(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (DEÜSAM): Dokuz Eylül Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı; Üniversite, sanayi, çevre ve toplum ilişkilerini düzenlemek ve geliştirmek için bilimsel araştırmalar yapmak, birimler ve disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, Üniversitenin sosyo-ekonomik ve sosyo-politik hedeflerini ve ilgi odaklarını belirlemek, bunlarla ilgili bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak ve yönetmektir.
Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 -
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek nitelikteki bilimsel ve teknolojik araştırmaları planlamak, gerekli imkânları hazırlamak ve uygulamaları gerçekleştirmek.

b) İzmir İli ve çevresi ile ilgili geleceğe yönelik projeler üretmek ve kurumlaşmanın çevresel boyutlarını oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak.

c) Üniversitenin bilimsel araştırma ve çalışmalarına katkıda bulunmak.

ç) Endüstrinin, diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu konularda araştırma ve uygulamalar yapmak.

d) Teorik ve uygulamalı eğitim programları düzenlemek ve yürütmek.

e) Yayın enformasyon faaliyetini geliştirmek.

f) Bölgenin sosyo-ekonomik ve politik değişimine yönelik araştırma ve uygulamalar yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
Madde 7 -
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.
Müdür
Madde 8 -
(1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda vekâlet eder. Vekâletin süresi altı ayı geçemez. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer.
Müdürün görevleri
Madde 9 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin kısa ve uzun vadeli hedef ve planlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra süresi içinde Rektörlüğe sunmak, uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Merkezin personel ihtiyacını Rektörlüğe sunmak.

ç) Merkez bünyesinde araştırma ve proje çalışma gruplarını kurmak ve bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

d) Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Müdürün Üniversitedeki öğretim elemanlarından önereceği sekiz aday arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle görevi sona eren üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır, Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 11 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.

b) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.

c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

ç) Personel ihtiyacını belirlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 12 -
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 13 -
(1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.
Yürürlük
Madde 14 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul