En son güncellemeler 24 Ocak 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TOROS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik; Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
(1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve
   2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7
   nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (TORSEM): Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Toros Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Toros Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
Madde 5 -
(1) Merkezin amacı; Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları kapsamı dışında eğitim, danışmanlık ve proje hizmetleri vermek ve bu alanlarla ilgili araştırma ve yayınlar yapmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
Madde 6 -
(1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim ve sertifika programları açmak,

b) Kampus içinde ve dışında halkın katılımına açık etkinlikler ve ilgiye dayalı kurslar düzenlemek,

c) İnternet yoluyla her yaşa ve çeşitli ilgi gruplarına yönelik elektronik eğitim programları sunmak,

ç) Kamu ve özel kuruluşlara yönelik olarak hazırlanmış eğitim programları düzenlemek,

d) Uzman konuşmacıların sunacakları seminer, konferans ve benzeri toplantıları organize etmek,

e) İlgili birimlerin verecekleri kurs ve her türlü eğitsel çalışmaların organizasyonunu ilgili birimle işbirliği içinde yapmak,

f) Üniversiteye bağlı olmayan gerçek ve tüzel kişilere bilimsel danışmanlık hizmetleri sunmak, gerektiğinde bunlarla işbirliği yapmak,

g) Üniversite dışı kurum, kuruluş ve kişilerle ortak projeler hazırlamak, uygulamak ve/veya uygulattırmak,

ğ) Üniversite personeli veya Üniversite dışı kurum ve kuruluşların personeli için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlemek,

h) Faaliyet alanları ile ilgili her türlü bilimsel, sosyal ve kültürel yayın yapmak,

ı) Genel katılıma açık, halka yönelik etkinlikler organize etmek,

i) Sürekli eğitim kapsamında Rektörlükçe önerilen ve/veya Yönetim Kurulunca kararlaştırılan diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
Madde 7 -
(1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.
Müdür
Madde 8 -
(1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elemanını müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılarından biri vekâlet eder.
Müdürün görevleri
Madde 9 -
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkez çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

b) Danışma Kuruluna ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programını uygulamak ve Merkezin düzenli çalışmasını sağlamak,

c) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki, TORSEM programlarıyla ilgili koordinasyonu sağlamak,

ç) Her faaliyet dönemi sonunda veya gerekli gördüğünde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

d) Merkezin faaliyet alanları kapsamında belirtilen etkinliklere katılmak,

e) Merkezin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.
Yönetim Kurulu
Madde 10 -
(1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ve Senatonun Üniversite öğretim elemanları arasından seçeceği üç kişi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Seçilen üyelerin görev süreleri üç yıldır. Herhangi bir nedenle üyenin görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve başkanlığını Müdür yapar. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.
Yönetim Kurulunun görevleri
Madde 11 -
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Bir eğitim-öğretim yılında hangi hizmetlerin verileceğini ve yapılacak tüm etkinlikleri tespit etmek ve bunların ilanını sağlamak,

c) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirmek,

ç) Sunulacak hizmetler için görev alacakları belirlemek, hizmet alacak kişi ve kuruluşların ödeyecekleri ücretleri ve görevlilere yapılacak ödemeleri tespit etmek,

d) Her takvim yılı sonunda yapılan faaliyetleri rapor halinde hazırlamak; faaliyet raporlarıyla ilgili esasları belirlemek ve bir sonraki döneme ait çalışma programını koordine etmek,

e) Eğitim programları sonunda verilecek olan katılım belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi ile ilgili esasları belirlemek,

f) Gerekli gördüğü hallerde Merkezin etkinlikleri ile ilgili konularda geçici koordinasyon grupları kurmak ve bunların çalışmasını düzenlemek.
Danışma Kurulu
Madde 12 -
(1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, her bir fakültenin dekanının, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu müdürünün önereceği birer öğretim elemanı, müdür yardımcıları ve kentteki gönüllü özel ve kamu temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üye yeniden seçilebilir. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, o üyeyi öneren birimin önerisi üzerine yeni üye göreve başlar.
Danışma Kurulunun görevleri
Madde 13 -
(1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak,

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
Madde 14 -
(1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı,
   2547 sayılı Kanunun 13
   üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
  
Yürürlük
Madde 15 -
(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul