikliği yapılabilir.

(2) Tez danışmanı; o anabilim dalında görevli profesör, doçent veya yardımcı doçentler arasından seçilir. İkinci tez danışmanı; diğer üniversitelerden, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yabancı üniversitelerden, araştırma kuruluşlarından, alanında doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip uzman kişilerden ve öğretim görevlilerinden seçilebilir.
Yeterlik sınavı
Madde 41 -
(1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları yılda iki kez yapılır. Bunların hangi aylarda yapılacağı anabilim dalı başkanlıklarının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca kararlaştırılır.

(2) Öğrenci derslerini başarıyla tamamladığında yeterlik sınavına girebilir. Ancak, yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilip enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak ve değerlendirmek amacı ile beş üyeden oluşan sınav jürileri kurabilir. Komite ve sınav jürileri en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarından oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınav süresi en az 90, en çok 120 dakika, sözlü sınav süresi en az 60, en çok 90 dakikadır. Doktora yeterlik komitesi, sınav jüri önerileri ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç altıncı yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç sekizinci yarıyılın yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava girer. İkinci sınavda da başarısız olan veya ikinci sınav hakkını kullanmayan öğrenci tez aşamasına geçemez.

(6) Lisans derecesi ile kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarı ile tamamlamış bir öğrenci, en geç dördüncü yarıyıldan başlamak üzere tezli veya varsa tezsiz yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programındaki seminer dersinden dördüncü yarıyılda başarılı olunması ve yüksek lisans tezinin de bunu takip eden iki yarıyıl içinde verilmesi zorunludur. Lisans dereceli doktora programında üç yarıyıldan fazla okumuş öğrenci program değiştiremez.
Tez izleme komitesi
Madde 42 -
(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez konusu ile ilgili bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili enstitü anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının bulunması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.
Tez önerisi savunması
Madde 43 -
(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde; yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, ilgili enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenci tez aşamasına geçemez.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-temmuz veya haziran-aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan ya da tez izleme komitesi toplantılarına üst üste iki kez katılmayan öğrencinin tez konusu değiştirilir.
Doktora tezinin sonuçlandırılması
Madde 44 -
(1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili kurul tarafından kabul edilen kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili program başkanı ve anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya yakın anabilim dalında görevli öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru ve cevap bölümünden oluşur. Sınav süresi en az 75, en çok 120 dakikadır.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında üyelerce hazırlanmış olan raporları da dikkate alarak salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin tez konusu değiştirilir ve öğrenciye yeni bir danışman atanır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin tez konusu değiştirilir ve öğrenciye yeni bir danışman atanır.
Doktora diploması
Madde 45 -
(1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az iki kopyasını ve tezin tamamı ile Türkçe ve yabancı dilde özetlerini içeren üç adet elektronik kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması ile diploma eki verilir. Diplomanın aslı hazırlanıncaya kadar diploma yerine geçen çıkış belgesi verilebilir, ancak, diploma eki verilmez.

(2) Doktora diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Tebligat
Madde 46 -
(1) Öğrencilere yapılacak her türlü tebligat; enstitüye kayıt yaptırırken bildirdikleri adrese yazılı olarak veya tebliğ evrakı enstitüde ilan edilmek suretiyle yapılır. Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliğini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adresine tebligat yapılması halinde kendilerine tebligat yapılmış kabul edilir.
Disiplin işleri
Madde 47 -
(1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplin yönünden iş ve işlemleri hakkında, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 48 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Üniversitelerarası Kurulunun 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 49 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 50 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul