Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ


 


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnönü Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretiminin esaslarını düzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; lisansüstü eğitim-öğretim, tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini,


b) ALES: Yükseköğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavını,


c) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ana bilim/ana sanat dalını,


ç) Ana Bilim/Ana Sanat Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen ana bilim/ana sanat dalı başkanını,


d) Bilim/Sanat Dalı: Ana bilim/ana sanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan bir birimi,


e) Bilim/Sanat Dalı Başkanı: Ana bilim/ana sanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimin başkanını,


f) Danışman: Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen öğretim üyesini veya doktoralı öğretim görevlisini,


g) DUS: Diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavını,


ğ) Enstitü: Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri enstitülerini,


h) Enstitü Kurulu: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca oluşturulan kurulu,


ı) Enstitü Yönetim Kurulu: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca müdür başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,


i) Eş değer Yabancı Dil Sınavları: Üniversitelerarası Kurulca, YDS veya ÜDS’ye eş değer kabul edilen sınavları,


j) Müdür: İlgili enstitü müdürünü,


k) Ortak Lisansüstü Eğitim Programı: Yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumları ile ortak yürütülen lisansüstü eğitim programlarını,


l) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans ve doktora öğrencisini,


m) Program: Enstitü ana bilim/ana sanat dallarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi,


n) Rektör: Üniversite Rektörünü,


o) Senato: Üniversite Senatosunu,


ö) TUS: Tıpta Uzmanlık Sınavını,


p) Üniversite: İnönü Üniversitesini,


r) YDS veya ÜDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavını,


s) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,


ifade eder.


 


İKİNCİ BÖLÜM


Eğitim-Öğretim Dönemleri, Lisansüstü Programın Açılması,


Başvuru ve Kabule İlişkin Esaslar


Eğitim-öğretim dönemleri


MADDE 5 – (1) Eğitim-öğretim programları yarıyıl esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak Senato kararı ile yaz dönemi programı da açılabilir. Eğitim-öğretime başlama ve bitirme tarihleri Üniversitenin akademik takvimiyle belirlenir.


Lisansüstü programların açılması


MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar enstitüye bağlı ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü, enstitü kurulunun önerisi ve Senatonun kararı üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararı ile açılır.


(2) Aynı usule tabi olmak kaydıyla yurt içi ve/veya yurt dışındaki üniversitelerle ortak lisansüstü programlar açılabilir.


Adaylarda aranan koşullar ve değerlendirme


MADDE 7 – (1) Yüksek lisans programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:


a) (Değişik:RG-22/7/2015-29422) Resim ve müzik gibi güzel sanat alanları dışındaki alanlarda, yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden, ilgili anabilim/ana sanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 55 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için  ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %30’u ile yabancı dil puanının %20’sinin toplamına göre 50 puanın üstündeki adayların sıralaması yapılır.  Yabancı dil puanı olarak YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır (0) olarak alınır. Eşitlik durumunda ALES + yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.


b) (Mülga:RG-22/7/2015-29422)


c) (Değişik:RG-22/7/2015-29422) Yüksek lisans eğitimini yabancı dille yapan anabilim dallarında YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavlarına girmek zorunlu olup alınması gereken asgari puan ve koşullar anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.


ç) (Değişik:RG-22/7/2015-29422) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar bünyesinde yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların eğitim dalı yönünden ilgili anabilim/ana sanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalamasının %30’u, mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır.  Yabancı dil puanı olarak YDS veya Üniversitelerarası kurul tarafından eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası yabancı dil sınavları geçerlidir. Yabancı dil puanı olmayan adayların, buradan gelecek puan katkıları sıfır (0) olarak alınır. Toplam puanı 50’den düşük olan ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınavına girmeyen öğrencinin kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.


(2) Doktora programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:


a) Doktora programına başvurabilmek için adayların; eğitim dalı yönünden ilgili ana bilim/ana sanat dalınca uygun görülecek yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünden en az 60 ALES puanı veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca YDS veya ÜDS’den en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirlenen standart puana sahip olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin birinden ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puana eş değer bir puan alınması zorunludur.


b) Doktora programına başvurusu kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile hazırlık sınıfları hariç en az beş yıllık öğrenim görenlerin mezuniyet not ortalamasının % 10’u, diğer yüksek lisans derecesine sahip adayların ise lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalamasının toplamının yarısının % 10'u toplanarak bu toplamın en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES+ yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.


c) Eğitim dalı yönünden ilgili ana bilim/ana sanat dalınca uygun görülecek lisans diplomasına sahip adayların doktora programına doğrudan başvurabilmeleri için en az 80 ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, YDS veya ÜDS puanlarının en az 65 olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları, ayrıca lisans not ortalamalarının 100 üzerinden en az 85 olması veya lisans mezuniyet not ortalaması 100 üzerinden en az 75 olmak kaydıyla lisans programından mezun oldukları yıl ilk % 5’e girmiş olmaları gerekir. Lisans derecesi ile başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarının yapılabilmesi için ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile hazırlık sınıfları hariç mezuniyet not ortalamasının % 10'u toplanarak adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda ALES+ yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.


ç) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvurabilecek adaylardan tıp fakülteleri mezunlarının tıpta uzmanlık sınavı temel tıp bilimleri puanının 0,7 ile klinik tıp bilimleri puanının ise 0,3 ile çarpılarak toplanması sonucu elde edilen TUS temel tıp puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS veya ÜDS puanlarının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.


d) Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvurabilecek adaylardan diş hekimliği fakülteleri mezunlarının; diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavı (DUS) temel bilimleri puanı ile klinik bilimler puanlarının 0,5 ile çarpılarak toplanması ile elde edilen DUS temel puanının en az 50 olması veya en az 60 sayısal ALES puanına sahip olmaları ve ayrıca YDS veya ÜDS puanlarının en az 55 olması veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir.


e) Doktora programına doğrudan başvuru hakkı bulunan tıp fakültesi mezunu olmayan adayların ise, en az 60 sayısal ALES puanına veya YÖK tarafından ALES ile eş değerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası sınavlar için belirlenen standart puana sahip olmaları, ayrıca YDS veya ÜDS'den en az 55 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belirtilen standart puana sahip olmaları gerekir. Sağlık bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların kayıtlarının yapılabilmesi için TUS veya DUS temel puanının veya ALES puanının % 60'ı, yabancı dil puanının % 30'u ile mezuniyet not ortalamasının % l0'unun toplamının en az 60 olması koşuluyla adaylar sıralanır. Eşitlik durumunda TUS veya DUS temel puanı ile yabancı dil veya ALES ile yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.


f) Beden eğitimi ve spor ile ilgili alanlarda doktora programlarına başvuran adayların, kendi dallarındaki başarı değerlendirilmesinde; sayısal, sözel veya eşit ağırlık puan türlerinin birinden ALES puanının %50’si, yabancı dil puanının %15'i, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %15'i ve mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınav notunun %20’sinin toplamına göre adaylar sıralanır. Ancak programa başvuran adayların başarılı sayılabilmeleri için mesleki birikim ölçme ve değerlendirme sınav notunun en az 50/100 olma şartı aranır. Eşitlik durumunda ALES + yabancı dil puanı toplamı yüksek olanlara öncelik verilir.


g) Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar bünyesinde doktora programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili ana bilim/ana sanat dalınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, YDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen sınavlardan en az 55 veya bu puanın eş değeri bir puan almış olmaları; ayrıca doktora programına başvurusu kabul edilen adayların ilgili ana bilim/ana sanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20'si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30'u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Toplam puanı 60’tan düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda yabancı dil puanları yüksek olana öncelik verilir.


ğ) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili ana sanat dalınca uygun görülecek bir lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ve konservatuvar haricinde ALES’in sözel bölümünden en az 55, lisans diplomasıyla doğrudan başvuranlar için en az 70 standart puana sahip olmaları, YDS veya ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eş değerliği kabul edilen bir sınavdan bu puana eş değer puan almış olmaları, yabancı uyruklu öğrencilerin anadilleri dışında İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinin birinden aynı düzeyde puan almış olmaları, ayrıca adayların ilgili ana sanat dalı tarafından yapılacak olan mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavına girmiş olmaları gerekir. Başvurusu kabul edilen adayların sıralaması; yabancı dil puanının %20’si, lisans not ortalaması ile yüksek lisans not ortalaması toplamının yarısının %30’u ve mesleki birikimi ölçme ve değerlendirme sınavı puanının %50’sinin toplamına göre yapılır. Eşitlik durumunda yabancı dil puanı yüksek olana öncelik verilir.


h) Ortaöğretim alan öğretmenliği ve eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında özellikle uygulayıcılara yönelik olmak üzere açılacak tezsiz yüksek lisans programları için yükseköğretim üst kuruluşlarının kararları ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato kararıyla özel şartlar belirlenebilir. Bu çerçevede yapılacak mülakat/yetenek/portfolyo incelemesi sınavları, ilgili ana bilim/ana sanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca seçilen üç asıl, iki yedek üyeden oluşan sınav komisyonu tarafından yapılır. Sınav komisyonu, değerlendirme sonucunu aynı gün ilgili enstitü müdürlüğüne bildirir.


ı) Lisansüstü programlara kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir ve ilan edilir.


i) Sağlık, fen, eğitim ve sosyal bilimlere ait yüksek lisans ve doktora programlarında ilgili ana bilim dalı kurulunun talebi halinde, diş hekimliği programlarında ise zorunlu olarak, yukarıda belirtilen ALES, ÜDS, mezuniyet notuna ilaveten öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler ana bilim dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda ALES %50 + ÜDS %15 + Mezuniyet notu %15 + sınav notu %20 toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Toplam puanı 65’ten düşük olanın kaydı yapılmaz. Eşitlik durumunda sınav notu yüksek olana öncelik verilir.


j) Ortak lisansüstü eğitim programı yürütülen ana bilim/ana sanat dallarında, enstitülerin öğrenci kabul koşullarında farklılık olması durumunda öğrenci başvuru koşulları, ilgili ana bilim/ana sanat dallarının önerisi alındıktan sonra enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.


k) İlgili enstitüye kayıt yaptırmış olan lisansüstü öğrenciler, eğitim yarıyılı başında enstitü müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, 1 yıl süreyle yabancı diller yüksekokulunda İngilizce dil hazırlık eğitimi alabilirler. Bu süre, lisansüstü eğitim süresine dâhil edilmez.


l) Yabancı uyruklu adaylarla yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabullerinde, ALES veya uluslararası düzeyde eş değer kabul gören bir sınav puanının yanı sıra gerekli görülmesi halinde, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler, ALES veya uluslararası düzeyde eş değer kabul gören bir sınav puanının % 50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve yüksek lisans veya doktora giriş başarı notunun alt sınırının ne olacağı ilgili enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Senatosunun onayı ile belirlenir. Üniversite Senatosunun kararı ile, yalnızca ALES veya uluslararası düzeyde eş değer kabul gören bir sınav puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Kontenjanlar en başarılı adaylardan başlanarak doldurulur. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir. Gerekli görülen hallerde bunların bilim seviyelerinin tespiti için sınav yapılabilir.


(3) Bilimsel hazırlık programlarına başvurularda adaylarda aranacak koşullar ve değerlendirmeye ilişkin esaslar şunlardır:


a) Lisans derecesini başvurdukları ve kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar için başvurdukları programın niteliği açısından bütünlük sağlamak ve eğitim-öğretim eksikliklerini gidermek amacıyla ilgili ana bilim/ana sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programı açılabilir.


b) Bilimsel hazırlık programı toplam altı ders ve 18 krediyi geçemez. Açılacak hazırlık programı, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.


c) Bilimsel hazırlık programının normal süresi iki yarıyıldır. Başarısız olunan dersler, tekrar edilir. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.


ç) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans öğrencisinin ders programı, lisans seviyesindeki derslerden; doktora öğrencisinin ders programı ise lisans/yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilen öğrencilerin ders programı, lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşturulabilir. Bu, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçmez. Öğrencilerin sınava girebilmeleri için teorik derslerin %70’ine, uygulamaların ise %80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrencilerin lisans düzeyinde aldıkları dersler için final ve bütünleme/not yükseltme olmak üzere iki sınav hakları vardır. Başarı notu, yüksek lisans için 100 tam not üzerinden en az 65, doktora için 75’tir.


d) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık programı dersleri ile birlikte ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile en fazla iki ders ve altı krediyi geçmemek üzere lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.


e) Bilimsel hazırlık programına kaydedilen öğrenciler, lisansüstü öğretimdeki diğer öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Öğrenci isterse, bilimsel hazırlık programında aldığı dersleri ve başarı durumunu gösteren bir belge verilir.


Öğrenci kabulü


MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları, başvuru koşulları ve diğer hususlar ilgili ana bilim/ana sanat dallarının önerisi alındıktan sonra, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenerek, eğitim-öğretim döneminin başında Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlükçe ilan edilir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra ilanda belirtilen şartlara uymadığı tespit edilen öğrencilerin ilgili ana bilim/ana sanat dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile eğitim-öğretim süresi sona ermeden ilişiği kesilir.


Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü


MADDE 9 – (1) Enstitü bünyesindeki ana bilim/ana sanat dalı veya eş değer yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlara kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış bir öğrenci, lisansüstü programlara başvurduğu ana bilim/ana sanat dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.


a) Yatay geçiş için öğrencinin,


1) Ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması,


2) Not ortalamasının tam notun en az % 80' i olması,


3) Yüksek lisans ve doktora programlarında teze başlamamış olması,


gerekir.


b) Yatay geçiş için kontenjanlar ana bilim/ana sanat dalları esas alınarak 8 inci maddeye göre ilan edilir. Başvurular, ilgili ana bilim/ana sanat dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca 7 nci ve 8 inci maddelere göre değerlendirilir ve yarıyıl başından önce sonuçlandırılır.


Özel öğrenci kabulü


MADDE 10 – (1) Özel öğrenci kabulü ile ilgili esaslar şunlardır:


a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen ve 7 nci maddedeki lisansüstü eğitime başvuru koşullarını sağlayan bir öğrenci, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile açılmış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvurular yarıyılın başlamasından önce sonuçlandırılır.


b) Özel öğrenci her yarıyıl bir ders alabilir.


c) Özel öğrenci, öğrencilik haklarından yararlanamaz.


ç) Öğrenci katkı payını yatırması ile ders kaydı yapılır.


d) Özel öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlıdır.


e) Özel öğrencilik sırasında son 3 yıl içinde alınan derslerden, daha sonra lisansüstü program hakkı elde edildiğinde, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca muaf sayılabilir.


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Yüksek Lisans/Doktora Programları ve Yürütülmesi


Yüksek lisans programları


MADDE 11 – (1) Lisansüstü eğitim, bir lisans diplomasına dayalı yüksek lisans ve lisans veya yüksek lisans diplomasına dayalı doktora ile bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşur. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi ana bilim/ana sanat dalında ve nasıl yürütüleceği, ilgili enstitü kurulunun ve enstitü müdürünün önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.


(2) Sanatta yeterlik çalışması, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını; müzik ve sahne sanatlarında ise, üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan bir lisansüstü programdır. Sanatta yeterlik çalışmasına, lisans ve yüksek lisans başarı düzeyleri değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Bu programlara kabul ve giriş sınavları ile ilgili koşullar Senato tarafından belirlenir.


Tezli yüksek lisans programı


MADDE 12 – (1) Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini sağlama amacıyla düzenlenir. Yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az 7, en çok 10 ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşur. Ancak, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Ana Bilim dalları için ders sayısında üst sınır aranmaz.


Süre


MADDE 13 – (1) Yüksek lisans programını azami üç yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.


Dersler


MADDE 14 – (1) Ana bilim/ana sanat dalı başkanları, bir yarıyılın başlangıcından en az bir hafta önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren ana bilim/ana sanat dalı kurulu kararını enstitüye bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir.


(2) Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla derslerin en çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir.


(3) Öğrenci gerektiğinde farklı ana bilim/ana sanat dallarından ve yurt içi ve farklı enstitülerden ders alabilir. Bu dersi alabilmesi için ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı gereklidir.


(4) Ders süreleri 45 dakikadır.


Tez danışmanının atanması


MADDE 15 – (1) Tez çalışması yapma ile ilgili esaslar şunlardır:


a) Tez danışmanı en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, tez konusu ise en geç üçüncü yarıyılın başına kadar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca enstitüye önerilir ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliğinin gerektirdiği durumlarda veya alanla ilgili öğretim üyesinin bulunmaması durumunda yurt içinde/yurt dışında başka üniversitelerden de ikinci tez danışmanı atanabilir. Gerekli görüldüğünde İnönü Üniversitesi öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilme ölçütlerinde belirtilen yardımcı doçentlik atama ölçütlerine sahip doktoralı öğretim görevlileri de enstitü yönetim kurulu kararıyla tez danışmanı olabilir.


b) Tez danışmanı, atandığı tarihten itibaren seminer sorumlusudur. Seminer sorumlusunun tez ile ilişkili olarak önereceği seminer konusu, ikinci yarıyıldan itibaren ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca enstitüye bildirilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman, en az on gün önce ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup akademik elemanların izlemesine açıktır. Sunulan seminer, seminer sorumlusunun görüşü alınarak ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir. Seminerden başarısız olunması durumu, diğer derslerdeki başarısızlıkla aynı uygulamayı görür.


c) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının teklifi ile ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.


ç) İki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı düşer.


d) Öğrencinin kayıt yenilediği yarıyıl itibariyle (a) bendine uygun olarak yeniden danışman atanır.


Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılması


MADDE 16 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini, ilgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun olarak yazmak ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.


a) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kurulur. Jüri üyelerinden biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de İnönü Üniversitesi içindeki aynı veya en yakın bilim/ana bilim/ana sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumunun aynı veya en yakın bilim/ana bilim/ana sanat dalından olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.


b) İlgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanan yüksek lisans tezi, en erken dördüncü yarıyılın başlangıcından sonra enstitüye ciltsiz olarak teslim edilir. Jüri, tezi teslim aldığı tarihten itibaren on günden az olmamak üzere en geç otuz gün içinde enstitü yönetim kurulunca belirlenen yer ve zamanda öğrencinin tez savunma sınavını yapar. Sınav akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve soru-cevap bölümünden oluşur.


c) Tez savunmasının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez savunmasını izleyen üç gün içerisinde enstitüye, sınavda sorulan soruları ve kısaca yeterli yanıt verilip verilmediğini de belirten bir tutanakla bildirilir. İlgili enstitünün tez yazım yönergesine göre hazırlanmış ve kabul edilmiş tez, jüri üyelerince imzalanmış ve Müdür tarafından onaylanmış şekliyle en az iki nüsha olarak bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.


ç) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gerekli düzeltme yaparak tezini aynı jüri önünde savunur. Tez savunma sınavında üst üste iki kez başarısız bulunan öğrenci, yeni bir tez konusuyla ve gerekirse yeni bir danışmanla eğitimine devam eder.


Yüksek lisans diploması


MADDE 17 – (1) Tez sınavında başarılı olan, gerekli koşulları yerine getiren ve yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve jüri üyelerince imzalanmış en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca biçim yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, biçimi Senato tarafından belirlenmiş, yüksek lisans diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ana bilim/ana sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.


Örgün ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları


MADDE 18 – (1) Mesleki konularda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek amacıyla düzenlenir. Otuz krediden az olmamak kaydıyla en az on iki ders ve bir dönem projesinden oluşur. Bu program sonunda yeterlik sınavı yapılır.


(2) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların, eğitim dalı yönünden ilgili ana bilim/ana sanat dalınca uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans not ortalamasına göre adayların sıralaması yapılır. İlgili ana bilim/ana sanat dalı kurulunun talebi halinde mezuniyet notuna ek olarak öğrencilerin değerlendirilmelerinde yazılı, mülakat, kompozisyon, yetenek-yeterlik, uygulama sınavlarından biri veya birkaçı yapılabilir. Bu sınavlardan hangisinin/hangilerinin dikkate alınacağı, sınav tarihleri, jürilerin tespiti ve değerlendirme ile ilgili işlemler ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır. Bu durumda mezuniyet notu %60 + sınav notu %40 toplamına göre adayların sıralaması yapılır. Dörtlü sisteme göre elde edilen başarı notunun yüzlük sisteme dönüştürülmesinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.


(3) Her yarıyılda, kayıt yenilemeyen öğrencinin durumu ana bilim/ana sanat dalına bildirilir. İki yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı düşer.


(4) Öğrencinin kayıt yenilediği yarıyıl itibariyle 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine uygun olarak yeniden danışman atanır.


Süre


MADDE 19 – (1) Yüksek lisans programını azami 3 yıl içinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.


Dersler


MADDE 20 – (1) Ders alma ile ilgili esaslar şunlardır:


a) Her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya İnönü Üniversitesi öğretim üyeliğine atanma ve yükseltilme ölçütlerinde belirtilen yardımcı doçentlik atanma ölçütlerine sahip doktoralı bir öğretim görevlisi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca ilk yarıyıl başında belirlenir.


b) Öğrencinin alacağı dersler danışmanı tarafından her yarıyılın ilk haftası içinde belirlenerek ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne sunulur. Bu süre içinde ders değişikliği yapılabilir. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında almamış olduğu derslerden olması koşuluyla lisans derslerinden de seçilebilir.


c) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında teorik ders, sadece teorik kısımdan oluşmaktadır. Teorik dersler uzaktan senkron veya asenkron olarak yapılır.


ç) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarında uygulamalı ders, uygulamalı derslerin teorik kısmı uzaktan senkron olarak yapılır. Uygulama kısmı ise ana bilim dalı kurulunca belirlenerek yoğun uygulama programı şeklinde ve gruplar halinde, belirtilen uygulama alanlarında ilgili öğretim elemanı denetiminde yüz yüze yapılır.


Dönem projesi


MADDE 21 – (1) Kredisiz olan dönem projesine en erken üçüncü yarıyılın başında kaydolunur ve üçüncü yarıyılda proje hakkında bir rapor verilir. Rapor, biri danışman olmak üzere ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca görevlendirilecek üç öğretim üyesi tarafından incelenerek salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verilir. Bu karar, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca üç gün içerisinde enstitüye bir tutanakla bildirilir. İlgili enstitünün dönem projesi hazırlama kılavuzuna göre hazırlanmış ve kabul edilmiş dönem projesi, jüri üyelerince imzalanmış ve enstitü müdürü tarafından onaylanmış şekliyle en az üç nüsha olarak iki hafta içerisinde enstitüye teslim edilir. Dönem projesi reddedilen öğrenci, yeni bir dönem projesi ile devam eder. Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç bir ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve rapor ilgili jüri tarafından incelenerek karara bağlanır.


(2) Sınavların değerlendirilmesi ile ilgili esaslar şunlardır:


a) Ders başarı notu, ara sınavı ile yılsonu sınav puanlarının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir ve bu sonuç, öğrencinin akademik başarı durumunu gösterir. Ara sınav türünde olan sınavlar ilke olarak internet ya da iletişim ağları üzerinden yapılabilir. Yılsonu sınavları ise gözetim altında yapılır.


b) Ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınavların ortalamasının etkisi %50, yılsonu sınavının etkisi %50’dir. Dersten başarılı sayılabilmek için, yıl sonu sınavından en az 70 puan almış olmak, ara sınav ve yılsonu sınavının yüzdelerinin toplamının da en az 65 olması gerekir. Aksi takdirde öğrenci o dersten başarısız sayılır.


c) Teorik+uygulamalı derslerin uygulama kısmının değerlendirilmesi, uygulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve ikinci ara sınav olarak kabul edilir.


ç) Uygulama derslerinin ara sınavı yoktur. Uygulama derslerinin değerlendirilmesi uygulama ortamında gözlem yoluyla yapılır ve geçme notu olarak kabul edilir. Dersten başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almış olmak gerekir. Dersten başarısız olunması durumunda ders tekrarı yapılır.


Yeterlik sınavı


MADDE 22 – (1) Yeterlik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır:


a) Program sonunda yapılacak yeterlik sınavı için biri öğrencinin danışmanı, biri başka bir ana bilim/ana sanat dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç veya beş kişilik jüri kurulur. Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci üç ay içinde yeniden sınava alınır. Yeterlik sınavında üst üste iki defa başarısız olan öğrenci, aldığı toplam kredinin en az 1/3’i oranında kredili ders alıp başarılı olmadan tekrar yeterlik sınavına giremez.


b) Yeterlik sınavı üçüncü yarıyıldan önce yapılamaz. Yeterlik sınavının yapılacağı yer ve zaman enstitü tarafından en az 15 gün önce ilan edilir. Sınav akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.


Yüksek lisans diploması


MADDE 23 – (1) Gerekli koşulları yerine getiren ve yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciye, şekli Senatoca belirlenmiş yüksek lisans diploması verilir. Enstitü müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ana bilim/ana sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.


Doktora programı


MADDE 24 – (1) Programın amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı; dersler, iki seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.


Doktora yeterlik komitesi


MADDE 25 – (1) Yeterlik sınavları, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından önerilen, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan ve sürekli görev yapan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, enstitü yönetim kurulu onayıyla kesinleşir. Doktora yeterlilik komitesi üyeleri, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla gerektiğinde değiştirilebilir. Ana bilim/ana sanat dalı teklif ettiği takdirde, doktora yeterlik komitesinin görevlerini enstitü yönetim kurulu da yürütebilir.


Tez danışmanı


MADDE 26 – (1) Tez danışmanı belirleme esasları şunlardır:


a) Enstitülere bağlı ana bilim/ana sanat dallarında doktora programının en geç birinci yarıyılın sonuna kadar her bir öğrenci için ders seçiminde ve tezin yürütülmesinde yardımcı olacak bir danışman ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile görevlendirilir.


b) Tez danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. Tez danışmanlarının görevlendirilmesinde İnönü Üniversitesi öğretim üyeliğine atanma ve yükseltme ölçütlerine sahip öğretim üyelerine öncelik verilir. Yardımcı doçentlik atama ölçütlerine sahip doktoralı öğretim görevlileri de tezin niteliğinin gerektirdiği durumlarda ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla danışman olarak atanabilir.


c) Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla Üniversite içinden, yurt içinden veya yurt dışından bir üniversiteden de ikinci danışman atanabilir.


ç) Tez danışmanları öğrencinin ders, seminer ve tez çalışmalarında her türlü danışmanlık görevini yürütür. Bu faaliyetlerdeki aksaklıkların somut bilgi ve belgelerle ilgili enstitü müdürlüğünce tespiti halinde ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü alınarak öğrencinin tez danışmanı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından değiştirilebilir.


d) Öğrenci ve/veya tez danışmanının talebi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi halinde öğrencinin tez danışmanı değiştirilebilir.


Süre


MADDE 27 – (1) Doktora programını tamamlama süresi, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9 yıldır. Doktora programını bu süreler içerisinde başarı ile tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre, ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.


(2) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen süreler sonunda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süre verilir.


Dersler


MADDE 28 – (1) Toplam 24 krediden az olmamak koşuluyla en az sekiz, en çok on iki ders alınır. Ancak, sağlık bilimleri enstitüsüne bağlı ana bilim/ana sanat dalları için ders sayısında üst sınır aranmaz.


2) Doktora eğitimine kabul edilen adaylar ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, derslerin en çok iki tanesi yüksek lisans dersleri arasından, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla en çok iki tanesi lisans dersleri arasından seçilebilir. Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.


(3) Öğrencinin farklı ana bilim/ana sanat dallarından, farklı enstitülerden ve üniversitelerden ders alması durumunda alacağı dersler, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.


(4) Ders süresi 45 dakikadır.


Seminerler


MADDE 29 – (1) Tez danışmanı, seminerleri yürütmekle yükümlüdür. Öğrenci, tez konusu ile ilgili iki seminer vermek zorundadır. Seminerler ikinci ve dördüncü yarıyıl arasında verilir. Seminerin sunulacağı yer ve zaman ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından enstitüye bildirilir ve en az on gün önce ilan edilir. Seminer çalışması kredisiz olup öğretim elemanlarının ve lisansüstü öğrencilerinin izlemesine açıktır. Sunulan seminer, tez danışmanının görüşü alınarak ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının belirleyeceği üç kişilik jüri tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Seminerden başarısız olunması halinde öğrenci izleyen ilk yarıyılda seminerini tekrarlar. Sonuç, seminer raporunun bir sureti ile birlikte bir tutanakla ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından beş gün içerisinde enstitüye bildirilir.


(2) Yeterlik sınavında başarılı olan ağız, diş ve çene cerrahisi ana bilim dalı doktora programı öğrencilerinin tez savunma sınavına girebilmeleri için ana bilim dalı başkanlığınca belirlenen rotasyonlardan en az dördünü yapmaları zorunludur.


Doktora yeterlik sınavı


MADDE 30 – (1) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde beşinci yarıyılda, başarısız olunması durumunda altıncı yarıyılda yapılır. Yeterlik sınavının yapılacağı yer ve zaman ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından en az on beş gün önce enstitüye bildirilir. Yeterlik sınavında üst üste iki defa başarısız olan öğrenci, aldığı toplam kredinin en az 1/3’i oranında kredili ders alıp başarılı olmadan tekrar yeterlik sınavına giremez. Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerilerini, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Doktora yeterlik sınavının yapılmasında yazılı kısımda en az iki gözetmen bulunur. Kullanılan sınav kâğıtları enstitü onaylı ve jüri imzalı olmalıdır. Başarı notunun hesaplanmasında, yazılı ve sözlü sınavlarda geçer not almak koşuluyla her ikisinin ortalaması alınır.


Tez izleme komitesi


MADDE 31 – (1) Tez izleme komitesi belirleme esasları şunlardır:


a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan her doktora öğrencisi için, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde, üç öğretim üyesinden oluşan bir tez izleme komitesi oluşturulur. Komitede, tez danışmanından başka, ilgili ana bilim/ana sanat dalından bir üye ve ana bilim/ana sanat dalı dışından bir üye yer alır. İkinci tez danışmanı tez izleme komitesi içinde yer alamaz, ancak dilediği takdirde komite toplantılarına katılabilir. Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.


b) Tez izleme komitesi ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Toplantı tarihi, tez danışmanının da görüşü alındıktan sonra ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca belirlenerek toplantı tarihinden en az bir ay önce ilgili enstitüye bildirilir ve enstitü tarafından ilan edilir. Ancak enstitü yönetim kurulunun kabul edeceği geçerli bir nedenle tez izleme komitesi toplantısına katılamayan tez izleme komitesi üyesi, incelediği tez gelişme raporu ile ilgili görüşünü yazılı olarak ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığına bildirebilir. Ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı bu raporları süresi içinde ilgili tez izleme komitesi üyelerine ulaştırır. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı yer alır. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez gelişme raporu ve ilgili evrak, on beş gün içerisinde enstitüye gönderilir. Komite tarafından üst üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başarısız bulunan öğrenci yeni bir tez konusuyla ve gerekirse yeni bir tez danışmanı ile eğitimine devam eder.


Tez önerisi


MADDE 32 – (1) Tez önerisi kabul esasları şunlardır:


a) Yeterlik sınavını başaran öğrenci en geç altı ay içerisinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, sözlü savunmadan en az on beş gün önce tez izleme komitesi üyelerine verir. Tez önerisi komite önünde sözlü olarak savunulur. Tez izleme komitesi tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca savunmayı izleyen üç gün içinde enstitüye bir tutanakla bildirilir.


b) Tez önerisi reddedilen öğrenciler, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptirler. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulur. Programa aynı danışman ile devam etmek isteyen bir öğrenci tez önerisi savunmasını izleyen üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tez önerisi savunmasına tekrar alınır.


Doktora tezi


MADDE 33 – (1) Doktora tezi kabul esasları şunlardır:


a) Doktora tezinin bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.


b) Doktora öğrencisi tez savunma sınavına sekizinci yarıyılın başından önce giremez.


c) Öğrenci, ilgili enstitü tez yazım yönergesine uygun şekilde hazırlanmış, ciltlenmemiş yedi adet taslak tez ile birlikte ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı aracılığı ile bağlı bulunduğu enstitüye başvurur.


ç) Doktora tez jürisi, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden, en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş asıl, iki yedek üyeden oluşur.


d) Jüri üyeleri tezi teslim aldıkları tarihten itibaren yirmi günden az olmamak üzere en geç otuz gün içinde enstitü yönetim kurulunca belirlenen yer ve zamanda öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav, akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar.


e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentlerindeki işlemleri tekrar ederek tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tez savunma sınavında üst üste iki kez başarısız bulunan öğrenci, yeni bir tez konusuyla ve gerekirse yeni bir tez danışmanıyla eğitimine devam eder.


f) İlgili enstitünün tez yazım yönergesine uygun olarak hazırlanmış ve tez savunma jürisi tarafından kabul edilmiş tez, jüri üyelerince imzalanmış ve enstitü müdürü tarafından onaylanmış şekliyle en az iki nüsha olarak bir ay içerisinde enstitüye teslim edilir.


Doktora diploması


MADDE 34 – (1) Tez sınavında başarılı olan, gerekli koşulları yerine getiren ve doktora tezinin ciltlenmiş, jüri üyelerince imzalanmış en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi enstitü yönetim kurulunca biçim yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine, biçimi Senatoca belirlenmiş doktora diploması veya diploma hazırlanıncaya kadar geçici mezuniyet belgesi verilir. Enstitü müdürü ve Rektör imzasını taşıyan diploma üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu ana bilim/ana sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Uygulamaya Yönelik Esas Hükümler


Kayıt yenileme


MADDE 35 – (1) Lisansüstü öğrencisi, akademik takvimde belirtilen süre içinde şahsen veya noter tasdikli özel vekâlet yoluyla enstitü yönetim kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde kaydını yenilemek zorundadır. Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, derslere ve tez çalışmasına devam edemez, yeterlik ve tez savunma sınavına giremez. Bu Yönetmelikte belirtilen normal sürede eğitimini tamamlayamayan öğrenciler, katkı payını yatırarak kayıtlarını yaptırdıkları sürece ders, sınav ve tez hazırlama faaliyetlerine devam ederler, ancak diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.


Kayıt dondurma


MADDE 36 – (1) Enstitü yönetim kurulu, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine, öğrencinin uzun süren bir hastalık, doğum, doğal afet, askerlik hizmeti, yurt dışı burs kazanma veya tabi oldukları özel kanunlarca ücretli veya ücretsiz izinli sayılma veya enstitü yönetim kurulunun haklı ve geçerli nedenlere dayanarak uygun göreceği durumlarda, en çok iki yıla kadar kayıt dondurma kararı verebilir.


Dersler ve kredi değerleri


MADDE 37– (1) Dersler ve bu derslerin kredisinin belirlenmesi esasları şunlardır:


a) Kredi değeri, teorik derslerde bir saat/hafta; laboratuvar ve uygulamalarda iki saat/hafta için bir ölçü birimidir. Uzmanlık alan dersi hariç diğer dersler için 4 kredi ve 20 AKTS değerinden fazla olamaz.


b) Enstitülerde her biri en çok 4 kredilik olmak üzere ders açılabilir. Bir dönemde 4 kredilik derslerden sadece bir tanesi seçilebilir. Lisansüstü derslerin kredi değerleri enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararı ile kesinleşir.


c) Her öğretim üyesi, bir yarıyılda tezsiz yüksek lisans dersleri, seminer ve uzmanlık alan dersleri dışında, sağlık bilimleri alanında en fazla dört, diğer alanlarda en fazla iki lisansüstü ders verebilir, ancak enstitü yönetim kurulunun kararı ile ders sayısı üçe çıkarılabilir ve en fazla yedi lisansüstü öğrencisinin tez danışmanlığını yapabilir.


ç) Seminer, dönem projesi ve tez çalışması kredili derslerden sayılmaz.


d) Tez danışmanı yönetim kurulunca onaylanmış olan bir öğrenci için uzmanlık alan dersi açılabilir. Uzmanlık alan dersi, her bir öğrenci için 2 saat/hafta teorik ders yüküdür. 2 + 0 = 0 olmak üzere en fazla altı saate kadar uzmanlık alan dersi ücreti ödenebilir. Tez danışmanlığı ise, her bir öğrenci için 1 saat/ hafta pratik ders yüküdür. 0 + 1 = 0 olmak üzere en fazla yedi saate kadar tez danışmanlık dersi ücreti ödenebilir.


e) Bitirme ödevi, dönem projesi, diploma projesi, proje ve staj raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini yöneten öğretim elemanları, öğrenci sayısına bakılmaksızın toplam 2 saat /hafta uygulamalı ders yükü yüklenmiş sayılır.


Sınavlar ve değerlendirme


MADDE 38 – (1) Sınavlar ve sınavların değerlendirilmesi esasları şunlardır:


a) Öğrenci, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav değerlendirmesine alınır. Ara sınav zorunlu değildir.


b) Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin % 70'ine, uygulamaların ise % 80'ine devam etmiş olması gerekir.


c) Yarıyıl sonu sınavları, Üniversite tarafından her yıl belirlenen ve duyurulan zamanlarda yapılır. Yarıyıl sonu sınavında geçer not, yüksek lisans için tam notun en az % 65'i, doktora için ise tam notun en az % 75’idir. Ara sınav yapılmış ise başarı notuna katkısı % 30’ dur.


ç) (Ek:RG-22/11/2013-28829) İlgili dönemde kayıt yaptığı dersin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olup da girmeyen veya girdiği halde başarılı olmayan öğrenciler bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınav sonucu, yarıyıl sonu sınavı sonucu yerine sayılır.


Başarı notunun hesaplanması


MADDE 39 – (Değişik:RG-22/11/2013-28829)


(1) Öğrencilere kayıtlı oldukları yarıyıl sonunda her ders için bir harf notu verilir. Yüzlük sisteme göre hesaplanan başarı notlarının dörtlük ve harfli sisteme göre karşılıkları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Not

Harf Karşılığı (Açıklama)

Katsayısı

93 – 100

AA

4

87 – 92

BA

3,5

81 – 86

BB

3

75 – 80

CB (Doktora için en düşük başarı notu)

2,5

65 – 74

CC (Yüksek Lisans için en düşük başarı notu)

2

60 – 64

DC (Geçmez)

1,5

60 ve altı

DD (Geçmez)

1

FG

Sınava girmedi

0

FF

Devamsız

0

Başarılı

-

BZ

Başarısız

-  


Ders tekrarı


MADDE 40 – (1) Başarısız olunan dersler tekrarlanır. Tekrar açılmayan derslerin yerine öğrenci, ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı önerisiyle, enstitü yönetim kurulunca onaylanan başka ders(ler)i alabilir.


Sınav sonuçlarına itiraz


MADDE 41 – (1) Derslerin sınav sonuçlarına sadece maddi hataya ilişkin itirazda bulunulabilir. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak yapılır. Enstitü müdürü, sınav sonucu ile ilgili maddi hatanın bulunup bulunmadığını ilgili Ana bilim/ana sanat dalı başkanı ve dersin öğretim üyesi ile birlikte değerlendirerek belirler ve enstitü yönetim kuruluna 30 gün içerisinde sunar. Değişikliği enstitü yönetim kurulu karara bağlar.


Mazeret sınavı


MADDE 42 – (1) Doğum raporu veya hastalık için herhangi bir resmi yataklı tedavi kurumundan alınacak bir kurul raporu, doğal afet ve kaza nedeniyle mahallin mülki amirinden alınacak resmî ve gerekçeli bir yazıyla durumunu belgelendiren öğrenciye, giremediği yarıyıl sonu sınavları için enstitü yönetim kurulunca mazeret sınavı hakkı verilir. Bunun dışındaki durumlarda enstitü yönetim kurulu karar verir.


Disiplin


MADDE 43 – (1) Enstitülerin ilgili programlarına kayıtlı öğrenci, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine tabidir. Kayıt silinmesini gerektiren disiplin cezası almış olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir ve bu öğrenci İnönü Üniversitesine bağlı enstitülere yeniden başvuramaz.


Ders saydırma ve muafiyet


MADDE 44 – (1) Öğrencinin bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü seviyede alarak başardığı dersten muaf tutulma isteği, eğitim–öğretimin başlamasından itibaren bir ay içerisinde başvurmak koşuluyla, ilgili ana bilim/ana sanat dalının görüşü alınarak kayıtlı bulunduğu programın kredi alt limitinin 1/3’ini geçmemek ve son üç yılda alınmış olmak kaydıyla enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Bu durumda olan öğrencilerin yeterlik sınavına alınma tarihi enstitü yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıl öne alınabilir.


(2) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş, en az yedi dersten başarılı olmuş, disiplin cezası almamış ve herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş veya kesilme durumuna gelmemiş bir öğrenci, doktora programına devam etmek istemediği takdirde başvuru değerlendirme tarihi itibariyle 13 üncü maddede yazılı süre dolmamış olmak kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçme başvurusunda bulunabilir. Enstitü yönetim kurulunun uygun görmesi durumunda tezli yüksek lisans programına geçebilir. Tezli yüksek lisans programına geçen öğrenci, bu programın uzmanlık dersi, seminer ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer şartları yerine getirmek zorundadır.


Öğrenci değişimi


MADDE 45 – (1) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişimi programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları, bu süre içerisinde enstitüde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Öğrencilerin tez danışmanlarının nezaretinde uygulanacak öğrenci değişimi programı, ilgili ana bilim/ana sanat dalının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir.


 


BEŞİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller


MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Senato kararları uygulanır.


Yürürlükten kaldırılan yönetmelik


MADDE 47 – (1) 22/8/2007 tarihli ve 26621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


Yürürlük


MADDE 48 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


MADDE 49 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.


 


 
 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/1/2013

28539

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

21/10/2013

28798

2.

22/11/2013

28829

3.       

22/7/2015

29422 
Sayfa


Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul